ЗАРЕЄСТРОВАНО
Міністерством юстиції України
«28» листопада 2003 р.
Свідоцтво № 1998

ЗАТВЕРДЖЕНО
Установчою Конференцією делегатів громадської організації “Міжнародна асоціація випускників Одеської національної академії зв’язку”
14 лютого2003 р.
із змінами та доповненнями, внесеними позачерговою Конференцією 10 вересня 2003 р.

 

СТАТУТ

громадської організації

“МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Назва організації:
повна – громадська організація “Міжнародна асоціація випускників Одеської національної академії зв’язку”, скорочена – МАВ ОНАЗ (далі по тексту Асоціація).

1.2. Асоціація за своїм статусом е міжнародною громадською організацією. Діяльність Асоціації поширюється на територію України, Республіки Молдова та інших держав.

1.3. Асоціація є добровільною організацією, що поєднує випускників, студентів, співробітників ОНАЗ, інших зацікавлених фахівців галузі зв’язку, для здійснення мети та завдань, передбачених цим Статутом, створена та діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, законодавств тих держав, на територію яких Асоціація поширює свою діяльність, а також цим Статутом.

1.4. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.5. Асоціація не є прибутковою організацією і не має на меті отримання прибутку.

11.6. Асоціація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації Міністерством юстиції України, має окреме майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків (у тому числі і валютні), круглу печатку, кутовий штамп, бланки зі своїми реквізитами та символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації. Символіка реєструється в установленому Законом порядку.

1.7. Юридична адреса Асоціації: Україна, 65029, Одеса, вул. Кузнечна, 1.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Асоціації є захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку галузі зв’язку України.

2.2. Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку здійснює наступні завдання:
• сприяння працевлаштуванню випускників академії;
• зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами Асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузі зв’язку;
• сприяння професійної орієнтації і добору талановитої творчої молоді для вступу в ОНАЗ;
• бере участь у формуванні інтернаціонального контингенту студентів.
• сприяє створенню сприятливих умов для гармонійного розвитку особистостей студентів і студентського самоврядування;
• розширення зв’язків і відносин Асоціації з підприємствами і компаніями зв’язку, міжнародними організаціями України та іноземних держав;
• сприяння участі членів Асоціації у міжнародних програмах навчання персоналу галузі зв’язку по лінії міжнародних організацій зв’язку та інших організацій;
• сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців для галузі зв’язку та інших областей науки і промисловості, зміцненню зв’язків і відносин ОНАЗ з іншими навчальними закладами України та іноземних держав;
• розвиток співробітництва з українською діаспорою;
• надання можливостей духовного і професійного росту членів Асоціації;
• бере участь у створенні умов та сприяє розвитку науково-технічної творчості, еволюції галузі зв’язку України;
• надання фінансової та іншої допомоги і підтримки членам Асоціації, дітям зв’язківців, а також ветеранам галузі зв’язку.

3. ПРАВА АСОЦІАЦІЇ

3.1. Для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом, Асоціація у порядку встановленому чинним законодавством має право:

3.1.1. Виступати учасницею цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському судах.

3.1.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах.

3.1.3. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи.

3.1.4. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні.

3.1.5. Створювати установи та організації, засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних завдань.

3.1.6. Одержувати від органів державної влади і управління та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань.

3.1.7. Засновувати засоби масової інформації.

3.1.8. Вносити пропозиції до органів влади і управління, пропагувати свої ідеї та цілі.

3.1.9. Користуватись іншими правами, передбаченими законами України.

4. ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Асоціації може бути індивідуальним, колективним та почесним.

4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, що досягай 18 – річного віку, які визнають Статут та регулярно сплачують членські внески. Індивідуальні члени Асоціації приймаються за особистою заявою, яка подається до Правління Асоціації.

4.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи підприємств, установ та організацій. Колективні члени вступають до Асоціації на підставі рішення керівного органу, яке подається до Правління Асоціації. Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.

4.4. Звання почесного члена присуджується Правлінням Асоціації за видатні заслуги перед Асоціацією. Це звання надає право відвідувати конференції Асоціації з дорадчим голосом без обов’язку платити річні членські внески, вільно брати участь в інших заходах Асоціації, користуватись пільгами. Діяльність почесних членів регулюється Положенням, затвердженим Правлінням Асоціації.

4.5. Прийом та виключення з членів Асоціації здійснюється на підставі рішення (постанови) Правління Асоціації. Облік членів і їхню базу даних організує і веде Правління Асоціації.

4.6. Розмір членських внесків встановлює щорічно Правління Асоціації, відповідно Положенню про членські внески.

4.7. Член Асоціації може добровільно вийти з Асоціації в тому ж порядку, як і при вступі в неї.

4.8. Член Асоціації за порушення (невиконання) обов’язків передбачених цим Статутом може бути виключений з Асоціації на підставі рішення (постанови) Правління. Виключеним з асоціації членам членські внески не повертаються.

4.9. Члени Асоціації мають право:
• обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації;
• брати участь у діяльності Асоціації;
• бути учасником Конференцій, брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації і реалізації її завдань;
• вносити пропозиції і проекти в усі органи Асоціації з питань, пов’язаних з її діяльністю, брати участь в обговоренні всіх питань, що розглядаються, як до, так і після ухвалення рішень;
• одержувати будь-яку інформацію про діяльність Асоціації;
• представляти інтереси Асоціації, використовувати символіку Асоціації;
• публікувати свої роботи у заснованих Асоціацією виданнях, одержувати рекомендації і рецензії Асоціації;
• добровільно вийти з Асоціації.

4.10. Члени Асоціації зобов’язані:
• свідомо дотримуватися вимог цього Статуту, приймати до виконання рішення, розпо¬рядження та постанови керівних органів Асоціації, що не суперечать Статуту Асоціації та чинному законодавству;
• виконувати прийняті на себе обов’язки стосовно Асоціації;
• дотримуватись основ ділової етики;
• вчасно платити членські внески;
• активно брати участь у перетворенні в життя завдань Асоціації;
• своєю діяльністю зміцнювати авторитет Асоціації.

5. СТРУКТУРА, КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЯ

5.1. В Асоціації можуть створюватись місцеві осередки як на території України так і на території інших держав. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Асоціації. Для набуття прав юридичної особи, місцеві осередки реєструються в установленому Законом порядку. Місцеві осередки, які створюються на території іноземних держав, у своїй діяльності керуються законодавством цих держав.

5.2. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція делегатів (надалі Конференція), що скликається Правлінням Асоціації. Звітно-виборчі конференції скликаються один раз на 5 (п’ять) років. Крім звітно-виборчих конференцій можуть скликатися позачергові з ініціативи Правління або за вимогою не менш ніж 2/3 членів Асоціації. Час та місце проведення Конференції встановлюються Правлінням Асоціації. Конференція має право приймати рішення з усіх питань діяльності Асоціації. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів.

5.3. До виняткової компетенції Конференції відноситься:
• затвердження Статуту, внесення до нього змін та доповнень;
• обрання Голови та членів Правління Асоціації на 5 років;
• обрання Голови та членів Ревізійної комісії Асоціації;
• затвердження програм і звітів про роботу Правління і Ревізійної Комісії Асоціації;
• визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
• затвердження бюджету Асоціації;
• реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
• прийняття рішення про ліквідацію або реорганізації Асоціації.
З ініціативи Правління на розгляд Конференції можуть виноситися і інші питання.

5.4. Для керівництва діяльністю Асоціації у період між Конференціями обирається виконавчий орган – Правління, яке очолює Голова Правління Асоціації. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу в 3 (три) місяці і скликаються Головою Правління Асоціації. Позачергове засідання може бути скликане на вимогу членів Правління або з ініціативи Голови Правління Асоціації. Засідання Правління вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 50 % членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. Допускаються перевибори будь-якого члена Правління на додатковий термін. Конференція має право достроково відкликати любого члена Правління Асоціації і обрати нового.

5.5. Правління Асоціації:
• скликає Конференцію Асоціації;
• розробляє програми діяльності Асоціації;
• приймає рішення про прийом і виключення членів Асоціації, встановлює розміри членських внесків і затверджує Положення про членські внески;
• приймає рішення про створення і ліквідацію місцевих осередків Асоціації та за¬тверджує їхні положення;
• заслуховує звіти керівників місцевих осередків Асоціації, здійснює контроль за їхньої діяльності;
• розглядає і затверджує річний звіт і баланс Асоціації;
• приймає рішення про створення організацій та установ і заснування підприємств, затверджує їхні Положення (Статути), визначає умови їхнього функціонування та взаємовідносин з Асоціацією;
• організовує та контролює виконання усіх заходів Асоціації.

5.6. Члени Правління мають право представляти Асоціацію у відносинах з юридичними і фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном, а також діяти від імені Асоціації при наявності доручення, що видає Голова Правління Асоціації.

5.7. Голова Правління Асоціації:
• головує на засіданнях Правління та організовує його роботу;
• виступає від імені Асоціації без доручення, представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади, юридичними та фізичними особами як на Україні, так і за кор¬доном;
• приймає і звільняє працівників штатного апарату Асоціації;
• видає накази, підписує угоди, видає доручення;
• підписує фінансові документи як перша особа;
• відкриває рахунки в установах банків;
• веде ділове листування від імені Асоціації;
• здійснює оперативне керування майном і коштами Асоціації на підставі рішень Конференції та Правління Асоціації;
• здійснює інші заходи, пов’язані з поточним керуванням Асоціацією.

5.8. У випадку відсутності Голови Правління, за його дорученням, один із членів Правління виконує повноваження Голови Правління Асоціації.

5.9. Ревізійна комісія Асоціації обирається Конференцією в складі трьох чоловік і діє відповідно до Положення, яке затверджується Конференцією. Членами Ревізійної Комісії не можуть бути члени Правління. Результати перевірок фінансово-господарської діяльності Асоціації, проведені Ревізійною Комісією, виносяться на розгляд та затвердження Конференції Асоціації.

5.10. Члени Правління не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням ними статутних обов’язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рішенням Правління за рахунок коштів Асоціації.

5.11. Для ведення господарських справ Асоціації Голова Правління може утворювати апарат зі штатних працівників, який діє відповідно Положення, затвердженого Правлінням Асоціації. Розмір витрат на утримання Асоціації не може перевищувати 20 відсотків від кошторису Асоціації у поточному році.

6. МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЯ

6.1. У власності Асоціації можуть знаходитися рухоме і нерухоме майно, кошти, матеріальні і нематеріальні активи, а також інше майно, придбане на законних підставах.

6.2. Майно і кошти Асоціації складають:
• членські внески;
• кошти та майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової до¬помоги чи добровільних пожертвувань;
• пасивні доходи;
• надходження від діяльності створених Асоціацією установ і організацій, заснованих підприємств.

6.3. За рахунок власних коштів Асоціація може самостійно набувати обладнання, матеріали, матеріально-технічні засоби, утримувати штатний персонал та орендувати необхідне майно.

6.4. Асоціація має право здійснювати-щодо майна і засобів, що знаходяться в її власності, будь-які угоди, що не суперечать її статутним завданням і чинному законодавству. Джерелом формування майна і коштів Асоціації не можуть бути кредити. Майно і засоби Асоціації не можуть бути предметом застави.

6.5. Асоціація користається самостійністю в питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарата, використання власних фінансових і матеріальних ресурсів відповідно вимогам законодавства.

6.6. Асоціація, створені нею установи та організації ведуть оперативний бухгалтерський облік і звітність у порядку, передбаченому законодавством України.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМШ І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

7.1. Зміни і доповнення до Статуту вносяться Конференцією делегатів Асоціації, якщо за це рішення проголосувало більше 50 % делегатів, присутніх на ній.

7.2. Про зміни, що відбулися в статутних документах, Асоціація у п’ятиденний строк повідомляє в Міністерство юстиції України.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідації.

8.2. Реорганізація здійснюється за рішенням Конференції.

8.3. Асоціація може бути ліквідована:
• за рішенням Конференції;
• за рішенням суду.

8.4. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

8.5. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і передає його на затвердження органа, який прийняв рішення про ліквідацію Асоціації.

8.6. Кошти та майно, що залишилися після розрахунків із кредиторами, не можуть перерозподілятися між членами Асоціації, а мають бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або за рішенням суду спрямовуються в доход бюджету .