ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

05.13.21 – системи захисту інформації

 

I. Формула спеціальності:

Дослідження теоретичних,  науково-технічних  і  технологічних проблем, пов’язаних із організацією, створенням методів та засобів забезпечення захисту  інформації  при  її  зберіганні,  обробці  й передачі    з використанням   сучасних   математичних   методів, інформаційних технологій та технічних засобів.

II. Напрямки досліджень:

– Теоретичні,   методологічні,   технічні,   технологічні   й організаційні  основи   створення   комплексних   систем   захисту інформації    (СЗІ),    зокрема   інформації,   що   зберігається, оброблюється і передається в комп’ютерних системах і мережах.

– Організація,    архітектура,    методологія   проектування, технологія функціонування СЗІ.

– Шифри,  шифросистеми,  криптографічні  протоколи та способи вибору систем криптозахисту, адекватних прийнятій політиці безпеки інформації.

– Методологія криптографічного  аналізу  та  побудови  оцінок криптографічної стійкості шифросистем,  методи викриття механізмів криптоперетворень, зокрема дешифрування.

– Математичні  моделі  інформаційних структур,  що потребують захисту, шифрів, шифросистем та криптографічних протоколів.

– Математичні  й  обчислювальні  методи розрахунку надійності криптосистем,  прогнозування  оцінок  криптографічної   стійкості, розв’язання    завдань   криптографічного   аналізу   та   синтезу шифросистем і криптографічних протоколів.

– Технічні  канали  відпливу  інформації  та їх моделі,  нові технології й засоби захисту  інформації  від  відпливу  технічними каналами.   Норми  ефективного  захисту  інформації  від  відпливу технічними каналами.

– Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту.- Методи  і  засоби  вимірювання  й   обчислення   параметрів небезпечних сигналів.

III. Галузь    науки,    з    якої    присуджуються   наукові ступені:

технічні науки.