ВСТУП

Якість вищої освіти традиційно пов’язується зі змістом і формою навчального процесу, який базується на кваліфікації та досвіді викладачів. Але швидкоплинність змін, що відбуваються у світі, примушує переглянути усталені погляди. Тому не можуть залишатись осторонь від процесу змін ані структура, ані форма навчального процесу. Це означає, що нові уявлення щодо якості будуть пов’язані не з “косметичною адаптацією” вузу до нових умов, а з необхідністю глибокої перебудови основ його діяльності.

До радикальних дій спонукає і демографічна ситуація. Через декілька років Україна пройде через “демографічну яму”, що викличе припинення існування чи не половини вузів. Їм просто не вистачить бажаючих навчатися. Тобто, для виживання потрібно шукати нові конкурентні переваги.

Але є більш довготривала загроза: стрімкого розвитку набуває прогрес глобалізації ринків та пов’язаний з ним процес загострення конкуренції. Ця обставина накладає на систему освіти проблеми небачених масштабів.

Особливою стала проблема якості підготовки кадрів у зв’язку зі входженням України до Європейського освітнього простору. На сьогодні можна визначити низку загальних факторів, що суттєво погіршили рівень надання послуг вищої освіти:

 • відсутність системного підходу до розподілу випускників вузів;
 • дефіцит фахівців, здатних працювати в умовах ринкової економіки, і натомість надлишок фахівців з професіями, які не користуються попитом;
 • нестабільний попит на фахівців-випускників вузів;
 • зниження інтересу до оволодіння технічними знаннями та набуття інженерних професій;
 • скорочення фінансування з державного бюджету загальноосвітньої та наукової діяльності тощо.

Програма реалізації концепції передбачає заходи Академії, які забезпечать:

 • входження Академії в Європейське освітянське співтовариство;
 • сучасною інженерно-технічною елітою галузь зв’язку та інформатизації;
 • інтеграцію інтелектуальних та матеріальних ресурсів Академії, підприємств і наукових організацій галузі на проведення фундаментальних досліджень, що забезпечать конкурентоспроможність галузі та якісну підготовку фахівців.

І. АКАДЕМІЯ ЯК КОРПОРАТИВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

З метою упорядкування та підвищення ефективності взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, напрацювання сучасних принципів формування державного замовлення, з урахуванням загальнодержавних та регіональних потреб підготовки фахівців з вищою освітою для галузі зв’язку та інформатизації, впровадження професійно-орієнтованих програм вищої освітидля поєднання зусиль навчальних закладів, які ведуть підготовку фахівців для галузі, наукових та проектних організацій, підприємств роботодавців на виконання завдань Концепції розвитку ОНАЗ ім. О.С. Попова на 2007-2014 рр. плануються такі заходи:

Завдання

Заплановані заходи

Термін вико-
нання

Відпові-
дальний
підрозділ

1

Цільова підготовка фахівців для підприємств галузі

1. Формування методики державного замовлення на фахівців.
Визначення основних вимог до випускників

Постійно

ННІ. факультети

2. Розширення складу Навчально-науково-виробничого комплексу

Постійно

Рада ННВК

3. Підготовка фахівців за новим напрямом “Мережі та системи поштового зв’язку”

З 2007 року

ННІ “Поштовий зв’язок”

4. Проведення профорієнтаційної роботи в регіонах України з урахуванням потреб фахівців певних напрямів підготовки

Щорічно
квітень

ННІ, факультети

5. Організація підготовки фахівців для галузі за узгодженими програмами (робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, магістра)

2007 р

Навчальний відділ

6. Використання потенціалу кафедр Академії для вирішення проблем виробництва через дипломне та курсове проектування.

Постійно

Спеціальні кафедри

6.1. Створення бази даних задач які доцільно розглядати в ході дипломного та курсового проектування

Щорічно
лютий

ННІ, факультети

7.Залучення провідних фахівців галузі до навчального процесу Академії

Постійно

ННІ, ф-ти

7.1 Створення філій кафедр на виробництві

За потребою

Ректорат

8.Підготовка магістрів безпосередньо в наукових та проектних інститутах галузі

Постійно

ННІ, ф-ти

9. Спільне використання матеріально-технічної бази підприємств для підготовки  фахівців

Постійно

ННІ, ф-ти

2

Організація навчального процесу

1. Розробка стандартів вищої освіти за новими бакалаврськими програмами

2007 р

Ректорат

2.Визначення переліку узагальнених здатностей (компетентностей) випускника

2008 р.

Навч. відділ

3.Розробка кваліфікаційних характеристик фахівців

2008 р.

ННІ, ф-ти

4.Визначення та узгодження змісту освіти на різних рівнях професійної підготовки

Постійно

ННІ, ф-ти

5.Розробка освітньо-професійних програм для бакалаврської підготовки за новим програмами

2007 р.

ННІ, ф-ти

6.Погодження змісту освіти з роботодавцями

2007 р.

ННІ, ф-ти

7.Використання матеріально-технічної бази роботодавця для практичної підготовки фахівців

Постійно

ННІ, ф-ти

8.Визначення технологій різних форм навчання

2008 р.

Навч. відділ

9.Визначення технології діагностики якості освіти

2008 р.

Навч. відділ

3

Інформаційне та методичне забезпечення підготовки кадрів

1. Підготовка спільної електронної бази даних  наукової та навчальної літератури (розробка правил її використання)

2007 р.

Навч. відділ

2. Обмін між бібліотеками літературою яка видається членами Комплексу

Постійно

Бібліотека

3. Організація міжбібліотечного обміну літературою за окремими угодами

Постійно

ННІ, ф-ти

4. Обмін між бібліотеками членами Комплексу про нові поповнення

Постійно

ННІ, ф-ти

5. Впровадження освітніх та наукових проектів спрямованих на підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів та впровадження  інноваційних технологій

Постійно

Ректорат

6. Підготовка методичних посібників для навчального процесу, які можливо використовувати на виробництві

Постійно

Спец. кафедри

7. Формування авторських колективів членами КНЗІ для підготовки підручників для навчальних закладів

Постійно

Навч. відділ

8. Розробка методики фінансування видання  навчально-наукової літератури галузі

2008 р.

Науковий. сектор

9. Розробка положення про інформаційне забезпечення галузі зв’язку та інформатизації

2007 р.

Науковий сектор

10. Створення науково-технічного збірника праць молодих фахівців, студентів та магістрів

2007 р.

Науковий сектор

 

ІІ. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ

Головною вимогою до вищих навчальних закладів на сьогоднішній день є забезпечення і гарантії постійної якості наданих освітніх послуг, від якого залежить конкурентноздатність як окремого вузу, так і національної системи утворення в цілому. Успішне функціонування сучасного університету неможливе без створення ефективної системи керування, що має своєю метою підвищити якісні показники усіх видів його діяльності – учбово-організаційної, учбово-методичної, науково-дослідної і виховний.

Цілі ОНАЗ ім. О.С. Попова в області якості:

 • упровадити систему керування якості в діяльність академії;
 • прагнути до створення умов, що забезпечують елітарне утворення в якості лідируючого сектора, що гарантує його конкурентноздатність на міжнародному і регіональному рівні;
 • досягти високоякісного рівня підготовки бакалаврів, магістрантів для забезпечення висококваліфікованими кадрами споживачів освітніх послуг.

Заплановані заходи

Термін вико-нання

Відпові-дальний підрозділ

1 Організація розробки і впровадження системи керування якістю освітньої діяльності в академії

2007-2009 рр.

Ректорат, відділ «УЯПФ»

2 Організація роботи відповідальних за якість у підрозділах академії (в інститутах, на факультетах, на кафедрах) і комісій з якості в інститутах і на факультетах академії

2007-2008 рр.

Відділ «УЯПФ»; дирекції ННІ, деканати

3 Організація системи моніторингу якості знань студентів за допомогою регулярного ректорського контролю

2007 р.

Ректорат, відділ «УЯПФ»

4 Організація системи збору й оцінки інформації про якість підготовки фахівців в академії вимогах до змісту освітніх програм і навчальних курсів від роботодавців (підприємств і організація, органів державного керування і місцевого самоврядування) і тих, яких навчають

2007-2008 рр.

Відділ «УЯПФ»; дирекції ННІ, деканати

5 Навчання відповідальних за якість в області керування якістю освітньої діяльності

2007-2009 рр.

Ректорат

6 Організація робіт з розробки і створення банку контрольно-вимірювальних матеріалів (контрольних задач, тестових завдань і т.д.) по різних дисциплінах і їхньому застосуванні для оцінки якості освітньої діяльності в академії

2007-2008 рр.

Відділ «УЯПФ»

7 Вивчення, аналіз і узагальнення сучасних напрямків керування якістю в утворенні, досвіду українських і закордонних вузів в області побудови ефективних систем забезпечення якості підготовки фахівців

2007-2014 рр.

Відділ «УЯПФ»

8 Організація і проведення фундаментальних і прикладних досліджень і розробок із проблем керування якістю при організації адміністративно-управлінської, освітньої, науково-дослідної і консультаційної діяльності освітніх заснувань, у тому числі вузів

2007-2014 рр.

Відділ «УЯПФ», науковий відділ

9 Залучення професорсько-викладацького, наукового складу, докторантів, аспірантів і студентів академії до виконання науково-дослідних робіт в області керування якістю

2007-2014 рр.

Ректорат, відділ «УЯПФ», науковий відділ

10 Розробка, підготовка до видання і поширення учбово-методичних матеріалів, включаючи курси лекцій, методичні вказівки і рекомендації, підручники, компакт диски і т.п., з питань керування якістю в утворенні

2007-2010 рр.

Відділ «УЯПФ», кафедра МСС

11 Організація і проведення циклів лекцій, курсів підвищення кваліфікації і додаткового утворення в області керування якістю для співробітників академії і працівників інших освітніх заснувань

2007-2014 рр.

Відділ «УЯПФ», кафедра МСС

12 Розробка і підтримка в мережі Інтернет на Web-сайт академії роздягнула по менеджменті якості в утворенні

2008 р.

Відділ «УЯПФ»

13 Організація і забезпечення консультацій і експертизи послуг, наданих освітніми заснуваннями по підготовці кадрів в області стандартизації, сертифікації і керування якістю для всіх зацікавлених сторін

2007-2014 рр.

Відділ «УЯПФ»

14 Організація робіт з участі в проведенні конкурсів МОН “Внутрішньовузівські системи забезпечення якості підготовки фахівців”

2007-2014 рр.

Ректорат, відділ «УЯПФ»

15 Забезпечення взаємодії з організаціями по менеджменті якості

2007-2014 рр.

Відділ «УЯПФ»

16 Розвиток міжнародного співробітництва в області керування якістю в утворенні й участь у міжнародних проектах у цій області, конкурсах на одержання грантів

2007-2014 рр.

Ректорат, відділ «УЯПФ»

17 Організація постійного соціологічного моніторингу в академії:
 • опитування випускників на предмет оцінки якості отриманого утворення
 • анкетування викладачів і співробітників академії на предмет оцінки їхньої задоволеності роботою у вузі
 • анкетування студентів “задоволеність студентів навчанням у вузі

2007-2014 рр.

Відділ «УЯПФ»

18 Підготовка академії до сертифікації системи керування якістю в УКРСЕРПРО за стандартами серії ІСО 9000

2007-2011 рр.

Ректорат, відділ «УЯПФ»

19 Сертифікація системи керування якістю Академії по стандартах серії ІСО 9000

2011 р.

Ректорат, відділ «УЯПФ»

20 Створення Центра розробки систем керування якістю освіти і підготовки фахівців для інших ВНЗ

2012 р.

Ректорат, відділ «УЯПФ»

ІІІ. Якісний контингент студентів академії –
якісна інженерна еліта галузі зв’язку

В теперішній час академія працює в період впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). При цьому основна мета впровадження КМСОНП є підвищення якості вищої освіти фахівців і збереження на цій основі конкурентоспроможності випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі.

Ця задача може бути вирішена найбільш позитивно в тому випадку, коли буде проведена на вищому рівні робота по залученню до навчального процесу академії молоді з високими рейтинговими оцінками середньої загальноосвітньої підготовки. Тобто вирішення задачі з формування якісного контингенту студентів Академії є створення сприятливих вихідних даних підготовки фахівців для забезпечення потреб галузі зв’язку.

Створення і подальший розвиток мережі відділень Академії навчально-наукових виробничих центрів в регіонах України на базі регіональних підрозділів підприємств галузі, вирішення ними різноманітних складових задач допоможе Академії здобути додаткову вагу в окремих регіонах України і залучити до навчання в академії обдарованої молоді. Такі центри вже працюють в містах Вінниця, Джанкой, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ, Котовськ, Львів.

Вони повинні забезпечувати попередній відбір та проведення агітаційної роботи як серед молоді, так і своїх працівників (для забезпечення набору на заочне відділення Академії). Крім того ці відділення разом з кадровими службами підприємств обласних дирекцій будуть проводити роботу щодо узгодження напрямів підготовки (спеціалізації) випускників з урахуванням перспектив розвитку галузі регіону, забезпечувати місцями практики студентів Академії, узгоджувати тематику забезпечувати участь провідних фахівців підприємств галузі в атестації випускників. Забезпечувати участь регіональних підрозділів підприємств у щорічній роботі по працевлаштуванню випускників у роботі комісії міністерства по аналізу прийому студентів на перший курс ОНАЗ ім. О.С. Попова та працевлаштуванню випускників.

Планується подальший розвиток співпраці с загальноосвітніми школами та вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів, в наступних напрямках:

 • створення в школах класів з профільним навчанням з напрямків Телекомунікації, Радіомовлення та телебачення;
 • створення ліцеїв з напряму «Телекомунікації»;
 • проведення олімпіад з різних дисциплін  серед випускників шкіл та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації врахування позитивних результатів олімпіад при вступі до академії;
 • проведення науково-дослідних конференцій серед учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.
 • передбачити можливість створення гуртків на кафедрах для учнів старших класів з метою виконання науково-дослідницьких робіт.
 • організувати для учнів старших класів факультативи з метою поглибленого вивчення фізики, математики, інформатики у тому числі і на англійський мові.

На високому рівні треба провадити профорієнтаційну роботу. В цьому напрямку необхідно організовувати:

 • виїзні профорієнтаційні заходи у школи з представниками факультетів (інститутів) академії;
 • виїзні групи студентів. які створюються з метою надання інформації про діяльність академії в школах м. Одеси;
 • індивідуальні виступи студентів у школах своїх регіонів під час канікул;
 • індивідуальні виступи викладачів у школах;
 • реклама освітньої діяльності через ЗМІ та через мережу Internet;
 • реклама освітньої діяльності через мережу Internet;
 • проведення дня відкритих дверей в академії.

Профорієнтаційна робота, перш за все, повинна бути націлена на ліцеї та школи з поглибленим вивченням фізики, математики, інформатики. Всі ці заходи потрібно проводити як серед шкіл міста Одеси і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації міста, так і всіх областей України.

Передбачається також залучити до співпраці з загальноосвітніми школами провідні галузеві підприємства, при цьому Академія виступає як координаційна проміжна ланка. В цьому напрямку роботи планується ініціація проведення науково-дослідних конкурсів серед учнів старших класів загальноосвітніх шкіл з метою ознайомлення з науково-практичними задачами, які вирішуються при впровадженні і експлуатації сучасного телекомунікаційного обладнання.

В цьому ж напрямку пропонується організація екскурсій на сучасні підприємства зв’язку випускників шкіл з метою створення можливостей оцінювання рівня досягнення сучасних засобів зв’язку і необхідності здобуття професійної підготовки.

Дирекції навчально-наукових інститутів, деканати повинні проводити роботу щодо удосконалювання буклетів та інших друкованих матеріалів, які потрібно розповсюджувати під час масових заходів і в школах. Необхідно створювати рекламні ролики та фільми про Академію, навчально-наукові інститути та факультети. Забезпечувати показ цих матеріалів через мережу державних і кабельних каналів телебачення, забезпечити трансляцію рекламних аудіоматеріалів через мережу ефірного мовлення.

Більше уваги треба приділяти роботі студентського телебачення, яке повинне оперативно відображати життя академії в його різноманітних ракурсах.

Дирекції навчально-наукових інститутів, деканати, приймальна комісія, відділ виховної роботи, Інтернет-лабораторія планують удосконалювати та актуалізовувати сайт Академії у мережі Інтернет таким чином, щоб він найбільш повно, з урахуванням потреб галузі та новітніх технологій, відображав питання організації навчання, дисципліни, які викладаються в Академії, перспективи працевлаштування випускників.

До масових заходів, які проводяться в Академії, таких як Дні відкритих дверей, виїзні заходи в школи будуть залучатися керівники провідних підприємств галузі, на яких відбувається працевлаштування випускників; провідні вчені науково-дослідних інститутів, підприємства, які займаються розробкою, експлуатацією та впровадженням новітніх засобів зв’язку.

Потрібно ширше висвітлювати в засобах масової інформації можливість здобуття другої освіти і військової підготовки.

Необхідно продовжити роботу по збільшенню набора слухачів на підготовчі курси з подальшим їх залученням до навчання академії.

Передбачається розширити роботу з партнерами дальнього і близького зарубіжжя з метою рекламування навчання в академії та залучення іноземних студентів.

Заплановані заходи

Термін вико-нання

Відповідальний підрозділ

1 Створення профільних класів (9-11) за професійним спрямуванням Телекомунікації на базі ЗОШ №1 м. Одеси

2008 рік

Інститут Радіозв’язку, радіомовлення та телебачення

2 Створення навчально-виховного закладу школа-ліцей за професійним спрямуванням Телекомунікації на базі ЗОШ № 1 м. Одеси

2010 рік

Інститут Радіозв’язку, радіомовлення та телебачення

3 Створення навчально-виховного закладу школа-гімназія за професійним спрямуванням Телекомунікації на базі ЗОШ № 107 м. Одеси

2010 рік

Інститут Радіозв’язку, радіомовлення та телебачення

4 Організація і проведення днів Відкритих дверей в академії

Щорічно,
січень,
березень,
квітень,
травень

Ректорат, деканати, дирекції інститутів, приймальна комісія

5 Організація і проведення виїзних днів Відкритих дверей  академії в ЗОШ м. Одеси

Щорічно,
січень,
березень,
квітень,
травень

Ректорат, деканати, дирекції інститутів, приймальна комісія

6 Організація предметних олімпіад з дисциплін Математика, Фізика, Інформатика у ЗОШ м. Одеси

Щорічно

Каф ВМ, ІТ, Фізики

7 Організація предметних олімпіад з дисциплін математика, Фізика, Інформатика у ЗОШ в містах розміщення регіональних науково-навчальних центрів

Щорічно

Каф ВМ, ІТ, Фізики, регіональні науково-навчальні центри ОНАЗ

8 Організація науково-дослідних конференцій з актуальних проблем галузі зв’язку для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл.

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів, Каф. академії

9 Розробка та впровадження систем стимулювання школярів – переможців олімпіад та конференцій, організованих академією, при їх вступі до академії.

Щорічно

Приймальна комісія

10 Організація гуртків при академії для поглибленого вивчення дисциплін Математика, Фізика, Інформатика для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл

2008 рік

Каф ВМ, ІТ, Фізики

11 Організація гуртків при академії для поглибленого вивчення дисциплін Математика, Фізика, Інформатика на англійський мові для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл

2008 рік

Каф ВМ, ІТ, Фізики, Іноземної мови

12 Організація гуртків при кафедрах академії для учнів старших класів з метою виконання науково-дослідницьких робіт за професійною тематикою

2008 рік

Кафедри академії

13 Створення мобільних студентських груп для організації поїздок до шкіл м. Одеси з метою надання інформації про діяльність академії.

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів

14 Організація індивідуальних виступів студентів у школах своїх регіонів під час канікул з метою надання інформації про діяльність академії.

Щорічно

Деканати,
дирекції інститутів

15 Організація і проведення індивідуальних виступів викладачів кафедр академії в середніх школах м. Одеси з метою ознайомлення учнів з сучасними технологіями і засобами зв’язку, з актуальними проблемами галузі зв’язку для зацікавлення професією зв’язківця

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів

16 Організація освітньої діяльності академії через ЗМІ. Створення рекламних роликів і показ їх по місцевим і регіональним каналам телебачення. Створення рекламних текстів і передача їх по місцевим і регіональним каналам радіомовлення

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів

17 Організація освітньої діяльності академії через мережу Іnternet. Постійне оновлення і актуалізація WEB-сайтів академії, окремих факультетів, інститутів, кафедр

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів

18 Координація  профорієнтаційної роботи у навчальних регіональних центрах академії з метою проведення агітаційної роботи для залучення молоді до вступу до академії

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів

19 Надання рекламної продукції про діяльність академії в провідні галузеві підприємства (Укртелеком, Укрпошта та інші)

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів

20 Забезпечення участі співробітників академії у виступах з лекціями для учнів шкіл, розташованих в містах, де працюють регіональні навчальні центри академії

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів

21 Організація екскурсій для учнів старших класів середніх шкіл на сучасні підприємства зв’язку з метою зацікавлення професією зв’язківця

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів, керівники провідних галузевих підприємств

22 Організація сумісно з провідними галузевими підприємствами науково-дослідницьких конкурсів для учнів випускних класів загальноосвітніх шкіл.

Щорічно

Деканати, дирекції інститутів, керівники провідних галузевих підприємств

23 Подовження розвитку роботи студентського телебачення з метою освітлювання діяльності академії в різноманітних напрямках роботи (оперативні новини з роботи вченої та методичної ради, ради факультету, новини з життя студентів академії)

Протягом року

– || –

24 Продовжити договір з Міжнародною корпорацією ІНКОРВУЗ з метою реклами навчання академії та залучення іноземних студентів.

Протягом року

Ректорат, відділ МЗ

25 Участь у міжнародних спеціальних виставках, присвячених Вищій Освіті з метою рекламування діяльності академії

щорічно

Ректорат, деканати, дирекції інститутів, приймальна комісія

26 Проведення рекламних акцій по залученню слухачів до підготовчих курсів академії

Протягом року

Ректорат, деканати, дирекції інститутів, керівництво підготовчого відділення

27 Організація і проведення індивідуальних виступів керівників галузевих підприємств в середніх школах м. Одеси з метою ознайомлення учнів з сучасними технологіями і засобами зв’язку, з актуальними проблемами галузі зв’язку для зацікавлення професією зв’язківця

Протягом року

Деканати, дирекції інститутів, керівники провідних галузевих підприємств

ІV. МОНІТОРІНГ РИНКУ ПРАЦІ ВИПУСКНИКІВ АКАДЕМІЇ

Науково-виробничий центр моніторингу ринку першого робочого місця та підвищення кваліфікації викладачів, практичної підготовки студентів забезпечує:
а) безперервний моніторинг наявності робочих місць та прогноз в потребі фахівців за напрямами підготовки;
б) розробка реконструкції щодо впровадження нових напрямів підготовки;
в) перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;
г) організацію практичної підготовки студентів та підвищення кваліфікації викладачів;
д) укладання договорів про соціальне партнерство як з державними, так і недержавними підприємствами, які є виробниками обладнання зв’язку або працюють на ринку надання послуг зв’язку, а також з іншими роботодавцями;
е) залучення підприємств до:
– формування контингенту студентів;
– адаптація змісту освіти до потреб відповідних роботодавців;
– узгодження першого робочого місця не менш ніж за рік до закінчення навчання, цілеспрямованої практичної підготовки, формування тематики реального дипломного та курсового проектування;
– атестації бакалаврів та магістрів;
– участь в науково – практичних конференціях, семінарах.
ж) організацію різних курсів по підготовці робочих професій з престижних напрямів.

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальний підрозділ

1

Укладення договорів з обласними центрами зайнятості на території України 2007–2008 рр.

Науково-виробничий центр моніторингу

2

Укладення договорів з філіями ВАТ „Укртелеком”, УДППЗ „Укрпошта” на організацію практики, тем дипломних проектів, працевлаштування випускників Академії

2007–2008 рр.

– || –

3

Вивчення моніторингу ринка праці галузі електрозв’язку, поштового зв’язку, економіки менеджменту підприємств зв’язку

Постійно

– || –

4

Організація студентських буд. загонів (3 – 4 курси)

2008–2014 рр.

– || –

5

Організація курсів підготовки оцінювачів майна та майнових прав

2007–2009 рр.

– || –

V. Впровадження новітніх технологій навчання

Пріоритетними напрямками Академії є інформатизація навчального процесу, підготовка фахівців, здатних ефективно використовувати у професійній діяльності новітні інфокомунікаційні технології.

Надання студентам можливості навчатись у зручний для себе час та у зручному місці, одночасно з професійною діяльністю (або з навчанням за іншим напрямом), тобто без відриву від виробництва або іншого виду діяльності. Підвищення творчого та інтелектуального потенціалу студентів за рахунок самоорганізації, формування прагнення до знань та самостійного прийняття рішень, використання сучасних телекомунікаційних технологій, які сприяють його входженню у світовий інформаційний простір.

Опосередковане активне спілкування викладачів зі студентами з використанням сучасних інфокомунікаційних технологій та методології індивідуальної роботи студентів, із структурованим поданням навчальних матеріалів у електронному вигляді, спеціалізованого контролю якості навчання відповідно освітнім стандартам.

Створення, передача та збереження навчальних матеріалів, організація і супровід навчального процесу на основі інфокомунікаційних технологій.

Застосування технологій дистанційного навчання у всіх формах навчання: очній, заочній, екстернаті.

Зниження витрат на підготовку фахівців, ефективне використання навчальних площ та технічних засобів, концентроване та уніфіковане подання інформації, використання і розвиток імітаційного моделювання.

Заплановані заходи

Термін
виконання

Відповідальний підрозділ

1

Підвищення рівня технічного забезпечення ОНАЗ оргтехнікою та її використання для розвитку системи дистанційного навчання

1.1

Інвентаризація оснащення ОНАЗ оргтехнікою для забезпечення навчального процесу

Червень 2007 р.

Ректорат, декан ФДН

1.2

Внесення пропозицій щодо контролю за використанням технічних засобів навчання (складання плану постачання)

Щорічно

Декан ФДН

1.3

Підвищення загального рівня комп’ютерної грамотності працівників ННВЦ Академії

2007-2008 н.р.

Ректорат, декан ФДН

2

Розвиток системи дистанційного навчання академії

2.1

Координація діяльності підрозділів академії в організації дистанційного навчання

Щорічно

Декан ФДН

2.2

Підготовка пакету документів для ліцензування підготовки бакалаврів у ННВЦ академії

І-й квартал 2007 р.

Декан ФДН

2.3

Аналіз організації дистанційного навчання та навчально-методичного забезпечення

Щорічно

Проректор з НР, декан ФДН

2.4

Розробка, випробовування та розповсюдження сучасних методик побудови електронних курсів дистанційного навчання

Протягом 2008-2009 навчального року

Проректор з НР, декан ФДН

2.5

Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів-консультантів СДН

Протягом 2008 року

Проректор з НР, декан ФДН

2.6

Перевірка відвідування та якості проведення занять у ННВЦ Академії

Протягом кожного семестру

Декан ФДН

3

Розвиток телекомунікаційної та інформаційної структури академії

3.1

Розробка схеми віртуальної корпоративної мережі ФДН

2007 р.

Декан ФДН

3.2

Вирішення питання організації з’єднувальних ліній між ННВЦ та структурними підрозділами ДПМ ВАТ “Укртелеком”

2008 р.

Декан ФДН

3.3

Організація з’єднувальної лінії між лабораторним корпусом №1 та гуртожитком № 4

2007 р.

Декан ФДН

3.4

Організація з’єднувальних ліній між ННВЦ та структурними підрозділами ДПМ ВАТ “Укртелеком”

2008 р.

Декан ФДН

3.5

Організація корпоративної мережі СДН ОНАЗ

До 1 вересня 2007 р.

Ректорат, декан ФДН

3.6

Організація мережі відеоконференцій з ННВЦ для проведення лекцій та консультацій

2009 р.

Ректорат, декан ФДН

4

Нормативно-методичне та кадрове забезпечення СДН академії

4.1

Методичне забезпечення курсів СДН (лекції, практикум, лабораторні роботи та інше)

2007-2013 н. р.

Зав. кафедрами, декан ФДН

4.2

Організація підготовки викладачів ННВЦ з використання курсів СДН

2007-2013 н. р.

Зав. кафедрами, декан ФДН

4.3

Розробка положення та нормативно-регулюючих документів СДН ОНАЗ

2007 р.

Декан ФДН

4.4

Організація підбору та комплектування викладачів ННВЦ відповідно до класифікаційних вимог

2007-2013 р.

Декан ФДН

5

Співпраця з державними та міжнародними освітніми закладами з питань розвитку СДН академії

5.1

Участь у науково-технічних конференціях, симпозіумах, виставках та організація обміну досвідом з питань розбудови СДН академії

2007-2013 р.

Декан ФДН

5.2

Співпраця з вищими навчальними закладами по розвитку системи дистанційного навчання

2007-2013 р.

Декан ФДН

VI. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ

Якість і рівень методичного забезпечення – є визначним фактором забезпечення якості освіти.

Академія вживає заходи щодо своєчасного видання та максимального забезпечення студентів і викладачів навчальною літературою.

Головними напрямами діяльності Академії в цьому напряму є:

 • видання навчальних посібників та підручників з грифом МОН та Держзв’язку;
 • створення електронних інформаційних баз, бібліотек, електронних каталогів тощо.

Заплановані заходи

Термін
виконання

Відповідальний підрозділ

1

Поповнити бібліотечний фонд з телекомунікаційних систем та суміжних галузей новими вітчизняними і зарубіжними виданнями

2007–2014 рр.

Ректорат, бібліотека

2

Збільшити бібліотечний фонд до 600 тис. примірників

2010 р.

Ректорат, бібліотека

3

Забезпечити отримання МБА студентами старших курсів

2009 р.

Ректорат, бібліотека

4

Видати пам’ятку „В допомогу першокурснику”

2007 р.

Ректорат, бібліотека

5

Зробити в бібліотеці базу даних, електронний каталог та електронну картотеку

2012 р.

Ректорат, бібліотека

6

Провести підготовку до ліцензування нових спеціальностей для підготовки фахівців на замовлення галузі:
 • Інформаційні технології;
 • Правові відносини в галузі зв’язку та сфері інформатизації;
 • Інформаційно–вимірювальні системи;
 • Безпека життєдіяльності.

2011 р.

Ректорат, навчальний відділ

7

Провести акредитацію Академії

2013 р.

Ректорат,
навч. відділ

8

Довести кількість комп’ютерів до 0,33 на одного студента, викладачам по комп’ютеру

2014 р.

Ректорат

9

Видати на кожній кафедрі сучасний підручник (з грифом МОН)

2007- 2014 рр.

Кафедри

10

Створення єдиної телекомунікаційної мережі кафедри КС на базі комп’ютерної ІР-мережі та ЦКС „Квант-Е”, „Дніпро”, „Матриця”, „SI-2000”

2010 р.

Ректорат, кафедра КС

11

Проведення усіх навчально–методичних комплексів Академії до єдиного стандарту ОНАЗ

2011 р.

Ректорат, навчальний відділ, кафедри

12

Створення персонального Web-сайту кафедри

2009 р.

Ректорат, кафедри

13

Розробити комплекти навчально–методичних матеріалів в електронному вигляді з усіх дисциплін, розташування їх на сайтах кафедр для студентів заочної та дистанційної форми навчання

2010 р.

Ректорат, кафедри

14

Створити повну базу даних для заочної та дистанційної форми навчання

2011 р.

ФДН, ректорат

15

Створити автоматизовану систему моніторингу відвідування та успішності студентів

2013 р.

Ректорат, навч. відділ, інститути, факультети

16

Створення аудиторії з сучасними засобами навчання – інтерактивною системою (SMART Board)

2011 р.

Ректорат, навчальний відділ

17

Узгодження програми навчальних дисциплін за модулями з ВНЗ України і зарубіжжя, які готують фахівців з Телекомунікацій

2007-2014 рр.

Ректорат, навчальний відділ

18

Участь у всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, семінарах, симпозіумах

2007- 2014 рр.

Ректорат, інститути, деканати

VIІ. ГУМАНІТАРНЕ ВИХОВАННЯ ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В АКАДЕМІЇ

Пріоритетним напрямом в організації виховного процесу Одеської національної академії зв’язку є індивідуальний підхід до виховання особистості студентів, стимулювання їхніх внутрішніх здібностей до саморозвитку і самовиховання, широке залучення студентів до досягнень культури.

Для цього заплановані наступні заходи:

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальний підрозділ

1

Засідання Ради з виховної роботи

Кожного місяця

Проректор з Н та ВР, відділ СП і ВР

2

Проведення семінарів і дискусій з кураторами з проблем виховної роботи

Кожного місяця

Відділ СП і ВР

3

Підготовка зустрічей ректора зі студентами

Кожне півріччя

Відділ СП і ВР

4

В рамках агітаційної кампанії під девізом «Успішні люди не п’ють і не палять», яка була оголошена в Академії:
 • проведення відповідними фахівцями лекцій про нестерпне відношення до різних видів залежності і про здоровий спосіб життя.
 • проведення роз’яснювальної роботи;
 • розвиток активності молоді через організацію її дозвілля, а саме – організація і проведення культурно-масових заходів: конкурсів, фестивалів, виставок, семінарів з різних напрямів творчості, направлення обдарованих і талановитих представників молоді Академії на конкурси, фестивалі.

Постійно

Відділ СП і ВР, ЦГО та Р, дирекції інститутів та деканати факультетів

5

Проведення соціологічних досліджень з метою вивчення соціального стану і громадської думки студентів щодо різних аспектів студентського життя

Кожне півріччя

Відділ СП і ВР, ННІ проблем інформаційного суспільства

6

Взаємодія із засобами масової інформації по створенню інформаційних передач, сюжетів на телевізійних каналах, тематичних випусків і сторінок у друкарських засобах масової інформації на молодіжну тематику

Постійно

Відділ СП і ВР, Студрада Академії

Розвиток студентського самоврядування спрямований на подальше утвердження демократичного способу життя, високої взаємної вимогливості, відчуття соціальної справедливості, здорового морально-психологічного клімату, високих етичних основ молодої студентської сім’ї, утвердження на основі широкої гласності принципів гуманістичної моральності, нетерпимості до антигромадських проявів в побуті.

Заплановані заходи

Термінвиконання

Відповідальний підрозділ

1

Підтримка створюваних та існуючих органів студентського самоврядування з боку адміністрації Академії

Постійно

Ректорат, відділ СП і ВР

2

З метою розвитку тісної співпраці адміністрації Академії з органами студентського самоврядування проводити «Дні самоврядування студентів»

Постійно

Дирекції інститутів та деканати

3

Залучати органи студентського самоврядування до участі у розподілі соціальних гарантій матеріальної підтримки, що надаються соціально незахищеним групам студентів (участь у розподілі путівок на базу відпочинку «Електрон» тощо)

Постійно

Профспілка студентів

4

Включити в перелік обов’язкових показників для рейтингу студентів участь в студентському самоврядуванні

Щорічно

Дирекції інститутів та деканати факультетів

5

Проведення соціологічних опитувань серед студентів з метою визначення ефективності роботи студентського самоврядування

Щорічно

Відділ СП і ВР, ННІ проблем інформаційного суспільства

6

Аналіз і розповсюдження інформації про досвід студентського самоврядування інших вузів

Постійно

Відділ СП і ВР, Студрада Академії

7

Проведення роз’яснювальної роботи, направленої на підвищення свідомості студентів і їх вимогливості до рівня отримуваних знань і навиків за фахом, виховання патріотичного ставлення до Вітчизни, історії та кращих традицій, відчуття причетності до сучасних процесів, що відбуваються в країні і в студентському середовищі

Постійно

Відділ СП і ВР

VIII. Інтеграція Оназ ім. О.С. попова в освітній простір

Основний стратегічний принцип міжнародної діяльності ОНАЗ ім. О.С. Попова у зазначений період – це інтернаціоналізація її освітньо-наукової діяльності  як основа для інтеграції в міжнародний освітній простір та як засіб затвердитися на міжнародному ринку освітніх послуг. Для досягнення цієї мети доцільно сконцентрувати зусилля на розробці  наступних напрямів:

1. Залучення іноземних громадян до навчання в Академії (за термінологією Болонського процесу т.з. ”підвищення привабливості й конкурентоспроможності європейського простору вищої освіти для інших регіонів світу”).Головне завдання – збільшення кількості (через якісний відбір) іноземців, які навчаються в ОНАЗ на ПВ, за базовими напрямами, в аспірантурі, докторантурі, на ФПК на контрактній основі. Задля цього планується зробити наступне:

Заплановані заходи

Термін
виконання

Відповідальний
підрозділ

1 Налагодити зв’язки та укласти відповідні договори з підприємствами та міністерствами телекомунікаційної галузі Близького та Дальнього Зарубіжжя з метою залучення до цільового навчання в Академії або підвищення кваліфікації за базовими напрямками або до навчання на ПВ осіб, рекомендованих  даними підприємствами.

Постійно

Міжнародний відділ (МВ)

2 Поновити та видати рекламно-інформаційний буклет про Академію російською, англійською,  китайською мовами для розгортання набору іноземних громадян для навчання на ПВ, за базовими напрямками та  на факультеті підвищення кваліфікації. Вказати на можливість отримання “другої” вищої освіти.

Квітень 2007 р.

МВ

3 Брати участь у міжнародних освітніх та фахових виставках з метою пропаганди досягнень Академії та залученню іноземних студентів до навчання.

У запланований термін

МВ

4 Налагодити контакти з надійними в правовому відношенні суб’єктами підприємницької діяльності, які займаються набором іноземців на навчання в ВНЗ України.

Постійно

МВ

6 Провести роботу щодо забезпеченості іноземних студентів, які навчаються за базовими напрямками Академії, навчально-методичною літературою, яка видана російською та англійською мовами.

2007-2008 рр.

Відповідні спецкафедри

7 Поновити фонд навчально-методичної літератури з дисциплін, що читаються на ПВ для іноземних громадян.

Постійно

Кафедра укр. та рос. мов

8 Отримати ліцензію на діяльність ПВ для іноземних громадян

Вересень-жовтень
2009 р.

МВ, кафедра укр. та рос. мов

9 Поліпшити умови проживання іноземних студентів у гуртожитках Академії: підвищити рівень комфорту, обладнати кімнати новими меблями, підключити до мережі Іnternet.

Постійно

МВ, AГЧ

10 Організувати для студентів-іноземців, або тих українських студентів, що мають іноземні документи про середню освіту, вивчення української мови та тестування на компетентність з української мови для проходження процедури визнання іноземних документів про освіту в МОНУ. Розробити  навчальну програму цього курсу та тестові завдання до нього. Створити при кафедрі укр. та рос. мови центр підготовки за курсом “Українська мова як іноземна” з наступним тестуванням або центр тестування  на компетентність  з української мови.

2007-2008 рр.

Кафедра укр. та рос. мов

11 Порушити клопотання перед відділом акредитації та ліцензування МОНУ про видачу Академії ліцензії на право тестування з укр. мови іноземних громадян.

2007-2008 рр.

МВ, кафедра укр. та рос. мов

12 Запровадити на контрактній основі спецкурс “Методика викладання російської (української) мови як іноземної” для студентів-іноземців, по закінченні якого вони б мали право викладати відповідну мову в середній школі в своїй країні

2007-2008 рр.

Кафедра укр. та рос. мов

13 Запровадити на контрактній основі спецкурс “Технічний переклад “ для студентів-іноземців, по закінченні якого вони б отримували сертифікат технічного перекладача в галузі телекомунікацій або економіки та менеджменту.

2007-2008 рр.

Кафедра укр. та рос. мов

14 Запровадити на контрактній основі “Бізнес-курс” російської/української мови для іноземних студентів та слухачів ФПК.

2007-2008 рр.

Кафедра укр. та рос. мов

15 Порушити клопотання перед відділом акредитації та ліцензування МОНУ про видачу ліцензії  на підготовку іноземців за спецкурсами “Методика викладання російської/української мови як іноземної” та “Технічний переклад” для студентів-іноземців.

2007-2008 рр.

МВ

16 Організувати на базі Лінгвістичного центру Академії підготовку лекторів до читання дисциплін за базовими напрямками англійською мовою з метою залучення до навчання іноземних студентів та обміну студентами з зарубіжними ВНЗ-партнерами.

Починаючи з 2007 р. постійно

НВ, ЛЦ

17 Організувати платні літні (або протягом року) курси з російської/української мови для іноземців

2008-2009 рр.

МВ

18 Активізувати роботу по залученню іноземних студентів до участі в художній самодіяльності та спортивних заходах, що проводяться в Академії.

Постійно

МВ, ПВ, Центр гуманітарної освіти, кафедра ФП

19 Підготувати матеріали для акредитації ОНАЗ у зарубіжних країнах.

2007-2008 рр.

МВ

20 Укомплектувати ПВ для іноземних громадян новою аудіо-візуальною технікою з метою підвищення якості викладання дисциплін, що читаються на ПВ

До 2009 р.

ПВ, АГЧ

21 Продовжити пошук випускників-іноземців ОНАЗ з метою запрошення їх до членства в Міжнародній асоціації випускників ОНАЗ, на курси підвищення кваліфікації при ОНАЗ, до спонсорської допомоги та до залучення іноземців до навчання в Академії.

Постійно

МВ

22 Створити стенд “Іноземні випускники Академії”

2007-2008 рр.

МВ

23 Надати інформацію про  умови навчання в ОНАЗ для іноземних громадян в каталогах, що видаються МОНУ та іншими установами, а також на сайті ОНАЗ.

2007 р.

МВ

24 Озвучити рекламно-інформаційний фільм про ОНАЗ іноземними мовами.

2008-2009 рр.

МВ, кафедра іноземних мов

25 Проводити серед студентів іноземців роботу щодо організації земляцтв іноземних студентів, що навчаються в Академії.

Постійно

МВ

2. Інтегрування українських студентів та викладачів у міжнародний освітній простір (за термінологією Болонського процесу т.з. ”розширення мобільності студентів та викладачів”). Головна мета – отримання “подвійних” дипломів  випускниками Академії шляхом організації частини навчання в провідних європейських ВНЗ, що готують фахівців за аналогічними з ОНАЗ напрямами, та проходження практики на закордонних підприємствах або фірмах, що належать до телекомунікаційної галузі, а також шляхом залучення іноземних викладачів з ВНЗ-партнерів для викладання окремих дисциплін та читання спецкурсів за фахом. Для українських викладачів – це підвищення кваліфікації відповідно міжнародного рівня в зарубіжних освітніх та фахових установах або перебування за кордоном по обміну викладачами з ВНЗ-партнерами для читання лекцій, або збирання матеріалу для наукової роботи за рахунок грантів на індивідуальну мобільність, наприклад, IMG за програмою TEMPUS-TACIS та ін.). Задля цього доцільно вжити наступних заходів:

Заплановані заходи

Термін
виконання

Відповідальний
підрозділ

1 Продовжити роботу по пошуку іноземних ВНЗ-партнерів, що готують фахівців за аналогічними напрямками з ОНАЗ, та укласти з ними договори про співробітництво взагалі та зокрема на видачу “подвійних дипломів» або отримання певними факультетами або інститутами Академії статусу “сумісних” (наприклад, українсько-німецький інститут економіки та менеджменту).

Постійно

МВ

2 Активізувати роботу з розробки сумісних  навчальних програм з зарубіжними ВНЗ-партнерами як підґрунтя для видачі “подвійних дипломів” (наприклад, через подачу проектів за програмами аналогічними ТЕМПУС-ТАСІС з метою отримання грантів на розробку цих програм; через організацію робочих зустрічей для учасників консорціуму з розробки таких проектів).

У встановлені програмою терміни

МВ та зацікавлені спецкафедри

3 Розпочати роботу у напрямку створення нормативно-правової бази  для полегшення  інтеграційних та коопераційних процесів між ВНЗ-партнерами та видачі “ подвійних” дипломів (наприклад, угоди про визнання “подвійних” дипломів на території як України, так і ЄС тощо)

До 2010 р.

МВ, юридичній відділ

4 Регулярно брати участь у партнерських програмах з метою розвитку науково-технічного співробітництва та обміну студентами та викладачами, заявку на фінансування яких подають іноземні ВНЗ-партнери (як, наприклад, програма “Східні партнерства”, участь в якій запропонувала Академії Вища технічна школа Вюрцбург – Швайнфурт).

Постійно, у запропонований даними програмами термін

МВ, факультети та інститути, спецкафедри

5 Продовжити роботу по інтенсифікації підготовки з іноземних мов для українських студентів на базі Лінгвістичного Центру Академії. Активізувати вивчення іноземних мов у вигляді платних спецкурсів із занесенням результатів іспитів з відповідної мови у диплом  Академії (додатково до якоїсь іноземної мови, що вивчають студенти за обов’язковою програмою вузу).

Постійно

Кафедра іноземних мов

6 Продовжити роботу по створенню “елітних груп”, де навчання ведеться англійською мовою за всіма фаховими напрямками Академії.

Постійно

Навчальна частина, факультети, інститути

7 Haлагодити зв’язки з Корпусом Миру – незалежною неполітичною організацією уряду США з метою залучення до викладання англійської мови в Академії її носіями.

До 2008 р.

МВ, кафедра іноземних мов

8 Проводити роботу по залученню для викладання також німецької та французької мов їхніх носіїв (як наприклад, австрійські практиканти-стажери з Віденського університету, які вже з 2004 р. проходять навчально-методичну практику на кафедрі іноземних мов”).

Постійно

МВ, кафедра іноземних мов

9 Запровадити курс технічного перекладу за базовими напрямками Академії.

До 2008 р.

МВ, кафедра іноземних мов

10 Порушити клопотання перед відділом акредитації та ліцензування МОНУ відносно видачі ліцензії на підготовку технічних перекладачів за базовими напрямками Академії з числа українських студентів(Курс “Технічний переклад за базовими напрямками Академії”)

2008-2009 рр.

МВ

11 Організувати Бюро перекладів як окремий структурний підрозділ Академії, де українські студенти, які вивчають курс “Технічний переклад за базовими напрямками Академії”, та “Бізнес-курс (з відповідної іноземної мови)” проходитимуть перекладацьку практику під наглядом досвідчених фахівців-консультантів з кафедри іноземних мов та спец. кафедр.

2007-2008 рр.

МВ, кафедра іноземних мов

12 Вжити заходів щодо ліцензування діяльності вищезазначеного Бюро перекладів.

2008-2009 рр.

МВ

13 Проводити СНТК англійською мовою з запрошенням до участі іноземних студентів із ВНЗ-партнерів.

Постійно

МВ, НВ

14 Захист дипломних проектів іноземною мовою із запрошення до участі у комісіях із захисту викладачів з ВНЗ-партнерів.

Постійно

МВ, спецкафедри, кафедра іноземних мов

15 Організувати для лекторів, які викладатимуть на іноземних мовах, відповідну мовну підготовку на базі Лінгвістичного Центру Академії.

Постійно

Кафедра іноземних мов

16 Організувати стажування для викладачів кафедри іноземної мови в країнах, де та чи інша мова викладання є державною.

Постійно

МВ, ФПК

17 Організувати стажування за кордоном для викладачів за фахом.

Постійно

МВ, ФПК

18 Пропагувати серед викладачів більш активне використання ІМG –індивідуальних грантів на мобільність, наприклад, за програмою ТЕМПУС-ТАСІС.

Постійно

МВ

 

19

Активізувати роботу в напрямку збільшення публікації викладачі та співробітників Академії в зарубіжних видання, наприклад, у збірниках ВНЗ-партнерів.

Постійно

Спецкафедри

 

20

Інформувати викладачів та наукових співробітників Академії про можливість прийняти участь у наукових конференціях за кордоном.

Постійно

МВ

 

21

Розпочати роботу по створенню при Бюро перекладів консультаційно-редакційного відділу для підвищення якості перекладу  фахової навчально-методичної літератури на англійську мову.

2007 р.

МВ, кафедра іноземних мов

22 Скласти список іноземних фірм або підприємств, що працюють в Україні в галузі телекомунікацій

2007 р. (постійно поповнювати)

МВ

 

23

Сприяти стажуванню найкращих випускників Академії в українських філіях  іноземних фірм, що належать до галузі телекомунікації.

Постійно

МВ, факультети, інститути, спецкафедри

 

24

Організувати навчальну або переддипломну практику для студентів ОНАЗ на українських філіях іноземних телекомунікаційних фірм

Постійно

МВ, факультети, інститути, спецкафедри

3. Додаткові іміджеві заходи, що сприяють підвищенню рейтингу Академії ( в світі рішень колегії МОН України від 23.02.06 р.)

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальний підрозділ

1

2

3

4

1 Приєднання Академії до Magna Charta Universitatum

2007-2008 рр.

МВ

2 Створення Опікунської Ради Академії, до складу якої належатимуть видатні представники України, Далекого та Близького Зарубіжжя.

2007-2008 рр.

Ректорат

3 Участь у програмі ТЕМПУС та аналогічних програмах, що фінансуються за рахунок ЕС.

Постійно

МВ

4 Участь у міжнародних науково-освітніх виставках за кордоном і в Україні.

Постійно

НЧ

5 Організація міжнародних конференцій, семінарів, симпозіумів, олімпіад

Постійно

НЧ

6 Подовження договорів про співробітництво та активізація співробітництва з Італією (університет м. Тренто), Сирією (університет м. Хомс) та Молдовою (Технічний університет м. Кишинева).

2007 р.

МВ

7 Проводити роботу по пошуку нових закордонних ВНЗ-партнерів та укладання з ними нових договорів про співробітництво.

Постійно

МВ

8 Розвивати різні форм співробітництва з ВНЗ-партнерами на рівні факультетів, інститутів та кафедр (наприклад, спільні дослідження; спільні  публікації; взаємне стажування; подвійне керівництво дипломами; взаємна участь у комісіях по захисту дипломів та проведенню екзаменів; координація навчальних планів; спільні наукові конференції, семінари, літні школи).

Постійно

МВ, факультети, інститути спецкафедри

9 Проводити роботу по організації регулярних інформаційних візитів  представників іноземних ВНЗ та підприємств зв’язку.

Постійно

МВ

10 Встановити зв’язки з членами Міжнародної  асоціації випускників Академії та активізувати співробітництво з ними (запрошення колишніх випускників в аспірантуру, докторантуру, знижки при постачанні на навчання іноземних студентів для наших колишніх випускників).

Постійно

МВ

11 Надання звання “Почесний доктор” або “Заслужений професор” представникам іноземних країн (ректорам ВНЗ-партнерів, відомим представникам телекомунікаційної галузі), які зробили значний внесок для її розвитку).

Постійно

Ректорат

ІХ. Впровадження
кредитно-модульної системи навчання

З метою створення умов для визнання дипломів про освіту, працевлаштування і мобільності громадян, що має підвищити конкурентноздатність європейського ринку праці і освітніх послуг. «Болонською декларацією» затверджено принципи, які повинні виконуватись в кожному навчальному закладі ІІ-IV рівня акредитації:

В зв’язку з цим необхідно:

 1. Ввести кредити ECTS.
 2. Забезпечити кожного студента «Описом навчальних досягнень».
 3. Провести розподіл навчального матеріалу програми підготовки бакалаврів по модулям.
 4. Впровадити шкалу оцінювання ECTS.
 5. Узгодити систему трансферу та накопичення кредитів з європейськими ВНЗ.
 6. Розробити освітньо-кваліфікаційні характеристики нових напрямів.
 7. Розробити організаційно-методичне забезпечення впровадження галузей знань та напрямів.

Основні заходи на 2007-2014 р.р.

Заплановані заходи

Термін
виконання

Відповідальний підрозділ

1

2

3

4

1

Узгодження структури навчального плану з напряму Телекомунікації із структурами провідних навчальних закладів Німеччини відповідного напряму

І кв. 2007 р.

Навчальний відділ

2

Введення викладання природничонаукових дисциплін на англійській мові

ІІ кв. 2007 р.

Факультети, Навчальний відділ

3

Узгодження з роботодавцями змісту природничонаукових дисциплін, дисциплін фахового спрямування

IV кв. 2008 р.

ННІ, факультети

4

Формування теоретичного ядра окремих модулів навчальних дисциплін
 • дисциплін гуманітарного циклу;
 • природничонаукових дисциплін;
 • дисциплін загальної професійної підготовки;
 • дисциплін фахової підготовки.

ІІ кв. 2008 р.
ІІ кв. 2008 р.
ІІІ кв. 2008 р.
ІІІ кв. 2008 р.

Кафедри, ННІ, факультети,

5

Створення лабораторної та навчально-методичної бази з напряму «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
 • загальної професійної підготовки;
 • фахової підготовки.

IV кв. 2008 р.
IV кв. 2008 р.

Кафедра ДЕЗ, факультет ТКС

6

Підготовка та проведення акредитації з напрямів:
 • соціологія;
 • безпека інформаційних і комунікаційних систем.

І кв. 2010 р.
І кв. 2011 р.

ННІ Проблем Інформаційного суспільства

7

Проведення ліцензування з напрямів:
 • радіоелектронні апарати;
 • мережі та системи поштового зв’язку.

IV кв. 2007 р.
III кв. 2007 р.

Факультет ТКС

8

Обґрунтування Пропозицій відносно складу Науково-методичної комісії МОН з напряму Телекомунікації.

І кв. 2007 р.

Ректорат

9

Узгодження Пропозицій по Переліку кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом Телекомунікації.

ІІ кв. 2007 р.

Проректор з НР

10

Розробка Пропозицій щодо Переліку спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за напрямом Телекомунікації.

ІІІ кв. 2007 р.

Проректор з НР

11

Розробка Пропозицій нового Переліку спеціальностей для освітньо-кваліфікаційного рівня – магістра з напряму Телекомунікації.

І кв. 2008 р.

Проректор з НР

12

Розробка освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів з напряму Телекомунікації.

ІІ кв. 2008 р.

Ректорат, деканати

13

Розробка освітньо-професійних програм підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра з напряму Телекомунікації.

ІІІ кв. 2008 р.

Ректорат, деканати

14

Обґрунтування Пропозиції щодо переліку Програм професійного спрямування (спеціальностей) з напрямів:
 • Телекомунікацій;
 • Радіотехніка;
 • Мереж та систем поштового зв’язку.

IV кв. 2007 р.

Проректор з НР

15

Формування змісту освіти Програм сумісної бакалаврської підготовки з напряму Телекомунікації з країнами Європи.

IV кв. 2009 р.

Проректор з МЗ

16

Розробка навчально-методичної бази для підготовки бакалаврів на англійській мові.

ІІІ кв. 2007 р.

Деканати ІМ, ТКС

17

Проведення організаційних та технічних засобів для забезпечення прозорості і відкритості вступних компаній, з неможливості проявів корупції і хабарництва.

Постійно

Ректорат, Приймальна комісія

18

Моніторинг змісту освіти на ринку працевлаштування.

Постійно

ННВ Центр моніторингу

19

Узгодження національної шкали оцінки академічних досягнень студента з шкалою ECTS.

І кв. 2009 р.

Навчальний відділ

20

Забезпечення системного безперервного залучення студентів до наукової роботи.

Постійно

ННІ, деканати

21

Систематизація студентського самоврядування.

ІІІ кв. 2008 р.

ННІ Проблем Інформаційного суспільства

22

Введення обов’язкового узгодження тематики дипломного проектування з роботодавцями.

І кв. 2010 р.

ННВ Центр моніторингу…

23

Підготовка пропозицій до зміни Постанови КМУ від 22.08.1996 р. № 922 „Про Порядок працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснюється за державним замовленням”.

І кв. 2008 р.

ННВ Центр моніторингу…

24

Розробка тестових завдань для конкурсного відбору в магістратуру випускників бакалаврату відповідного напряму.

2008 р.

ННІ, деканати

25

Створення мережі дистанційного навчання студентів без відриву від виробництва, електронного та методичного забезпечення з усіх модулів відповідного напряму бакалаврських програм.

2008 р.

Деканат дистанційного навчання

26

Розробка методичного та програмного забезпечення для реалізації навчання громадян України в системі освіти впродовж життя.

2014 р.

Деканат дистанційного навчання

27

Створення умов поступового переходу до самостійного навчання студентів:
 • віртуальні лабораторні цикли;
 • електронні варіанти посібників.

2010 р.

ННІ, кафедри

28

Створення методичного забезпечення для самостійної оцінки знань з усіх навчальних дисциплін студента при здачі залікових модулів.

2009 р.

ННІ, кафедри

Х. Відтворення кадрового потенціалу та Розвиток фундаментальніх і прикладних наукових досліджень

Персонал – усі особи, які зараховані до штату ОНАЗ, працюють на підставі контракту або інших видів договорів цивільно-правового характеру.

Науково-педагогічні працівники (НПП) – учені, які за основним місцем роботи займаються професійно педагогічною та науковою або науково-технічною діяльністю.

Аспіранти – це особи, які мають повну вищу освіту й освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчаються в аспірантурі ОНАЗ для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та відносяться до категорії НПП.

Докторанти – це особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, і зараховані до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та відносяться до НПП.

Молоді спеціалісти: викладачі – стажери, викладачі, здобувачі – науково-педагогічні працівники віком до 35 років, що займаються педагогічною роботою та відносяться до категорії НПП, а також співробітники віком до 35 років.

Магістри – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівців, які на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобули поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру, мають певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі зв’язку.

Співробітники – особи, що працюють у допоміжних службах та їх структурних підрозділах (адміністративно-господарська частина, адміністративно-управлінський персонал НДЧ, навчальний відділ, бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, відділ кадрів, юрисконсульт, відділ аспірантури та ДНДР, канцелярія, приймальна комісія, підготовчі курси, міжнародний відділ, бібліотека, відділ соціально-психологічної та виховної роботи, центр гуманітарної освіти та розвитку) і не відносяться до категорії НПП.

Робоча група – група фахівців із числа НПП навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, навчального відділу, науково-дослідної частини, відділу управління якістю підготовки фахівців та співробітників ОНАЗ. Голова Робочої групи – ректор ОНАЗ, заступники: проректор з навчальної роботи та проректор з наукової роботи, секретар – помічник ректора.

Комісія з контролю якості – група фахівців із числа НПП навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр, навчального відділу, науково-дослідної частини, відділу управління якістю підготовки фахівців, співробітників ОНАЗ. Голова Робочої групи – ректор ОНАЗ, заступники: проректор з навчальної роботи та проректор із наукової роботи, секретар-помічник ректора.

Метою Програми реалізації кадрового потенціалу ОНАЗ ім. О.С. Попова (далі Програма) є збереження та формування якісно нової кадрової політики академії, що базуватиметься на створенні системи постійного моніторингу, оцінки, виховання та безперервного навчання персоналу.

Основні проблеми кадрового забезпечення:

 • існування значного вікового розриву;
 • відсутність рейтингової оцінки діяльності ННП, як системи стимулювання до виконання своїх посадових обов’язків та кар’єрного зростання;
 • відсутність кадрової стратегії в напряму пошуку та добору співробітників служб та підрозділів.

Пріоритети програми:

 • подолання проблем кадрового забезпечення ОНАЗ протягом терміну дії Програми;
 • впровадження системи навчання студентів як майбутніх НПП та співробітників для роботи в ОНАЗ;
 • розвиток системи контролю за виконанням планів кафедр, служб та структурних підрозділів ОНАЗ;
 • створення фонду матеріального заохочення працівників ОНАЗ.

Прядок реалізації:

 • затвердження персонального складу Робочої групи та Комісії з контролю якості;
 • розробка положення про Робочу групу та Комісію з контролю якості з визначенням механізму матеріального стимулювання та заохочення персонального складу;
 • затвердження плану-графіку роботи та засідань Робочої групи та Комісії з контролю якості з визначенням персональної відповідальності.

Фінансове забезпечення реалізації програми:

 • кошти державного бюджету України (загальний та спеціальний фонди кошторису видатків ОНАЗ);
 • кошти органів влади, міністерств, відомств, організацій, установ, операторів, провайдерів, компаній, виробників обладнання, інших юридичних та фізичних осіб;
 • міжнародних програм, грантів, меценатів та спонсорів;
 • інші джерела, передбачені законодавством України.

Завдання

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальний підрозділ

1

Впровадження нормативно-правової системи організації кадрової роботи

Створення Робочої групи для розробки та удосконалення нормативних документів, що забезпечуватимуть правову основу діяльності

Березень-квітень 2007 р.

Робоча група

Розробка стандарту підприємства „Положення про рейтингову оцінку діяльності НПП” у складі:
 • Положення про атестацію науково-педагогічних працівників ОНАЗ
 • Порядок оцінки та стимулювання наукової діяльності професорсько-викладацького складу ОНАЗ
 • Порядок оцінки та стимулювання навчально-методичної й організаційної діяльності професорсько-викладацького складу ОНАЗ
 • Порядок моніторингу діяльності персоналу ОНАЗ
Розробка Положення про атестацію працівників допоміжних служб та їх підрозділів
Розробка Порядок встановлення надбавок та доплат до посадових окладів працівників ОНАЗ
2

Впровадження системи організації кадрової роботи

Створення організаційно-управлінської структури управління кадровим забезпеченням:
 • розробка системи документообігу з питань кадрового забезпечення
 • розробка та впровадження інформаційно-аналітичної системи рейтингової оцінки діяльності НПП кафедр, факультетів та навчально-наукових інститутів

Квітень-червень 2007 р.

Ректорат, керівники структурних підрозділів

Створення Комісії з питань контролю якості та за дотриманням організаційно-нормативного забезпечення кадрової роботи ОНАЗ

Квітень-червень 2007 р.

Ректорат, керівники структурних підрозділів

3

Організація добору кадрів за рахунок внутрішніх джерел

Створення системи виховання кадрів з числа студентів та магістрантів:
 • розробка Рейтингової системи оцінки студентів
 • розробка Порядку стимулювання студентів до працевлаштування в ОНАЗ
 • впровадження системи конкурсного добору студентів до навчання в магістратурі з урахуванням їх наукових здібностей та здобутків
 • формування магістерських груп підготовки науково-педагогічних працівників для роботи в ОНАЗ
 • забезпечення професійної практичної підготовки студентів та магістрантів в службах та підрозділах ОНАЗ на конкурсній основі
 • формування творчих наукових колективів з числа студентів 3-4-тих курсів та кураторів від науково-педагогічних працівників для виконання науково-дослідних робіт на замовлення ректорату ОНАЗ
 • впровадження щорічних Конкурсів на кращі студентські науково-дослідні роботи з грошовими винагородами з метою формування банку студентських НДР для висунення на всеукраїнські конкурси студентських НДР

Квітень-червень 2007 р.

Робоча група ректорат, керівники структурних підрозділів

Удосконалення системи виховання кадрів через аспірантуру (докторантуру) та виховання молодих спеціалістів:
 • розробка системи конкретизації вимог до вступу до аспірантури за обов’язковою наявністю не менш ніж річного стажу наукової роботи за держбюджетними або госпрозрахунковими НДДКР або трирічного стажу роботи на інженерних посадах в галузі телекомунікацій
 • затвердження тем кандидатських (докторських) дисертацій відповідно до Тематичного плану НДДКР ОНАЗ та обов’язкова участь аспірантів (докторантів) у держбюджетних або госпрозрахункових НДДКР
 • впровадження трирічних планів самопідготовки для молодих спеціалістів кафедр, служб та структурних підрозділів ОНАЗ, які приймаються на роботу
 • впровадження Конкурсу кращий аспірант (докторант), молодий спеціаліст року за результатами роботи для формування банку даних персоналу для висунення на здобуття Премій Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та відомств, інших органів державної влади різних рівнів
 • впровадження Конкурсу на кращий винахід, патент, свідоцтво на авторські права та твори серед науково-педагогічних працівників та співробітників

Травень-липень 2007 р.

Робоча група ректорат, керівники структурних підрозділів

Удосконалення фахової перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу:
 • поновлення роботи щоквартальних міжкафедральних навчальних та науково-практичних семінарів – впровадження системи відкритих лекцій за участю провідних співробітників та науково-педагогічних працівників ОНАЗ
 • впровадження системи лекцій в аспірантурі на тему „Обмін досвідом наукових досліджень” за участю кандидатів наук, які захистили дисертації на протязі останніх п’яти років
 • перегляд та узгодження посадових інструкцій працівників з внутрішніми нормативними документами п.1
 • створення внутрішнього друкованого видання „Вісник ОНАЗ”
 • впровадження Конкурсів на кращій підручник (монографію) з грифом міністерств
 • впровадження Конкурсів на кращу кафедру, факультет, навчально-науковий інститут, службу (підрозділ), кращого науково-педагогічного працівника, співробітника ОНАЗ

Протягом 2007 р.

Комісія з контролю якості, ректорат, керівники структурних підрозділів

4 Організація добору та виховання кадрів за рахунок зовнішніх джерел Використання потенціалу галузі та інших ВНЗ для:
 • формування системи позиціювання ОНАЗ як роботодавця для випускників регіональних ВНЗ
 • впровадження системи відкритих лекцій за участю провідних фахівців галузі та інших ВНЗ для співробітників та науково-педагогічних працівників ОНАЗ
 • залучення до викладацької діяльності провідних фахівців галузі
 • удосконалення системи стажування, перепідготовки та підвищення кваліфікації співробітників та науково-педагогічних працівників ОНАЗ
 • впровадження  сертифікації  співробітників та науково-педагогічних  працівників ОНАЗ  за міжнародними програмами сертифікації

Протягом 2007 р.

Ректорат, керівники структурних підрозділів

5 Інформаційне забезпечення Формування інтелектуальних фондів:
 • створення електронної бібліотеки ОНАЗ
 • придбання електронних ключів для доступу до інформаційних баз даних міжнародних організацій в сфері телекомунікацій, інформатизації, поштового зв’язку, економіки та менеджменту
 • створення електронної бібліотеки кандидатських та докторських дисертацій, що захищені в ОНАЗ протягом останніх 3 років
 • запровадження системи матеріальної відповідальності за збереженість інтелектуальних фондів

2007-2008 рр.

Ректорат, керівники структурних підрозділів

6 Матеріально-технічне забезпечення Розробка порядку забезпечення фінансової підтримки на конкурсній основі для:
 • формування річного фонду матеріальної підтримки аспірантів та докторантів ОНАЗ
 • публікацій монографій та статей науково-педагогічних працівників ОНАЗ у державних та зарубіжних наукових виданнях
 • участі у державних та міжнародних конкурсах, програмах, конференціях, симпозіумах, виставках

2007- 2008 рр.

Ректорат, керівники структурних підрозділів

Формування фондів матеріального стимулювання за рахунок:
 • спеціального фонду бюджету ОНАЗ
 • залучення коштів фінансової допомоги юридичних та фізичних осіб
 • використання грантів програм міжнародної співпраці та технічної допомоги
 • забезпечення реалізації програми інформатизації ОНАЗ з метою надання вільного доступу науково-педагогічних працівників до мережі Інтернет та інформаційних баз даних
 • розробка програми пріоритетного вирішення житлово-побутових проблем та соціального захисту НПП

2007- 2008 рр.

Ректорат, керівники структурних підрозділів

XI. Рейтингова мотивація професорсько-викладацького складу академії

Важливим чинником успішного розвитку Академії і досягнення мети, сформульованої в Концепції, є мотивація до праці і професійного зростання. Відсутність прийнятного механізму мотивації праці співробітників веде до витоку кваліфікованих кадрів, а для інноваційних та інших організацій з високим рівнем спеціалізації ця проблема може обернутись справжньою катастрофою.

Мотивація до праці забезпечується системами матеріального і нематеріального стимулювання персоналу.

Для підвищення трудової активності професорсько-викладацького складу і наукових співробітників академії, більш повного використання їх інтелектуального потенціалу та об’єктивного стимулювання ефективності всіх видів робіт в академії запроваджується щорічна рейтингова оцінка їхньої роботи. Приймаючи до уваги, що праця викладача чи науковця складна та багатогранна, то її оцінка повинна бути комплексною і враховувати не лише обсяг виконаної роботи, але і її якість, яка визначається відповідними коефіцієнтами.

Максимальна сума рейтингових балів визначається підсумовуванням балів з п’яти груп показників за:

 • показники, що формують імідж закладу, державне та міжнародне, галузеве визнання;
 • займану посаду;
 • підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів;
 • ефективність наукової та науково-технічної діяльності;
 • видавничу діяльність.

Для впровадження системи матеріального стимулювання персоналу необхідно вирішити три основні завдання:

 • розробити критерії, що дозволяють однозначно визначити ступінь участі співробітника в роботі (рейтинг);
 • усунути передумови до самозаспокоєності співробітників;
 • визначити раціональні розміри  і співвідношення між базовим окладом „соціальним портфелем” і додатковими стимулами за участь в проекті.

Система нематеріального стимулювання персоналу включає:

 • надання допомоги;
 • нагороди і статусні відмінності;
 • психологічні способи стимулювання.

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальний підрозділ

1

Розробити систему матеріального і соціального заохочення для молодих спеціалістів, які бажають продовжувати наукову діяльність в Академії

Другий квартал 2007 р.

Ректорат, профком співробітників

2

Розробка та впровадження системи стимулювання найкращих студентських НДР за результатами робіт

Другий квартал 2007 р.

Ректорат, науковий відділ

3

Розробка соціальної програми стимулювання молодих спеціалістів та аспірантів необхідними умовами для подальшої роботи в Академії

Постійно

Ректорат, профком співробітників

4

Розробка системи матеріального та морального стимулювання для наукових керівників студентів, магістрантів та аспірантів

Третій квартал 2007 р.

Ректорат, науковий відділ

5

Розробка та затвердження положення щодо щорічних премій аспірантам і студентам, переможцям олімпіад, конкурсів, авторам найбільш актуальних наукових праць і доповідей з сучасних проблем розвитку телекомунікацій та мовлення, економіки та управління

Третій квартал 2007 р.

Ректорат,
науковий відділ

6

Розробка та затвердження положення щодо щорічних премій співробітникам академії: наймолодшому кандидату наук (але не старше 30 років), наймолодшому доктору наук, що захистився (але не старше 50 років), кращим керівникам докторантів та кандидатів наук, які підготували найбільше число докторів та кандидатів наук (але не менше двох)

Третій квартал 2007 р.

Ректорат,
науковий відділ

7

За значний внесок у розвиток науки найбільш активно працюючих науковців-керівників НДР, керівників докторантів та аспірантів представляти для надання їм знань заслужених діячів науки, освіти та нагородження їх іншими відзнаками

Постійно

Ректорат

8

Розробити та затвердити положення про почесного професора ОНАЗ

2008 р.

Ректорат

9

Підвищити ефективність використання оздоровчої бази Академії для проведення активного відпочинку професорсько-викладацького складу і студентів

Літній період

Кафедра фізвиховання

10

Забезпечити виконання міжгалузевої програми оздоровлення студентів-сиріт, студентів-інвалідів, студентів з малозабезпечених сімей, студентських сімей , які мають дітей та обдарованих студентів

Постійно

Студ. профком

11

Сприяти створенню системи соціально-консультативної допомоги молодим та студентським сім’ям за місцем проживання.

Постійно

Студ. профком

12

Розробити та затвердити положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу та наукових співробітників ОНАЗ ім. О.С. Попова

2007 рік

Навчальний
відділ

XII. Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців

Швидкий, динамічний розвиток галузі зв’язку впровадження нових технологій та техніки вимагає від фахівців галузі постійно підвищувати свій професійний рівень поглиблювати та оновлювати професійні знання, отримувати нові кваліфікації або спеціальності на підставі здобутого раніше рівня освітньої підготовки і набутого практичного досвіду.

Після реалізації цього напряму буде здійснено зберігання та поширення ведучих позицій Академії, як провідного вищого навчального закладу України з перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців галузі зв’язку.

Заплановані заходи

Термін виконання

Відповідальний підрозділ

1

Створення системи курсів та консультаційних центрів для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у різних містах України та країнах близького зарубіжжя

2010 р.

Ректорат, навчальний відділ, ФПК

2

Забезпечення академії зразками нової техніки та документації

Постійно

Ректорат, науковий відділ, ФПК

3

Стажування викладачів академії на провідних підприємствах галузі та за кордоном

Постійно

Ректорат, відділ стажування, ФПК

4

Видання літератури з новітніх технологій та техніки

Постійно

Ректорат, кафедри, ФПК

5

Використання нових технологій навчання

Постійно

ФПК

6

Залучення провідних фахівців галузі для викладацької роботи на ФПК

Постійно

Ректорат, ФПК

XIІІ. розвиток матеріальної та соціальної бази,
заходи щодо енергозбереження

І. Для постійної модернізації існуючих і створення нових лабораторій потрібно:

Заходи

Термін виконання

Відповідальний виконавець

1 Модернізувати лабораторну базу інститутів та факультетів Академії, забезпечити комп’ютерами студентів і викладачів згідно з нормативами.

2007-2010 р.р.

Ректорат

ІІ. Для поширення послуг світової мережі Інтернет, подальшого запровадження комп’ютерів у навчальний процес, розробки й видання конспектів лекцій, підручників та інших методичних матеріалів на електронних носіях потрібно:
1 Розробити заходи функціонування електронної бібліотеки Академії, передбачити достатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення.

2007-2010 р.р.

Ректорат
Бібліотека

2 Створити робочу групу з розробки мультимедійних та інтерактивних методів навчання і створення сучасних навчальних курсів.

2007-2010 р.р.

Ректорат

3 Створити можливості для видання усіх видів методичних матеріалів на електронних носіях.

2007-2010 р.р.

Ректорат, Бібліотека

ІІІ. З метою створення умов навчання, що відповідають загальноприйнятим нормам, необхідно розширити та привести у відповідний стан навчальний фонд для чого потрібно:

1

Привести та постійно підтримувати у відповідності з санітарними нормами існуючі аудиторії та лабораторії

Постійно

Зав. господарством

2

Провести реконструкцію Лабораторного корпусу №1

2007-2009 р.р.

Начальник ТЕВ

3

Провести обладнання приміщень відповідними інженерними комунікаціями з застосуванням енергозберігаючих технологій

2007-2011 р.р.

Гол. енергетик, головний механік

4

Забезпечити меблями робочі місця студентів та викладачів

2007-2013 р.р.

Начальник відділу МТП

5

Встановити сигналізацію (протипожежну та охоронну) у приміщеннях навчального фонду

2007-2009 р.р.

Гол. інженер,
пров. інженер з ПБ

6

Провести реконструкцію навчального полігону

2007-2009 р.р.

Проректор з АГР

7

Виконати заходи по впровадженню енергозберігаючих технологій

2007-2013 р.р.

Головний інженер

ІV. Для забезпечення нормальних умов проживання студентів та співробітників Академії у гуртожитках необхідно:
1 Провести реконструкцію гуртожитку №1

2007-2013 р.р.

Начальник ТЕВ

2 Проведення вибіркових ремонтів в інших гуртожитках Академії

Постійно

Начальник ТЕВ

3 Обладнати усі гуртожитки протипожежною та охоронною сигналізацією

2007-2013 р.р.

Головний інженер, пров. інженер з ПБ

4 Закупити меблі, білизну, м’який інвентар для гуртожитків

2007-2013 р.р.

Пом. ректора з побуту, нач. відділу МТП

5 Збудувати новий гуртожиток на 400 місць

2007-2009 р.р.

Проректор з ЕР, проректор з АГР

V. Для забезпечення нормальних умов проживання працівників Академії потрібно:
1 Збудувати житлові будівлі на території полігону для проживання викладачів, співробітників та ін.

2007-2010 р.р.

Проректор з АГР

2 Вирішити питання передачі житлового будинку на баланс житлового управління м. Одеси.

2007 р.

Проректор з ЕР

VI. Для підвищення ефективності розвитку інфраструктури академії потрібно:
1 Залучати сторонні матеріально-технічні ресурси у тому числі спонсорів та інвесторів.

2007-2013 р.р.

Проректор з ЕР

2 Придбати нову автомобільну техніку.

2007-2010 р.р.

Проректор з ЕР, проректор з АГР

VII. З метою створення умов для оздоровлення та відпочинку викладачів, працівників, студентів Академії необхідно вдосконалити та активізувати роботу бази відпочинку, для чого потрібно:
1 Встановити паркан, прокласти дорогу

2007 р.р.

Проректор з АГР

2 Збудувати та увести в експлуатацію очисні споруди

2008 р.р.

Проректор з ЕР

3 Збудувати та увести в експлуатацію харчовий блок

2008 р.р.

Проректор з ЕР

4 Провести реконструкцію бази «Електрон» з застосуванням енергозберігаючих технологій

2008-2013 р.р.

Проректор з ЕР