МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.07.2007  N 645/626

Про створення навчально-науково-виробничого

комплексу “Iнфокомунікації”

З метою  поєднання  зусиль  навчальних  закладів,   наукових, проектних  організацій і підприємств,  для підвищення ефективності взаємодії  ринку  праці  та  ринку  освітніх   послуг,   спільного використання  матеріально технічної  бази,  відповідно  до ст.  43 Закону  України  “Про  освіту”    ( 1060-12 ),     Положення   про Міністерство   транспорту   та   зв’язку   України,  затвердженого постановою Кабінету  Міністрів  України  від  06.06.2006   N   789 ( 789-2006-п ), Положення      про       навчальний      та навчально-науково-виробничий   комплекс,   затвердженого   наказом Міністерства освіти  і  науки  України  від  19.01.1994  року N 13 ( v0013281-94 ), Н А К А З У Є М О:

1. Створити навчально-науково-виробничий комплекс “Iнфокомунікації” у складі:

– Відкрите акціонерне  товариство  “Український  інститут  по проектуванню засобів та споруд зв’язку”;

– Вінницький  державний  технічний   університет;   (Iнститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування)

– Державне   підприємство   “Український    науково-дослідний інститут зв’язку”;

– Державне підприємство “Одеський науково-дослідний  інститут зв’язку”,

– Державне підприємство по розповсюдженню періодичних  видань “Преса”

– Державне підприємство спеціального зв’язку;

– Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж;

– Державний заклад “Київський коледж зв’язку”;

– Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Львів;

– Міжрегіональне вище професійне училище зв’язку м. Київ;

– Національний університет “Львівська політехніка”; (Iнститут телекомунікації, радіоелектроніки і електронної техніки);

– Національний авіаційний університет;

– Національний гірничий університет м. Дніпропетровськ;

– Національний     технічний     університет     “Харківський політехнічний інститут”;

– Прикарпатське   виробниче   підприємство   зв’язку   “Завод цифрових АТС”;

– Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;

– Українське   державне   підприємство   поштового    зв’язку “Укрпошта”;

– Харківський національний університет радіоелектроніки.

2. Зберегти за учасниками  комплексу  юридичну  та  фінансову самостійність.

3. Затвердити   Положення   про  навчально-науково-виробничий комплекс “Iнфокомунікації”, що додається.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра   транспорту   та  зв’язку  України  Нетудихату  Л.I.  та заступника Міністра освіти і науки України Шинкарука В.Д.

В.о. Міністра освіти і науки України                                       Б.Жебровський

Міністр транспорту та  зв’язку України                                    М.Рудьковський

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства освіти

                                      і науки України та

                                      Міністерства транспорту

                                      та зв’язку України

                                      23.07.2007  N 645/626

Положення

про Навчально-науково-виробничий

комплекс   “Інфокомунікації

  1. Загальні  положення

1.1. Навчально-науково-виробничий комплекс “Інфокомунікації”  (далі ННВКІ) є  добровільне об’єднання навчальних закладів, заснованих на різних формах власності підприємств, установ та організацій та являється правонаступником  Комплексів  “Зв’язківець – К” і “Зв’язківець – Л”.

1.2. Навчальні заклади, науково-дослідні та проектні інститути, підприємства, що входять до ННВКІ, зберігають юридичну і фінансову самостійність.

1.3. ННВКІ створено спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства транспорту та зв’язку  України.

1.4. ННВКІ  забезпечує координацію спільної діяльності навчальних закладів і підприємств   з реалізації Законів  України  “Про освіту”,  “Про вищу освіту”, Положення про навчальний та навчально-виробничий комплекс, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 19.01.1994 року №13,   впровадження   системи  ступеневої підготовки фахівців за  наскрізними навчальними планами  та  програмами, ефективне використання   науково-педагогічних   кадрів,  навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної  інфраструктури,   організацію  підвищення кваліфікації викладачів  навчальних  закладів і працівників  підприємств, спільне   проведення науково-дослідних робіт, апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення тощо.

1.5. Діяльність  ННВКІ має на меті упорядкування та підвищення ефективності взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг, напрацювання сучасних принципів формування державного замовлення з урахуванням загальнодер­жавних і регіональних потреб підготовки фахівців з вищою освітою та  відповідно до Болонської декларації, створення передумов для посилення мобільності студентів, розширення їхніх можливостей, працевлаштування після закінчення навчання, забезпечення навчання протягом життя. Свою діяльність ННВКІ  спрямовує, в першу чергу, на проведення експерименту  щодо впровадження професійно-орієнтованих  програм  вищої освіти.

          2.  Засновники і члени   ННВКІ

2.1.  Члени  ННВКІ   укладають     договори, в яких  визначаються основні завдання  і функції кожного з   учасників.

2.2. Договір  може  бути  змінений  або  розірваний  за згодою
сторін,  які  його  уклали,  з  оформленням  протоколу,  який  буде  невід’ємною частиною договору,  при цьому  вносяться  відповідні  зміни
до положення про ННВКІ.

2.3. Про рішення вийти з ННВКІ сторона повідомляє Раду ННВКІ офіційним листом не пізніше ніж за 3 місяці до виходу зі складу  ННВКІ.

2.4.  У  випадку  зміни  пунктів  установчого  договору  або  Положення  про  ННВКІ, ініціативна сторона повідомляє Раду ННВКІ   офіційним
листом  не  пізніше   ніж за 2  місяці до  початку  чергових робіт  за  пунктами,
яких це стосується.

2.5.  Членство  в   ННВКІ  не  є  перешкодою  для  укладання  між сторонами  інших  договорів  і  не  виключає  можливість  оформлення  угод  з іншими закладами.

2.6. Членство в  ННВКІ припиняється у випадках:

2.6.1. Виходу  з   ННВКІ за  власним бажанням відповідно до умов, викладених у п.2.3;

  1. Невиконання  зобов’язань установчих договорів, угод укладених  з іншими членами ННВКІ.

2.7. До складу ННВКІ  входять: ( додаток 1.  Склад  ННВКІ )

      

      3. Структура і керівництво ННВКІ

3.1. Для здійснення адміністрування взаємодії учасників  у межах ННВКІ    створюється  Рада  ННВКІ із керівників  підприємств, організацій, установ і закладів, що входять до складу  ННВКІ. Рада директорів (ректорів) підприємств, організацій, установ та закладів  вибирає голову  Ради   ННВКІ терміном на 2 роки.

3.2.  Прийом нових членів ННВКІ здійснюється рішенням Ради  ННВКІ на підставі письмових заяв.

3.3.   ННВКІ працює згідно з планами, затвердженими його Радою.

         4. Права ННВКІ

ННВКІ має право:

4.1. Координувати спільну  діяльність учасників з реалізації  Закону
України “Про освіту”;

4.2. Впроваджувати  систему  ступеневої  підготовки фахівців  за наскрізними навчальними планами та програмами;

4.3. Визначати перелік напрямів підвищення кваліфікації викладачів
навчальних закладів і працівників підприємств;

  1. Включати до складу  ННВКІ інші навчальні заклади та підприємства;

  2. Вносити пропозиції щодо формування змісту безперервної підготовки фахівців відповідно  до державних стандартів освіти;

  3. Розробляти  робочі  навчальні  плани  і  програми  дисциплін  для  всіх ступенів підготовки фахівців;

4.7. Проводити спільні науково-дослідні роботи, апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку наукових кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення тощо;

  1.  Здійснювати кадрове забезпечення виконання державних програм;

4.9. Спільно використовувати матеріально-технічну базу (бібліотечні фонди, виробниче  обладнання,  лабораторне  устаткування, приміщення,  техніку для тиражування навчально-методичних  матеріалів, а також програмні  засоби для обчислювальної техніки)  на основі договорів про співпрацю та  інших угод відповідно до законодавства;

4.10. Вступати  до  кооперації з  іншими  установами  для  розв’язання  завдань, що  мають загальний інтерес, створювати і вступати  до  асоціацій навчальних  закладів  спорідненого  профілю,  в  тому  числі  з  зарубіжними навчальними закладами;

4.11. Залучати  співробітників членів ННВКІ  до організації та проведення навчального процесу, роботи в  Державних кваліфікаційних і екзаменаційних комісіях навчальних закладів;

  1. Здійснювати  підготовку  фахівців  наступного  рівня  з  числа  випускників навчальних закладів, що входять