Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього забезпечення якості» (ESG) та рекомендаціями Тюнінга, в межах моніторингу та вдосконалення освітніх програм в процесі їхньої реалізації, необхідно щорічно проводити такі заходи:

 

  • реалізувати освітню програму та її компоненти відповідно до чіткої структури та прозорого плану впровадження;

  • виконувати моніторинг програми та її компонентів шляхом опитування здобувачів вищої освіти і працівників з метою оцінювання якості викладання, та навчання, а також рівня задоволеності їх вимог;

  • використовувати системи зворотного та прямого зв’язку для аналізу результатів оцінювання та очікуваних розробок у предметній області з урахуванням потреб суспільства та наукового середовища;

  • використовувати отриману інформацію для вдосконалення освітньої програми в цілому та її компонентів.

Процедура моніторингу освітньої програми здійснюється на різних рівнях: від кафедр до Вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова.


Задоволеність зацікавлених сторін є основним критерієм результативності діяльності закладу вищої освіти!

Зацікавлена сторона; причетна сторона (stakeholder)  особа чи організація, яка може вплинути на рішення чи діяльність, піддана впливу, чи сприймає себе такою, що піддана впливу рішень або діяльності.

Стейкхолдери  будь-яка група зацікавлених сторін, які можуть впливати або кого можуть цікавити досягнення закладу вищої освіти своєї мети.

 

Якість вищої освіти ‒ відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартам вищої освіти та/або договором про надання освітніх послуг.

Якість освітньої діяльності ‒ рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

Моніторинг якості реалізації освітніх програм ОНАЗ ім. О.С. Попова

очима здобувачів вищої освіти

1 [object object] Моніторинг освітніх програм 1

Відповідно до проведеного опитування, було отримано наступні результати, які свідчать про те, що в цілому, здобувачі вищої освіти на 86,98% задоволені якістю реалізації освітніх програм в ОНАЗ, при цьому, повна задоволеність складає 53,26%.


2 [object object] Моніторинг освітніх програм 2

 

Критерієм оцінювання для кожного якісного показника визначено рівні задоволеності та бали:3 [object object] Моніторинг освітніх програм 3

 

 

Інтегральна оцінка якості реалізації освітньої програми обчислюється як сума позитивних оцінок (5 – 2) віднесених до кількості респондентів, що навчаються на цій освітній програмі.

⇒ Анкета для моніторингу ОП 2020

⇒ Моніторинг якості реалізації ОП Інженерія програмного забезпечення 2020

⇒ Моніторинг якості реалізації ОП Компютерні науки 2020