МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

 

ІНТЕГРАЦІЯ
ОНАЗ ім. О.С. ПОПОВА
В СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

 

Затверджено
рішенням Вченої ради
ОНАЗ ім. О.С. Попова
№ 3 від 25.11.2005

 

Одеса 2005

 


 

Інтеграція ОНАЗ ім. О.С. Попова в світовий освітній простір

Основний стратегічний принцип міжнародної діяльності Академії – це інтернаціоналізація її освітньо-наукової діяльності як основа для інтеграції в міжнародний освітній простір та як засіб затвердитися на міжнародному ринку освітніх послуг. Для досягнення цієї мети академія планує сконцентрувати зусилля на наступних проблемах:

 • залучення іноземних громадян до навчання в Академії (за термінологією Болонського процесу т.з. “підвищення привабливості й конкурентоспроможності європейського простору вищої освіти для інших регіонів світу”);
 • інтегрування українських студентів та викладачів у міжнародний освітній простір (за термінологією Болонського процесу т.з. “розширення мобільності студентів та викладачів);
 • додаткові (іміджеві) заходи, що сприяють підвищенню рейтингу Академії (в світі рішень колегії МОН України від 23.02.06 р.).

Вирішення цілей кожної із перелічених проблем базується на реалізації конкретних завдань.

1. Залучення іноземних громадян до навчання в Академії

Головне завдання – збільшення кількості (через якісний відбір) іноземців, які навчаються в Академії та ПВ, за базовими напрямами, в аспірантурі, докторантурі, ФПК шляхом:

  • укладання договорів з державними та приватними підприємствами телекомунікаційної галузі іноземних країн (можливо також на рівні міністерств зв’язку) на підготовку та перепідготовку фахівців (як наприклад, з ТАДЖИКТЕЛЕКОМОМ, АЗТЕЛЕКОМОМ, УЗБЕКПОШТОЮ та іншими);
  • акредитація Академії за кордоном (за сприяння Департаменту з питань зв’язку та інформатизації);
  • створення оптимальних умов для навчання та проживання іноземних громадян;
  • налагодження постійних контактів з підприємствами, що оплачують навчання іноземних студентів, та з їхніми батьками (інформація про навчання, поведінку, пропуски, листи подяки батькам найкращих студентів та ін.);
  • налагодження контактів з надійними в правовому відношенні суб’єктами підприємницької діяльності, які займаються набором іноземців на навчання;
  • розміщення реклами за кордоном (у ЗМІ, наприклад, публікація статей та реклами про навчання в Академії в популярних фахових виданнях країн СНД або трансляція презентаційно-рекламних фільмів про Академію на освітніх телевізійних каналах країн СНД; створення веб-сайту англійською та російською мовами, а також, в перспективі – французькою, іспанською, арабською та китайською; поновлення рекламно-інформаційних буклетів про Академію);
  • реклама “другої” вищої освіти”;
  • участь у міжнародних освітніх виставках або в фахових виставках;
  • встановлення зв’язків з зарубіжними випускниками Академії (пропозиції пройти ФПК, аспірантуру, докторантуру, прийняти участь у симпозіумах або наукових конференціях, публікація статей у збірниках наукових праць Академії, вступ у Міжнародну асоціацію випускників Академії та до “Золотих сторінок Академії”, отримати звання “Заслужений професор” або “Почесний доктор Академії”).

2. Інтегрування українських студентів та викладачів
у міжнародній освітній простір

Головна мета – отримання “подвійних” дипломів випускниками Академії шляхом організації частини навчання в провідних європейських ВНЗ, що готують фахівців за аналогічними з Академією напрямами, та проходження практики на закордонних підприємствах або фірмах, що належать до телекомунікаційної галузі, а також залучення іноземних викладачів з ВНЗ-партнерів для викладання окремих дисциплін та читання спецкурсів за фахом.

Для українських викладачів – це підвищення кваліфікації відповідно до міжнародного рівня в зарубіжних освітніх та фахових установах або перебування за кордоном по обміну викладачами з ВНЗ-партнерами для читання лекцій, або збирання матеріалу для наукової роботи за рахунок грантів на індивідуальну мобільність IMG за програмою TEMPUS-TACIS. Необхідні наступні заходи:

  • пошук іноземних ВНЗ-партнерів, що готують фахівців за аналогічними напрямами з ОНАЗ, та укладання з ними договорів про співробітництво взагалі та зокрема на видачу “подвійних дипломів” або отримання певними факультетами або інститутами Академії статусу “сумісних” (наприклад, українсько-німецький інститут економіки та менеджменту);
  • розробка сумісних навчальних програм з зарубіжними ВНЗ-партнерами як підґрунтя для видачі “подвійних дипломів” (подача проектів за програмами, аналогічними ТЕМПУС-ТАСІС, з метою отримання грантів на розробку цих програм; організація робочих зустрічей для учасників консорціуму з розробки таких проектів);
  • участь у партнерських програмах з метою розвитку співробітництва, заявку на фінансування яких подають іноземні ВНЗ-партнери (як запропонувала Академії Вища технічна школа Вюрцбург-Швайнфурт);
  • створення нормативно-правової бази для полегшення інтеграційних та коопераційних процесів між ВНЗ-партнерами та видачі “подвійних дипломів” (наприклад, угоди про визнання “подвійних” дипломів на території як України, так і ЄС тощо);
  • стимулювання інтенсивної мовної підготовки студентів та викладачів (курси на базі Лінгвістичного центру з видачею відповідного сертифіката або внесенням результатів оволодіння додатковою іноземною мовою в диплом – програма “Друга іноземна мова в диплом Академії”; створення груп, де викладання ведеться повністю або частково англійською мовою викладачами Академії або викладачами зарубіжних ВНЗ-партнерів; організація викладання іноземних мов їхніми носіями; переведення СНТК англійською мовою; захист дипломних проектів іноземною мовою; формування комісій, які приймають захист іноземною мовою із запрошенням до складу комісії іноземних фахівців);
  • організація підвищення кваліфікації українських викладачів до міжнародного рівня (стажування для викладачів іноземною мовою в країнах, де та чи інша мова викладання є державною; стажування за кордоном для викладачів за фахом; більш активне використання IMG (індивідуальних грантів на мобільність), які пропонує, наприклад програма ТЕМПУС-ТАСІС; публікації в зарубіжних виданнях, наприклад, в збірниках ВНЗ-партнерів; більш активне використання програм ДААД та інших освітніх програм для викладачів та науковців; участь у наукових конференціях за кордоном);
  • додаткові заходи, що сприяють інтеграції Академії із зарубіжними ВНЗ на шляху до “подвійних дипломів” (обмін студентами та викладачами; подвійне керівництво дипломантами та аспірантами; збирання матеріалу для дипломних проектів або дисертацій у ВНЗ-партнерах; проходження практики за кордоном; проведення СНТК за участю іноземних студентів, тобто надання їм статусу міжнародних; сумісні студентські наукові роботи або публікації та виступи на СНТК; видача сертифіката за участь у СНТК; участь у молодіжних форумах (літніх школах, олімпіадах) за кордоном та організація літніх шкіл або міжнародних таборів (фахових та мовних) на базі відпочинку “Електрон”).

3. Іміджеві заходи підвищення рейтингу Академії
(в світі рішень колегії МОН України від 23.02.06 р.)

  • участь у розробці проектів ТЕМПУС або аналогічних заходах по отриманню грантів на:
 • розробку сумісних навчальних планів з ВНЗ-партнерами;
 • впровадження нових спеціальностей;
 • будівництво бібліотеки або створення сучасного бібліотечно-інформаційного центру;
 • нову літературу за фахом;
 • розробку системи контролю якості освіти;
 • грантів на індивідуальну мобільність.
  • вступ до європейської асоціації;
  • участь у науково-освітніх виставках за кордоном і в Україні;
  • організація міжнародних конференцій, симпозіумів, олімпіад;
  • присудження звань “Почесний доктор Академії” або “Заслужений професор” іноземними представниками (ректора ВНЗ-партнерів, представникам відомих підприємств та фірм);
  • співробітництво на рівні факультетів, інститутів та кафедр (спільні дослідження стажування; подвійне керівництво дипломами, участь у комісіях по захисту дипломів; координація навчальних планів; єдиний випускний екзамен; спільні публікації);
  • розширення діяльності міжнародної асоціації випускників (запрошення колишніх випускників в аспірантуру, докторантуру, знижки при постачанні на навчання іноземних студентів для наших колишніх випускників – записати це в Статут даної організації);
  • активізація співробітництва з Італією (університет м. Тренто) та Сирією (університет м. Хомс);
  • укладання нових договорів про співробітництво з закордонними ВНЗ;
  • сумісні наукові проекти з зарубіжними ВНЗ;
  • висвітлення діяльності ВНЗ в ЗМІ за кордоном;
  • створення кафедри (підрозділу) європейської інтеграції;
  • створення Євроклубу;
  • організація регулярних інформаційних візитів представників іноземних ВНЗ та підприємств зв’язку + культурна програма;
  • створення кар’єро-центру для допомоги випускникам у працевлаштуванні;
  • започаткування стипендії ім. О.С. Попова (спільно з Мінтранс, МОН, ДААД).

 

УГОДИ ПРО СПІВДРУЖНІСТЬ

 • Університет, м. Тренто, Італія
 • Університет Альба ас, м. Хомс, Сирія
 • Вища технічна школа ім. Георга Симона Ома, м. Нюрнберг, Німеччина
 • Вища технічна школа, м. Вюрцбург-Швайнфурт, Німеччина
 • Політехніка Гданська, Польща
 • Університет, м. Жешув, Польща
 • Азербайджанський технічний університет, м. Баку, Азербайджан

 

УГОДИ ПРО ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ

 • “МКМ Телеком Лтд”, Німеччина
 • “АЗТЕЛЕКОМ”, Азербайджан
 • “АЗЕРПОЧТ”, Азербайджан
 • ПО “Кабельний вузол магістрального зв’язку”, м. Баку, Азербайджан
 • АООТ “Телерадиоком”, м. Душанбе, Таджикистан
 • Міністерство технології, інформатизації та зв’язку Азербайджанської республіки
 • Міністерство зв’язку республіки Таджикистан
 • ОАО “Точиктелеком”, м. Душанбе, Таджикистан
 • “Узбекистон почтаси”, Узбекистан

 

ВКЛАДИ В МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У 2005-2006 рр.

 1. Ukraine. Proposed modification to Recommendation ITU-R BT.1691 Adaptive image quality control in television systems / Document 6M/117-E, 6P/167-E, 6Q/128-E, 29 September 2005 / О. Гофайзен, А. Тепухіна
 2. Ukraine. Proposed modification of Recommendation ITU-R BT.1692. Optimization of quality of color reproduction in television / Document 6M/115-E, 6P/163-E, 6Q/127-E, 28 September 2005 / О. Гофайзен, А. Тепухіна
 3. Ukraine. Proposed modification to ITU-T Recommendation J.61 – Transmission performance of television circuits designed for use in international connections / COM 9 – D 037  – E, Geneva, 17-21 October 2005 / О. Гофайзен,
  Е. Мещерякова
 4. Ukraine. Proposed plan of the handbook “Television colorimetry” / Document 6J/32-E, 2 March 2006 / О.Гофайзен, А.Тепухіна
 5. Проект довідника з телевізійної колориметрії. Док. 6J/71-E, 16 серпня 2006
 6. Пропозиція до попереднього проекту перегляду Рекомендації ITU-R BT.1692 “Оптимізація якості кольоровідтворення в цифровому телебаченні”. Док. 6J/69-E, 16 серпня 2006
 7. Пропозиція до попереднього проекту перегляду Рекомендації ITU-R BT.1691 “Адаптивне управління якістю зображення в телевізійних системах” Док. 6J/72-E, 16 серпня 2006.
 8. Пропонована база даних з термінології з оцінки якості звуку та зображення в системах мовлення.  Док. 6Q/181-E, 16 серпня 2006.
 9. Зауваження по тексту проекту заключної редакції Зміни 2 Рекомендації
  ITU-T H.262 | ISO/IEC 13818-2:2000 “Інформаційні технології – загальний
  метод кодування рухомих зображень зі звуковим супроводом: Відео. Зміна 2: підтримка колірних просторів” Док. 6J/70-E, 16 серпня 2006.
 10. Зауваження по тексту проекту заключної редакції зміни 3 міжнародного
  стандарту ISO/IEC 14496-2:1999 “Інформаційні технології – загальний
  метод кодування рухомих зображень зі звуковим супроводом: відео.
  зміна 3: підтримка колірних просторів. Док. 6J/73-E, 16 серпня 2006.
 11. Зауваження по тексту проекту заключної редакції Зміни 1 Рекомендації
  ITU-T H.264 | ISO/IEC 14496-10:2005 “Інформаційні технології – Кодування аудіовізуальних об’єктів: Покращене відеокодування”. Док. 6J/74-E, 16 серпня 2006.