МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. Попова

ПОЛОЖЕННЯ

КОЛЕДЖУ ЗВ‘ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ

ім. О.С. Попова

Положення про коледж onat fasad

Одеса 2007


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до законодавства України і є документом, що регламентує діяльність Коледжу зв’язку та інформатизації (надалі по тексту Коледж) Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (надалі по тексту Академія).

1.2. Коледж введено до складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, згідно з наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 29.01.2003 р. № 15.

1.3. Місце знаходження Коледжу: 65045, м. Одеса, Олександрівський проспект, 6. Тел.: 728 – 97 – 71.

1.4. Юридичний статус Коледжу: Коледж засновано на державній формі власності, відноситься до відання Академії як структурний підрозділ, без права юридичної особи, якому надані права автономії, згідно зі ст. 1.9.5 її Статуту, включаючи право мати відокремлений розрахунковий рахунок в установах банку з обов’язками платника податків (баланс, печатку зі своїм найменуванням, штампи, інші необхідні реквізити та атрибути, згідно з чинним законодавством). Ескізи печатки, штампів затверджуються ректором Академії.

1.5. Коледж здійснює свою діяльність, згідно з чинним законодавством України, Статутом Академії, наказами (розпорядженнями) ректора Академії та цього Положення.

1.6. Основними напрямками діяльності Коледжу є:

 • підготовка, згідно з державним замовленням та договірними зобов’язаннями, висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів „молодший спеціаліст”, „бакалавр” та кваліфікованих робітників для галузі зв’язку та сфери інформатизації, інших галузей народного господарства та комерційних організацій на основі базової, повної загальної середньої освіти;
 • освітня, культурно-виховна, методична та фінансово-господарська діяльність у межах, що надають Коледжу автономні права;
 • підвищення кваліфікації, друга вища освіта;
 • довузівська підготовка студентів на підготовчому відділенні;
 • надання платних послуг у сфері освітньої діяльності, оздоровлення та інше, у відповідності з чинним законодавством;
 • надання повної загальної середньої освіти;
 • надання освітніх послуг іноземним громадянам та особам без громадянства.

Рівень акредитації Коледжу визначається Сертифікатом про акредитацію, а спеціальності, за якими Коледж готує молодших спеціалістів та бакалаврів, визначаються Ліцензією на право надання освітніх послуг. Сертифікат і Ліцензія повинні відповідати вимогам і бути виданими у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, Міністерством освіти і науки України.

2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ КОЛЕДЖУ

2.1. Головними завданнями Коледжу є:

 • впровадження освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально-зрілої творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства; забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 • забезпечення набуття студентами знань у галузі зв’язку, підготовка їх до професійної діяльності;
 • забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів;
 • проведення наукових досліджень; творчої діяльності як основи підготовки майбутніх фахівців для науково-технічного і культурного розвитку держави;
 • інформування абітурієнтів і студентів, про ситуацію що склалася, на ринку зайнятості;
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність;
 • створення умов для підготовки найбільш обдарованих студентів до продовження навчання в Академії.

2.2. Коледж має право:

 • визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-професійних програм, встановлених для вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації;
 • визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу, відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
 • готувати фахівців для галузі зв’язку за державним замовленням і замовленнями підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, а також місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з громадянами;
 • користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством для вищих навчальних закладів.

2.3. Коледж зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про мови в Україні” та інших законодавчих актів;
 • дотримуватися державних стандартів освіти;
 • дотримуватися зобов’язань, як структурного підрозділу, визначених в Статуті академії, які не передбачені даним Положенням;
 • дотримуватися належних умов праці і навчання;
 • забезпечувати своєчасну сплату податків, відрахувань, згідно з іншим законодавством та обов’язками перед Академією;
 • здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність згідно з чинним законодавством України;
 • директор Коледжу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за порядок і достовірність обліку та статичної звітності.

3. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ

3.1. Структура Коледжу визначається директором відповідно до Статуту Академії, даного Положення та головних завдань діяльності Коледжу і затверджуються ректором Академії.

3.2. Основними структурними підрозділами Коледжу є:

 • денне відділення, що об’єднує навчальні групи за спеціальностями, на які Коледж має ліцензії та сертифікати;
 • заочне відділення, яке об’єднує навчальні групи визначених спеціальностей заочної форми навчання;
 • відділення довузівської підготовки і підвищення кваліфікації;
 • Миколаївський навчальний центр у місті Миколаєві;
 • циклові (предметні) комісії;
 • навчальні кабінети, лабораторії, майстерні;
 • навчальна частина;
 • методичний кабінет;
 • бібліотека;
 • адміністративно-господарська частина;
 • відділ кадрів;
 • бухгалтерія;
 • архів;
 • канцелярія.

3.3. Структурні підрозділи підпорядковуються безпосередньо директору Коледжу, який, відповідно до цього Положення, призначає керівництво підрозділів, визначає напрямки їх освітньої діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить Коледжу.

Структурні підрозділи Коледжу функціонують відповідно до окремих положень, які розробляються згідно з законодавством України.

3.4. В Коледжі можуть створюватися нові додаткові підрозділи. Додаткові підрозділи створюються наказом ректора Академії за поданням директора Коледжу.

4. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ

4.1. Управління Коледжем здійснює ректор Академії. Безпосереднє керівництво діяльністю Коледжу здійснює директор Коледжу.

4.2. Ректор, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, якому підпорядкована Академія, призначає на посаду (звільняє з посади) директора Коледжу, укладає з ним контракт та видає доручення на право здійснення юридичних дій від імені Академії.

4.3. До виключної компетенції ректора Академії відносяться:

 • розпорядження майном Коледжу;
 • укладання договорів (контрактів), видача доручень, контроль виконання кошторису Коледжу;
 • видання наказів про створення нових підрозділів Коледжу;
 • призначення директора Коледжу;
 • затвердження Положення Коледжу, а також зміни до нього.

Ректор Академії може вирішувати інші питання діяльності Коледжу у відповідності з цим Положенням, Статутом Академії та чинними законодавчими і нормативними актами, в тому числі ті, які відносяться до повноважень директора Коледжу.

4.4. Директор Коледжу виконує такі функції:

 • в межах чинного законодавства вирішує питання діяльності Коледжу, які не віднесені до виключної компетенції ректора Академії;
 • прийняття та звільнення з роботи своїх заступників, головного бухгалтера та всіх інших працівників Коледжу, з визначенням їх функціональних обов’язків з застосуванням до них заходів заохочення та притягнення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності;
 • відрахування та поновлення на навчання студентів Коледжу;
 • представляє Коледж в Академії чи інших органах, відповідає за результати його діяльності;
 • забезпечує контроль за дотриманням працівниками Коледжу вимог законодавства та нормативних актів про охорону праці, протипожежну безпеку, санітарно-епідеміологічне благополуччя та навколишнє середовище;
 • несе персональну відповідальність за порядок ведення і достовірність обліку статичної звітності Коледжу;
 • формує контингент студентів у рамках приймальної комісії Коледжу, функції якої визначаються Положенням про приймальну комісію Коледжу, яке затверджується директором технікуму і погоджується ректором Академії;
 • контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма підрозділами Коледжу;
 • здійснює контроль за якістю роботи викладачів, дотримання ними чинного законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку Академії, Статуту Академії, наказів (розпоряджень) ректора Академії та цього Положення, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я студентів;
 • організовує побутове обслуговування студентів і працівників Коледжу, здійснює заходи щодо їх оздоровлення.

4.5 Директор Коледжу працює на умовах контракту відповідно до Закону України „Про вищу освіту” та „Положення про порядок наймання та звільнення керівників закладів освіти України, що є у загальнодержавній власності”.

4.6 Директор Коледжу діє в межах наданих йому повноважень відповідно до наданої довіреності.

4.7 Для вирішення основних питань діяльності, Коледж має робочі та дорадчі органи:

 • робочі органи – адміністративна рада, приймальна комісія;
 • дорадчі органи – педагогічна рада.

4.8 Адміністративна рада Коледжу створюється для оперативного вирішення основних питань діяльності навчального закладу. Очолює адміністративну раду директор.

4.9 Для організації та проведення прийому студентів до Коледжу створюється приймальна комісія. Склад приймальної комісії затверджується наказом директора, який є головою комісії. Директор затверджує правила прийому та погоджує їх з ректором та відповідальним секретарем Академії.

4.10 Педагогічна рада, що об’єднує педагогічних та інших працівників закладу, які безпосередньо беруть участь у навчально-виховному процесі Коледжу створюється з метою вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності викладачів. Педагогічна рада працює згідно з Положенням про педагогічну раду, що затверджується директором Коледжу. Головою педагогічної ради є директор, а у разі його відсутності – заступник директора з навчальної роботи.

4.11 Керівництво учбовою роботою очолює заступник директора Коледжу по учбовій роботі. Керівництво навчально-виховним процесом Коледжу покладено на заступника директора з навчально-виховної роботи. Керівництво адміністративно-господарчою діяльністю покладено на заступника директора по адміністративно-господарчій роботі. Роботу бухгалтерії Коледжу очолює головний бухгалтер.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

5.1 Навчальний процес у Коледжі організується відділеннями, цикловими (предметними) комісіями. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямку освітньої або кваліфікаційної підготовки – є навчальний план.

5.2 Навчальний план затверджується директором Коледжу, узгоджується з проректором Академії з навчальної роботи і погоджується з ректором Академії. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який затверджується директором Коледжу.

5.3 Порядок організації навчального процесу у Коледжі визначається відповідно Закону України „Про вищу освіту”, державних стандартів освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.

5.4 Форми навчання в Коледжі: денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна, екстернатна. Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

6. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6.1 Студентське самоврядування в Коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

6.2 Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

6.3 Найвищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Коледжу, на якій:

 • затверджується Положення про студентське самоврядування;
 • обирається студентський комітет, визначаються його структура і термін повноважень, заслуховується його звіт.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1 Учасниками навчально-виховного процесу Коледжу є: студенти, слухачі, стажисти; керівні та педагогічні працівники, спеціалісти; батьки або особи, які їх замінюють; представники підприємств, установ, організацій які беруть участь у навчально-виховній роботі.

7.2 Права та обов’язки студентів Коледжу визначаються відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, Положення про державний вищий заклад освіти.

7.3 Права та обов’язки педагогічних працівників Коледжу визначаються відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, Положення про державний вищий заклад освіти, КЗ п П України.

7.4 Коледж, відповідно до цього Положення та „Колективного договору”, самостійно визначає форму і систему доплат, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання педагогічним та іншим категоріям працівників закладу.

7.5 Педагогічні працівники Коледжу проходять перепідготовку і підвищують свою кваліфікацію не менше як один раз на п’ять років.

8. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАЙНО І КОШТИ

8.1 Господарська діяльність Коледжу здійснюється відповідно чинного законодавства України та цього Положення, за рахунок бюджетних асигнувань і залучення додаткових коштів.

8.2 Коледж згідно з чинним законодавством користується пільгами щодо оподаткування.

8.3 Майно Коледжу належить до державної власності і знаходиться на відокремленому балансі Коледжу в межах, наданих йому функцій.

8.4 Коледж веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік відповідно до вимог бухгалтерії Академії в особі головного бухгалтера, який і звітує про фінансову і господарську діяльність Коледжу.

8.5 Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету;
 • коштів, одержаних на підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів, відповідно до укладених угод та надання інших платних послуг;
 • коштів, одержаних за виконання науково-дослідницьких робіт (послуг) на замовлення юридичних та фізичних осіб;
 • надходжень від надання у користування або в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;
 • добровільних внесків і пожертвувань;
 • кредитів та позик банків, валютних надходжень.

9. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ КОЛЕДЖУ

9.1. Ліквідація та реорганізація Коледжу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ В ДІЮ

10.1. Це Положення запроваджується в дію з моменту його затвердження ректором Академії.

10.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у порядку, який визначений для його затвердження.