Основні курси

Викладачі кафедри читають дисципліни:

1 «Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю» (провідний викладач – професор М.Т. Козаченко, лектори – доцент Селіванов П.П.,  ст.викладач Козаченко Л.О.).

2  «Радіовимірювання» – (провідний викладач – доцент Селіванов П.П.)

3 «Радіовимірювальні  прилади і системи»  (провідний  викладач – професор  Козаченко М.Т. )

4 «Вимірювання  в  системах  зв’язку»  (провідний  викладач  –  професор                   М.Т. Козаченко, лектор: доцент Селіванов П.П.).

5 «Операційні системи» (провідний викладач – ст.викладач Чорний Ю.П.).

6 «Програмне забезпечення інформаційних та сервісних служб зв’язку» (провідний викладач – ст.викладач Чорний Ю.П.).

7 «Програмування  систем  IP-телефонії»  (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).

8 «Системне та прикладне програмне забезпечення в телекомунікаціях» (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).

9 «Системне та прикладне програмне забезпечення у телемедицині» (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).

10 «Системи  передачі  медичної  телеметрії»  (провідний  викладач  –  доцент  Ткаченко В.Г.).

11 «Програмування Інтернет» (провідний викладач – доцент Ткаченко В.Г.).

12 «Сенсорні   мережі  у  телемедицині»  (провідний  викладач  – ст.викладач        Чорний Ю.П.).

13 «Цифрова обробка сигналів медичної телеметрії» (провідний викладач –  доцент Трінтіна Н.А.).

Для кожної дисципліни розроблені навчальні програми, а також згідно з робочими планами виданими навчально-науковими інститутами розробляються та оновлюються робочі програми навчальних дисциплін.

Основні дисципліни для студентів за напрямом «Телекомунікації» наведені нижче:

Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю

Анотація. У підручнику викладені наукові, законодавчі, нормативні, технічні та організаційні основи з метрології, технічного регулювання, менеджменту якості, оцінки відповідності та методик вимірювань у галузі зв’язку.

Наведені узагальнені відомості про метрологічне забезпечення в телекомунікаційних та інформаційних системах, структуру метрологічних служб, випробування, калібровку та повірку засобів вимірювальної техніки.

Висвітлені основні положення державної системи стандартизації і сертифікації України, вітчизняний і зарубіжний досвід керування якістю послуг на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000 та основи метрологічного забезпечення галузі зв’язку.

Приділено увагу підтвердженню відповідності законодавчо-регульованій та нерегульованій сферах, особливостям сертифікації послуг зв’язку; розглянуті питання міжнародного співробітництва у сфері підтвердження відповідності.

Вимірювання в системах зв’язку

Анотація. Наведено узагальнені відомості про вимірювальні перетворювачі: аналогові, аналого-цифрові, цифрові і цифро-аналогові. Представлені загальні відомості про рівняння вимірювань та похибки результатів вимірювань. Проведено класифікацію та послідовний опис типових вимірювальних перетворювачів.

Розглянуті питання вимірювання напруги сигналів, їх часовий та спектральний аналіз; вимірювання характеристик каналів зв’язку і якісних параметрів сигналів та ін.

Приділено увагу реалізації вимірювальних приладів з використанням мікропроцесорів,  що дозволяє автоматизувати наступні вимірювальні операції: установка нуля; калібрування; самодіагностика з наступним підстроюванням, автоматичний вибір межі вимірювання тощо.

У книзі розглядаються питання метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, а  також основні методи підвищення точності вимірювань і завадостійкості вимірювальних перетворювачів.

Анотації навчальних дисциплін кафедри МСС до НП бакалаврів та спеціалістів напряму 50903 – Телекомунікації (спеціальності) _7.05090301− Інформаційні мережі зв’язку спеціалізації «Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку».

«Програмне забезпечення інформаційних та сервісних служб зв’язку» до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6. 050903 – Телекомунікації спеціалізації «Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку»

Анотація. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

набуття знань, умінь, навичок, та формування професійних умінь які дозволяють вирішувати задачі, яки пов’язані з принципи побудови, та супроводження програмного забезпечення СКРБД (системи керування реляційними базами даних) Oracle при застосування її у інформаційних мережах зв’язку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

призначення мови програмування SQL, при програмування об’єктів мовою SQL до СКРБД Oracle; можливості мови програмування SQL; основи програмування і програмні конструкції мови SQL; команди мови маніпулювання даними (DML); роботу з даними в програмах; команди мови визначення даних (DDL); числові типи даних; типи даних дати і часу; вибір даних з довільної таблиці; DML і управління транзакціями; операції в умовах для відбору даних; агрегатні і аналітичні функції; функції для роботи з символами; функції для роботи з датою і часом; підзапити, багатостовпцеві підзапити; включення обмежень; створення представлень (логічних таблиць); послідовності, індекси, синоніми; методи побудови та ефективного використання баз даних у інформаційних службах зв’язку.

– вивчення засобів програмування мовою SQL в середовищі СКРБД Oracle програмного забезпечення АСКР (автоматизована система комплексних розрахунків), яка використовується в ПАТ “Укртелеком”.

«Програмне забезпечення інформаційних та сервісних служб зв’язку» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів напряму 50903 – Телекомунікації спеціальності _7.05090301− Інформаційні мережі зв’язку спеціалізації «Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку».

Анотація. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

набуття знань, умінь, навичок, та формування професійних умінь які дозволяють вирішувати задачі, яки пов’язані з принципи побудови, та супроводження програмного забезпечення СКРБД (системи керування реляційними базами даних) Oracle при застосування її у інформаційних мережах зв’язку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

призначення мови програмування PL/SQL, для створення додатків до СКРБД Oracle; можливості мови програмування PL/SQL; основи програмування і програмні конструкції PL/SQL; механізм обробки помилок; роботу з даними в програмах; базові засоби PL/SQL по роботі з рядками; числові типи даних; типи даних дати і часу; записи в PL/SQL; DML і управління транзакціями; виконання команди SQL з PL/SQL; основні принципи роботи з курсорами; основи створення підпрограм мовою PL/SQL; основи програмування модулів (пакетів) мовою PL/SQL; основи програмування тригерів мовою PL/SQL; створення об’єктних типів мовою PL/SQL; методи побудови та ефективного використання баз даних у інформаційних службах зв’язку.

– вивчення засобів програмування мовою PL/SQL в середовищі СКРБД Oracle при створенні додатків, для інформаційних і сервісних служб зв’язку;

– вивчення засобів програмування мовою PL/SQL в середовищі СКРБД Oracle програмного забезпечення АСКР (автоматизована система комплексних розрахунків), яка використовується в ПАТ “Укртелеком”.

Анотації навчальних дисциплін кафедри МСС до НП бакалаврів напряму 6.050103 − Програмна інженерія.

«Операційні системи» до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.050103 − Програмна інженерія.

Анотація. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є

фундаментальні поняття та загальні принципи організації операційних систем, включаючи вивчення таких аспектів, як: організація файлових систем, керування процесами, між процесорна взаємодія. Також метою дисципліни є ознайомлення студентів з основними можливостями операційних систем, використовуваних на практиці.

Метою викладання навчальної дисципліни є:

формування професійних умінь щодо постановки та вирішення задач, пов’язаних з аналізом та експлуатацією різних операційних систем; формування професійних умінь щодо використання операційних систем різного призначення; формування професійних умінь щодо експлуатації операційних систем різного призначення; ознайомлення студентів з фундаментальними поняттями і загальними принципами організації операційних систем; вивчення питань управління процесами і пристроями, організації файлових систем, між процесорної взаємодії; отримання навичок роботи з програмним інтерфейсом операційних систем.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

розгляд теоретичних принципів побудови, призначення, структури, функцій і еволюційного розвитку операційних систем; вивчення засадничих принципів побудови операційних систем; отримання загальної інформації про концепцію мультипрограмування, процеси і потоки; отримання відомостей теоретичного і практичного плану про файлові системи, управлінні пам’яттю, введенням-виведенням і пристроями; розгляд питань ефективності, діагностики, відновлення, моніторингу і оптимізації операційних систем; отримання навичок налаштування операційних систем; освоєння роботи з сучасними операційними системами; напрацювання навичок інсталяції і супроводу операційних систем; розгляд розробки програмних моделей обчислювального процесу багатопрограмних операційних систем з деталізацією рівнів завдань, процесів, потоків і взаємного блокування; вироблення уміння самостійного рішення завдань по вибору, установці і налаштуванню операційних систем і середовищ, залежно від вимог користувача; вивчення різних сфер застосування операційних систем.

«Програмування Інтернет» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.050103 − Програмна інженерія.

Анотація. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

формування у майбутніх фахівців загального уявлення про фундаментальні поняття протоколів, мережу і суміжні технології, практичних навичок по основах алгоритмізації обчислювальних процесів і програмуванні рішення обчислювальних і інших завдань.

Придбання студентами теоретичних знань і практичних навичок в області Web − програмування, вивчення технологій НТМL, CSS, JavaScript, для розробки Web − сторінок, навчання роботі з науково − технічною літературою і технічною документацією по програмному забезпеченню комп’ютерів.

Метою викладання навчальної дисципліни є:

вивчення сучасних принципів проектування web-сторінок з використанням сучасних досягнень в цій області; використання технології розробки web- сторінок, яка включає:

− гіпертекстові документи, основи HTML;

− оформлення web- сторінок та технологія таблиць каскадних стилів CSS;

− створення динамічно змінюваних web-сторінок з використанням мови сценаріїв JavaScript.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

володіння загальною методикою створення web- сторінки;проектування web-сторінки з використанням основних елементів мови HTML включаючи графіку, карти посилань, фрейми і сценарії; освоєння технології проектування структури web- сторінки, як інформаційної системи; оптимізація зображень для розміщення на web- сторінці; створення web- сторінки засобами програмування на стороні клієнта;

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

призначення Web- сторінок і Web-сайтів; загальні принципи створення Web- вузла; принципи гіпертекстової розмітки; структуру HTML-документа та елементи розмітки заголовка документа; контейнери тіла документа; використання графіки в HTML – сторінках; методи обробки і редагування цифрових зображень; використання таблиць в дизайні HTML – сторінки; створення HTML – форм; створення HTML – сторінки з фреймами; призначення та використання CSS; спадщина і перерозподіл в CSS; використання блокових та строкових елементів; управління кольором в CSS; використання тексту та списків в HTML; позиціонування; призначення та використання JavaScript; розміщення кода скрипта JavaScript на HTML- сторінці; синтаксис мови JavaScript; програмні засоби сторони клієнта, використовувані для створення web-сторінок; програмні засоби, використовувані для розміщення і супроводу web-сторінок;

Анотації навчальних дисциплін кафедри МСС до НП бакалаврів та спеціалістів  напряму 50903 – Телекомунікації спеціальності _7.05090301− Інформаційні мережі зв’язку спеціалізації «Телемедицина».

«Сенсорні мережі у телемедицині » до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6. 050903 – Телекомунікації спеціалізації «Телемедицина»

Анотація. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

набуття знань, умінь, навичок, та формування професійних умінь які дозволяють вирішувати задачі, яки пов’язані з принципи побудови сенсорних та безпроводових мереж, які використовуються у медичний практиці, а також протоколів, які використовуються у цих мережах, та застосування інформаційних систем у телемедицині.

Метою викладання навчальної дисципліни є:

  • формування у студентів системи понять, певної сукупності знань і умінь щодо стандартів та принципів побудови сенсорних та безпроводових мереж у телемедицині, відповідно до Державної цільової програми «Телемедицина в Україні»;

– формування у студентів системи понять, певної сукупності знань, умінь, навичок, які дозволяють вирішувати задачі організації і програмування об’єктів мовою SQL у телемедицині.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

– надання студентові теоретичних знань для розробки та побудування безпроводових мереж у телемедицині;

– вивчення засобів програмування об’єктів мовою SQL у телемедицині в середовищі СКРБД Oracle.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

принципи побудування і функціонування сенсорних мереж; апаратне і програмне забезпечення сенсорних мереж; принципи моделювання пристроїв й систем за допомогою засобів обчислювальної техніки.

«Сенсорні мережі у телемедицині» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _спеціалістів напряму 50903 – Телекомунікації спеціальності _7.05090301− Інформаційні мережі зв’язку спеціалізації «Телемедицина».

Анотація. Предметом вивчення  навчальної дисципліни є:

набуття знань, умінь, навичок, та формування професійних умінь які дозволяють вирішувати задачі, яки пов’язані з принципи побудови сенсорних мереж, їх апаратного і програмного забезпечення, а саме мережної технології та стеків протоколів компанії ZigBee, апаратно-програмної платформи MeshLogic. Принципів моделювання пристроїв й систем сенсорних мереж за допомогою засобів обчислювальної техніки, та застосування інформаційних систем у телемедицині.

Метою викладання навчальної дисципліни є:

  • формування професійних умінь щодо принципів побудування і функціонування сенсорних мереж, їх апаратного і програмного забезпечення, а також принципів моделювання пристроїв й систем сенсорних мереж за допомогою засобів обчислювальної техніки;

– формування у студентів системи понять, певної сукупності знань, умінь, навичок, які дозволяють вирішувати задачі організації і програмування додатків мовою PL/SQL у телемедицині в середовищі СКРБД Oracle.

Основними завданнями вивчення дисципліни є

– надання студентові теоретичних знань для побудування та експлуатування сенсорних і безпроводових мереж у телемедицині;

– вивчення засобів програмування додатків мовою PL/SQL у телемедицині в середовищі СКРБД Oracle.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

принципи побудування і функціонування сенсорних мереж; апаратне і програмне забезпечення сенсорних мереж; принципи моделювання пристроїв й систем за допомогою засобів обчислювальної техніки; знати принципи створення інформаційних системам й принципи роботи з ними.

Анотації навчальних дисциплін кафедри МСС до спеціалізації “Телемедицина”

 

«Системне та прикладне програмне забезпечення у телемедицині» (5 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із теоретичними основами функціювання і експлуатації системного програмного забезпечення у телемедицині;

– ознайомлення студентів із теоретичними основами розробки і експлуатації прикладного програмного забезпечення у телемедицині;

– набуття студентами професійних умінь налагодження та експлуатації системного та прикладного програмного забезпечення у телемедицині.

«Системи передачі медичної телеметрії»  (5 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із принципами побудування і функціонування засобів обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем;

– ознайомлення студентів із архітектурою мереж NGN;

– ознайомлення студентів із принципами побудови та архітектури мереж передачі медичної телеметрії;

– ознайомлення студентів із принципами та основними алгоритмами кодування мови та відео;

– ознайомлення студентів з програмуванням DSP процесорів та основними протоколами маршрутизації;

– набуття знань основних протоколів ІР-телефонії та побудови програмних комутаторів.

«Системне та прикладне програмне забезпечення у телемедицині» (4 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із теоретичними основами функціонування і експлуатації системного програмного забезпечення у телемедицині;

– ознайомлення студентів із теоретичними основами розробки і експлуатації прикладного програмного забезпечення у телемедицині;

– набуття студентами професійних умінь налагодження та експлуатації системного та прикладного програмного забезпечення у телемедицині.

«Системи передачі медичної телеметрії»  (4 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із принципами побудування і функціонування засобів обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем;

– ознайомлення студентів із архітектурою мереж NGN;

– ознайомлення студентів із принципами побудови та архітектури мереж передачі медичної телеметрії;

– ознайомлення студентів із принципами та основними алгоритмами кодування мови та відео;

– набуття знань основних протоколів ІР-телефонії та побудови програмних комутаторів.

Анотації навчальних дисциплін кафедри МСС до спеціалізації «Програмне забезпечення інформаційних мереж»

«Системне та прикладне програмне забезпечення у телекомунікаціях» (5 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із теоретичними основами функціювання і експлуатації системного програмного забезпечення у телекомунікаціях;

– ознайомлення студентів із теоретичними основами розробки і експлуатації прикладного програмного забезпечення у телекомунікаціях;

– набуття студентами професійних умінь налагодження та експлуатації системного та прикладного програмного забезпечення у телекомунікаціях.

«Програмування IP-телефонії» (5 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із принципами побудування і функціонування засобів обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем;

– ознайомлення студентів із архітектурою мереж NGN;

– ознайомлення студентів із принципами побудови та архітектури мереж ІР-телефонії;

– ознайомлення студентів із принципами та основними алгоритмами кодування мови та відео;

– ознайомлення студентів з програмуванням DSP процесорів та основними протоколами маршрутизації;

– набуття знань основних протоколів ІР-телефонії та побудови програмних комутаторів.

«Системне та прикладне програмне забезпечення у телекомунікаціях» (4 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із теоретичними основами функціонування і експлуатації системного програмного забезпечення у телекомунікаціях;

– ознайомлення студентів із теоретичними основами розробки і експлуатації прикладного програмного забезпечення у телекомунікаціях;

– набуття студентами професійних умінь налагодження та експлуатації системного та прикладного програмного забезпечення у телекомунікаціях.

«Програмування систем IP-телефонії» (4 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із принципами побудування і функціонування засобів обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем;

– ознайомлення студентів із архітектурою мереж NGN;

– ознайомлення студентів із принципами побудови та архітектури мереж ІР-телефонії;

– ознайомлення студентів із принципами та основними алгоритмами кодування мови та відео;

– набуття знань основних протоколів ІР-телефонії та побудови програмних комутаторів.

Анотації навчальних дисциплін кафедри МСС до спеціалізації « Телекомунікаційні системи та мережі»

«Системне та прикладне програмне забезпечення у телекомунікація» (5 курс)

Анотація. Метою є:

– ознайомлення студентів із теоретичними основами функціонування і експлуатації системного програмного забезпечення у телекомунікаціях;

– ознайомлення студентів із теоретичними основами розробки і експлуатації прикладного програмного забезпечення у телекомунікаціях;

– набуття студентами професійних умінь налагодження та експлуатації системного та прикладного програмного забезпечення у телекомунікаціях.

«Цифрова обробка сигналів медичної телеметрії»

Анотація. Дисципліна «Цифрова обробка сигналів медичної телеметрії» розвиває  у студентів навички ставити та вирішувати задачі, пов’язані з проблемою видалення шуму на УЗ-зображеннях та зображеннях комп’ютерної томографії. Розвиває  у студентів навички розробляти програмне забезпечення для реалізації окремих вузлів системи цифрової обробки зображення в середовищі Matlab.

Основним завданням вивчення дисципліни «Цифрова обробка сигналів медичної телеметрії» це  надання студентові знань про природу та принципи фільтрації різноманітних шумів УЗ-зображень та зображень комп’ютерної томографії, що можуть погіршати якість діагностування стану людини.

Анотації навчальних дисциплін кафедри МСС за напрямом «Радіотехніка»

 

«Радіовимірювання»

Анотація. Професійно-орієнтована дисципліна  надає фундаментальні знання з теорії радіовимірювань, методів і способів їх проведення; знання засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та їх метрологічного забезпечення; сучасних вимірювальних технологій і ЗВТ для радіозв’язку. Питання, які розглядаються згідно з програмою дисципліни є особливо актуальними у теперішній період курсу країни на досягнення інженерного зростання, що стосується загальних радіовимірювань в багатьох технічних галузях, зокрема, в галузі зв’язку.

«Радіовимірювальні пристрої та системи»

Анотація. Забезпечує вивчення  алгоритмізації вимірювальних перетворень та формалізації способів перетворень; сигналів, радіотехнічних вимірювань, приладів імпульсно-осцилографічної групи, дискретних методів та приладів вимірювання частотно-часових параметрів інфосигналів, засобів вимірювання  характеристик каналів радіозв’язку. Розглядаються основні цілі, задачі та функції забезпечення єдності радіовимірювань, методи досягнення потрібної точності вимірювань згідно метрологічним нормам та правилам.