СПИСОК

ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

доктора політичних наук, професора СІЛЕНКО А.О.

МОНОГРАФІЇ:

1.     Сіленко А.О. Соціальна держава: територія перемен. Монографія. – Одеса: Видавничий центр УДАС ім. О.С. Попова, 2000. – 280 с.

2.     Сіленко А.О., Коляденко В.А. Соціальна держава: тернистий шлях до  визнання. – Монографія. О.: ТЄТ, 2002. – 286 с.

3.     Сіленко А. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку (у співавторстві) – Монографія. – К.: Парламентське видання, 2006. – 350 с

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

1. Сіленко А.О. Політична система та інститути громадянського  суспільства в сучасній Україні (у співавторстві). Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Либідь, 2008. – 440 с.

СТАТТІ:

4.     Силенко А.А. О социальном государстве и политической стабильности // Перспективы. – 1998.- № 2.- С.15-19.

5.     Силенко А., Майнов С. Социальное партнерство: чужой опыт и наши перспективы // Перспективы. – 1999. – № 1.- С.122-128.

6.     Силенко А.А. Старшее поколение выбирает достойную старость // Перспективы. – 1999. – № 2-3. – С.47-51.

7.      Сіленко А.О. Структурні особливості соціальної держави // Нова політика. – 1999. – № 4.- С.49-53.

8.     Сіленко А.О. Соціально-політичний ореол економічної категорії «заробітна плата» // Нова політика. – 1999. – № 6. – С.55-61.

9.     Сіленко А.О. Новий образ соціальної держави // Людина і політика. – 1999. – № 6. – С.65-68.

10. Сіленко А.О. Соціальна держава: бажане в межах можливого? // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Вип.6-7. – Одеса: Астропринт. – 1999. – С.385-391.

11. Сіленко А.О. Політико-правові аспекти розвитку соціальної сфери: забезпечення прав людини // Право України. – 1999. – № 11. – С.30-33.

12. Сіленко А.О. Соціальна держава: ліквідація чи трансформація? // Трибуна. – 1999. – № 11-12. – С.21-23.

13. Сіленко А.О. Соціальний захист. Політичний вимір // Віче. – 1999. – № 12. – С.83-90.

14. Сіленко А.О.  Політична ідеологія і соціальна практика // Дослідження світової політики. Збірник праць вчених. – Вип.5. – К., 1999. – С.12-17.

15. Сіленко А.О. Проблеми зайнятості і безробіття при переході до ринкової економіки. Україна в контексті світового досвіду // Дослідження світової політики. Збірник праць вчених. – Вип.6. – К., 1999. – С.45-51.

16. Сіленко А.О. Cім’я в об’єктиві соціальної політики // Правова держава. – 1999.- № 2. – С.26-29.

17. Сіленко А.О. Нові моделі соціального захисту в країнах Заходу та Центрально-Східної Европи // Людина і політика. – 2000. – № 1. – С.71-75.

18. Сіленко А.О.  Чи є альтернатива державі загального добротуту? // Нова політика. – 2000. – № 1. – С.32-35.

19. Сіленко А.О. Сила та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників: порівняльний аналіз // Право України. – 2000. – № 2. – С.22-25.

20.  Сіленко А.О. Моделі соціального партнерства в сучасному світі // Нова політика. – 2000. – № 2.- С.25-30.

21.  Сіленко А.О. Американська держава загального добробуту: від Великої депресії до нашіх днів // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. Вип.8. – Одеса: Юридична література. – 2000. – С.388-392.

22.  Сіленко А.О.  У контексті добробуту людей // Віче. – 2000. – № 4. – С.104-110.

23. Сіленко А.О.  Генезис і сутність американської держави загального добробуту // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С.65-69.

24. Сіленко А.О. Соціальна політика України: сценарій МВФ // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Вип.9. – К., 2000. – С.58-63.

25. Сіленко А.О. Економічні параметри демократії // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Вип.10. – К., 2000. – С.10-14.

26. Сіленко А.О. Ефективна соціальна політика – шлях до політичної стабільності // Трибуна. – 2000. – № 7-8. – С.23-24.

27.     Сіленко А.О. Правова і соціальна державність – основа консолідації суспільства України // Політологічний вісник. Збірник наукових праць. Вип.6. – К., 2000. – С.52-57.

28. Сіленко А.О. Повернення соціальної держави // Дослідження світової політики. Збірник наукових праць. Вип.12. – К., 2000. – 70-74.

29. Сіленко А.О. Держава загального добробуту: тернистий шлях до визнання // Нова політика. – 2001. – № 6. – С.23-28.

30. Сіленко А.О. Соціал-демократична політика: нові підходи // Нова політика. – 2001. – № 6 – С.17-21.

31. Сіленко А.О. Політичні чинники формування держави загального добробуту // Людина і політика. – 2001. – № 5. – С.136-144.

32. Сіленко А.О. Основні теоретико-методологічні підходи зарубіжної і вітчизняної політичної науки до визначення і сутності понять “держава загального добробуту” і “соціальна держава” // Людина і політика. – 2001. – № 6. – С.148-155.

33. Сіленко А.О. Механізми гарантії та захисту прав і свобод людини і громадянина: Україна у контексті світового досвіду. // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Вип.12. – О.: Юридична література. – 2001. – С.81-94.

34. Сіленко А.О. Охорона дитинства в контексті соціальної політики // Охорона дитинства. Дитяче право: теорія, досвід, перспективи. – Одеса: Юридична література, 2001. – С.103-110. (у співавторстві)

35. Сіленко А.О. Права людини в соціальній державі // Нова політика. – 2002. – № 1. – С.24-28.

36. Сіленко А.О., Коляденко В.А. Правовой режим защиты персональных данных // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. –  Вип.13-14. – О.: Юридична література. – 2002. – С.628-638.

37. Сіленко А.О. Від держави загального добробуту до держави можливостей // Людина і політика. – 2002. – № 3. – С.120-128.

38. Сіленко А.О. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному  суспільстві // Людина і політика. – 2003. – № 1. – С.

39. Сіленко А.О. Електрона Україна // Політичний менеджмент. – 2003. –   № 3. – С.71-76.

40. Силенко А.А, Глобальные информатизационные процессы и Украина /  Телеком-2003 – Одесса, 2003. – С.126-127.

41. Сіленко А.О. Інфокомунікаційні технології в контексті  модернізаційних процесів // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Вип.16. – О.: Юридична література. – 2003. – С.519-

42. Сіленко А.О. Економічна політика // Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

43. Сіленко А.О. Реваншизм // Політологічний    енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

44. Сіленко А.О. Протекторат // Політологічний    енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

45. Сіленко А.О. Комунізм // Політологічний    енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

46. Сіленко А.О. Інаугурація // Політологічний    енциклопедичний словник. – К.: Ґенеза, 2004.

47. Сіленко А.О. Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства // Політичний менеджмент. – 2004. – № 5.– С.

48. Сіленко А.Л. Деякі тенденції розвитку соціальної держави // Право України. – 2005. – № 8. – С.106-110.

49. Сіленко А.О. Соціально-політичні наслідки інформаційної революції // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5. – С.61-75.

50. Сіленко А. Цифрова нерівність як глобальна соціально-політична проблема // Політичний менеджмент. – 2006. – № 3. – С.51-62.

51. Сіленко А.О. Цифрова нерівність як результат нерівномірності  поширення трансформацій, що відбуваються у світі під впливом  інформаційних технологій // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. – Т.1. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. – 496 с.

52.  Сіленко А.О. Інформаційні технології створення образу політичного лідера. / Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних  досліджень  ім. І.Ф.Кураса НАН  України: Збірник наукових праць. –К., 2007. – Вип. 35. – С.52-67.

53.  Сіленко А. Політичні рецепції // Віче.- 2007. – № 9-10. – С.27-28.

54. Сіленко А. Інформаційні технології – новий імпульс для пошуку парадигми майбутнього суспільства // Політичний менеджмент. – 2007. – № 3. – С.96-113.

55. Сіленко А. Сучасні інформаційні технології як чинник ефективності  керування підприємством // Віче. – 2007. – № 11. – С.27-29.

56. Сіленко А.О., Меркотан К.П. Труднощі та суперечності становлення демократичної політичної системи України // Віче. – 2007. – № 16. – С.27-30.

57. Сіленко А. Політичний вплив технологій інформаційного суспільства // Соціальна психологія. Спеціальний випуск. – 2007. – С.53-62.

58.  Сіленко А.Антиреклама – шлях до влади // Віче. – 2007. – № 17. – С. 10-11.

59. Сіленко А. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: позитиви  та ризики/ А.О. Сіленко  // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – Вип..10. – К., 2007. – С.197-207.

60. Сіленко А. Соціальна політика в умовах проведення демократичних реформ в Україні / А.О. Сіленко  // Сучасна Українська політика. Політики і політологи про неї. – Вип.. 12. – К., 2008. – С.70-78.

61. Сіленко А. Україна на шляху до електронного уряду // Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. –  2008. – № 1-2. – С.144-147.

62. Сіленко А. О. Трансформація електронного простору України // А.О. Сіленко / Трансформація суспільно-економічної системи в  Польщі та України. – Студіум монографічне. – Том 1. – Польскою мовою; Том П – Українською мовою. – Полоцьк – Донецьк, 2009. –  С.217-243.

63. Сіленко А. Політика має бути прекрасною! (Рецензія на монографію: Бушанський В. В. Естетика  політичної влади. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 360 с.

64. Сіленко А. Інститути судової влади України: дослідження вітчизняних науковців / А. Сіленко // Політичний менеджмент. – 2010. – № 1. – С.170-180.

65. Сіленко А. Інститути судової влади України: дослідження  вітчизняних науковців / А. Сіленко // Політичний менеджмент. – 2010. – № 2. – С.176-180.

66. Сіленко, А.  Політологія та соціологія в освітньому процесі України:  Болонський процес чи відступ від демократії? / А. Сіленко, Л. Кормич   // Віче. – 2010. – №13. – С. 31-32.

67. Сіленко А. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова – піонер телекомунікаційної освіти та науки / А. Сіленко // Віче. – 2010. – № 17. – С.46-47.

68. Силенко А.А. Обзор монографических и диссертационных   работ    российских авторов, посвященных исследованию терроризма / А.А. Силенко, И.А. Томбулатов // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. – Одеса, 2011. – С.79-82.

69. Сіленко А.О. Істеблішмент / Політична енциклопедія.   Ред.. кол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та  Інш. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.304.

70. Сіленко А.О. Контреліта / Політична енциклопедія.   Ред.. кол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та  Інш. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.358-360.

71. Сіленко А.О. Конфедерація / Політична енциклопедія.   Ред.. кол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та Інш. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.360.

72. Сіленко А.О. Легальність / Політична енциклопедія. Ред.. кол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та   Інш. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.394.

73. Сіленко А.О. Тиранія / Політична енциклопедія.  Ред.. кол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та  Інш. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.711-712.

74.  Сіленко А.О. Узурпація / Політична енциклопедія. Ред.. кол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та Інш. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – С.725.

75. Силенко А. А. Медиаполитика в Украине: болезни развития /   А. А. Силенко, В. В. Волянский // Науковий вісник  Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Історія.  Філософія. Політологія. Збірник наукових праць. Випуск 3. –     Одеса, 2011. – С. 158-162.

76. Сіленко А. О. Медіаполітика: сутність поняття / А.О. Сіленко,    В. В. Волянский // Актуальні проблеми політики. – Зб. наук.    праць. –  Вип. 50. – О, 2013. – С.164-171.

77. Сіленко А.О. Анхольт Саймон / А.О. Сіленко // Історія політичної думки. Навчальний енциклопедичний словник-довідник  За заг. ред.. доктора політ. наук Н.М.Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. –С. 10-11.

78. Сіленко А.О. Лем Станіслав / А.О. Сіленко // Історія політичної думки. Навчальний енциклопедичний словник-довідник.   За заг. ред.. доктора політ. наук Н.М.Хоми. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. –С. 373-374.

79. Сіленко А.О. Рейнгольд Говард / А.О. Сіленко // Історія політичної думки. Навчальний енциклопедичний словник-довідник. За заг. ред.. доктора політ. наук Н.М.Хоми. – Львів: Новий Світ-2000,   2014. –С. 555-556.

80. Сіленко А.О. Кін Джон / А.О. Сіленко // Історія політичної думки. Навчальний енциклопедичний словник-довідник. За заг. ред. доктора політ. наук Н.М.Хоми. – Львів: Новий Світ-2000,   2014. –С. 10-11.

81. Сіленко А.О. Відкритий уряд (відкрите державне управління) /А.О. Сіленко // Політологія : Навчальний енциклопедичний словник-    довідник /За наук. ред.. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000»,  2014. – с. 67-68.

82. Сіленко А.О. Демократія моніторингова / А.О. Сіленко // Політологія :Навчальний енциклопедичний словник-довідник /За наук. ред.  Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – с. 136-137.

83.Сіленко А.О. Імідж держави / А.О. Сіленко, О. А. Семченко //  Політологія : Навчальний енциклопедичний словник-довідник /За наук.  ред.. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – с. 244-245.

84.Сіленко А.О. Кафедра соціології і політології ОНАЗ ім. О. С. Попова. /  А.О. Сіленко // Політологія : Навчальний енциклопедичний словник-довідник /За наук. ред.. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2014. – с. 297.

85. Сіленко А. Дослідження вітчизняними науковцями  інститутів судової  влади України / А. Сіленко // Політична наука в Україні (1991-  2016) Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки    вітчизняних досліджень.  К.: Парламентське видавництво, 2016. –   С.402-424.


Наукові праці к.філос.н., доц. Василенко І.Л.

1.      Парадигма и смех. DOXA. ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. –Вып. 13. Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин. – Одеса: ОНУ ім. І.І.Мечникова, 2008.

2.      Рациональные и нерациональные основания ценностей. DOXA. ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип.15. Універсальні виміри культури.– Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечнікова, 2010- С.129-139

3.      Понятие гуманитарной парадигмы. Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova.Vol.J11415(Kupriyenko V, Odessa, 2014)–URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/ j11415.pdf (May2014) J11415-012 Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

4.      Законы в гуманитарных теориях. Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova.Vol.J11415(Kupriyenko V, Odessa, 2014)–URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/ j11415.pdf (May2014) J11415-013 Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

5.      Нарративность гуманитарного объяснения. Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova.Vol.J11415(Kupriyenko V, Odessa, 2014)–URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/ j11415.pdf (May2014) J11415-014 Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

6.      Философская составляющая в гуманитарных науках Сборник научных трудов SWorld.-Вып.1.Т.23.- Иваново: Маркова А.Д., 2014.-95.с.- С.5-9 Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

7.      Исходные принципы гуманитарной теории. Сборник научных трудов SWorld.-Вып.1.Т.23.- Иваново: Маркова А.Д., 2014.-95.с.- С.9-13 Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

8.      Нарративные и номологические объяснения в гуманитаристике. Сборник научных трудов SWorld.-Вып.1.Т.23.- Иваново: Маркова А.Д., 2014.-95.с.- с.13-17 Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

9.      Научная рациональность и гуманитаристика. Философия и гуманизм. Кафедр. электрон.сборник статей. – ОдессаОНПУ, 2016

10.  Humanities: complementarity rationally. SWorldJournal, 2015 – www.sworld.education index.php/ru/c215-11 Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

11.  The canons of scientific nature and humanitaristics. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2015. – 129 с. Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

12.  Humanitaristics: a phenomenon of subject rationality. SWorld Journal, Vol.J21515 (9) (Scientific world, Ivanovo, 2015) – URL: http://www.sworldjournal.com/e-journal/j21515.pdf (date: 21.08.2015) – Page 3-9. – J21515-001 Indexed RSCI (РИНЦ) SCIENCE INDEX

13.  Гуманитаристика: дополнительность рациональностей. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 754 – 755. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун–т, 2015. – 287 с. –С. 102-107

14.  Каноны научности и гуманитаристика. Интегративная антропология. – № 2 (26).– Одесса: ОНМедУ, 2016- С.23-28

15.  Інтелігенція і інформаційна війна. DOXA. ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1 (25).–Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечнікова, 2016

16.  Роль любителей в науке. Философия и гуманизм. Кафедр. электрон.сборник статей. – Одесса ОНПУ, 2016

17.  Гуманитарные науки: идеалы научности и профессионализм. Монография. – Одесса: Куприенко С.В., 2016. – 136с.

18.  Що засвоюють бакалаври? Симпозиум SWorld сайт сентябрь 2016 http://www.sworld.education/index.php/ru/c216-5/28016-%D1%81216-008

19.  Функції наративу в науковому тексті. Философия и гуманизм. Кафедр. электрон.сборник статей. – Одесса ОНПУ, 2016

20.  Инновационные подходы к развитию литературы, лингвистики, культуры, искусства и философии. Уёмовские чтения I-IV (2013 – 2016): материалы Научных чтений памяти Авенира Уёмова / Философский факультет ОНУ им. И. И. Мечникова. – Одесса, Печатный дом, 2016. – 310 с. – С. 71-73.


Наукові праці викл. Гунченко. М. А.

1.     «Електоральна поведінка студентської молоді в Україні»  – Матер.конфер. «69-а науково-технічна конференц. професорско-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів», 3-5 грудня 2014р., ОНАЗ ім.О.С. Попова, Одеса.

2.       «Можливості політичної поведінки громадян в умовах становлення інформаційного суспільства в Україні» – Матер.конфер. «70-та науково-технічна конференц.професорско-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів», 1-3 грудня, ОНАЗ ім. О.С. Попова, Одеса,  2015р.

3.     Методичний посібник для студентів спеціальності «Соціологія»  з дисципліни «Соціологія молоді», 2016р.


Наукові праці к. політ.н. Крук Н.В.

Монографії:

1. Аветісян К.П., Крук Н.В. Методичні засади нарахування основних засобів // Колективна монографія, частина 2. – Український національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, 2013. – С. 195-205.

2. Аветісян К.П., Сакун Г.О., Крук Н.В. Теоретичні методичні засади оцінки лояльності споживачів до бренду на прикладі абонентів мобільного зв’язку // Колективна монографія: “Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності”, частина 2. – Український національний університет садівництва, факультет економіки і підприємництва, 2014. – С. 154-166.

Статті у фахових виданнях:

1. Аветісян К.П., Крук Н.В. Переваги та недоліки електронної комерції для учасників ринку // Приднепровский научный вестник. – №2 (149), – Днепропетровск. «Наука и образование», 2014- С. 11-16

2. Аветисян К.П. Перспективы развития мобильной коммерции в Украине / Аветисян К.П., Бондаренко Е.В., Крук Н.В. // Научно-теоретический и практический журнал Оралдың ғылым жаршысы. – № 11 (142) 2015, серия: Экономические науки. – Уральск: ТОО «Фирма Сервер + », 2015. – С. 39-44

3. Avetisyan K.P. PERSPECTIVE TRENDS OF DEVELOPMENT OF MEDIA ADVERTISING MARKETING IN UKRAINE / Avetisyan K.P., Bondarenko E.V., Kruk N.V. // Nauka I Studia / – NR 8 (139) 2015/ – Sp. z o.o. «Nauka i studia» 2015/ – P. 5-10

4. Аветисян К.П Advertising as a method of consumer behavior influence / Аветисян К.П, Крук Н.В.//Středoevropský věstník pro vědu a výzkum NR 11(13)2014 :Publishing house Education and Science – 2014.- С. 5-9.(50 год)

5. Аветісян К.П. Дослідження стану та розвитку ринку маркетингових сервісів в Україні / К.П. Аветісян, Крук Н.В. // Економічні науки: зб. наук. праць / Буковинський ун-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 11. – С. 36-46.

6. Крук Н.В. Деліберативна демократія як базовий методологічний інструмент вивчення інформаційної відкритості влади / Н.В. Крук // Перспективи. – 2013. – № 2. – С 60-64.

7.  Крук Н.В.  Електронний и відкритий уряд: загальне та відмінне / Н.В. Крук // Держава і право:Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 61. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2013. – С. 504-509.

8. Крук Н.В. Інформаційна відкритість влади в контексті теорій лібералізму та інформаційного суспільства / Н.В. Крук // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : Серія 22. (Відп. ред. О.В. Бабкіна). – К.: Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2013. – Випуск 12. – С. 47 – 52.

9. Крук Н.В. Інформаційна відкритість органів державної влади України на сучасному етапі / Н.В. Крук //  Сучасна українська політика. Вип. 29. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2013. – С. 162-169.

10. Крук Н. В. Открытое правительство Украины: от закрытости к партнерству / Н.В. Крук // Вопросы управления. – Уральский институт-филиал РАНХ и ГС, 2013. – № 4 (6). – С. 63-68.

11. Аветисян К.П., Крук Н.В. Електронная комерция в Украине / Аветісян К.П., Крук Н.В.// Научно-теоретический и практический журнал Оралдың ғылым жаршысы. – № 7 (161) 2016, серия: Экономические науки. – ЖШС «Уралнаучкнига», 2016.- С. 30-34.


Наукові праці к.ю.н., доц. Крилова Ю.В.

1.      Закон  о международном частном праве – новый источник правового регулирования ВЕД. ( ж. «Черноморский  Регион». Одесса, 2006. № 3. С. 7-8)

2.      Хозяйственные  санкции – способ  защиты обязательств // ж. «Черноморский  Регион». Одесса, 2006. № 5. С. 24-25

3.      Обжалование в  избирательном процессе на основе норм Кодекса административного  судопроизводства Украины // Деп. В ГРНТИ № 21-Ук 2007 от 16.04.2007

4.      Особенности применения  административной  ответственности для  обеспечения законности избирательногого  процесса// Деп. В ГРНТИ № 41-Ук 2007 от 09.07.2007

5.      Стаття  з додаткової  тематики «Закон о  международном частном праве в правовой  системе  Украины» // Наукові праці ОНАЗ ім.. О.С.Попова 2006/. С. 121-123.

6.      Юрисдикционное  обеспечение избирательного процесса в Украина//Доктринальное сопровождение юридической  практики: истории  и современный  опыт кафедри  конституционного права. Одесса «Юридическая  литература» / 2007.- С. 228-240.

7.      Защита  имущественных  прав  в  суде // Деловой  журнал Одесской региональной торгово-промышленной  палаты «Черноморский  регион» 2(14) 2008. Стр. 24-25

8.      Право собственности и современное предпринимательство // Деловой  журнал Одесской региональной торгово-промышленной палаты «Черноморский  регион» 3(15) 2008. С. 22-23.

9.      Уголовная ответственность за преступления, что воздействуют на избирательный процесс // ОНАС им. О.С.Попова. г. Одесса, 2007 – 7 стр. ДНТБ Украины. 12.05.2008 № 59-Ук 2008.

10.  Договор купли-продажи – способ передачи право  собственности// Деловой  журнал Одесской региональной торгово-промышленной палаты «Черноморский  регион» 4(16) 2008 стр. 19-20.

11.  Арендные отношения в современном предпринимательстве// Деловой  журнал Одесской региональной торгово-промышленной палаты «Черноморский  регион» 1(18-20) 2009, С. 21-22.

12.  Забезпечення законності виборчого процесу нормами кримінального  права України // Правове  життя  сучасної України. ОНЮА, 2009 року. Одеса, стр. 207-209.

13.  Юрисдикційне  забезпечення виборчого  процесу // Деп. В ГРНТИ № 25-Ук 2009 .

14.  Совместная  деятельность – путь к достижению успехов// Деловой  журнал Одесской региональной торгово-промышленной палаты «Черноморский  регион» 3(24-25) 2009, стр. 17-19

15.  Трудові  відносини членів виборчих комісій (Крилов/ Корехова) // Деп. В ГРНТИ  07.04.2010 № 13-Ук 2010.

16.  Особенности финансирования избирательного процесса./Крилов Ю.В., Барский В.Р.// Деп. В ГРНТИ  11.05.2011 № 20-Ук 2010

17.  Правове регулювання  виборів органів місцевого самоврядування. В сооавторстве с Барским В.Р.// Деп. В ГРНТИ  27.10.2011 № 85-Ук 2011

18.  Хранение – тоже вид предпринимательской деятельности// Деловой  журнал Одесской региональной торгово-промышленной палаты «Черноморский  регион» 1(42-43) 2012, стр. 14

19.  Правове регулювання фінансового  та  матеріально-технічного забезпечення муніципальний  виборів./ Крилов Ю.В.; Барський В.Р.; О НАЗ // Деп. В ГРНТИ  28.03.2012  № 9-Ук 2012

20.  Новый таможенный кодекс – шаг в развитие правовой  системы Украины// Деловой  журнал Одесской региональной торгово-промышленной палаты «Черноморский  регион» 2(43-44) 2012, стр. 18-20

21.  Новый  таможенный кодекс о переработке давальческого  сырья// Деловой  журнал Одесской региональной торгово-промышленной палаты «Черноморский  регион» 3(45-46) 2012, стр. 18-19

22.  Процесуальне регулювання всеукраїнського референдуму./ Крилов Ю.В.; Камільчу О.О.;// Деп. В ГРНТИ  18.04.2013  № 11-Ук 2013

23.  Правовое регулирование материально-технического обеспечения проведения  референдума /Крылов Ю.В., Камильчу О.О.// Деп. В ГРНТИ  28.03.2014 № 3Р-Ук 2014.

24.  Процесуальний режим всеукраинского  референдума/ Крылов Ю.В., Камильчу О.О.// Деп. В ГРНТИ  16.06.2014 № 11-Ук 2014

25.  Опыт систематизации  избирательного  законодательства Республики Молдова// Деп. В ГРНТИ  03.11.2014 № 20-Ук 2014

26.  Систематизация избирательного права в странах СНГ/ Крилов Ю.В.; Камільчу О.О.// Деп. В ГРНТИ  15.02.2015 № 3-Ук 2015

27.  Опыт систематизации законодательства о телевидении и радио Республики Молдова/ Крилов Ю.В.; Камільчу О.О.// Деп. В ГРНТИ  05.05.2015 № 6-Ук 2015

28.  Систематизация правового регулирования   радиовещания  и телевидения Республики Молдова // Юридичний вісник  Ну «ОЮА» 3/2015. Стр. 270-276.

29.  Процесуальний аналіз Закону України «Про місцеві вибори / Крилов Ю.В.; Камільчу О.О.; Одесса// Деп. В ГРНТИ  11.02.2016 № 1-Ук 2016.


Наукові праці к.філос.н., доц. Павлової О.С.

1.      Логика. Учебное пособие для студентов специальности «Социология (Модуль 1)».- Одесса: ОНАС им. А.С.Попова, 2011. – 88 с.

2.      Концептосфера молодежной рекламы. Сб. научн. статей «Современная молодежь и общество», вып. №4, 2016 г., г. Минск, РБ. С.65-70.

3.      Особенности творческого мышления и креативного процесса создания коммуникативного продукта.  Матер. конфер. «70-та науково-технічна конференц.професорско-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів», Ч.ІІІ, 1-3 грудня, ОНАЗ, Одеса,  2015р. – С.101-104.

4.      Возможности социальной рекламы в защите прав человека и биоса. Матер. Международной научно-практической конф. «Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика», 26-27.11.2015, РБ, г.Минск, ГИУСТ БГУ, 2015. (В електрон.вигляді) Режим електр.дост.: http://www.bsu.by/main.aspx?guid=1111&detail=618863