Основні курси

Курси, які читаються на кафедрі філософії, психології та педагогіки

ОНАЗ ім. О. С. Попова

Сьогодні викладачами кафедри читаються 9 навчальних курсів, серед яких:

  • Філософія – лектори: зав. каф., д.філос.н. Пальчинська М.В., д.філос.н., доц. Ворніков В.І., к.філос.н. Богаченко В.В. Метою викладання дисципліни «Філософія» є формування філософської культури мислення, пізнання навколишнього світу та себе як особистості, навичок застосування філософської методології, розвитку усестороннього світобачення та світорозуміння. Засвоєння курсу також сприяє формуванню національної самосвідомості майбутніх фахівців, розвитку їх духовності і культури, прилученню до загальнолюдських гуманістичних цінностей, вихованню громадян своєї держави, які зможуть самостійно мислити, реалістично оцінювати події минулого і сучасності, прагнути приймати активну участь у розбудові незалежної держави.

  • Психологія – лектори: зав. каф., д.філос.н. Пальчинська М.В., к.п.н., доц. Шиліна Н. Є., к.філос.н. Богаченко В.В. Вивчення цієї дисципліни допомагає студентам пізнати та диференціювати різноманітні явища внутрішнього світу, регулювати свою поведінку в залежності від ситуації спілкування, набути комунікативних знань та засвоїти шляхи активного впровадження навиків міжособистісної взаємодії у практику ділового та професійного спілкування.

  • Педагогіка – лектор: к.п.н., доц. Шиліна Н. Є. Метою курсу є: дати студентам інформацію про головні положення сучасної педагогіки; формувати педагогічну позицію щодо процесу навчання учнів; допомогти їм оволодіти сучасними педагогічними технологіями; засвоїти форми і методи групової педагогічної діяльності; стимулювати впровадження дидактичних знань та способів діяльності на практиці.

  • Історія України – лектори: к.і.н., доцент Ганчев О. І. Вивчення цієї дисципліни надає: ґрунтовних знань про минувшину українського народу, його державність, внесок у розвиток світової цивілізації; піднесення національної самосвідомості майбутніх спеціалістів, виховання у них патріотичних і морально-етичних переконань, причетності до тисячолітньої історії українського народу; формування навиків наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; навчання практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою; вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.

  • Історія української культури – лектори: к.п.н., доц. Шиліна Н. Є., д.ф.н., доц. Ворніков В.І. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української культури» є: формування наукового та філософсько-культурологічного світогляду студентів, підвищення рівня культури особистості, виховання високих моральних якостей свідомого й активного громадянина України, поваги і любові до своєї Батьківщини, примноження її духовних цінностей.

  • Культурологія –­ зав. каф., д.філос.н. Пальчинська М.В. Культурологія вивчає формування системи знань з культурології, етики й ес­тетики, уявлень про форми, види культури й механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства. Основними завданнями вивчення дисципліни «Культурологія» є: вивчення сутності, форм і тенденцій розвитку куль­тури, загальнотеоретичних засад культурології, етики та естети­ки, механізмів соціокультурної динаміки, характерних рис украї­нської культури на сучасному етапі розвитку суспільства; на­буття вмінь та навичок етичного, естетичного та загальнокультурологічного аналізу.