Список навчально-методичних посібників членів

 кафедри філософії та історії України

1. Пунченко О.П. Філософія: навч. посіб./ О. Пунченко, О. Черниш. – Одеса, Астропринт, 2006. – 424 с.

2. Пунченко О.П. Основи філософії: курс лекцій./ О. Пунченко, В. Стокяло. –  Ч. 1,2, 3. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2003. – 172 с., 216 с., 220c.

3. Пунченко О.П. Філософська думка України ХІХ – ХХ ст.: метод. вказ. / Пунченко О.П. – Одеса: ОНАЗ, 1999.

4. Пунченко О.П. Творчість та наукове пізнання: метод. вказ. / Пунченко О.П. – Одеса,1997.

5. Пунченко О.П. Религия как социальный феномен/ О.П. Пунченко.– Учебное пособие «Религиеведение».– гриф МОНУ.– Херсон:   «Гринь Д.С.».– 2013.–с.20-47.

6. Пунченко О.П., Черниш О.М. Філософія / О.П. Пунченко, О.М. Черниш.– Одеса: Астропринт, 2006.– 424 с.

7. Пунченко О.П. Образование в системе философских ценностей / О.П. Пунченко, Н.О. Пунченко. – Одесса, Печатный дом, 2010. – 506с.

8. Пунченко О.П. Цивилизационное измерение истории человечества/ О.П. Пунченко.– Одесса, Астропринт, 2013.–488с.

9. Пунченко О.П., Невшупа Г.М., Черба С.П. «Релігія, церква і сучасність». – Одеса: УДАЗ. – 1999. – 20с.

10. Пунченко О.П.,Плесский Б.В. Эпистемология (теория научного познания). – Учебно-метод. пособие. – Одеса: УГАС, 1997. – 35с.

11. Пунченко О.П., Невшупа Г.М.,Тоцький П.М. Філософська спадщина Г.С. Сковороди і П.Д. Юркевича та сучасність. – Одеса: УГАС, 1997. – 21с.

12. Пунченко О.П. Програма, тематика та плани семінарських занять з курсу «Філософія» для студентів заочної форми навчання. – Одеса: ОНАЗ, 2002.– 27с.

13. Пунченко О.П., Стокяло В.А., Невшупа Г.М. Програма та плани семінарських занять курсу «Філософія» – Одеса: ОНАЗ, 1998.– 50с.

14. Шиліна Н.Є. Основи психології: Навчально-методичний посібник для студентів усі спеціальностей.  Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. –  130с

15. Шиліна Н.Є. Педагогіка. Модуль І. Людина в системі навчально-виховного та освітнього процесу: теорія і практика. Навчальний посібник для студентів усіх спеціальностей. – Одеса. – ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2011. –  210с.

16. Нерубасская А.А. Культурология. Курс лекцій. / Учебное пособие [2-е изд, испр и доп.]. Нерубасская А.А. – Одесса: ОНАС, 2013.

17.  Нерубасська А.О. Філософія / А.О. Нерубасська. – Одеса, ОНАЗ, 2014. – 204с.

18. Кавалеров А.І., Ворніков В.І. Навчально-методичний посібник: Філософська пропедевтика – з курсу – Філософія // Південноукраїнський національний  педагогічний  університет ім. К. Д. Ушинського  –  Одесса – Астропринт , 2013.  – 96 с.

19. Ганчев О.І., Стоянов Ф.Ф., Шеремета О.М. Історія України: навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей вищих закладів освіти. – Одеса: Сімекс-принт, 2011. – 360с.

20.  Павицька С.Ю. “The bases of Philosophy”. – Одесса, 2014

21.  Павлова О.С. Логіка. Навчально-методичний посібник. – Одеса: ОНАЗ, – 2011.

22. Пунченко О.П., Богаченко В.В.  Методичні вказівки з курсу «Філософія» для студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання.

– Одеса, ОНАС, 2015. – 52 с.

23. Ворніков.В І.  Курс лекцій « Історія філософії» для студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання. – Одеса, ОНАС, 2015. – 152 с.

24. Shylina N.E. History of Ukrainian Culture: Reference book for students of all specialties / N.E. Shylina, N.M. Golub – Odessa: ONAT namedafter O.S.Popov, 2016. – 64 p.