Кафедра філософії як самостійна одиниця організована в 1975 році

На даний момент до складу кафедри входять: зав. кафедрою – д. філос. н. ПАЛЬЧИНСЬКА М.В., д. філос. н., професор ПУНЧЕНКО О.П., к.пед.н., доц. ШИЛІНА Н.Є., к. філос.н., доц. ВОРНІКОВ В.І., к.іст.н., доц. ГАНЧЕВ О.І.,  ст. викл., к. філос. н. БОГАЧЕНКО В.В., пров. фах. Кулік О.К.

До основних дисциплін, що викладаються на кафедрі, можна віднести такі: філософію, філософські проблеми наукового пізнання, психологію, педагогіку, історію України, історію української культури, культурологію.

До відкриття аспірантури з філософії в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова під керівництвом проф. Пунченка О.П. захистили кандидатські дисертації три пошукача.

У травні 2004 року на кафедрі була відкрита аспірантура за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Перша дисертація, за історію існування кафедр суспільних наук, була захищена СТАЙКУЦЕЮ С.В. на тему «Соціотехнічні аспекти становлення сучасної інформаційної цивілізації» у червні 2009 року. Наступну дисертацію на тему «Моральний вектор освіти як ціннісно-смисловий імператив буття особистості» захистив КОЗЛЕНКО П.Ю. у жовтні 2009 року.

У червні 2010 року – САКУН Г.О. захистила дисертацію на тему: «Освіта як предмет філософсько-аксіологічної рефлексії», а у червні 2012 р. – КОКАРЄВ О.В. на тему: «Технічне знання в структурі духовних цінностей соціуму».

У 2016 р. було затверджено МОН України три дисертації:

 ЦИРИ О.В. на тему «Соціально-філософський аналіз високих технологій як суб’єкта інноваційного розвитку»

ДИДИШКО Й.Й. на тему «Парадигмальний аналіз технічного знання в цивілізаційній історії людства».

БОГАЧЕНКО В.В. на тему: «Самоідентифікація суб’єкта соціальної дії: соціосинергетичний аналіз».

На кафедрі широко застосовуються сучасні методики навчання: розробка та впровадження програм дистанційного навчання, участь студентів і викладачів в Інтернет-конференціях та інше. Проводиться наукова робота зі студентами, результатами якої є доповіді на наукових міжнародних конференціях, участь у конкурсах і олімпіадах, публікації в спеціалізованих виданнях.

Особливість навчального та виховного процесів, який проводиться кафедрою, полягає в тому, що їх центральною фігурою, основним об’єктом є студент. У рамках визначених пріоритетів, кафедрою і надалі буде проводитися подальше удосконалення і розвиток як наукової, так і навчальної роботи, підвищення наукової і педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до сучасних вимог вищої освіти України.

Контакти:  тел. 705 03 80
ауд. 227

kaphedra.philos@onat.edu.ua