Науково-дослідна робота кафедри ведеться за держбюджетною тематикою: «Система моніторингу функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання».

Головний виконавець – кафедра біології й основ здоров’я ПНПУ ім. К.Д. Ушинського.

Співвиконаіець – кафедра фізичного виховання ОНАЗ ім. О.С. Попова

Актуальність досліджуваної теми.
Оцінювання навчальних досягнень у вузах передбачає проведення комплексного контролю з урахуванням показників фізичної підготовленості, технічного виконання рухових дій і теоретичної підготовленості. Ключовим компонентом оцінювання навчальних досягнень є тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів, які розробляються у вищих навчальних закладах при узгодженні з міністерством або відомством, якому вони підпорядковані.
Враховуючи те, що розроблені вищим навчальним закладом нормативи в деяких випадках не мають достатньої наукової та практичної обґрунтованості і, загалом, дають поверхневі знання про фізичний стан і працездатність студентів, представляється можливим використання функціональних проб на практичних заняттях з фізичного виховання, особливо таких, які відповідають найсучаснішим вимогам щодо точності, оперативності і інформативності отримання даних.
На наш погляд, відповідним вимогам відповідає функціональне тестування на велоергометрі зі зміною потужності навантаження за замкнутим циклом (Д.Н. Давиденко и соавт., 1984, 2008, 2011; А.І. Босенко, 2012, 2013, 2016; І.І. Самокиш 2011, 2016, 2017). Отриманні данні позволяють оцінити функціональні можливості за 30 показниками, що об’єднані в 5 груп: 1) показники самого тесту; 2) критерії фізичної працездатності; 3) дані динаміки частоти серцевих скорочень; 4) показники ефективності регуляції (ефективності мобілізації резервів); 5) показники енергетичного рівня організму (рівня активації, напруги функціонування) і потребує значно меншого часу, ніж відомий метод оцінки фізичної працездатності PWC170.
Таким чином, застосування в процесі фізичного виховання  запропонованої методики оцінювання навчальних досягнень дасть можливість отримати більш повну інформацію про позитивні (негативні) зміни рівня функціональних можливостей протягом навчального року, що допоможе викладачеві фізичного виховання здійснювати корекцію навчального процесу, застосовувати індивідуальний та диференційований підхід на заняттях з фізичного виховання, визначати рівень фізичного здоров’я студентської молоді та ін.
Результати досліджень, за даними фізичного навантаження зі зміною потужності навантаження за замкнутим циклом, мають цілком реальні можливості одержати настільки ж популярне використання в практиці, як і показники фізичної підготовленості, що підтверджує актуальність і перспективність досліджень в даному напрямку.
Мета дослідження. Теоретико-методологічне та експериментальне обґрунтування модифікованої методики оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів в процесі занять з фізичного виховання.
Завдання дослідження:
1. На основі теоретичного аналізу та узагальнення науково-методичної літератури визначити сучасний стан проблеми оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів в процесі занять з фізичного виховання.
2. Виявити фактори і показники, що визначають ефективність системи оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів в процесі занять з фізичного виховання в нових соціально-економічних і нормативно-правових умовах, що визначають підстави для її модернізації.
3. Розробити та експериментально обґрунтувати модельну методику оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів в процесі занять з фізичного виховання.
4. Встановити ступінь взаємозв’язку параметрів успішності навчання студентів вищих навчальних закладів з дисципліни фізичне виховання.
5. Впровадити в навчально-виховний процес фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів систему оцінювання успішності навчання студентів з дисципліни фізичне виховання.
Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів.
Предметом дослідження є методика оцінювання навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів на основі використання функціонального тестування.

Інформація про виконувачів теми від співробітників:

  1. Самокиш Іван Іванович – к. пед. н. (особистий внесок полягає в аналізі літературних джерел; проведенні досліджень у напрямі оцінювання рівня функціональних можливостей серцево-судинної та центрально-нервової систем, фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентської молоді; аналізі отриманих результатів та їх узагальненні; написанні статей та тез);

  2. Діскаленко Сергій Іванович – ст. викладач (особистий внесок полягає в отриманні показників педагогічного дослідження та в їх інтерпретації);

  3. Шандіцева Поліна Михайлівна – викладач (особистий вклад полягає в отриманні показників біологічного дослідження та в їх інтерпретації).

Основними напрямками діяльності науково-дослідної роботи є педагогічне та медико-біологічне обстеження студентів; розробка інноваційних технологій для підвищення ефективності навчання з дисциплін: «фізичне виховання», «спортивне виховання», «фізична реабілітація»; обстеження студентів-спортсменів, членів збірних команд Академії з метою оптимізації навчально-тренувального процесу.

Під час наукових досліджень застосовується широкий комплекс методів оцінки функціонального стану, адаптаційних можливостей та працездатності людини.

Провідне місце займають дослідження центральної нервової системи, серцево-судинної системи, фізичної працездатності та фізичної підготовленості.

Для психофізіологічної діагностики студентської молоді застосовуються методики хронорефлексометріі та омегаметрії. Оцінювання функціональних можливостей центральної нервової системи здійснюється за допомогою сучасних приладів.

Серцево-судинна система розглядається як індикатор адаптаційних реакцій цілісного організму. В основі методів її дослідження лежить оцінка рівня напруги регуляторних механізмів. Реєструються електрокардіограма, варіабельність серцевого ритму, артеріальний тиск.

Вивчення динаміки біологічних процесів організму студентів, що виникають на різних етапах тестових впливів (до, під час та після фізичного навантаження) дозволяє охарактеризувати функціональні резерви, швидкість і адекватність їх мобілізації. Визначення функціональних резервів здійснюється за методикою, яка була запропонована відомим науковцем у напрямі оцінювання резервних можливостей організму людини Дмитром Миколайовичем Давиденко. Відповідна модифікована методика впроваджена на кафедрі фізичного виховання та відповідає останнім вимогам у напрямі інформативності, точності та швидкості отримання даних і безпечності для студентів.

littlee_2156748 [object object] Науково-дослідна робота littlee 2156748

Зліва на право: новий пристрій вимірювання біоелектричної активності головного мозку ( розрбник – Босенко А.І.); аналогічний пристрій застарілої модифікації

clip_image002 [object object] Науково-дослідна робота clip image002
Зліва на право:
новий пристрій вимірювання простої зорово-рухової реакції «Блискавка» ( розробники: Босенко А.І., Шумейко К.П.); аналогічний пристрій застарілої модифікації

3456447787 [object object] Науково-дослідна робота 3456447787
Протокол дослідження загального функціонального стану мозку

little_467987546 [object object] Науково-дослідна робота little 467987546
Велоергометричний комплекс оцінювання функціональних можливостей організму студентів.