Опубліковані наукові роботи викладачів кафедри фізичного виховання

ОНАЗ ім. О.С. Попова 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

№ за/п

ПІБ

Наукові праці

Кільк. друк. арк.

1

Самокиш І.І.

Дисертація та автореферат

 1. Самокиш І.І. Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: дис. на здобуття канд. пед. наук.: спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / І.І. Самокиш. – Київ, 2011. – 222с.

6,9

 1. Самокиш І.І. Методика оцінювання навчальних досягнень дівчаток молодшого шкільного віку в процесі занять фізичною культурою: автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук.: спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / І.І. Самокиш. – Київ, 2011. – 20 с.

0,85

Статті у фахових виданнях України

 1. Самокиш І.І. Оцінка надповільних процесів головного мозку дівчаток 7-8 років при фізичному навантаженні по замкнутому циклу / І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2009. – №2. – С. 108-111.

0,4

 1. Самокиш І.І. Факторна структура функціональних можливостей дівчаток молодшого шкільного віку / І.І. Самокиш // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2010. – №1. – С. 105-108.

0,5

 1. Самокиш І.І. Прогнозування результатів в бігові на 600 м дівчаток 7-10 років / І.І. Самокиш // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2010. – №2. – 134-136.

0,4

 1. Самокиш І.І. До питання про адекватність фізичного навантаження зі зміною потужності за замкненим циклом у визначені фізичної працездатності дітей молодшого шкільного віку / І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Наука і освіта: науково-практичний журнал ПНЦ АПН України. – Одеса, 2010. – Вип. №6. – С. 160-163.

0,41

 

 1. Самокиш И.И. Методика оценивания учебных достижений в процессе физического воспитания девочек младшего школьного возраста с помощью функционального тестирования / И. И. Самокиш // Педагогіка, психологiя тамедико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту: наук. монографія за ред. проф. С.С. Єрмакова. – Харків: ХДАДМ, 2011. – № 9. – С. 97-101.

0,42

 1. Самокиш И.И. Гистерезисный метод выявления функциональных возможностей как критерий оценивания успеваемости по физическому воспитанию в высших учебных заведениях / И. И. Самокиш // Физическое воспитание студентов. –  Харьков, 2011. – № 4. – С. 71-75.

0,41

 1. Самокиш І.І. Особливості фізичної підготовленості дівчаток 9-10 років у процесі навчальних занять фізичною культурою, спрямованих на розвиток витривалості / І. І. Самокиш, А. І. Босенко // Вісник Чернігівського педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Випуск 67. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2011 – С.255-261.

0,5

 1. Самокиш І.І.  Фізична працездатність дівчаток 9-10 років у процесі навчальних занять фізичною культурою, спрямованих на розвиток витривалості / І. І. Самокиш // Педагогіка, психологія та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ, 2012. – № 1. – С. 101-104.

0,4

 1. Самокиш І.І.  Методика оцінювання стану механізмів регуляції серцевої діяльності дівчаток 9-10 років у процесі занять фізичною культурою, спрямованих на розвиток витривалості / І. І. Самокиш // Педагогіка, психологія та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і спорту. – Харків: ХДАДМ, 2012. – № 2. – С. 108-111.

0,41

 1.  Самокиш І.І. Модельні характеристики фізичної працездатності студентів вищих навчальних закладів /  І.І. Самокиш,  І.Г. Трофименко,  С.І. Діскаленко, А.І. Босенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ, 2012. – № 2 (20). – С. 186-191.

0,41

 1. Самокиш І.І. Практичні рекомендації щодо використання методики тестування рівня функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів / І. І. Самокиш, О.В. Криличенко,  П.М. Шандіцева // Вісник Чернігівського педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Випуск 98. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012 – С. 279-281.

0,4

 1. Самокиш І.І. Оцінювання фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів / І.І. Самокиш, А.І. Босенко, І.Г. Трофименко // Наука і освіта: науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України. – Одеса, 2012. – Вип. №4. – С. 166-168.

0,4

Статті у збірниках матеріалів конференцій, конгресів, симпозіумів

 1. Самокиш І.І. Фізична працездатність дівчаток 7-8 років при фізичному навантаженні по замкнутому циклу / І.І. Самокиш // Адаптаційні можливості дітей та молоді: зб. наук. праць VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 17-19 вересня – 2008 р. – Одеса, 2008. – С. 418-421.

0,28

 1. Самокиш І.І. Показники енергетичного рівня організму дівчаток 7-10 років при навантаженні за замкненим циклом / І. І. Самокиш, А. І. Босенко // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу: зб. наук. праць ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю,  25-26 вересня 2008 р. – Суми, 2008. – С. 31-35.

0,32

 1. Самокиш И. И. Функциональный контроль гребцов нагрузкой с реверсом в годичном цикле тренировки / И. И. Самокиш, А.И. Босенко, А.Н. Дубинин // Физическая культура и спорт в XXІ веке: Материалы IV Международной научно-практической конференции 17-19 апреля 2008 г. – вып. 4. – Волгоград: Экстремум, 2008. – С. 53-57.

0,4

 1. Самокиш І.І. Особливості фізичного розвитку та фізичної підготовленості дівчаток 7-10 років / І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Перспективи розвитку сучасної біології: тенденції та напрямки: зб. наук. праць ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовтня 2009 р. – Глухів, 2009. – С. 132-136.

0,25

 1. Самокиш І.І. Використання методики оцінки регуляції серцевого ритму при фізичному навантажені на заняттях курсу із спортивної медицини /  І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Освіта і здоров’я: формування здоров’я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти: зб. наук праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26 березня – 2010 р. – Суми, 2010. – С. 27-34.

0,5

 1. Самокиш І.І. Загальний функціональний стан головного мозку дівчаток молодшого шкільного віку при фізичному навантаженні по замкнутому циклу / І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Педагогические, психологические и медико-биологические проблемы дифференциации нагрузок в физическом воспитании и спорте: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 30 квітня – 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 209-211.

0,2

 1. Самокиш  И.И. Динамика сердечных сокращений студенток с разным уровнем двигательной активности при нагрузке с реверсом /  И.И. Самокиш, А. И. Босенко // Здоровье для всех: материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., 20-22 мая 2010 г. – Пинск: Полес ГУ, 2010. – С. 22-24.

0,4

 1. Самокиш І.І. Новітні підходи до оцінки стану механізмів регуляції серцевої діяльності дівчаток 7-10 років / І.І. Самокиш, А. І. Босенко // Здорове довкілля – здорова нація: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 16-19 червня – 2010 р. – Бердянськ, 2010. – С. 137-141.

0,5

 1. Самокиш И.И. Физическое состояние мальчиков среднего школьного возраста, занимающихся бодибилдингом / И.И. Самокиш, И.Г. Трофименко, С.И. Дискаленко, А.Н. Дубинин // Человек, здоровье физическая культура и спорт в изменяющемся мире: научная монография под редакцией проф. Прокудина Б.Ф. – Коломна: МГОСГИ (ХХ), 2010. – С. 71-73.

0,35

 1. Самокиш І.І. Рівень фізичної підготовленості студенток технічного ВНЗ згідно до вітчизняних та міжнародних нормативних вимог / І.І. Самокиш, Е.П. Станкевич, А.І. Босенко // Адаптаційні можливості дітей та молоді: зб. наук. праць VІІІ (Х) Міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 вересня – 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 303-307.

0,32

 1. Самокиш І.І. Показники енергетичного рівня організму юних волейболісток при навантаженні за замкненим циклом / І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія: зб. наук. праць ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтня – 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 142-144.

0,33

 1. Самокиш І.І.Особливості функціональних можливостей дівчаток 10-11 років у процесі навчальних занять фізичною культурою, спрямованих на розвиток витривалості / І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Актуальні проблеми формування здоров’я учнівської та студентської молоді: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 грудня – 2010 р. – Черкаси, 2010. – С. 56-58.

0,31

 1. Самокиш И.И. Методика оценивания учебных достижений по физическому воспитанию в высших учебных заведениях / И. И. Самокиш, А. И. Босенко // Психолого-педагогические технологии повышения умственной и физической работоспособности, снижения нервно-эмоционального напряжения у студентов в процессе образовательной деятельности: матер. международной науч. конф., 16-19 июня  – Белгород, 2011. – С. 137-144.

0,4

 1. Самокиш И. И. Особенности адаптации центральной нервной системы первокурсников к физическим и умственным нагрузкам / И. И. Самокиш, А. И. Босенко, Л. А. Евтухова  // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: матер. IX международной науч.-практической конф., 6-7 октября – Гомель, 2011. – С. 11-14.

0,38

 1. Самокиш И. И. Эффективность внедрения методики оценивания учебных достижений в процессе физического воспитания девочек младшего школьного возраста / И. И. Самокиш, А. И. Босенко // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей среды: матер. IX международной науч.-практической конф., 6-7 октября – Гомель, 2011. – С. 97-100.

0,4

 1. Самокиш І.І. . Результати вивчення мотивації студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова до занять фізичним вихованням / І.І. Самокиш,  О.В. Криличенко, І.Г. Трофименко //  Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали IІІ міжнародної електронної науково-практичної конференції, 20-27 квітня – Одеса, 2012. – С. 49-51.

0,25

 1. Самокиш И.И. Оценивание компонентов функциональных возможностей студенток высших учебных заведений / И. И. Самокиш, А.И. Босенко, Э.П. Станкевич // Здоровье для всех: матер. IV международной науч.-практической конференции, 26-27 апреля – Пинск, 2012. – С. 10-12.

0,27

 1. Самокиш І.І. Засоби удосконалення методичного забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах / І.І. Самокиш, О.В. Криличенко, П.М. Шандіцева // Адаптаційні можливості дітей та молоді: зб. наук. праць ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 вересня – 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 196-200.

0,31

 1. Самокиш И. И.  Физическая работоспособность студенток высших учебных заведений / И. И. Самокиш, А. И. Босенко, С.И. Дискаленко // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма: матер. IV международной науч.-практической конф., 11-13 октября – Мозырь, 2012. – С. 94-98.

0,32

Тези у збірниках конференцій

    1. Самокиш І.І. Методика оцінювання функціональних можливостей дівчаток початкової школи в процесі навчання фізичної культури / І.І. Самокиш // Урбанізація та здоров’я: зб. наук. праць міської наук.-практ. конф., 7 квітня – 2010 р.: тези доп. – Одеса, 2010. – С. 124.

0,1

2

Криличенко О.В.

Статті у фахових виданнях України

 1. Криличенко О.В. Порівняльна характеристика фізичної працездатності та витривалості у школярів з вадами зору та їх однолітків з нормальним зором /  О.В.  Криличенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. – Київ: НПУ, 2008 р. – С. 90-94.

0,5

 1. Криличенко О.В. Стан і перспективи розвитку системи фізичного виховання у вищіх навчальних закладах України / О. В. Криличенко Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання // Науковий журнал. – Харків . – ХОВНОКУ-ХДАДМ, 2011. – № 7. – С. 45-49.

0,5

 1. Криличенко О.В. Практичні рекомендації щодо використання методики тестування рівня функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів / О.В. Криличенко, І. І. Самокиш, П.М. Шандіцева // Вісник Чернігівського педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Випуск 98. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012 – С. 279-281.

0,4

 1. Криличенко О.В. Засоби і методи виховання витривалості в студентів зі зниженим зором / О.В. Криличенко // Наука і освіта: науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України. – Одеса, 2012. – Вип. №2. – С. 59-62.

0,5

Навчально-методичні посібники

 1. Криличенко О.В.  Історія розвитку та методика викладання видів легкої атлетики: [навч. посібник] / О. В. Криличенко, О. І. Форостян. – К.: Олімпійська література, 2012. – 108с.

4,3

Статті у збірниках матеріалів конференцій, конгресів, симпозіумів

 1. Криличенко О.В. Методичне забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах / О.В. Криличенко, І.Г. Трофименко, П.М. Шандицева //  Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали IІ міжнародної електронної науково-практичної конференції, 29 квітня – Одеса, 2011. – С. 195-198.

0,15

 1. Криличенко О.В. Результати вивчення мотивації студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова до занять фізичним вихованням / О.В. Криличенко, І.І. Самокиш, І.Г. Трофименко //  Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали IІІ міжнародної електронної науково-практичної конференції, 20-27 квітня – Одеса, 2012. – С. 49-51.

0,25

 1. Криличенко О.В. Засоби удосконалення методичного забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах / О.В. Криличенко, І.І. Самокиш, П.М. Шандіцева // Адаптаційні можливості дітей та молоді: зб. наук. праць ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 вересня – 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 196-200.

0,25

3

Станкевич Е.П.

Статті у збірниках матеріалів конференцій, конгресів, симпозіумів

 1. Станкевич Е.П. Рівень фізичної підготовленості студенток технічного ВНЗ згідно до вітчизняних та міжнародних нормативних вимог / Е.П. Станкевич,  І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Адаптаційні можливості дітей та молоді: зб. наук. праць VІІІ (Х) Міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 вересня – 2010 р. – Одеса, 2010. – С. 303-307.

0,32

 1. Станкевич Э.П. Оценивание компонентов функциональных возможностей студенток высших учебных заведений /  Э.П. Станкевич, И. И. Самокиш, А.И. Босенко // Здоровье для всех: матер. IV международной науч.-практической конференции, 26-27 апреля – Пинск, 2012. – С. 10-12.

0,27

4

Трофименко І.Г.

Статті у фахових виданнях України

 1. Трофименко І.Г. Модельні характеристики фізичної працездатності студентів вищих навчальних закладів / І.Г. Трофименко, І.І. Самокиш, С.І. Діскаленко, А.І. Босенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ, 2012. – № 2 (20). – С. 186-191.

0,41

 1. Трофименко І.Г. Оцінювання фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів /  І.Г. Трофименко, І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Наука і освіта: науково-практичний журнал ПНЦ НАПН України. – Одеса, 2012. – Вип. №4. – С. 166-168.

0,4

 Статті у збірниках матеріалів конференцій, конгресів, симпозіумів

 1. Трофименко И.Г. Физическое состояние мальчиков среднего школьного возраста, занимающихся бодибилдингом /  И.Г. Трофименко, И.И. Самокиш, С.И. Дискаленко, А.Н. Дубинин // Человек, здоровье физическая культура и спорт в изменяющемся мире: научная монография под редакцией проф. Прокудина Б.Ф. – Коломна: МГОСГИ (ХХ), 2010. – С. 71-73.

0,35

 1. Трофименко І.Г. Методичне забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах / І.Г. Трофименко, О.В. Криличенко, П.М. Шандицева //  Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали IІ міжнародної електронної науково-практичної конференції, 29 квітня – Одеса, 2011. – С. 195-198.

0,15

 1. Трофименко І.Г. Результати вивчення мотивації студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова до занять фізичним вихованням /  І.Г. Трофименко, І.І. Самокиш, О.В. Криличенко //  Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали IІІ міжнародної електронної науково-практичної конференції, 20-27 квітня – Одеса, 2012. – С. 49-51.

0,25

5

Шандіцева П.М.

Статті у фахових виданнях України

 1. Шандіцева П.М. Практичні рекомендації щодо використання методики тестування рівня функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів /  П.М. Шандіцева, І. І. Самокиш, О.В. Криличенко // Вісник Чернігівського педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Випуск 98. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012 – С. 279-281.

0,4

Статті у збірниках матеріалів конференцій, конгресів, симпозіумів

 1. Шандицева П.М. Особенности функциональных возможностей студенток выпускных курсов с различным уровнем двигательной активности /  П.М. Шандицева, А.И. Босенко, Л.А. Евтухова, П.Х. Димов // Человек, здоровье физическая культура и спорт в изменяющемся мире: научная монография под редакцией проф. Прокудина Б.Ф. – Коломна: МГОСГИ (ХХ), 2010. – С. 20-22.

0,38

 1. Шандіцева П.М. Методичне забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах /  П.М. Шандицева, О.В. Криличенко, І.Г. Трофименко //  Психологічні, педагогічні та медико-біологічні аспекти фізичного виховання: матеріали IІ міжнародної електронної науково-практичної конференції, 29 квітня – Одеса, 2011. – С. 195-198.

0,15

 1. Шандіцева П.М. Засоби удосконалення методичного забезпечення фізичного виховання у вищих навчальних закладах /  П.М. Шандіцева, І.І. Самокиш, О.В. Криличенко, // Адаптаційні можливості дітей та молоді: зб. наук. праць ІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 13-15 вересня – 2012 р. – Одеса, 2012. – С. 196-200.

0,31

6

Діскаленко С.І.

Статті у фахових виданнях України

 1. Діскаленко С.І. Модельні характеристики фізичної працездатності студентів вищих навчальних закладів /  С.І. Діскаленко, І.Г. Трофименко, І.І. Самокиш, А.І. Босенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми: СумДПУ, 2012. – № 2 (20). – С. 186-191.

0,41

Статті у збірниках матеріалів конференцій, конгресів, симпозіумів

 1. Дискаленко С.И. Физическое состояние мальчиков среднего школьного возраста, занимающихся бодибилдингом /   С.И. Дискаленко, И.Г. Трофименко, И.И. Самокиш, А.Н. Дубинин // Человек, здоровье физическая культура и спорт в изменяющемся мире: научная монография под редакцией проф. Прокудина Б.Ф. – Коломна: МГОСГИ (ХХ), 2010. – С. 71-73.

0,35

 1. Дискаленко С.И. Физическая работоспособность студенток высших учебных заведений /  С.И. Дискаленко, И. И. Самокиш,    А. И. Босенко // Актуальные проблемы физического воспитания, спорта и туризма: матер. IV международной науч.-практической конф., 11-13 октября – Мозырь, 2012. – С. 94-98.

0,32

7

Дімов П.Х.

Статті у збірниках матеріалів конференцій, конгресів, симпозіумів

 1. Димов П.Х. Особенности функциональных возможностей студенток выпускных курсов с различным уровнем двигательной активности /   П.Х. Димов, П.М. Шандицева, А.И. Босенко, Л.А. Евтухова // Человек, здоровье физическая культура и спорт в изменяющемся мире: научная монография под редакцией проф. Прокудина Б.Ф. – Коломна: МГОСГИ (ХХ), 2010. – С. 20-22.

0,38

Список наукових праць

Галюза Сергія Сергійовича

№ з/п

Назва праці

Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших

Кіл-ть друк. аркушів

Прізвища співавторів

1.

Многолетняя подготовка юных спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх (монограф.)

Луганск : Виртуальная реальность, 2011. – 512 с (авторські сторінки з 415 по 489 )

21,5 (2,8)

Г. Н. Максименко, И. Г. Максименко, И. И. Васильченко, А. А. Снежко,

2.

Проблема підвищення фізичної підготовленості студенток університетів засобами футболу (стаття у фах. вид.)

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN16/11gssuzf.pdf − Назв. з екрана. – Дата звернення: 14.05.2012.

0,3

 

3.

Дослідження взаємозв’язку силових здібностей з рівнем спортивної майстерності студенток університетів, які займаються футболом (стаття у фах. вид.)

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2012. – С. 415–419.

0,3

 

4.

Контроль физической подготовленности студенток, занимающихся футболом в годичном цикле тренировки (стаття у фах. вид.)

Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту. ім. Т. Г. Шевченка. – Чернигів, 2012. – № 102, Т. ІІ. – С. 150-153.

 

0,2

 

5.

Теоретико-методические особенности проведения занятий футболом со студентками университетов (стаття у фах. вид.)

Физическое воспитание студентов. – Х., 2012. – № 5. – С. 40–42.

0,2

 

6.

Показатели развития основных физических качеств у футболисток различной квалификации (стаття у зб. матеріалів конф.)

Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : материалы ХХІ Междунар. науч.-практ. конф. – Коломна, 2011. – С. 271–273.

0,2

 

7.

Методичні особливості вдосконалення фізичних якостей юних футболісток (стаття у зб. матеріалів конф.)

Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях : материалы ІХ Междунар. науч.-практ. конф. – Луганск, 2012. – С. 132–138

0,6

 

8.

Порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості, функціонального стану організму та здоров’я студенток університетів, які не займаються спортом, і тих, хто відвідує секцію футболу (стаття у зб. матеріалів конф.)

Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях : материалы Х Междунар. науч.-практ. конф. – Луганск, 2013. – С. 202-209

0,4

 

9.

Галюза С.С. Розвиток фізичних здібностей студенток університетів в процесі занять футболом: дис. на здобуття канд. пед. наук.: спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / С.С. Галюза. – Луганськ, 2013. – 233с.

7,3

 

10

Галюза С.С. Розвиток фізичних здібностей студенток університетів в процесі занять футболом: автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук.: спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) / С.С. Галюза. – Луганськ, 2013. – 23с.

0,97