Кафедра завжди велику увагу приділяє створенню методичного забезпечення для організації лекційних і практичних занять, лабораторних робіт і курсового проектування.

Основним напрямом методичної роботи кафедри є підготовка і видання підручників, навчальних посібників і навчально-методичної літератури, які використовується не тільки для підготовки студентів академії, а й для підвищення кваліфікації спеціалістів практично у всіх галузях виробничої діяльності.

Навчально-методична робота на кафедрі спрямована на постійне вдосконалення навчального процесу і створення сприятливих умов для засвоєння студентами навчальних дисциплін, що забезпечуються кафедрою. Для цього на кафедрі широко застосовуються сучасні методики навчання: розробка та впровадження програм дистанційного навчання, участь студентів і викладачів в Інтернет-конференціях та інше. Дистанційна форма навчання в теперішніх умовах є надзвичайно ефективною та найбільш прийнятною з точки зору економії як фінансового, так і часового ресурсу. У порівнянні з іншими формами освіти дистанційне навчання здатне задовольняти потреби найширшого кола споживачів освітніх послуг.

За останні роки видано такі методичні посібники та матеріали:

МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник (С.С. Кріль, Л.О. Ящук)

ЛОГІСТИКА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник (Л.О. Ящук)

ОПТИМІЗАЦІЯ СОРТУВАННЯ ПОШТОВИХ ОДИНИЦЬ: монографія (Л.О. Ящук)

РОЗПІЗНАВАЛЬНІ СИСИТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник (В.І.Голуб, Л.О.Ящук)

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ. ПОШТООБРОБЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ, КОМПЛЕКСИ ОБЛАДНАННЯ, АВТОМАТИЗОВАНІ ЛІНІЇ: навчальний посібник (В.М. Макодзеб)

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник до курсового проекту та практичних занять (Н.В. Сімонова)

ЧОТИРИМОВНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ