Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає духовне вдосконалення особистості, на що акцентовано увагу в державних нормативних документах та актах. Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» передбачає створення таких умов навчання та виховання, які б забезпечували «можливість інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.

Протягом навчального року викладачі кафедри приймають участь у формуванні професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведенні професійно-орієнтаційної, інформаційно- просвітницької, культурно-виховної роботи серед своїх студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі рад студентського самоврядування, гуртожитків; навчального закладу в цілому. Залучають студентів до безпосередньої участі у реалізації заходів, що проводяться інститутами, профкомом студентів чи гуманітарним центром ОНАЗ.

Від кафедри по призначенню інституту у навчальному, науковому та виховному напрямах студентів 1-го та 2-го курсів займаються куратори навчальних груп. Протягом періоду «кураторства» викладачі кафедри знайомляться зі студентами академічної групи, виявляють їх інтереси, відповідають на запитання, які виникають під час навчання (перший курс); проводять зустрічі зі студентами групи, вдаються до індивідуальних бесід, зборів групи щодо якісного навчання; ознайомлення з правами і обов’язками студентів; ознайомлення студентів з «Правилами внутрішнього розпорядку» в ОНАЗ ім. О.С. Попова, умовами проживання в гуртожитках, вимогами Статуту. Приймають безпосередню участь в організації виховної роботи серед студентів групи, які проживають у гуртожитках. Відвідують зі студентами музеї, театри, естрадно-концертні програми, художні виставки, екскурсії.

Діяльність куратора академічної групи студентів ОНАЗ спрямована на: формування культури і професійних якостей сучасного спеціаліста; набуття студентами групи сучасного досвіду успадкування духовних надбань українського народу; залучення студентів до наукової роботи, проведення національно-культурної, просвітницької та організаційно-педагогічної роботи серед молоді; формування історичної пам’яті, національної свідомості, гідності та чіткої громадянської позиції студента; допомогу студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу і свого місця в ньому, розвиток здібностей особистості, їх повноцінна реалізація в різних видах діяльності; постійне співробітництво, співтворчість зі студентським активом та органами студентського самоврядування, молодіжними творчими об’єднаннями, рухами, а також організація життєдіяльності колективів академічних груп, розвиток ініціативи, творчості, самостійності, набуття організаторських знань, умінь і навичок; активне залучення студентів до управління навчально-виховним процесом шляхом передачі реальних прав та повноважень у розв’язанні різноманітних проблем життя, створення здорового морально-психологічного клімату в академічній групі; проведення виховної роботи зі студентами, які мешкають у гуртожитках, сприяння організації їх здорового способу життя, вирішення житлово-побутових проблем; постійне проведення психолого-педагогічної діагностики рівня інтелектуального розвитку та моральної вихованості студентів; участь у роботі вченої ради факультету, засідань кафедр при обговоренні питань, пов’язаних із роботою групи чи окремих її студентів; спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності, вживанню наркотичних речовин, алкогольних напоїв, куріння.

Так за останні навчальні роки кураторами академічних груп ННІ ІКПІ від кафедри були: Багачук Д.Г. (гр. ІК 2 курс), Рябушей А.І. (гр. ІК після коледжу 3 курс), Старенький І.В. (гр. ІК 1 – 2 курси), Вербицький О.О. (гр. ІК 1 – 2 курси), Долгова Н.В. (гр. ІК після коледжу 3 курс та 2 курс).