На кафедрі є низка спеціалізацій:

– в рамках освітньої програми бакалавра – «Технології  волоконно-оптичного зв’язку»;

В рамках спеціалізації на кафедрі викладаються дисципліни:

1. Напрямні системи електричного  та оптичного зв’язку, метою викладання якої є формування базових знань щодо конструкції побудови електричних ліній передавання (ЕЛП), умов поширення електромагнітних хвиль в різноманітних (симетричних, коаксіальних) колах та захисту від взаємних впливів між колами ЕЛП та зовнішніх електромагнітних впливів,  а також вивчення основ базових знань, що стосуються складу волоконно-оптичних ліній та систем передавання, умов розповсюдження електромагнітних хвиль в оптичних волокнах (ОВ); вивчення компонентів волоконно-оптичних ліній передавання (ВОЛП) та вивчення основ проектування, будівництва і експлуатації ЕЛП та ВОЛП .

2. Когерентні волоконно-оптичні системи передачі, метою якої є формування базових знань щодо когерентних волоконно-оптичних систем передавання інформації зі швидкостями 155 Мбіт/с…40 Гбіт/с при довжинах дільниць підсилення до 100…120 км.

3. Проектування та будівництво ВОСП, метою якої є формування знань щодо технології проектування волоконно-оптичних систем передавання і їх лінійних споруд, уміння виконувати проекти будівництва ВОСП транспортних телекомунікаційних мереж зв`язку, щодо робіт по будівництву та монтажу ВОСП, виконання підготовчих робіт, складання проекту плану виконання робіт, основ вимірювання (при вхідному контролі ОК та обладнання, під час та після прокладання, приймально-здавальні), методів та способів прокладання ОК,  а також базових знань, що стосується складу проектів волоконно-оптичних систем передавання та ліній передавання (ЛП), монтажу обладнання ОК та металоконструкцій, будівництва лінійно-кабельних споруд, оснащенню будівельного виробництва машинами та механізмами, проведенню паспортизації лінійного тракту і здачі ВОСП в експлуатацію.

4. Технічна експлуатація та вимірювання ВОСП. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань та вмінь щодо процесу організації та виконання робіт з технічної експлуатації (ТЕ), технічного обслуговування лінійних споруд ВОСП та порядку й обсягу вимірювань параметрів лінійних трактів волоконно-оптичних ліній передавання, а також забезпечення необхідного рівня технічної експлуатації ВОЛП транспортної телекомунікаційної мережі зв’язку та мережі абонентського доступу. Основними завданнями вивчення дисципліни є навчити студентів правил та порядку організації та ведення технічної експлуатації лінійних споруд волоконно-оптичних систем передавання, структури підрозділів ТЕ, видів виконуваних ними робіт під час ТЕ, склад та об’єми вимірювань тощо.

– в рамках освітньої програми магістра – «Технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку».

В рамках спеціалізації на кафедрі планується викладання дисциплін:

1. Оптичні технології в ТКС. Метою викладання навчальної дисципліни є формування базових знань щодо перспективних оптичних технологій в сучасних телекомунікаційних системах. Основними завданнями вивчення дисципліни “Оптичні технології в ТКС” є вивчення принципів роботи сучасних оптичних технологій в телекомунікаційних системах на базі високошвидкісних багатохвильових волоконно-оптичних систем передачі, їх структурних схем, алгоритмів роботи, складових компонентів та розрахунків їх основних параметрів.

2. Технології проектування повітряних ВОЛП. Метою викладання навчальної дисципліни є формування базових знань щодо розрахунку основних параметрів конструкцій самоутримних оптичних кабелів та умов їх підвішування на повітряних ВОЛП.

3. Технічний контроль та управління ВОСП. Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань щодо технічного контролю та управління компонентами волоконно-оптичних систем передачі та мереж. Основними завданнями вивчення дисципліни є навчити студентів виконувати основні види робіт по контролюванню складових компонентів ВОСП та організовувати їх технічне управління, а також забезпечувати необхідний рівень якості роботи всієї ВОСП, транспортної та місцевої мереж зв’язку.

4. Основи вимірювань в системах волоконно-оптичного зв’язку. Мета дисциплiни  є вивчення фізичних основ принципу дії, функцiональних, схемотехнiчних та конструктивних особливостей елементів, вузлів і систем волоконно-оптичної техніки різного призначення, які входять до сучасних функціональних структур електронних апаратiв, Ознайомлення з методиками необхідних розрахунків  та підбором елементiв ВОТ для потреб радіоелектроніки та систем зв’язку. Завданням курсу є вивчення призначення, принципу роботи та функціональних можливостей компонентів волоконно-оптичних систем передачі. Дисциплiна базується на знаннях з курсiв фiзики, вищої математики, основ радiоелектронiки, основ мiкроелектронiки, матерiалознавства та матерiалiв електронних апаратiв, елементної бази електронних апаратiв і є представником професiйно-орiєнтованих дисциплiн, по перспективному напрямку сучасних технологій обробки та передачі інформації.

5. Новітні методи вимірювальної техніки. Мета дисципліни є поглиблене вивчення саме новітніх методів та методик спеціалізованих вимірювальних приладів та комплексів для контролю параметрів технологічних процесів і їх ефективного застосування для потреб сучасних радіотехнічних та телекомунікаційних систем, а також виробництва електронних засобів. Завданням курсу є навчитися принципово новим принципам та технологіям при вимірюванні основних параметрів радіосигналів як базових параметрів сучасних АСУ ТП та апаратури широкого вжитку. Уміти проводити дослідження та практичне знаходження основних вимірювальних характеристик пристроїв для вимірювання часових та частотних характеристик, вимірювальних ЦАП і АЦП, а також сучасних методів цифрової осцилографії, та іншого обладнання провідних зарубіжних фірм.

6. Проектування телекомунікаційних систем та мереж, метою якої є формування знань щодо технології планування та проектування телекомунікаційних систем передавання та волоконно-оптичних мереж, а також навчити студентів виконувати проекти будівництва багатоканальних ВОСП транспортних телекомунікаційних мереж зв’язку.

Основним завданням даних спеціалізацій є засвоєння наукових знань, формування світогляду та пізнавальної активності студентів в технологіях волоконно-оптичного зв’язку:

– засвоєння основних положень ізотропних та анізотропних середовищ для створення компонентної бази ВОСП (оптичних волокон, оптичних кабелів, оптичних вентилів, оптичних фільтрів, відгалужувачів, атенюаторів, компенсатори дисперсії, мультиплексорів/демультиплексорів тощо), принципів дії оптичних волокон та кабелів, одноканальних ВОСП. Одержати знання з мікро- та нанотехнологічних розробок компонентної бази оптоелектронних засобів зв’язку.

– здобуття сучасних знань, вмінь, освоєння практичних навичок в галузі зв’язку, телекомунікацій та передачі інформації зі швидкістю світла. Спеціалізація дозволить оволодіти наукомісткими технологіями нової ери з волоконної оптики, проектування, будівництва та технічної експлуатації міжконтинентальних, транспортних, місцевих, локальних високошвидкісних волоконно-оптичних мереж зв’язку.

Підготовка фахівців розрахована, в першу чергу, на роботу в галузі волоконно-оптичного зв’язку, що включає проектування та будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку і розробки компонентної бази ВОСП, здійснення монтажу, налаштування, регулювання, випробування, вимірювання, моніторингу і організації здачі в експлуатацію лінійних споруд і устаткування ВОСП.

Фахівці цих спеціалізацій можуть працювати в будь-яких підприємствах, які реалізують або застосовують волоконно-оптичні технології передачі, прийому та обробки інформації, проектують, будують або експлуатують волоконно-оптичні мережі зв’язку.