Усі курси, що викладаються на кафедрі, забезпечено достатньою кількістю методичної документації – підручниками, методичними посібниками до практичних і лабораторних занять. За минулі роки викладачі кафедри надрукували в різних видавництвах ряд монографій, підручників та методичних посібників, серед яких в першу чергу слід відзначити:

– Монографії
1. Иоргачев Д.В., Бондаренко О.В., Дащенко А.Ф., Усов А.В.. Волоконно-оптические кабели . Теоретические основи, конструирование и расчёт, технология производстваи експлуатация. – Одеса: Астропринт, 2000.-536 с.
2. Сучасні телекомунікації. Технології та економіка / В.Л. Банкет, О.В. Бондаренко, П.П. Воробієнко, О.В.Гайдук та ін. М.: Еко-Трендз, 2003.-319 с.

– Підручники

1. Иоргачев Д.В., Бондаренко О.В. Волоконно-оптические кабели и линии связи. – М.: Эко-Трендз, 2002.-282 с.

2. Макаров Т.В. Когерентные волоконно-оптические системы передачи. Учебное пособие по дисциплине: «Когерентные Волоконно-оптические системы передачи» для студентов специальностей 7.092401 и 7.092402. – Одесса: ОНАЗ, 2003.-125 с.

3. О.В. Бондаренко П.П. Будівництво та монтаж ВОСП // О.В. Бондаренко П.П. Воробієнко, В.В. Андрєєв, І.М. Панюта // Одеса, 2014. – 192 с.

4. Корнейчук В.И. Измерение параметров компонентов и устройств ВОСП: Уч. пособие: – Одесса, УГАС им. А.С. Попова, 2000. – 323 с.

5. Корнейчук В.И., Панфилов И.П. Волоконно-оптические системы передачи: учебник для вузов. Одесса: Друк, 2001. – 436 с.

6. Корнейчук В.И. Оптические системы передачи / Корнейчук В.И., Макаров Т.В., Панфилов І.П. – К.: Техніка, 1994. – 388 с.

– Методичні посібники

1.Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з курсу «Лінії передачі». Частина перша. –Одеса: ОНАЗ, 2004.-56 с.

2. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з курсу «Лінії передачі». Частина друга. –Одеса: ОНАЗ, 2004.-59 с

3. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з курсу «Лінії передачі». Частина третя. –Одеса: ОНАЗ, 2004.-70 с

4. Збірник методичних вказівок до лабораторних робіт з курсу «Лінії передачі». Частина четверта. –Одеса: ОНАЗ, 2005.-60 с.

5. Методичні вказівки з курсового проектування за темою «Проект однохвильової волоконно-оптичної ліній передачі» з дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» для студентів заочної форми навчання.

6. Методичні вказівки до виконання комплексної роботи за темою: «Розрахунок конструкції та визначення параметрів передачі кабелю електрозв’язку» з дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» для студентів денної форми навчання

7. Методичні вказівки з курсового проектування за темою: «Проект лінійних споруд однохвильової волоконно-оптичної системи передачі» з дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» для студентів денної форми навчання

Для студентів груп «технічна еліта» підготовлені та видано низку навчально-методичної літератури на англійській мові:

1. Lecture notes of discipline “Directional electric and optic communication systems” Part II, Bondarenko O.V., Stepanov D.M., Bagachuk D.G. // ONAT, 2013. – 46 p.

2. Methodical instructions for laboratory works of discipline “Directional electric and optic communication systems” Part I / Bondarenko O.V.,
Stepanov D.M., Bagachuk D.G. // ONAT, 2013. – 134 p.

3. Methodical instructions for laboratory works of discipline “Directional electric and optic communication systems” Part ІI / Bondarenko O.V.,
Stepanov D.M., Bagachuk D.G. // ONAT, 2013. – 59 p.

Крім того, на кафедрі є низка розроблених навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін, що читаються на кафедрі. Вони містять увесь комплект необхідних методичних документів, таких як, навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, анотації, конспекти лекцій, практичних та лабораторних занять, екзаменаційні білети та контрольні питання до заліку, згідно номенклатури документів