На кафедрі вивчаються наступні дисципліни, ряд з яких почав читатися в останні роки відповідно з вимогами розвитку телекомунікацій:

1. Основи телекомунікаційних систем і мереж (ОТСМ) Доц., к.т.н Педяш В.В., проф., д.т.н. Лісовий І.П., доц., к.т.н. Решетнікова О.С.
2. Телекомунікаційні системи передачі (ТКСП) Доц., к.т.н Педяш В.В., проф., д.т.н. Лісовий І.П., доц., к.т.н. Решетнікова О.С.
3. Інформаційно-комунікаційні системи (ІКС) Доц. Бунчужна Т.С.
4. Системи передачі мереж доступу (СПМД) Проф., д.т.н. Лісовий І.П.,доц., к.т.н. Орєшков В.І.
5. Синхронізація мереж та систем передачі (СМСП) Доц., к.т.н. Педяш В.В.
6. Кінцеві пристрої абонентського доступу (КПАД) Проф., д.т.н. Лісовий І.П., ст. викл. Макаров І.В.
7. Технічне обслуговування телекомунікаційних систем передачі (ТО ТКСП) Проф., д.т.н. Лісовий І.П.
8. Функціональні вузли оптичних систем передавання (ФУОСП) Доц., к.т.н Корнійчук В.І.
9. Системи передачі гармонічними ортогональними сигналами (СПОГС) Доц., к.т.н. Орєшков В.І., ст. викл., к.т.н. Барба І.Б.

10. Перспективні телекомунікаційні системи передачі (ПТКС) Проф., д.т.н. Лісовий І.П.
11. Проектування телекомунікаційних систем та мереж (Пр. ТКСМ) Доц., к.т.н Корнійчук В.І.
12. Технічна експлуатація телекомунікаційних систем та мереж (ТЕТКСМ) Проф., д.т.н. Лісовий І.П.
13. Управління ТКС та мережами (УТКСМ) Проф., д.т.н. Лісовий І.П.
14. Технології та протоколи телекомунікаційних мереж (ТПР) Доц., к.т.н Педяш В.В.
15. Ефективність телекомунікаційних систем передачі (Еф.ТКСМ) Проф. Брескін В.О.
16. Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій (МОСМ) Доц., к.т.н. Орєшков В.І.
17. Розподілені сервісні системи (РСС) Доц., к.т.н Педяш В.В.
18. Перспективні оптичні ТК технології і СП (ПОТКС) Доц., к.т.н Корнійчук В.І.
19. Сучасні технології і системи передачі мереж широкосмугового доступу Доц., к.т.н Корнійчук В.І.
20. Технології і системи передачі мереж наступного покоління (ТКСМНП) Доц., к.т.н Педяш В.В.
21. Сигнали та коди телекомунікаційних систем (СКТС) Доц., к.т.н. Орєшков В.І.
22. Оптичні транспортні системи та мережі (ОТСтаМ) Доц., к.т.н Корнійчук В.І.
23 Нелінійні ефекти та компоненті ВОСП (НЕКВОСП) Доц., к.т.н Корнійчук В.І.

Телекоммунікаціні системи передачі – провідний лектор к.т.н., доц. Педяш В.В.

Телекомунікаційні системи передачі (ТКСП) – основний теоретичний курс, присвячений вивченню принципів і методів формування канальних сигналів, об’єднання незалежних сигналів в групові, передачі групових сигналів по каналах систем передачі електрозв’язку, алгоритмів поділу та прийому незалежних сигналів на приймальній стороні. В прикладної практичної частини курсу вивчаються основні сучасні та перспективні технології передачі сигналів по різних лініях зв’язку та їх характеристики, технічні принципи побудови і характеристики основних типів багатоканальних систем передачі, принципи та методи побудови телекомунікаційних мереж та їх взаємодії.

Технології і системи передачі мереж наступного покоління-провідний лектор к.т.н., доц.Педяш В.В.

Змістом дисципліни Технології і системи передачі мереж наступного покоління є вивчення архітектури, функціонування та взаємодії перспективних мереж, теоретичні та технічні основи яких закладаються в даний час і які отримали умовне найменування «Мережі наступного покоління» (мережі NGN). В процесі вивчення дисципліни здійснюється аналіз тенденцій та основних напрямів розвитку мереж NGN, перспективних телекомунікаційних технологій передачі сигналів в майбутніх мережах. Змістом курсу є також вивчення принципів побудови і функціонування синхронних систем передачі нового покоління (NG-SDH), систем передачі оптичної транспортної мережі (OTN) і мереж з багатоканальною комутацією по мітках (MPLS).

Сигнали та коди телекомунікаційних систем – провідний лектор к.т.н., доц. Орєшков В.І.

Дисципліна “Сигнали та коди телекомунікаційних систем” вивчається магістрами, які готуються до наукової діяльності. Метою навчання з дисціплини  є – формування системи понять та  сукупності знань і умінь необхідних  в науковій та  практичній діяльності за напрямом “Телекомунікації” при розробці та  експлуатації сучасних систем зв’язку, що використовують новітні принципи передавання сигналів. Найпоширішною на мережах доступу, телевізійного та проводового мовлення  стала технологія передавання OFDM, яка використовує в якості сигналів носіїв системи ортогональних гармонічних сигналів. Вивчення теоретичних основ  та принципів побудови різноманітних систем передачі з кодовим розділенням сигналів та  OFDM, алгоритмів обробки сигналів, основних їх експлуатаційних характеристик   є змістом дисципліни.

Перспективні телекомунікаційні системи передачі – провідний лектор д.т.н., проф. Лісовий І.П.

Змістом дисципліни «Перспективні телекомунікаційні системи передачі» є розгляд стимулів і, як наслідок, напрямків подальшого розвитку систем передачі телекомунікаційної мережі.

З цією метою обговорюються закони Мурра і Едхольма, що пояснюють причини появи нових систем передачі з більшою пропускною здатністю, що використовують нових технології передачі.

Розглядається еволюція розвитку систем передачі ТКС від АСП – ЧРК до ВРК – ЦСП і WDM; особливості проектування WDM, що враховують, нелінійні ефекти в ВОК і процес нагромадження перешкод за рахунок використання волоконно – оптичних підсилювачів (ВУ); статистичні методи ущільнення на основі пакетної передачі ефективно оцифрованих первинних сигналів, модемні системи передачі електропровідного кабелю і перспективи використання цих методів в ВОСП.

Ефективність телекомунікаційних систем передачі .

Дисципліна вивчається спеціалістами зі спеціальності «Телекомунікаційні системи та мережі». Метою навчання є формування системи знань та умінь, необхідних для розробки цифрових телекомунікаційних систем (ЦТС). та підвищення ефективності діючих  ЦТС. Розглядаються методи підвищення ефективності ЦТС та цифрових мереж, ефективні адаптивні методи аналого-цифрового перетворення сигналів.  Розглядаються також використання методів побудови багатоканальних телекомунікаційних систем для підвищення ефективності ЦТС, приділяється увага підвищенню  ефективності діючих волоконно-оптичних мереж впровадженням новітної технології  ущільнення оптичного волокна (WDM). Розглядається вплив нелінійності оптичного лінійного тракту на якість роботи ЦТКС-STM різного рівня та оптимізація параметрів систем WDM для підвищення  ефективності роботи ЦТС по оптичним каналам систем WDM.

Технології та протоколи телекомунікаційних мереж – ведучий лектор к.т.н., доц. Педяш В.В.

Метою дисципліни є вивчення технологій побудови мультисервісних транспортних мереж і доступу, відповідних їм транспортних і сигнальних протоколів, основних компонентів мультисервісних систем передачі, методів ефективного формування трафіку основних мультимедійних послуг, ознайомлення з експлуатаційними параметрами якості транспортування мовних і відеосигналів мережами з пакетним режимом передачі.

Моделювання та оптимізація телекомунікаційних систем і мереж – провідний лектор к.т.н., доц. Орєшков В.І.

Курс присвячений вивченню теорії моделювання складних систем, методів моделювання та оптимізації телекомунікаційних мереж і систем. В ході практичних занять студенти опановують моделювання в середовищі Mathcad і MathLab.

Системи передачі мереж доступу – провідний лектор ст. преп. Орєшков В.І.д.т.н., проф. Лісовий І.П.

Курс присвячений вивченню систем і технологій передачі, використовуваних в сучасних мережах доступу. Розглядаються питання побудови мереж доступу, методи передачі, потенційні можливості застосування сучасних методів передачі на вітчизняних мережах доступу.

Проектування телекомунікаційних систем та мереж – провідний лектор к.т.н., доц. Корнійчук В.І.

У цьому курсі вивчаються основні етапи проектування ВОЛП: вибір траси, розробка схеми організації зв’язку, синхронізація та управління мережами.

Системи передачі гармонічними ортогональними сигналами – провідний лектор к.т.н., доц. Орєшков В.І., к.т.н.,

ст. викл. Барба І.Б.

Курс присвячений вивченню систем передачі, що використовують безліч ортогональних гармонійних несучих, одночасно і незалежно модульованих переданими інформаційними сигналами. Даний метод передачі широко застосовується в сучасних технологіях дротового і бездротового доступу – xDSL, PLC, DOCSIS, Wi-Fi, WiMAX і т.д.

Функціональні вузли оптичних систем передавання – провідний лектор к.т.н., доц. Корнійчук В.І.

Курс присвячений вивченню принципів дії і параметрів активних і пасивних функціональних вузлів для формування, поширення, розподілу, обробки і прийому оптичного сигналу, а також їх взаємодію в складі цифровий або аналогової системи передачі та мережі (в тому числі WDM), основні вимірювальні прилади оптичного діапазону і методи вимірювання параметрів функціональних вузлів ОСП.