НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Підготовка кваліфікованих фахівців у ННІ ІКПІ здійснюється за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти. Щорічна наявність бюджетних місць держзамовлення підтверджує затребуваність наших випускників. З метою забезпечення найвищого рівня підготовки, в ННІ ІКПІ створені групи «Технічної еліти», де освітня діяльність з усіх предметів здійснюється виключно англійською.

У ННІ ІКПІ реалізується програма «Подвійні дипломи» для      студентів спеціальностей 172. Телекомунікації та радіотехніка та 121. Інженерія програмного забезпечення. Бакалаврська підготовка здійснюється німецькою мовою, а магістерська – англійською. Кожен студент, який бере участь у програмі, отримує одночасно диплом бакалавра або магістра ОНАЗ ім. О.С. Попова та диплом бакалавра або магістра Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина).  

Освітня діяльність в ННІ ІКПІ відбувається за трьома спеціальностями:     172. Телекомунікації та радіотехніка;

  1. Інженерія програмного забезпечення;

  2. Комп’ютерні науки.

Бакалаврська підготовка за спеціальністю 172. Телекомунікації та радіотехніка відбувається за спеціалізаціями.

Спеціалізація «Комп’ютерні мережі та Інтернет» надає студентам фундаментальні знання про принципи функціонування, проектування та експлуатації сучасних комп’ютерних мереж та інформаційних систем. Студенти здобувають практичні навички для побудови, адміністрування та налаштування обладнання та мереж. Майбутні фахівці опановують технології віртуалізації та хмарних технологій, вивчають інформаційні системи, які застосовуються для автоматизації діяльності будь-якого підприємства, та здобувають практичні навички з їхнього конфігурування та програмування. Новим аспектом спеціалізації є оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками концепції Інтернет речей, побудови розумних будинків, міст, регіонів і країн.

Спеціалізація «Мобільний зв’язок» надає можливість майбутнім фахівцям оволодіти знаннями та навичками з сучасних технологій мобільного зв’язку та радіодоступу (UMTS/LTE/NR/Wi-Fi/WiMAX), навчитися вправно адмініструвати та налаштовувати не тільки свої смартфони та планшети, але й роутери, свічі, маршрутизатори та інше мережне обладнання. Саме ця спеціалізація дозволить дізнатись про речі, які обмінюються даними та відеозображеннями відповідно до концепції IoT (Internet of Things) Інтернет речей. Зважаючи на те, що більшість сучасних інновацій реалізується через мобільні комунікації, випускники спеціалізації завжди затребувані. 

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» надає студентам сучасні знання з теорії, принципів побудови та функціонування телекомунікаційних систем передачі, розробки перспективних систем волоконної оптики, нанофотоніки, квантових систем передачі. У межах даної спеціалізації студент здобуде інженерні знання з мікро- та нанотехнологічних розробок компонентної бази оптоелектронних засобів зв’язку, а також знання первинних пристроїв збору параметрів довкілля: датчиків температури, освітленості, концентрації газів, тиску, електромагнітного поля, радіації, що дасть змогу займатися проектуванням, програмуванням, будівництвом та експлуатацією телекомунікаційних систем та мереж, а також брати участь у розвитку Інтернету речей IoT.

Магістерська підготовка за спеціальністю 172. Телекомунікації та радіотехніка відбувається за наступними спеціалізаціями.

Спеціалізація «Інформаційні технології та системи у бізнесі» надає можливість здобути знання та навички зі створення інформаційної інфраструктури для бізнес-центрів, банківських установ, адміністративних і  ви-робничих будівель, супермаркетів, готелів тощо. Майбутні фахівці здобувають знання в галузі: встановлення і підтримки стандартного та спеціального офісного забезпечення бізнес-процесів, розробки засобів ІТ – підтримки бізнес-процесів, побудови web-сервісів та розподілених баз даних з використанням хмарних технологій, розгортання, налагодження та обслуговування системи електронної комерції. Здобуті професійні навички дають можливість випускникам спеціалізації обіймати наступні посади: інженер проектів системної інтеграції, системний адміністратор, фахівець з інформаційного та комп’ютерного забезпечення, спеціаліст із CRM-управління взаємовідносинами з клієнтами.

Спеціалізація «Комп’ютерні мережі та Інтернет» надає студентам сучасні знання про комп’ютерні мережі для підприємств різних форм власності. Випускники працюють на посадах керівника або інженера, системного адміністратора та інтегратора, проектують та обслуговують локальні та глобальні комп’ютерні мережі, системи відеонагляду та спостереження, забезпечують безпеку комп’ютерних мереж.

Спеціалізація «Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку» готує майбутніх програмістів інформаційних мереж,  які володіють знаннями про системне та прикладне програмування на рівні системних програмістів, можуть працювати на посадах інженера, програміста, адміністратора інформаційних мереж, адміністратора баз даних корпоративних мереж.

Спеціалізація «Телемедицина» надає можливість майбутнім фахівцям здобути знання та навички зі створення й обслуговування сенсорних мереж для обміну медичною інформацією в необхідних режимах для забезпечення контролю та термінових заходів лікування та діагностування хвороби пацієнтів. Вони можуть працювати в медичних закладах будь-якого рівня, на посаді керівника або інженера відділу інформаційного забезпечення.

Спеціалізація «Мобільний зв’язок» надає можливість майбутнім фахівцям здобути знання та навички  з обслуговування мереж мобільного зв’язку стандартів GSM/CDMA/UMTS/LTE та NR, мереж радіодоступу Wi-Fi та WiMAX. Випускники обіймають наступні посади: керівник, інженер або системний інтегратор, адміністратор мереж радіодоступу, опорної мережі, відділу технічного обслуговування.

Спеціалізація «Мультисервісні засоби телекомунікацій» надає можливість майбутнім фахівцям здобути знання та навички з упровадження та обслуговування мереж IP-телефонії, систем широкосмугового доступу, систем комутації мультисервісних мереж; обіймати первинні посади керівника або інженера центру технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, керівника або інженера відділів проектування та розвитку.

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» надає можливість студентам здобути знання та навички фахівців телекомунікаційних мереж, які займаються вирішенням транспортних проблем мережі, налагодженням обладнання та питаннями, які пов’язані з передаванням трафіку, визначенням пропускної здатності каналів зв’язку та комунікаційних пристроїв. Випускники обійматимуть первинні посади керівників або інженерів відділів обслуговування та проектування транспортної мережі.

Спеціалізація «Технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку» забезпечує вивчення провідних технологій передавання інформації зі швидкістю світла, волоконної оптики, нанофотоніки, квантових систем передачі інформації. Оволодіння такими знаннями дасть змогу працювати в сфері розробки, побудови та експлуатації сучасних оптоволоконних систем, локальних структурованих мереж та волоконно-оптичних ліній зв’язку, систем безпеки та збору інформації. Практичні  навички студенти напрацьовують в лабораторії проводових та волоконно-оптичних ліній передавання та в лабораторії комп’ютерного проектування.

Бакалаврська та магістерська підготовка за спеціальністю 121. Інженерія програмного забезпечення відбувається за спеціалізацією «Інженерія програмного забезпечення».

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» дає можливість отримати одну з найбільш цікавих професій – розробника програмного забезпечення. Студенти розробляють системи прийняття рішень; алгоритми машинного навчання (AI, machine learning, Рython); обробляють великі масиви даних (BigData, NoSQL DB); створюють інформаційні системи; займаються Web-програмуванням (Node JS, С#, PHP, C++); створюють користувацькі інтерфейси (HTML/CSS, JavaScript); вивчають об’єктно-орієнтоване програмування (С#, Java, C++).

Бакалаврська та магістерська підготовка за спеціальністю 122. Комп’ютерні науки відбувається за спеціалізацією «Комп’ютерні науки».

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає студентам можливість здобути комплексний набір фундаментальних знань про сучасні IT-технології, перспективну роботу в IT-компаніях, зокрема за гнучким робочим графіком або віддалено.

Студенти спеціалізуються в проектуванні та розробці Web-орієнтованих корпоративних та інформаційно-пошукових систем, про-грамних продуктів автоматизації логістики, CRM і ERP-систем, Data mining, систем штучного інтелекту та експертних систем, у розробці забезпечення для комп’ютерного моделювання та графіки.

Акредитація та ліцензування Навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії

З 2014/2015 н.р. по теперішній час проведено 4 акредитації та 9 ліцензувань освітньої діяльності.

2014/15 н.р.

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ліцензований обсяг 50.

2015/16 н.р.

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальності 122. Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ліцензований обсяг 100.

2016/17 н.р.

Ліцензування розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальності 121.Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, ліцензований обсяг 150.

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, ліцензований обсяг 400.

2017/18 н.р.

Акредитація освітньої програми спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, ліцензований обсяг 150.

Акредитація освітньо-наукової програми спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

2017/18 н.р.

Акредитація освітньо-професійної програми спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

2019/20 н.р., 1 семестр

Акредитація освітньо-професійної програми спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти (первинна акредитація Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти).

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення першого (бакалаврського) рівня, ліцензований обсяг   150.

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства спеціальності 172.Телекомунікації та радіотехніка першого (бакалаврського) рівня, ліцензований обсяг   350.

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня, ліцензований обсяг 150.

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка другого (магістерського) рівня, ліцензований обсяг 400 .

У 2 семестрі 2019/2020 н.р. буде проведено 2 акредитації та 1 ліцензування освітньої діяльності.

2019/20 н.р., 2 семестр

Акредитація освітньо-наукової програми спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти (первинна акредитація Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти).

Акредитація освітньої програми спеціальності 122. Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (первинна акредитація Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти).

Ліцензування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти спеціальності 122. Комп’ютерні науки освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти.