За період 2009-2015н.р. викладачами кафедри КС опубліковано 2 підручника та 19 навчально-методичних посібників.

Підручники

1. М.В. Захарченко, С.М. Горохов, М.М. Балан, М.М. Гаджієв, В.В. Корчинський, А.Г. Ложковський. Математичні основи оптимізації телекомунікаційних систем. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. 2010. – 240 с.

2.  Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях / А.Г. Ложковський. – Одеса, 2010. – 112 с.

3.  Теория массового обслуживания в телекоммуникациях / А.Г. Ложковский. – Одесса, 2012. – 112 с

Навчально-методичні посібники

1. Ложковський А.Г., Бабіч Ю.О., Гуркліс І.В. Methodical instructions for laboratory lessons “Voice transmission path between two subscribers of KVANT-E»  within the module of telecommunication switching systems. – Odessa: ONAT after A.S. Popov,  2010. – 16 p.

2. Ложковський А.Г., Бабіч Ю.О., Гуркліс І.В. Methodical instructions for laboratory lessons «Analogue customers unit. BORSCHT function» within the module of telecommunication switching systems. – Odessa: ONAT after A.S. Popov,  2010. – 16 p.

3. Ложковский А.Г., Шмелева Т.Р., TELETRAFFIC THEORY: for laboratory works for bachelor students on course “Teletraffic Theory in Telecommunications” Odessa: ONAT, 2013.

4. Ложковский А.Г, Голубенко В.В. Теория телетрафика. Методические указания для выполнения цикла лабораторных работ по курсу «Теория телетрафика в телекомуникациях» / – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013. – 36 с.

5. Ложковский А.Г. Теория массового обслуживания в телекоммуникациях / А.Г. Ложковский. – Одеса, 2012. – 112 с.

6. Ложковский А. Г. Администрирование в системе управления Management Node узлов ЦСК SI2000 сети с коммутацией каналов: метод указания. Ч.2/ Ложковский А.Г., Ганчев В.В., Гордиенко В.Ю.. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2012. – 71 с.

7. Барабаш Т.Н., Соловская И.Н. Проектирование телекоммуникационных сетей. Учебное пособие – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2009.

8. Дузь В.И., Соловская И.Н., Системы коммутации и распределения информации: учебное пособие. Модуль 2. – Одесса: ОНАС, 2013

9. Ложковский А.Г. Теорія масового обслуговування в телекомунікаціях – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 112 с.

10. Печерський В.І., Смаглюк Т.В Абонентська сигналізація аналогових терміналів: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3.1.1, Модуль 3.1. Комутаційні технології у системах розподілу інформації. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 112 с.

11. Ложковський А.Г., Бабіч Ю.О., Гуркліс І.В. Аналоговий абонентський комплект, функції Borscht. Одеса, 2010.

12. Ложковський А.Г., Бабіч Ю.О., Гуркліс І.В Внутрішньостанційне з’єднання абонентів ЦСК Квант-Е: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи. Одеса, 2010.

13. Ложковський А.Г. Методичні вказівки до виконання циклу лабораторних робіт №81–86 з курсу „Системи комутації електрозв’язку”. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009, – 60 с.

14. Ложковський А. Г., Ганчев В. В., Гордієнко В. Ю. Операторська діяльність: навчальний посібник з виробничої практики. Частина 1. Одеса, 2012

15.  Ложковський А.Г., Печерський В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт №3.1.6-1 і 3.6.1-2 «Побудова і робота каскадів часової комутації з просторовою селекцією» з курсу «Системи комутації і розподілу інформації». – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова,  2010. – 116 с.

16. Печерський В.І., Гуркліс І.В. Побудова та робота вузлів комутації з непрямим керуванням: методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 3.1.3: Модуль 3.1. Термінальне обладнання та вузли комутації. Одеса, 2009

17. Дузь В.І., Соловська І.М. Системи комутації і розподілу інформації: навчальний посібник. Модуль 2. Одеса, 2013

18. Струкало М.І. Проектування фрагменту пакетної мультисервісної мережі. Комплексне індивідуальне науково-дослідне завдання. – Рукопис, 2013. – 5 с.

19. Дузь В.І. Системи комутації і розподілу інформації. Модуль 1: навч. посіб. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2013.

МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

Щорічно на кафедрі КС проводиться близько 10 методичних семінарів, які допомагають викладачам вдосконалити та підвищити якість навчального процесу, підготуватися до дипломного проектування, обмінятися знаннями та вміннями, зробити висновки на майбутнє, бути в курсі новин про оформлення індивідуальної документації та кафедральної, вчасно та ефективно провести іспити.

Тематика методичних семінарів на кафедрі КС за 2009-2015н.р.:

–         підготовка до початку навчального процесу;

–         методичне забезпечення курсів;

–         організація дипломного проектування на кафедрі згідно нових форм;

–         тематика курсових проектів;

–         поточні питання в навчальному процесі;

–         тематика курсів, що читаються вперше;

–         про читання дисциплін у групах технічної еліти;

–         обговорення результатів вивченого на поточних дисциплінах;

–         про результати операторської діяльності кафедри;

–         розвиток лабораторної бази кафедри комутаційних систем;

–         правила оформлення документації кафедри;

–         підготовка до сесії та її результати.;

–         та інше.

Статьи в зарубежных журналах 

D. A. Zaitsev , T. R. Shmeleva, W. Retschitzegger, B. Pröll. Security of grid structures under disguised traffic attacks, Cluster Computing, 19(3) 2016, 1183–1200. Online 17 June 2016. DOI: 10.1007/s10586-016-0582-9 JCR/WoS

Статьи в журналах ВАК 

Шмелёва Т.Р. Программный генератор моделей Петри треугольных коммуникационных решеток // Сборник научных трудов ОНАС им. А.С. Попова. – 2016. – № 1. – С. 82-89.

Шмелёва Т.Р. Анализ эффективности вычислительных решеток реентерабельными раскрашенными сетями Петри // Зв’язок. – 2016. – № 3. – С. 25-30. 4.

Шмелёва Т.Р. Моделирование технологии сквозной коммутации бесконечными сетями Петри // Сборник научных трудов ОНАС им. А.С. Попова. – 2016. – № 2. – С.99-106.

Тезисы конференций

Шмелёва Т.Р. Параметрическая спецификация открытой шестиугольной решетки // 71 НТ конференция ОНАС, декабрь 6-8, 2016, Одесса. – 2016. – с.65-68.

Семинары 

T. Shmeleva. TriangularGrid. Models for the MCC’2016. Model Checking Contest @ Petri Nets 2016, 6th edition, Torun, Poland, June 21, 2016

1. Strelkovskaya I.V. Approximation of self-similar traffic by spline-functions / I.V. Strelkovskaya, I.N. Solovskaya // Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science: proceedings of the XIIIth International Conference (TSET’2016), Slavske, Ukraine, February 23 – 26, 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic National University. – P. 132-135. (Індексація в Scopus)

2. Strelkovskaya I.V. Modeling of self-similar traffic / I.V. Strelkovskaya, I.N. Solovskaya, N.V. Severin // Proceedings of the 4rd International Conference on Applied Innovations in IT (ICAIIT-2016), Koethen, Germany, March, 10, 2016.– Anhalt University of Applied Sciences. – P. 61-64.

3. Стрелковская И.В. Исследование самоподобного трафика на основе сплайн-функций/ И.В. Стрелковская, И.Н. Соловская, Н.В. Северин, С.А. Паскаленко // Сучасні інформаційні та електронні технології (СІЕТ – 2016): матеріали 17-та міжнародної наук.-практич. конф., Одеса, 23-27 травня 2016 р.: тези доп. – О.: ОНПУ, 2016. – С. 104-105.

4. Стрелковская И.В. Определение характеристик качества QoS обслуживания самоподобного трафика для СМО W/M/1/ И.В. Стрелковская, Т.И. Григорьева, И.Н. Соловская, С.А. Паскаленко, // Современные средства связи: материалы XХI Междунар. науч.-техн. конф., 20-21 октября 2016 г.: тезисы докл. – Минск, Респ. Беларусь: Белорусская государственная академия связи, 2016. – С. 31-33.

5. Strelkovskaya I. The solution to the problem of the QoS characteristics definition for self-similar traffic serviced by the W/M/1 QS / I. Strelkovskaya, I. Solovskaya, T. Grygoryeva, S. Paskalenko // Problems of Infocommunications Science and Technology: conference proceedings of the 2016 Third International Scientific-Practical Conference Proceedings (PICS&T 2016), Kharkiv, Ukraine, October 4-6, 2016. – Kharkiv: Kharkiv National University of Radio Electronics. – P. 40-42. (Індексація в Scopus)

Стаття «Вплив структури абонентів мультисервісної мережі зв’язку на параметри трафіку та методи його моніторингу» / А.Г. Ложковський, В.Ю. Гордієнко, В.В. Голубенко, С.М. Войцеховський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – Хмельницький національний університет. – 2015. – №2. – C.153-154

Тези доповіді. Методи моделювання самоподібного трафіка. В.В. Голубенко. 70-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів. м. Одеса, грудень 2015.

Стаття «Вплив пріоритезації трафіка на ефективність керування чергами» А.Г. Ложковський, В.В. Голубенко, С.М. Войцеховський. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Матеріали XVI міжнар. наук.-техн. конференції (10-15 червня 2016 р., м. Одеса) ; Одес. нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса–Хмельницький : ХНУ, 2016. – 220 С. (Укр., Рус., Англ.).

Стаття «Дослідження впливу пріоритетів на час очікування пакетів в одноканальній системі» Ложковський А.Г., Голубенко В.В. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016, № 2

За останні роки видано такі методичні посібники та матеріали:

мспз [object object] Методична робота mspz 2

 

МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник (С.С.Кріль, Л.О. Ящук)

 

 

logist [object object] Методична робота logist

 

ЛОГІСТИКА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник (Л.О. Ящук)

 

оптим сортування ПО [object object] Методична робота optym sortuvannya PO

ОПТИМІЗАЦІЯ СОРТУВАННЯ ПОШТОВИХ ОДИНИЦЬ: монографія (Л.О. Ящук)

 

 

рспз [object object] Методична робота rspz

 

РОЗПІЗНАВАЛЬНІ СИСИТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник (В.І.Голуб, Л.О.Ящук)

 

 

АСПЗ [object object] Методична робота ASPZ

 

АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ. ПОШТООБРОБЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ, КОМПЛЕКСИ ОБЛАДНАННЯ, АВТОМАТИЗОВАНІ ЛІНІЇ: навчальний посібник (В.М. Макодзеб)

 

мет аспекти [object object] Методична робота met aspekty

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ: навчальний посібник до курсового проекту та практичних занять (Н.В. Сімонова)

 

 

словник [object object] Методична робота slovnyk

ЧОТИРИМОВНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ТА ВИЗНАЧЕНЬ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ