Список наукових публікацій

Кафедра ІТ

за 2015-16  рр. :

1. Y. Leonov. Self-similar groups, automatic sequences, and unitriangular representations. /R. Grigorchuk, Y. Leonov, V. Nekrashevych V. Sushchansky/ Bulletin of Mathematical Sciences. 28.10.2015, USA

2. Jacak W.A., Krasnyj J., Chepok A. “Plasmon-polariton Properties in Metallic Nanosphere Chains”, Materials, v. 8 (2015), pp. 3910-3937 – режим доступа: http://www.mdpi.com/1996-1944/8/7/3910 .

3. Чепок А.О. «Об особенностях распространения ЭМ сигнала вдоль волновода, составленного из наносфер благородных металлов» // Матер. ХIV МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015)», 5-10 червня 2015 р., Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 257-258.        (УДК 537.86/.87).

4. Евтушенко Н.И., Чепок А.О. «Использование факторного анализа для детального исследования успеваемости учащихся» // Матер. ХV МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015)», 10-14 вересня 2015 р., Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 77-79.      (УДК 519.233.5: 519.254).

5. Chepok A.O. “On basic features of EM signal transporting along linear waveguides composed of Nobel Metal nanospheres” // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”, – 2015. – №3. – С. 161-165.

6. Вороной СМ . Онтологічні моделі та алгоритми для інтелектуальної системи порівняння освітніх стандартів // Матеріали конференції «Наука Донбасу – від теорії до практики» – Красноармійськ, ДонНТУ, 2015 р

7. Вороной СМ  Исследование и выбор алгоритмов для создания системы формирования коллекции научных публикаций по заданной теме // Матеріали конференції «Наука Донбасу – від теорії до практики» – Красноармійськ, ДонНТУ, 2015 р

8. Вороной СМ. Визначення залежності морфологічних ознак від стилістичних особливостей тексту в задачі розробки лінгвістичної моделі класифікатора // Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє» – Одеса, ОНАЗ, 2015 р

9. Егошина АА. Онтологічні моделі та алгоритми для інтелектуальної системи порівняння освітніх стандартів // Матеріали конференції «Наука Донбасу – від теорії до практики» – Красноармійськ, ДонНТУ, 2015 р

10. Егошина АА. Архітектура web-сервісу класифікації повідомлень з соціальної мережі Twitter на основі технології Opinion Mining // Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє» – Одеса, ОНАЗ, 2015 р

11. Трофименко О. Г. Аналіз світового досвіду впровадження систем електронної податкової звітності / О. Г. Трофименко // Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання. – Ужгород, 2014. – № 8. – C. 159 – 162. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pap.in.ua/ 8_2014/47.pdf. – Назва з екрану.

12. Трофименко О. Г. Аналіз сучасного стану впровадження електронних сервісів обслуговування платників податків / О. Г. Трофименко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15 – 16 травня 2015 р.) : у 2 т. – Т. 1. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 722 – 725

13. Трофименко О. Г. Європейський досвід організації електронного документообігу і створення електронних систем фінансової звітності / О. Г. Трофименко // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (8 травня 2015 р.). – Дніпропетровськ: Правовий світ, 2015. – С. 83 – 85

14. Трофименко Е. Г. О проблемах внедрения в Украине высокоскоростной связи 4G на технологии LTE / Е. Г. Трофименко // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному світі: стан, проблеми, перспективи розвитку». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.inf.od.ua/doklady-konferentsii/spisok-dokladov-iii-konferentsii/82-trofimenko-e-g. – Назва з екрану

15. Е.Г. Трофименко, Л.Н. Буката Моделирование оптимальных геометрических параметров пьезоэлементов в виде бруска для полизмерительных мономорфных пьезокерамических преобразователей / А.М. Салагор, Е.Г. Трофименко, Л.Н. Буката // Вісник Інженерної академії наук України: Теоретичний і науково-практичний журнал. – Київ, 2015. – №2. – С. 151 – 157.  Фахове видання

16. Трофименко Е. Г. Анализ проблем и перспектив развития мобильного широкополосного Интернета / Е. Г. Трофименко //Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Міжнародний науково-технічний журнал. – Хмельницький, 2015. –  № 2(51). – С. 206 – 211.  ⇒ http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/vottp-2015-2.pdf Фахове видання, включене до РИНЦ, Index Copernicus,Google Schoolar

17. E. G. Trofimenko, L. N. Bukata, N. I. Loginova . Research of best practices of the USA for implementing systems of electronic tax reporting / E. G. Trofimenko, L. N. Bukata, N. I. Loginova // Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv: Medzinárodná vedecká konferencia (6 – 7 máj 2016 r.) – Bratislava, Slovenská republika: Paneurópska vysoká škola, 2016. – С. 165 – 168.

18.  E. G. Trofimenko, «Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science» у виданні «Program-Technical Aspects of Encryption Protection of Users’ Data» : Proceedings of the XIIIth International Conference TCSET’2016, що входить до науковометричної бази даних Scopus

№ з/п

Бібліографічний опис опублікованих робіт

(Назва статті, тез доповідей;Видавництво, журнал (назва, номер, рік);

Назва конференції, симпозіуму, форуму, семінару, місце і дата проведення)

Кількість друк. арк.

Статті

1

Y. Leonov. Self-similar groups, automatic sequences, and unitriangular representations. R. Grigorchuk, Y. Leonov,V Nekrashevych, V. Sushchansky.-// Bulletin of Mathematical Sciences? – DOI: 10.1007/s13373-015-0077-7,- USA – Springer, 2015. –

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13373-015-0077-7

 

2

Трофименко О.Г., Буката Л.М. Моделирование оптимальных геометрических параметров пьезоэлементов в виде бруска для полизмерительных мономорфных пьезокерамических преобразователей. у наук.фах.виданні: //Науково-практичний журнал інженерної академії України,  «Вісник Інженерної академії наук», 2015р . – №2. – С. 151-158

0.5 др.арк

3

Трофименко Е. Г. Анализ проблем и перспектив развития мобильного широкополосного Интернета / Е. Г. Трофименко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Міжнародний науково-технічний журнал. – Хмельницький, 2015. –  № 2(51). – С. 206 – 211 Фахове видання, включене до РИНЦ, Index Copernicus,Google Schoolar

 

4

Strelkovskaya I, Solovskaya I, Severin N, Paskalenko S. Approximation of self-similar traffic by spline-functions. In 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET) – 2016. Р 132-135. IEEE

 

 

5

Chepok A.O. “On basic features of EM signal transporting along linear waveguides composed of Noble Metal nanospheres” / Chepok A.O. // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”, – 2015. – №3. – С. 161-165

 

6

Andrej Chepok. «Plasmon-polariton Properties in Metallic Nanosphere Chains» // Special Issue “Plasmonic Materials”, of Materials (ISSN 1996-1944), Witold Jacak, Jurij Krasnyj, Andrej Chepok. “Materials Science and Engineering”, Stanford University 496 Lomita Mall Stanford CA 94305 USA // Submitted to Entropy (Open Access). Pages 1-27. (Date of submission: 28 March 2015; Date of last revision request: 20 May 2015)

 

Всього:

 

Конференції

 

1

Трегубова І.А., Ведерников А.В. Порівняння технічних характеристик сучасних моделей смартфонів; Materials of X11 International Research fand Practice  Conference  “Modern Scientific Potential – 2016” ; February 28 – March 7,2016; Volume 18 Mathematics Modern information techno

logies; Sheffield, UK; 2016; pp. 44-49

 

 

2

Евтушенко Н.И., Чепок А.О. «Использование факторного анализа для детального исследования успеваемости учащихся» // Матер. ХV МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015)», 10-14 вересня 2015 р., Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 77-79.      (УДК 519.233.5: 519.254).

 

 

3

Єгошина Г.А. Архітектура web-сервісу класифікації повідомлень з соціальної мережі Twitter на основі технології Opinion Mining/ Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє» – Одеса, ОНАЗ, 2015 р

 

 

4

Вороной С.М. Визначення залежності морфологічних ознак від стилістичних особливостей тексту в задачі розробки лінгвістичної моделі класифікатора / Збірник тез V міжнародної науково-практичної конференції «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє» – Одеса, ОНАЗ, 2015 р

 

 

 

5

Чепок А.О. Использование факторного анализа для детального исследования успеваемости учащихся. Евтушенко Н.И., Чепок А.О. // Матер. ХV МНТК «ВОТТП-15», 10-14 вересня 2015 р., Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 77-79.  (УДК 519.233.5: 519.254)

 

 

6

Трофименко О. Г. Аналіз сучасного стану впровадження електронних сервісів обслуговування платників податків / О. Г. Трофименко // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15 – 16 травня 2015 р.) : у 2 т. – Т. 1. – Одеса : Юридична література, 2015. – С. 722 – 725

 

 

7

Трофименко Е. Г. О проблемах внедрения в Украине высокоскоростной связи 4G на технологии LTE / Е. Г. Трофименко // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному світі: стан, проблеми, перспективи розвитку». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conf.inf.od.ua/doklady-konferentsii/spisok-dokladov-iii-konferentsii/82-trofimenko-e-g. – Назва з екрану.

 

 

 

8

Трофименко О.Г. О проблемах внедрениґ в Украине высокоскоростной связи 4G на технологии LTE. // наук.-практ. Інтеренет-конференція, 2015

 

 

 

9

Трофименко О. Г. Європейський досвід організації електронного документообігу і створення електронних систем фінансової звітності / О. Г. Трофименко // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Правовий світ, 2015. – С. 83 – 85

 

 

10

Trofimenko E.G., Bukata l.N. Research of best practices of the USA for implementing systems of electronic tax reporting./. Medzinarodna vedecka konferencia- Europska tradicia v medzinarodnom prave: uplatnovanie ludskych prav/ = 6-7 may 2016, Bratislava, Slovenska republika, s. 165-169.

 

 

Всього:

 

 

Співробітниками кафедри постійно ведеться робота з підготовки наукових праць. У 2005-2006 роках співробітниками кафедри були опубліковані такі наукові статті і доповіді:

Статті

 • Варавва Ю.В., Арбузніков В.О. Стаціонарні лінійні L( )C( )-двухполюсники вищого порядку. Праці УНДІРТ. Одеса, 2006 – № 1-2.- С.86-92

 • Арбузніков В.О., Варавва Ю.В. Стаціонарні лінійні двухполюсники вищого порядку. Стійкість лінійного R( )R-дільника. Праці УНДІРТ. Одеса, 2005 – № 3.- С.12-17

 • Арбузніков В.О., Варавва Ю.В. Двухполюсники вищого порядку. Стаціонарні лінійні R( )-ланцюга. Праці УНДІРТ. Одеса, 2005 – № 4.- С.14-19

 • Леонов Ю. Г. Generalіzed Kaloujnіne groups, unіserіalіty and heіght automorphіsms (сумісно з T. Ceccherіnі, F. Scaralottі, F. Tollі). Іnternatіonal Journal of Algebra and Computatіon – Vol. 15 – No 3 2005 pp. 503-527

 • Трофименко Е. Г. Управління лазерною обробкою розвиненої поверхні (співавтори Т.П. Становиська, В.М. Тонконогий). Холодильна техніка і технологія, Одеса: ОДАХ, 2004 с. 51-54

 • Трофименко Е. Г. Оптимізація лазерної поверхневої обробки напівпровідникових матеріалів з метою зниження енерговитрат. Наукові праці ОНАЗ ім.. О.С. Попова, № 3, Одеса, ОНАЗ, 2004 4 с. 76-79

 • Бєляєв В. Н. On bounded m-reducіbіlіtіes. Algebra and Dіscrete Mathematіcs, Lugansk, No 2 2005 pp. 1-19

 • Леоненко Л.Л. Висновки за аналогією: підсумки і перспективи. Логіка: перспективи розвитку. – К.: Изд.-полигр. центр “Київський ун-т”, 2006. -С. 124 – 134.

 • Леоненко Л.Л. Метафора й аналогія . Звістки Уральського гос. ун-та, Серії. 3, 2006.

 • Леоненко Л.Л., Баранов В.Ю. Відносна значущість та зв’язність груп імен текстів при оцінюванні “відкритих” відповідей комп’ютером. Нові інформаційні технології в навчальному процесі: П’ята Міжнародна науково-практична конф. – Одеса: Астропринт, 2005 -С. 26 – 30.

Доповіді

 • Антоненко А.С. Semіgroups generated by automata wіthout branches and slow-movіng automaton transformatіon semіgroups. 5th Іnternatіonal Algebraіc Conference іn Ukraіne, Odessa, 2005 pp. 19-20

 • Арбузников В.О., Варава Ю.В. Стійкість лінійних R( )L( )C( )-моделей. Праці ССПО-2005. 1Х Межд. научно-практич. конф. “Системи і засоби передачі й обробки інформації”, 5-10 верес.2005 р., м. Черкаси, Україна. – С. 16-21.

 • Ясинский В. В. On representatіon of іterated wreath products by unіtrіangle matrіces over fіnіte fіeld (сумісно з Леоновим). 5th Іnternatіonal Algebraіc Conference іn Ukraіne, Odessa 2005 p. 26

 • Леонов Ю. Г. Grows of self-sіmіlar groups. 5th Іnternatіonal Algebraіc Conference іn Ukraіne, Odessa 2005

 • Бєляєв В. Н. On bounded m-reducіbіlіtіes. 5th Іnternatіonal Algebraіc Conference іn Ukraіne, Odessa 2005 p. 29

 • Леоненко Л.Л., Баранов В.Ю., Северін М.В. Usіng analogіes for answers іdentіfіcatіon іn computer-assіsted knowledge testіng. ІІ Міжнародна конференція “Стратегія якості в промисловості й освіті” – Технічний університет – Варна, Болгарія.

 • Леоненко Л.Л. Про достовірні висновки за аналогією. ІV Російського філософського конгресу: У 5 т. – Т. 1. – М.: Сучасні зошити, 2005 – С. 516 – 517

 • Леоненко Л.Л. Висновки за аналогією в алгоритмах оцінки “вільних” відповідей при комп’ютерному тестуванні знань. Логіка та багаторівнева система освіти: Матеріали доповідей та виступів міжнарод. наук. конф. – К.: Видавн.-полігр. центр “Київський ун-т”, 2006.-С. 73 – 75.


Чепок Андрій Олегович,  к. ф.-м. н.

Список наукових публікацій

за 2012 – 2017 р.р. :

1. L. Jacak, K. Marszalski, J. Krasnyj, J. Jacak, A. Chepok, W. Donderowicz, W. Jacak, «Description of undamped surface plasmon-polariton collective mode in metallic nanochain within nonlinear approach» // Proceedings of 2012 SPIE Photonics Europe, Vol. 8424 (Nanophotonics), 16-19 April 2012, Brussels, Belgium. – p. 64 [6 pages].

2. А.О. Чепок, Ю.П. Красный, «Распространение плазмон-поляритонов вдоль одномерных металлических наноструктур» – XXV международная научная конференция “Дисперсные системы” – 17-21 сентября 2012, г. Одесса, Украина. – Збірка тез доповідей за матеріалами МНК “ДС-2012”, Одеса, ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – с. 253–254.

3. A. Chepok, “On the propagation of weakly damped electromagnetic signals along noble metal nanoscale linear arrays” // Proceedings of 2013 SPIE Microtechnologies, Vol. 8766 (Nanotechnology VI), 24-26 April 2013, Alpexpo, Grenoble, France. – p. 14 [3 pages].

4. Jacak W.A., Krasnyj J., Chepok A. “Plasmon-polariton Properties in Metallic Nanosphere Chains”, Materials, v. 8 (2015), pp. 3910-3937 – режим доступа: http://www.mdpi.com/1996-1944/8/7/3910 .

5. Чепок А.О. «Об особенностях распространения ЭМ сигнала вдоль волновода, составленного из наносфер благородных металлов» // Матер. ХIV МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-14-2015)», 5-10 червня 2015 р., Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 257-258. (УДК 537.86/.87). = http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/vottp-2015-konf-1.pdf

6. Евтушенко Н.И., Чепок А.О. «Использование факторного анализа для детального исследования успеваемости учащихся» // Матер. ХV МНТК «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-15-2015)», 10-14 вересня 2015 р., Одеса – Затока: ХНУ, 2015, с. 77-79. (УДК 519.233.5: 519.254). = http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/vottp-2015-konf-2.pdf

7. Chepok A.O. “On basic features of EM signal transporting along linear waveguides composed of Noble Metal nanospheres” // Міжнародний науково-технічний журнал “Вимірювальна та об-числювальна техніка в технологічних процесах”, – 2015. – №3. – С. 161-165. ⇒ http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/vottp-2015-3.pdf

8. Chepok A.O. “Calculation of essential characteristics for EM signal transporting along linear nano-scale Ag/Au/Cu-waveguides in SiO2” // International scientific-technical magazine “Measuring and Computing Devices in Technological Processes”, – 2016. – №2. – pp. 74-79. ⇒ http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/2016/vottp-2016-2.pdf

9. Chepok A.O., Yevtushenko N.I., “The Stylistic content-analyzer of texts: Part A – Validation of proposed Algorithms” // International scientific & technical magazine “Measuring and Computing Devices in Technological Processes”, – 2016. – №3. – pp. 110-116.   (УДК 004.62:004.912) ⇒ http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/2016/vottp-2016-3.pdf

10. Chepok A.O., Yevtushenko N.I. “Ab initio modeling of Thermodynamics of a fruit tree Flower: the first stage of the Model” // International scientific & technical magazine “Measuring and Computing Devices in Technological Processes”, – 2017. – №1. – pp. 133-139.   (УДК 004.942:536.33) ⇒ http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/2017/vottp-2017-1.pdf

11. Chepok A.O., Yevtushenko N.I. “Computer Science as the Master key for Transdisciplinary Education: from one’s practical teaching Experience” // International scientific & technical magazine “Measuring and Computing Devices in Technological Processes”, – 2017. – №1. – pp. 205-209.   (УДК 004.9:501) ⇒ http://journals.khnu.km.ua/vottp/pdf/pdf_full/2017/vottp-2017-1.pdf