У 1977 році з метою більш широкого використання обчислювальної техніки у підготовці фахівців зв’язку, з ініціативи завідувача кафедрою вищої математики Гаррі Васильовича Піддубного, на базі цієї кафедри було утворено кафедру обчислювальної математики. Її завідувачем став Г.В. Піддубний.

З 1960 року трудова діяльність Гаррі Васильовича пов’язана з Одеським електротехнічним інститутом зв’язку (нині – Одеська національна академія зв’язку). Тут він працював спочатку старшим викладачем кафедри математики; а після захисту кандидатської дисертації у 1961 році – доцентом, завідуючим кафедрою математики. В 1977 році Гаррі Васильович організував та очолив кафедру обчислювальної техніки та програмування ОЕІЗ (нині – Кафедра Інформаційних технологій). Цією кафедрою він керував до 2000 року. Головні наукові досягнення професора Гаррі Васильовича Піддубного пов’язані з новими методами в теорії розпізнавання, створенням та дослідженням моделей зустрічних потоків в теорії масового обслуговування, створенням теорії подібності кінцевих послідовностей та додатком до побудови  людино-машинних діалогових систем. Основні наукові праці Гаррі Васильовича Піддубного: цикл робіт з теорії теплопровідності опублікованих в «Інженерно-фізичному журналі» та «Известия ВУЗов»; цикл робіт з теорії розпізнавання, опублікованих в журналі «Автоматика та телемеханіка»; цикл робіт з теорії масового обслуговування у журналі «Економіка та математичні методи»; монографія «Теория вероятностей»; монографія «Теория вероятностей и её приложения»; монографія «Математичний аналіз для радіоінженерів»; цикл робіт з теорії подібності кінцевих послідовностей та її використання у комп’ютерних діалогових системах, опублікованих у журналі «Автоматика та телемеханіка» та у ряді зарубіжних видань. Усього він мав більш за 100 науково-методичних видань.

Під час створення кафедри  працювали  викладачі: Л.І. Соколов, Н.В. Полева, К.А. Богатко, А.Я. Долгоселець, В.Т. Піменов, О.М. Харсун, Р.О. Абрамова, Л.І. Ветренко, В.Д.Кузнєцов, І.А. Єщенко. На кафедрі в той час читалися дисципліни «Обчислювальна математика» та «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів усіх спеціальностей.

Надалі склад кафедри постійно оновлювався. У складі кафедри зараз працюють доценти: І.Г. Швайко, Ларін Д.Г., О. Г. Трофіменко; к.ф.н., доцент Л.Л. Леоненко; доцент академії Л.М. Буката; ст. викладач М.В. Северин,  викладачі:О.Д. Воробйова, Ю.В. Прокоп, М.А. Петренко; завідувач лабораторією М.Л. Петренко.

З 1997 року кафедра отримала назву „Інформаційних технологій”.

З 2001 року і до теперішнього часу  кафедру очолює д.ф.-м.н., доцент Юрій Григорович Леонов. Ю. Г.

Леонов Юрій Григорович має більш ніж 40 наукових робіт, двічі (2003 та 2005 роки) нагороджений почесними грамотами від Державного комітету зв’язку та інформатизації (Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації) за вагомий особистий внесок у розвиток галузі зв’язку, високий професіоналізм у науковій діяльності.

В останні роки на кафедрі суттєво розширено вміст дисциплін, які викладаються студентам. Дисципліни кафедри: „Інформатика”, „Організація та підтримка баз даних”, „Програмування інженерних задач”, „Комп’ютерні інтегро-вані технології”, „Технології програмування”, „Моделювання та ідентифікація технологічних обєктів” – викладаються на всіх факультетах та інститутах академії для студентів першого – четвертого курсів.

За більш ніж 30 років існування кафедри сім разів змінювався парк обчислювальних машин, що використовувались у навчальному процесі: калькулятори «Іскра-110»; обчислювальні машини «Промінь»; калькулятори з засобами програмування «БЗ-21» та «МК-56»; обчислювальні машини «Наірі-2» та «Наірі-3-2»; обчислювальні машини ЕС-1020 та ЕС-1030 у пакетному режимі (на окремих факультетах); обчислювальні машини колективного користування типу СМ (понад 10 років використовувались на кафедрі); персональні комп’ютери. З лютого 1997 р. навчальний процес повністю переведено на персональні комп’ютери. Зараз на кафедрі працюють чотири лабораторії з 45 комп’ютерами і необхідним програмним забезпеченням. Напружену і плідну роботу щодо забезпечення навчального процесу на кафедрі в теперішній час веде завідувач лабораторією Петренко Микола Ларіонович.

За період існування кафедри було видано понад 100 різних навчально-методичних посібників.  Основні методичні посібники кафедри: Шаповаленко В.А, Богатко К.А., Буката Л.М, Кузнецов В.Д., Швайко І.Г. Програмування в Delphi; Леонов Ю.Г., Угрік Л.М., Швайко І.Г. Збірник задач з програмування; Шаповаленко В.А. та інші. Створення та опрацювання баз даних; Поддубный Г.В. Интеллектуальные системы тестирования знаний; Леонов Ю.Г., Силкина Н.В., Шпинова Е.Д. Программирование инженерных задач; Єщенко А. І., Єщенко І. А. Основи програмування в математичному пакеті MathCad; Поддубный Г.В., Соколов Л.И., Численные методы и их применение в инженерных расчетах; Трофименко О.Г. Програмування у VISUAL BASIC. Викладачами кафедри видані навчальні посібники під грифом Міністерства освіти та науки. С++. Теорія та практика : Навч. Посібник / [О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, І.Г. Швайко, Л.М. Буката, В.А. Шаповаленко, Ю.Г. Леонов, В.В. Ясинський.] ; – 587c – Одеса, ОНАЗ, 2011, та навчальний посібник під грифом МінТранспорта С++. Основи програмування : Навч. Посібник / [О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, І.Г. Швайко, Л.М. Буката, Л.А. Косирева, Ю.Г. Леонов, В.В. Ясинський.] ; – 534c – Одеса, Феникс, 2010.

В багатьох випадках викладачі були співавторами посібників, виданих іншими кафедрами. У навчальному процесі використовувались різноманітні алгоритмічні мови програмування: автокоди, Фортран, Бейсик, Паскаль, С++, Visual Basic, Visual C++, Java, SQL та спеціалізовані пакети: Access, Excel, Maple, MathCad, MatLab та інші.

Професором Г.В. Піддубним та доцентом Л.Л. Леоненком на кафедрі розроблена комп’ютерна система перевірки знань «CONTROL». Всі викладачі брали участь у створенні банку даних для неї з тематики навчальних курсів з програмування на Фортрані, Бейсику та Паскалі. Система “CONTROL” вже багато років використовується у навчальному процесі на кафедрі. Нею зацікавились у Міністерстві освіти та науки України. За підтримки Міністерства, а також фонду «Відродження» було проведено школу-семінар щодо вивчення системи “CONTROL” для педагогічних та наукових працівників галузі освіти для багатьох областей України. За розробку та впровадження системи тестування знань «Control» у навчальний процес, викладачf кафедри Л.Л. Леоненка було нагороджено грамотами та преміями на республіканській виставці Інформаційних технологій у навчальному процесі.

На кафедрі проводяться науково-дослідні роботи за напрямками: автомати та параметричні системи і методичне та програмне забезпечення сучасних комп’ютерних технологій у вищій школі, у яких досліджуються різні наукові питання з алгебри та теорії алгоритмів, теорії параметричних структур, логіки, використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі. Кожного року видається багато наукових статей у різноманітних наукових журналах (вітчизняних і зарубіжних).

На кафедрі існує студентський науковий гурток, яким керує Ларін Д.Г. та Ніколаєнко С.В. На кафедрі  кожного року проводяться різноманітні конкурси та олімпіади з програмування. Найкращі студенти приймають участь у республіканських олімпіадах. Студенти щороку виступають з доповідями на студентській науково-технічній конференції Академії.

З розвитком інформаційних технологій на кафедрі постійно змінюється зміст навчальних дисциплін.