«Інвестиційний менеджмент в галузі зв’язку» – нормативна дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності).

Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм оволодіти теоретичними основами інвестиційного менеджменту; дослідження складу учасників, структури, їх завдань|задач| і основних функцій на різних рівнях управління економікою країни; вивчення теорії і практики інвестиційного менеджменту залежно від рівня управління – інституційний, |управлінський, |операційний рівні; обговорення результатів, досягнутих в теорії і практиці інвестиційного менеджменту; формування практичних навиків|навичок| підготовки і реалізації завдань|задач| інвестиційного менеджменту. Провідний лектор – доц. Щуровська А.Ю.

«Статистика» – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом  6.030601 «Менеджмент» та 6.030504 «Економіка підприємства». Задачі дисципліни – формування у майбутніх менеджерів та економістів теоретичних знань і практичних навичок статистичної оцінки економічних явищ і процесів суспільного життя, опанування методів статистичного аналізу, формування вмінь: проводити статистичні дослідження, обчислювати узагальнюючі показники, будувати статистичні таблиці, графіки, виявляти закономірності й тенденції розвитку досліджуваних явищ. Провідний лектор – доц. Щуровська А.Ю.

«Оптимізаційні методи та моделі» – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом за напрямами вищої освіти 0305 «Економіка та підприємництво» спеціальність: 6.030504 «Економіка підприємства».

Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм ставити та вирішувати задачі: з формалізації задач управління  з використанням спеціалізованих оптимізаційних методів, необхідні для виконання управлінських функцій із застосуванням основних математичних методів розв’язування оптимізаційних задач; постановки та формалізації економіко-управлінських задач; класифікувати задачі та методи математичного програмування; розв’язувати задачі лінійного прямування, використовувати симплекс-метод; економічно інтерпретувати теореми двоїстості; розв’язувати транспортні задачі; здійснювати цілочислове програмування, нелінійне програмування, динамічне програмування, стохастичне програмування; використовувати ПЕОМ і відповідне програмне забезпечення при проведенні оптимізаційних розрахунків та аналіз результатів цих розрахунків з використанням сучасних апаратних і програмних засобів. Провідний лектор – доц. Щуровська А.Ю.

«Економетрія» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом  6.030601  «Менеджмент» та 6.030504 «Економіка підприємства». Дисципліна формує у студентів сучасне економічне мислення та спеціальні знання з точки зору системного та процесного аналізу: явищ, процесів, функціонування (за реальних умов) економічних систем; знаходження прогнозних оцінок та вироблення на їх основі науково-обгрунтованних  управлінських рішень тощо. Розглядається динаміка реальних мікро- та макроекономічних явищ и процесів в економічних системах за умов впливу стохастичних соціально-економічних факторів із застосуванням спеціальних математичних моделей і методів; визначаються кількісні закономірності та взаємозв’язки економічних об’єктів і процесів. Здійснються відтворювальні модельні досліди для кваліфікованого (кількісного та якісного) аналізу і прогнозування результатів розвитку економічних систем, процесів і явищ, що в них відбуваються, з метою подальшого управління ними; визначаються альтернативні. Обґрунтовуються рекомендації; щодо управління економічними системами. Визначаються класи альтернативних рішень у системах підтримки прийняття управлінських рішень на рівнях мікро- та макроекономіки. Обґрунтовуються оперативні вимоги до економічної системи будь-якої складності. Провідний лектор – доц. Бобровнича Н.С.

«Менеджмент підприємств поштового зв’язку» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.050904 Мережі та системи поштового зв’язку. Дисципліна надає змогу сформувати сучасне управлінське мислення та систему спеціальних знань у галузі поштового зв’язку, сформувати розуміння концептуальних основ системного управління підприємством та набути уміння щодо аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, приймати адекватні управлінські рішення. Задачі дисципліни – наділити фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би використовувати сучасні знання  з менеджменту, використовувати закони, закономірності та принципи, основні та конкретні функції менеджменту для ефективної діяльності та управління  розвитком підприємства поштового звязку. Провідний лектор – доц. Бобровнича Н.С.

Інвестування – вибіркова дисципліна підготовки бакалаврів за напрямами вищої освіти 0305 «Економіка та підприємництво» та 0306 «Менеджмент». В дисципліні розглядаються поняття та економічна сутність інвестицій, суб’єкти та об’єкти інвестицій, інвестиційний клімат країни та регіонів, рейтинги інвестиційної привабливості країни та регіонів, а також інші аспекти інвестиційної діяльності. Задачі дисципліни – наділити майбутніх фахівців таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм оволодіти теоретичними основами інвестування; дослідження складу учасників, структури, їх завдань|задач| і основних функцій; вивчення теорії і практики інвестування; формування практичних навиків|навичок| підготовки і реалізації завдань|задач| інвестування. Провідний лектор – доц. Щуровська А.Ю.

«Організація операційних процесів в галузі зв’язку: поштовий зв’язок» – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом  6.030601 «Менеджмент».

Дисципліна охоплює питання організації та планування різних сторін виробничої діяльності на підприємствах поштового зв’язку з урахуванням економіки перехідного періоду, зміни форм власності, виникнення конкуренції, інших елементів ринкових відносин; а також характеристика та класифікація послуг поштового зв’язку; поштовий обмін його структура, фактори та показники, які впливають на його величину; організація виробничих процесів на підприємстві поштового зв’язку та в його структурних підрозділах, управління вищезгаданими об’єктами; системи та принципи організації обробки та перевози поштових відправлень; техніко-економічні показники усіх систем поштового зв’язку.

Дисципліна охоплює такі питання як прийняття рішень в складних ситуаціях та планування розвитку об’єктів поштового зв’язку, зрозуміння особливості взаємодій об’єктів поштового зв’язку, знання особливостей надання послуг, зрозуміння впливу організаційно-економічних факторів на формування тарифів. Провідний лектор – доц. Бобровнича Н.С.

«Системи автоматизації економічних розрахунків» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом  6.030504 «Економіка підприємства».

Задачі дисципліни – формування у майбутніх економістів знань і практичних навичок, з застосування програмних пакетів та інтегрованих інформаційних систем для обробки інформації. Розглядаються особливості економічної інформації та засоби її формалізованого опису; засоби створення та забезпечення автоматизованих інформаційних технологій на підприємствах. Дається характеристика та застосування – систем підтримки прийняття рішень, експертних  систем, інтегрованих інформаційних систем управління підприємством, інформаційних систем для пошуку рішень ат стратегічного аналізу. Провідний лектор – ст. викладач Павлюченко О.С.

«Проектний аналіз» – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка та підприємництво» та вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом  6.030601  «Менеджмент».

У курсі розглядаються методи планування та аналізу реальних інвестиційних проектів, та аналізу економічних показників розвитку підприємств зв’язку. Розглядається системній підхід до аналізу проектів. Зміни, та їх роль у керуванні проектом. Характерні класи проектів, їх критерії та зміст класифікації. Принципі формування, та попередньої підготовки інвестиційних проектів. Життєвий цикл проекту. Система управління проектами в ринковій економіці. Системне визначення та планування проекту. Основні методі управління проектом та основні етапи виконання проекту. Розрахунок показників ефективності інвестицій. Методика оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів в галузі зв’язку. Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю.

«Інформаційні системи і технології підприємств зв’язку» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та 6.030504 «Економіка підприємства».

У курсі розглядаються основні поняття і роль інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами. Структура підприємств. Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису. Розробка і впровадження інформаційних систем. Засоби створення і забезпечення автоматизованих інформаційних технологій на підприємствах. Структура моделі управління підприємствами. Автоматизація управління проектами на підприємствах і бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічного оцінювання бізнесу. Комп’ютерні системи підтримки  прийняття рішень та їх використання. Експертні системи та їх використання. Інтегровані інформаційні системи  управління підприємствами. Інформаційні системи для транснаціональних корпорацій. Захист інформації в інформаційних системах підприємств. Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю

«Основи теорії систем та системний аналіз» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент»

В дисципліні вивчається процес системного аналізу, основні етапи системного аналізу, прийоми та методи системного аналізу. Роль, місце та задачі дисципліни в системі підготовки менеджерів. Поняття система, підсистема, закономірності систем, системність, як загальна властивість матерії.. Загальні поняття теорії систем, поняття відносно побудови систем і їх функціонування. Кількісні та якісні методи дослідження систем. Модель процесу управління продуктивністю. Розглядається багатофакторна модель вимірювання продуктивності підприємств зв’язку.

Провідний лектор – доц. Галан Л.В.

«Системний аналіз в економіці зв’язку» – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03050401 (8.03050401) «Економіка підприємства».

Задачі дисципліни – сформувати у студентів знання та вміння з вирішення різноманітних проблем, що виникають в економіці зв’язку. Дається визначення понять система, підсистема, закономірності систем, системність, економічні системи зв’язку. Визначається роль, місце та задачі дисципліни в системі підготовки економістів. Використання методів якісного дослідження систем, визначена сфера найбільш ефективного дослідження якісних методів системного аналізу. Розглядається імітаційна модель аналізу та планування продуктивності підприємства, як складної організаційної системи. Приділяється велика увага багатофакторній моделі вимірювання продуктивності підприємств зв’язку. Провідний лектор – доц. Галан Л.В.

«Управління конкурентоспроможністю підприємств» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

В курсі розглядаються питання, необхідні для прийняття управлінських рішень щодо встановлення, підтримки та підвищення конкурентоспромож-ності підприємства: конкуренція, її сутність та ознаки та види; конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки; сутність конкурентних переваг, методи та технології  їх формування; сутність поняття «конкурентна стратегія», принципи її формування та взаємозв’язок з іншими стратегіями організації; система та процес управління конкурентоспроможністю підприємства; чинники та критерії конкуренто-спроможності підприємства; методи оцінювання рівня конкуренто-спроможності підприємства; розроблення та забезпечення реалізації програм підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Матеріал дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств» базується на фундаментальних положеннях наступних навчальних дисциплін: економічна теорія, мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг.

Провідний лектор – проф. Гранатуров В.М.

«Підприємницький ризик» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

В курсі розглядаються питання, необхідні для прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності: суть, основні елементи та риси, джерела виникнення підприємницького ризику; склад та характеристика ризиків, що виникають у різних сферах підприємницької діяльності; суть та основні принципи управління ризиком; методи якісного та кількісного аналізу ризиків в системі бізнес-планування; шляхи та методи запобігання або зниження рівня ризику підприємницьких проектів.

Матеріал дисципліни “Підприємницький ризик” базується на фундаментальних положеннях наступних навчальних дисциплін:

  • теорія імовірності й математична статистика;

  • менеджмент;

  • страхування;

  • фінансовий менеджмент.

Провідний лектор – проф. Гранатуров В.М.

«Ризикологія» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства».

В курсі розглядаються питання, необхідні для прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності: суть, основні елементи та риси, джерела виникнення підприємницького ризику; склад та характеристика ризиків, що виникають у різних сферах економічної діяльності; суть та основні принципи управління ризиком; методи якісного та кількісного аналізу ризиків в системі бізнес-планування; шляхи та методи запобігання або зниження рівня ризику підприємницьких проектів.

Матеріал дисципліни “Ризикологія” базується на фундаментальних положеннях наступних навчальних дисциплін:

  • теорія імовірності й математична статистика;

  • менеджмент;

  • страхування;

  • фінансовий менеджмент.

Провідний лектор – проф. Гранатуров В.М.

«Управління послугами зв’язку» – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент».

В курсі розглядається комплекс питань, необхідних для прийняття управлінських рішень щодо розробки та впровадження послуг зв’язку, у відповідності з потребами населення та господарського комплексу України: якості послуг зв’язку, методів тарифоутворення для послуг нового покоління, встановлення, підтримки та підвищення конкурентоспроможності послуг зв’язку, дослідження ринку послуг зв’язку, аналіз проблем даної сфери діяльності, напрямків та шляхів їх вирішення.

Провідний лектор – доц. Галан Л.В.

«Управління проектами» – вибіркова дисципліна підготовки спеціалістів (магістрів) за спеціальністю 7.03060101 (8.03060101) «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності) та магістрів за спеціальністю 8.03050401 «Економіка підприємства».

У курсі розглядаються методи планування та аналізу реальних інвестиційних проектів, та аналізу економічних показників розвитку підприємств зв’язку. Розглядається системній підхід до аналізу проектів. Зміни, та їх роль у керуванні проектом. Характерні класи проектів, їх критерії та зміст класифікації. Принципі формування, та попередньої підготовки інвестиційних проектів. Життєвий цикл проекту. Система управління проектами в ринковій економіці. Системне визначення та планування проекту. Основні методі управління проектом та основні етапи виконання проекту. Дисципліна формує у студентів основний принцип сучасного розвитку організацій – проектно-орієнтований. Цей принцип розвитку полягає у систематичній розробці та впровадженні науково обгрунтованних проектів і програм, спрямованих на здійснення ефективної інформаційно-інвестиційної діяльності. Управління такою діяльністю стає основним механізмом здійснення позитивних змін, які забезпечують успішне функціонування будь якої організації в ринкових умовах.

Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю

«Системний аналіз та управління» – вибіркова дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами.

В курсі розглядаються питання, необхідні для виконання управлінських функцій з використанням сучасних підходів розвитку підприємств зв’язку; використання методів системного аналізу для удосконалення системи зв’язку; використання багатофакторної моделі виміру продуктивності підприємств зв’язку. Використання методів якісного дослідження систем, визначена сфера найбільш ефективного дослідження якісних методів системного аналізу. Розглянута імітаційна модель аналізу і планування продуктивності підприємств, як складної організаційної системи. Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю

«Інформаційні системи та технології в управлінні організацією» – нормативна дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності).

Введення до інформаційних систем в управлінні організацією. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем в управлінні організацією. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій. Планування розвитку управлінських інформаційних систем. Управління інформаційними системами в організації. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Корпоративні інформаційні системи. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет. Локальні і регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях. Безпека інформаційних систем. Автоматизовані системи управління, обробки та аналізу інформації. Технології обробки інформації. Математичне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем аналізу інформації. Застосування автоматизованих систем для аналізу діяльності підприємства та прийняття управлінських рішень. Автоматизовані системи планування та аналізу маркетингової діяльності. Провідний лектор – доц. Лєбєдєва І.Ю

«Креативні технології управління проектами та програмами» – нормативна дисципліна для підготовки магістрів (спеціалістів) за спеціальністю 8.05090402 (7.05090402) Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку.

Метою дисципліни є надання студентам сучасних та практичних навичок з управління проектами та програмами, враховуючи світовий та вітчизняний досвід. Формує у студентів проектно-орієнтований принцип сучасного розвитку організації, який полягає у систематичній розробці та впровадженні науково обґрунтованих проектів та програм, спрямованих на здійснення позитивних змін, які забезпечують успішне функціонування будь-якої організації. При цьому творчі технології в управлінні програмами розвитку стають визначальними. Провідний лектор – проф. Буріменко Ю.І.