Тема: Розробка організаційно-функціональної структури управління процесу надання послуг телефонного зв`язку в межах операторської діяльності ОНАЗ ім. О. С. Попова

У зв’язку з одержанням Одеською національною академією зв’язку ім. О. С. Попова ліцензії на операторську діяльність виникає проблема розробки організаційно-функціональної структури керування процесом надання послуг телефонного зв’язку, у межах операторської діяльності ОНАЗ ім. О. С. Попова. На етапі виходу оператора зв’язку на ринок, де висока конкуренція або при зміні організаційної структури роботи, необхідно ухвалювати рішення щодо питань позицирования на ринку телекомунікаційних послуг. Цьому повинне передувати повномасштабне маркетингове дослідження ринку, бізнес-аналіз, аналіз можливих конкурентів, інвестицій і т.д. У цьому випадку вимоги до бізнесу-моделі диктує ринок, що повинна описувати процеси й правила взаємодії оператора зв’язку й користувачів послуг, що включають внутрішні процеси компанії, кошти комунікації з користувачами, механізм реагування на ринкові зміни. Тут же визначається й організаційна структура самого оператора, у тому числі штатний розклад, схеми мотивації й компенсації персоналу.

На підставі виконаного – розроблена організаційна структура керування (ОСУ) процесу надання послуг телефонного зв’язку оператора ОНАЗ ім. О. С. Попова.

Тема: Аналіз проблем управління в галузі зв’язку 

Управління організаціями зв‘язку має багатофункціональний характер. Визначення напрямку удосконалення деяких функціональних сфер сприяє підвищенню рівня діяльності підприємства зв‘язку. У науковій роботі проведено аналіз методів оцінки конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг, визначено сутність поняття „конкурентоспроможність”, „конкурентоспроможність продукції (товару)”, „рівень конкуренто-спроможності продукції (товару)” та на їх основі запропонувати визначення понять „конкурентоспроможність послуги” та „рівень конкурентоспроможності послуги”. Проведено дослідження пошуку найбільш вигідної моделі придбання ІТ-обладнання для надання інформаційних послуг. Запропоновано методичний апарат прогнозування розвитку інфокомунікацій з урахуванням взаємного впливу інфокомунікаційного сектора і національної економіки. Розглянуто якісний склад компонентів тиражних білінгових систем. Проведено огляд впливу глобалізації та трансформаційних процесів на формування інформаційного суспільства. Підкреслено місце телекомунікаційних підприємств в інформатизації суспільства. Надано вимоги до інформаційного забезпечення телекомунікаційних підприємств та безпосередньо системи управління персоналом. Запропоновано впровадження HRM-системи як методу антикризового управління персоналом. Запропоновано напрямки розвитку персоналу телекомунікаційного підприємства, та надано методику формування вимог до кадрового потенціалу на прикладі провідних мобільних операторів України. Визначено тенденції та закономірності розвитку системи управління персоналом в сучасних економічних умовах.

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення організаційно-функціонального управління надання послуг зв‘язку в умовах ринку та конкуренції.

Тема: Актуальні проблеми удосконалення управління підприємствами зв’язку

Актуальні проблеми удосконалення управління підприємствами зв’язку включають декілька питань. У науковій роботі дано визначення та обґрунтування факторів та критеріїв конкурентоспроможності телекомунікаційних. Розглядаються методи урахування впливу інноваційної складової на конкурентоспроможність телекомунікаційних послуг. Розглядаються методи проведення маркетингових досліджень кадрового потенціалу телекомунікаційної сфери. Виконано розгорнутий аналіз чинників розвитку інфокомунікацій.  Зроблена оцінка ефективності інноваційної діяльності оператора зв’язку.

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення управління підприємствами зв’язку в умовах ринку.

Тема: Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку телекомунікаційної сфери України

Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку телекомунікаційної сфери  включають декілька питань. У науковій роботі визначено місце інформаційно-телекомунікаційних технологій в житті суспільства. Їх слід розглядати як сучасний важіль, що надає можливість трансформувати стратегії розвитку, як засіб, котрий можна використати практично у всіх галузях, а також новітній та потужний ресурс для економічного зростання. Визначено, за яким  критерієм встановлюється інтегральний показник стану та розвитку телекомунікацій. Визначено та обґрунтовано систему показників, які визначають рівень інтегрального показника стану та розвитку телекомунікацій. Розглянуто проблеми використання залежності між розвитком телекомунікацій та економічним рівнем розвитку країни. Визначені проблеми при впровадженні інформаційних технологій на підприємствах та розглянути основні інформаційні системи які використовуються в кадровій сфері телекомунікаційних підприємств. Надано рекомендації до інформаційного забезпечення  управління персоналом.

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення використання інформаційних технологій в розвитку телекомунікаційної сфери в умовах ринку.

Тема: Розвиток інфокомунікацій та його місце в інноваційному розвитку суспільства

Розвиток інфокомунікацій та його місце в інноваційному розвитку суспільства включають декілька питань. Проблеми цифрової нерівності та шляхи їх подолання. Зв’язок інформаційного суспільства і ринку телекомунікацій в Україні. Зроблено функціональний опис моделей розвитку інфокомунікацій. Розглянуто критерії порівняльного аналізу рівня розвитку ВКК. Виконано дослідження впливу соціально-економічних факторів на цифрову нерівність. Розглянуті проблеми проведення дослідження сучасних форм реалізації інновацій. Зроблена комплексна оцінка ефективності інноваційної діяльності ВАТ «Укртелеком». Надана формалізація не детермінованої  WBS та її характеристики. Розглядається процес формування команди проекту з використанням експертної системи. Розроблені  положення про щорічну рейтингову оцінку роботи професорсько-викладацького складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення інноваційного розвитку суспільства та інфокомунікацій.

Тема: Організаційно-функціональні проблеми управління розвитком телекомунікаційних компаній

Організаційні методи управління функціональною діяльністю телекомунікаційних компаній та їх розвиток включають декілька питань. У науковій роботі визначені та обґрунтуванні методи оцінки конкурентоспроможності телекомунікаційних операторів. Визначено, за яким будується оргструктура підприємства, та вплив на її побудову інформаційної системи підприємства. Визначена та обґрунтована соціальна значимість і недостатня наукова розробленість питань формування та впливу корпоративної культури як складової соціально-трудових відносин. Визначені проблеми розробки ефективних, гнучких управлінських технологій розвитку. Надано рекомендації до розробки основ проектних рішень в управлінні розвитком оператора зв’язку в умовах невизначеності.

Результати НДР упроваджені у системі управління організаціями зв‘язку.

Прогнозні припущення щодо розвитку об‘єкта дослідження – удосконалення управління діяльністю телекомунікаційних компаній.