Публікації Кафедри М та М за 2018-2019 н.р.

 

2019 рік

 

 1. Станкевич І.В. Використання маркетингових заходів у розповсюдженні друкованих видань освітньої організації / Станкевич І.В., Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. // науковий економічний журнал Інтелект ХХІ. – Київ: Національний університет харчових технологій. – 2019. – №2. – С. 124 – 130. (Журнал зареєстровано у Index Copernicus (Польща)

 2. Stankevich, L. System approach to research of modern markets of infocommunication services / Striy L.A., ZaharchenkoA. // Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць. Київ-2019. Випуск 1 (69), частина 1, 115-120. (Журнал індексується в НБУ ім. В.І. Вернадського, Index Copernicus, Google Scholar,  CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index)

 3. Striy L. A. Economic activity of enterprises  of telecommunication industry in conditions of implementation of the newst technologies / A. Striy, V. N. Orlov, L. A. Zaharchenko // Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5, № 1, 213-219.  DOI: htps://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-207-213  Indexed in the following international databases:IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science Core Collection; Research Papers in Economics (RePEc); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS).

 4. Striy L. Some aspects of the organization of managing the activity of the enterprise in the global markets / L. Striy, Zakharchenko, H. Mohammad, O. Rustamov // Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles. – Ajax Publishing, Montreal, Canada, 2019. – 124 p. – P. 48-53. (Стрій файл 18-19.9 Канада 2019) Видання індексується  та реферується  в світових базах даних: THOMSON REUTERS: Conference Proceedigs Citation IndexSocial Sciences & Humanities (CPCISSH); Science Index: RSCI / РИНЦ.

 5. Striy L. New types of activity of enterprises of lecommunications /  Striy, I. Stankevich, A. Hikmet, R. Babayev, O. Rustamov // Education, Law, Business: Collection of scientific articles. – Cartero Pablishing House, Madrid, Spain, 2019. – 200 p. – P. 47-51. (Стрій файл 18-19.10 Іспанія 2019) Видання індексується  та реферується  в світових базах даних: THOMSON REUTERS: Conference Proceedigs Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH); Science Index: RSCI / РИНЦ.

 6. Калугіна Н.А. Підготовка фахівців з менеджменту в умовах формування цифрової економіки та суспільства / Калугіна Н.А. // Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління. – Training. – Poland: WSBiP, 2019. – С. 49-51

 7. Борисевич Є.Г. Особливості формування маркетингових заходів підприємства в сучасних умовах/ Борисевич Є.Г.,  Каманюк А.  MATERIALS OF THE XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE CUTTING-EDGE SCIENCE – 2019 April 30 – May 7, 2019   Volume 7 Political science Economic science  Public administration Philosophy SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2019. С. 14-17

 8. Жуковська Л.Е. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ / Жуковська Л.Е. Кухаренко М.І./ MATERIALS OF THE XV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE – April 30 – May 7, 2019

 9. Тардаскіна Т.М. Застосування хмарних технологій в діяльності телекомунікаційних компаній / Т.М. Тардаскіна, Т.В. Грищук // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса,  –  С. 46-48.

 10. Богатирьова Л.Д. Формування клієнтоорієнтованого комерційного банку / Л.Д. Богатирьова, Т.І. Грушовенко, Отамірзаєва Є.І. // МатеріалиVIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса,  –  С. 32-34.  

 11. Тардаскіна Т.М. Застосування хмарних технологій в діяльності телекомунікаційних компаній / Т.М. Тардаскіна, Т.В. Грищук // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 46-48.

 12. Тардаскіна Т.М. Кластерна модель розвитку регіональної економіки України в умовах децентралізації державного управління / Т.М. Тардаскіна, В.Є. Зернов // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26-27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. – С. 49-50

 13. Богатирьова Л.Д. Діагностика діяльності оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком»  / Л.Д. Богатирьова, П.В. Дресвянніков// Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 34-35.

 14. Станкевич І.В. Запровадження концепції ризик-орієнтованого мислення в діяльності сучасних підприємств та організацій відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 / Станкевич І.В., Кіоса А.О. // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 38-39.

 15. Станкевич І.В. Інструментарій оцінки та управління якістю продукції (послуг)/ Станкевич І.В., Аббасов Е. // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 44-45.

 16. Станкевич І.В. Організація та функціонування готельного бізнесу в Україні: проблеми теорії та практики / Станкевич І.В., Сухорученко Т.С. // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 109-111.

 17. Богатирьова Л.Д. Діагностика діяльності оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком»  / Л.Д. Богатирьова, П.В. Дресвянніков// Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 34-35.

 18. Станкевич І.В. Запровадження концепції ризик-орієнтованого мислення в діяльності сучасних підприємств та організацій відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 / Станкевич І.В., Кіоса А.О. // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 38-39.

 19. Станкевич І.В. Інструментарій оцінки та управління якістю продукції (послуг)/ Станкевич І.В., Аббасов Е. // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 44-45.

 20. Станкевич І.В. Організація та функціонування готельного бізнесу в Україні: проблеми теорії та практики / Станкевич І.В., Сухорученко Т.С. // Матеріали VIIІ Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 26 -27 березня 2019 р. – Одеса, 2019. –  С. 109-111.

2018 рік

 1. Станкевич І.В. Маркетинговий інструментарій визначення конкурентних переваг операторів поштового зв’язку / Станкевич І.В., Тардаскіна Т. М., Івасілєвіч С. І. // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 15. – С. 69 – 82. (Журнал зареєстровано у наукометричних базах даних Ulrichsweb Global Serials Directory, DRJI, Index Copernicus, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), «Україніка наукова», Український індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE

 2. Bondarenko O.M. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AS THE BASIC COMPOSITE COMPOSITION OF THE POST OPERATOR./ Bondarenko O.M., Miller T.E. // Science and innovation: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2018. S 67 – 71.

 3. Striy L. A. The modern marketing environment of the Azerbaijani telecommunication enterprise / A. Striy, I. V. Stankevich, L. Agamedova // Науковий вісник УЖНУ. Серія «Економика». – 2018. – №2 (52). Р. 138-143. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).138-143 (Стрій файл 18-19.5 УГУ 2018 Видання індексується та реферується  в світових базах даних:CrossRef (США); Index Copernicus (Польща); Російський індекс наукового цитування (Росія); Google Scholar (США); Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (Україна).

 4. Бондаренко О.М. Переваги віддаленої роботи як ефективної форми зайнятості персоналу в сучасних умовах / О.М. Бондаренко, Ю.І. Рішко, Т.М. Тардаскіна // Бізнес Інформ. – 2018. – №12. – C. 425–430.  (Журнал представлено в: Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США); Index Copernicus (Польща) та ін.)

 5. Станкевич І.В. The modern marketing environment of the azerbaijani telecommunication  enterprise / Стрий Л.О., Агамедова Л. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Випуск2 (52). – С. 138 – 143. (Журнал зареєстровано у наукометричних базах даних: CrossRef (США); Index Copernicus (Польща)

 6. Сакун Г.О. Маркетинговий підхід до аналізу бізнес-процесів організації / Сакун Г.О., Калугіна Н.А., Власик С.В. // Економіка та суспільство: [науковий журнал]. – 2018. – №17. – с. 354-360 Електронний доступ: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17  (Журнал включено до Index Copernicus,).

 7. Тардаскіна Т.М. Визначення маркетингової стратегії оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» / Т.М. Тардаскіна, А.С. Душина, М.П. Манько // Економіка. Фінанси. Право – 2018. – Вип. –6/3. C. 20-25.

 8. Бондаренко О.М. Кластеризація регіональної економіки в умовах децентра лізації / С. П. Зернова, Д. М. Унтилова, О. М. Бондаренко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2018. – № 4. – С. 48 – 54. (Index Copernicus)

 9. Сакун Г.О. Маркетинговые инструменты управления франчайзингом в украине / Сакун Г.О., Калугіна, Старченко А.В. // Економіка і фінанси: [науковий журнал]. – 2018. – №10. – с. 40-46. (Журнал включено до Index Copernicus).

 10. Striy L. A. Modern infocommunications: research of factors affecting innovative development / L. A. Striy, V. N. Orlov, L. A. Zaharchenko // Economic journal Odessa polytechnic university. – № 1 (3). – P. 62-68.Retrieved from: http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/62.pdf DOI: 10.5281/zenodo.1304084 URL: http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/62.pdf (Журнал включено до Index Copernicus).

 11. Станкевич І.В. Розвиток сучасного енергоменеджменту: тарифоутворення у сфері надання послуг теплопостачання споживачам / Станкевич І.В., Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. // науковий економічний журнал Інтелект ХХІ. – Київ: Національний університет харчових технологій. – 2018. – №6. – С. 163 – 169. (Журнал зареєстровано у Index Copernicus (Польща)

 12. Bondarenko O.M. Requirements of modern employers for graduates competencies of economic and management specialties in telecommunications / M. Bondarenko, T.M. Tardaskina, O.V. Zavalevska // American Law and Economics Review. – 2018. – Issue. –2.(Volume 20). –C. 693-710 (Scopus and Web of Science)

 13. Tardaskina T.M. The role of network neutrality in developing the strategy of relationships between mobile operators and ott-service providers / Tardaskina T.M., Manko М.Р., Bondarenko О. М. // Oxford Review of Economic Policy, Issue 4 (2), (Winter 2018), Volume 34. Oxford University Press, 2018. – P.976 – 984 (Scopus and Web of Science)

 14. Тардаскіна Т.М. Особливості розвитку віртуальних операторів в Україні / Т.М. Тардаскіна, М.П. Манько, Ю.В. Терешко, Л.Д. Богатирьова // Scientific Journal «ScienceRise». – №2 (43) 2018.  – C. 22-26. Международный журнал “ScienceRise” индексируетсяв мировых наукометрических базах данных и системах: IndexCopernicus, CrossRef, РИНЦ, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo

 15. Striy L. Modern innovative businesses in the sphere of infocommunication / L. Striy, Zakharchenko, H. Mohammad, O. Rustamov // Strategic research directions: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018. – 200 p. – P. 34-38. URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-10.pdf

 16. Tardaskina T. Strategy of forming client-oriented private commercial bank /  Tardaskina, Tereshko J. //Vocational education and human capital: Scientific-practical and methodological journal. Azerbaycan Respublicasi. – 2018. №2. – С. 49-54.

 17. Striy L. Features of enterprise activities on the modern global market  / L. Striy,      Mohammad, E. Pavlenkov, A. Korniychuk, O. Rustamov // Actual scientific research: Collection of scientific articles. –  Editoria di Modena, Rome, Italy, 2018.  – 216 p. – P.77-62 . (Стрій файл 18-19.8 Італія 2018) Видання індексується  та реферується  в світових базах даних: THOMSON REUTERS: Conference Proceedigs Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH); Science Index: RSCI / РИНЦ.

 18. Стрій Л. О. Маркетинговий аналіз ринку послуг мобільного зв’язку в умовах впровадження новітніх технологій [Електронний ресурс] / Л. О. Стрій, А.К. Голубєв, Л. Д. Богатирьова, Д. І. Савицький // Інфраструктура ринку. – 2018. – №17. – с. 88-94. –Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/17-2018Журнал  індексується в  Index Copernicus International. 

 19. Стрий Л. А. Совершенствование менеджмента предпринимательской деятельности в рыночных условиях / Л. А. Стрий, А. Ал. Гаджилы, Ал. Ат. Гаджилы // Інфраструктура ринку. – 2018. – №18. – Режим доступа до ресурса: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018Журнал індексується в  Index Copernicus International.

 20. Пінчук Т.А. Структуризація програми  розвитку підприємства з оцінкою ступеня невизначеності результатів функціонування / Т.А.Пінчук, Ю.І. Буріменко // “Економіка та держава”, 2018.- №2.-27-32. Фахове видання з економіки та державного управління, (Index Copernicus),

 21. Kaluhina N.A. Problems of infrastructure functioning of the electronic digital signature in ukraine / Kaluhina N.A., Sakun A. A. /Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2018. – № 1.

 22. Сакун А.О. Особливості управління лояльністю клієнтів телекомунікаційного оператора»  / Сакун А.О., Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Глобальні та національні проблеми економіки –  2018. – № 4 (квітень). (фахове видання)

 23. Станкевич І.В. Організація та функціонування готельного бізнесу в Україні: проблеми теорії та практики / Сухорученко Т.С. // матеріали 73  НТК [«73-я Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів», (м. Одеса, 12 – 14 грудня 2018 р.)]; частина ІІ // ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. – С. 109 – 111.

 24. Бондаренко О.М. Впровадження інноваційних послуг у діяльність підприємства сфери зв’язку /А.І. Борщ, О.М. Бондаренко // Матеріали 73-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 12–14 грудня 2018р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. – С.93-95

 25. Bondarenko O.M. Employees motivation as a factor of the development of a modern intellectual enterprise / O. Bondarenko, A. Hrynko // I International Scientific and Practical Conference “Science, education, economics and society”, 04 – 08 June 2018. – Odesa: O.S. Popov ONAT, 2018. – Р. 21-23.

 26. Stankevich I.V.Network neutrality influence on the construction of strategic behavior of mobile operators with OTT-services providers / I.V. Stankevich, T.M. Tardaskina, M.P. Manko // I International scientific and practical conference «Science, Education, Economics and Society», June 4-8, 201 – Odessa. – 2018.

 27. Станкевич І.В. Маркетингові дослідження як основа забезпечення та підвищення рівня конкурентоспроможності освітньої організації / І.В. Станкевич, К.Лавриненко // матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (м. Переяслав-Хмельницький, 31 жовтня 2018 р.] // зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – 2018. – С. 28 – 31.

 28. Станкевич І.В. Теоретичні засади розвитку внутрішньої системи управління якістю діяльності освітньої організації / І.В. Станкевич, Ю.О.Бліхар // матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Конференції «Трансформація національної економіки в контексті реалізації Євроінтеграційної стратегії» (9 листопада 2018 року, м. Миколаїв). – 2018. – С. 72 – 74

 29. Тардаскіна Т.М. Управління кредитними ризиками комерційного банку в умовах конкуренції / Т.М. Тардаскіна, В.О. Осмоловська // Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції – Київ: НАУ, 2018. –  С. 367-369.

 30. Жуковська Л.Е. АУТСОРСИНГ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ / Жуковська Л.Е. Процей К. / Wykształcenie i nauka bez granici – 07 -15 grudnia 2018 roku

 31. Жуковська Л.Е. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА/ Жуковська Л.Е/ Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji – 07 -15 grudnia 2018 roku

 32. Стрий Л.А. Факторы, которые  влияют на результативность деятельности предприятий на глобальных рынках / Л. А. Стрий, О. М. Рустамов, С. Э. Абдурахманова // Azərbaycanda iqtisadi islahatların aktual problemləri. Respublika elmi-praktiki konfranin. Materiallari. – Nezriyyat-Poligrafiy Merkezi, Baki, AzMIU,   –  с. 100-102.

 33. Сакун А.А. Инновационные направления банковской деятельности в сфере иностранного инвестирования / Сакун А.А., Романенко Я. // Материали за XIV международна научна практична конференция, Новини на научния прогрес – 2018 , 15 – 22 август 2018 г.: София.« БялГРАД-БГ» – с. 6-9.

 34. Сакун А.А. Финансовая безопасность страхового рынка украины/ Сакун А.А., Семенда М. // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Předné vědecké novinky – 2018», Volume 2: Praha. Publishing House «Education and Science» – с.7-10.

 35. Сакун А.А. Элементы управления социальной ответственностью банковской системы украины / Сакун А.А., Шведа И.Р., Аббасов Є.  // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,«Nauka: teoria i praktyka – 2018» , Volume 4 Przemyśl: Nauka i studia – с. 7-10.

 36. Сакун А.А. Комплексный подход к диагностике кризисных явлений в финансовой деятельности банка/ Сакун А.А., Паришкура О., Калугина Н.А. // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Prospects of world science – 2018 , July 30 – August 7, 2018 : Sheffield. Science and education LTD – с. 6-9.

 37. Борисевич Є.Г. Роль інформаційної логістики в діяльності підприємства/ Борисевич Є.Г., Бабенко А.П.//MATERIŁY XIV MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWIPRAKTYCZNEJ KONFERENCJI WYKSZTAŁCENIE I NAUKA BEZ GRANICI – 2018. 07 -15   grudnia  2018 roku,  Volume 9, Ekonomiczne nauki, Przemyśl,  Nauka i studia, 2018 , с. 12-15.

 38. Борисевич Є.Г. Логістичний менеджмент на сучасному підриємстві/ Борисевич Є.Г., Драган К.Ю.// МАТЕРИАЛИ XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2018 17 – 25 November, 2018,  Volume 4, Икономики,София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018с. 5-8

 39. Борисевич Є.Г. Особливості формування логістичного сервісу в Україні на сучасному етапі/ Борисевич Є.Г., Маслова К.Г..//МАТЕРИАЛИ XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2018 17 – 25 November, 2018,  Volume 4, Икономики, София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018, с. 11-14

 40. Жуковська Л.Е. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ЦЕНТРІВ / Жуковська Л.Е. СатироваК.В./ МАТЕРИАЛИ ЗА XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 17 – 25 November, 2018

 41. Бондаренко О.М. ВДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТ – МАРКЕТИНГУ / Стогниенко Т.П., Бондаренко О.М. // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference, «Vědeckí pokrok na přelomu tysyachalety -2018» po Politika. Právní věda. Ekonomika. Philosophy. S.27-30.

 42. Жуковська Л.Е.ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ КАДРОВ: СТРУКТУРНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ИССЛЕДОВАНИЯ / Жуковська Л.Е. Капченко Р./ Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji – 07 -15 grudnia 2018 roku

 43. Тардаскіна Т.М. Конкурентні переваги оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» / Т.М. Тардаскіна, Р.В. Авелічев // Матеріали ХІV Международной научно-практической конференции «Научные горизонты-2018», 30-7 октября 2018 г. – г. Шеффилд. – 2018. – Т. 5. –  С. 64-66.

 44. Тардаскіна Т.М. Стратегічні напрями фундаментальної трансформації ПАТ «Укрпошта» / Т.М. Тардаскіна, Л.Д. Богатирьова, С.І. Гречко // Материали ХІV Международной научно-практической конференции  «Наука и инновации-2018», 7-15 октября 2018 г. – г. Пшемышль. – 2018. – Т. 4. –  С. 32-34.

 45. Тардаскіна Т.М. Особливості та переваги розвитку MVNO в Україні  / Т.М. Тардаскіна, Ю.В. Терешко, Т.В. Гуцул // Материалы ХІV Международной научно-практической конференции  «Новости научной мысли», 22-30 октября 2018 г. – г. Прага. – 2018. – Т. 4. –  С. 22-30.

 46. Ярош А.С. Маркетингові дослідження ринку споживачів щодо вибору смартфонів / А.С. Ярош // Материалы ХІV Международной научно-практической конференции «Научные горизонты-2018», 30 -7 октября 2018 г. – г. Шеффилд. –2018. – Т. 5. –  С. 64-66. Науковий керівник – Тардаскіна Т.М.

 47. Борисевич Є.Г. Імідж як чинник зміцнення ринкових позицій підприємтсва/ Борисевич Є.Г., Шевчук Ю.Т..// МАТЕРИАЛИ  XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ACHIEVEMENT OF HIGH SCHOOL – 2018 17 – 25 November,  2018,  Volume 4, Икономики, София «Бял ГРАД-БГ ОДД», 2018,  с. 39-42

 48. Борисевич Є.Г. Діяльність клієнтооріентованої організації в сучасних умовах/ Борисевич Є.Г., Романовська М.С.// МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 15-22 февруари 2018 г. Volume 5 Икономики ,     София «Бял ГРАД-БГ ОДД¬ 2018

 49. Борисевич Є.Г. Сучасні підходи до оцінки ефективності реклами/ Борисевич Є.Г., Романовська М.С.// МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018  15-22 февруари 2018 г. Volume 5  Икономики , София «Бял ГРАД-БГ ОДД¬ 2018, с.

 50. Борисевич Є.Г. Стратегічні напрми діяльності телекомунікаційних операторів/ Борисевич Є.Г., Дубічинська М.А.// MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL – 2018   February 28 – March 7 , 2018  Volume 6  Economic science  SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2018, с. 28-32

 51. Пінчук Т.А. Методичні підходи до формування програм розвитку підприємства звʼязку в умовах нестабільного підприємницького середовища /Т.А.Пінчук// Тези доповіді до ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки», – 2018 м. Київ,

 52. Пінчук Т.А. Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку  оператора / Т.А.Пінчук//  Тези доповіді до Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика»,   -2018,  м. Полтава

 53. Тардаскіна Т.М. Інноваційний розвиток підприємства поштового зв‘язку  / Т.М. Тардаскіна, Н.О. Ткаченко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 21 -22 березня 2018 р. – Одеса, 2018. –  С. 66-68.

 54. Кульчицька М. К. Характеристика рекламних засобів за сферами застосування в умовах інформатизації / Морга К.С., Кульчицька М. К.  // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018, стр.56-60

 55. Богатирьова Л.Д. Удосконалення маркетингової стратегії оператора поштового зв’язку ТОВ «Нова пошта» в конкурентних умовах / Богатирьова Л.Д., Піпа А.А. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018, стр.32-34

 56. Пінчук Т.А. Маркетингове управління лояльністю споживачів на підприємстві / Шепель Р.В., Пінчук Т.А. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018, стр.69-71

 57. Бондаренко О.М. Можливості впровадження в Україні закордонного досвіду використання криптовалюти / О.М. Бондаренко, К. Д. Головань // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 березня 2018 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. – С. 34 – 38.

 58. Bondarenko O.M. Requirements of modern employers for graduates competencies of economic and management specialties in telecommunications / M. Bondarenko, T.M. Tardaskina, O.V. Zavalevska // American Law and Economics Review. – 2018. – Issue. –2.(Volume 20). –C. 693-710. (Scopus and Web of Science)

 59. Станкевич І.В. Маркетинговий інструментарій визначення конкурентних переваг операторів поштового зв’язку / Станкевич І.В., Тардаскіна Т. М., Івасілєвіч С. І. // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 15. – С. 69 – 82. (Журнал зареєстровано у наукометричних базах даних Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DRJI, Index Copernicus, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), «Україніка наукова», Український індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

 60. Станкевич І.В. The modern marketing environment of the azerbaijani telecommunication  enterprise / Стрий Л.О., Агамедова Л. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Випуск2 (52). – С. 138 – 143. (Журнал зареєстровано у наукометричних базах даних: CrossRef (США); Index Copernicus (Польща)

 61. Сакун Г.О. Маркетинговий підхід до аналізу бізнес-процесів організації / Сакун Г.О., Калугіна Н.А., Власик С.В. // Економіка та суспільство: [науковий журнал]. – 2018. – №17. – с. 354-360 Електронний доступ: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17  (Журнал включено до Index Copernicus,).

 62. Тардаскіна Т.М. Визначення маркетингової стратегії оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» / Т.М. Тардаскіна, А.С. Душина, М.П. Манько // Економіка. Фінанси. Право – 2018. – Вип. –6/3. C. 20-25.

 63. Бондаренко О.М. Кластеризація регіональної економіки в умовах децентра лізації / С. П. Зернова, Д. М. Унтилова, О. М. Бондаренко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2018. – № 4. – С. 48 – 54. (Index Copernicus)

 64. Striy L. A. Modern infocommunications: research of factors affecting innovative development / L. A. Striy, V. N. Orlov, L. A. Zaharchenko // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2018. –№ 1 (3). – P. 62-68. – Retrieved from: http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/62.pdfDOI: 10.5281/zenodo.1304084

 65. Bondarenko O.M. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AS THE BASIC COMPOSITE COMPOSITION OF THE POST OPERATOR./ Bondarenko O.M., Miller T.E. // Science and innovation: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2018. S 67 – 71.

 66. Striy L. Modern innovative businesses in the sphere of infocommunication / L. Striy, Zakharchenko, H. Mohammad, O. Rustamov // Strategic research directions: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018. – 200 p. – P. 34-38. URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-10.pdf

 67. Сакун А.А. Инновационные направления банковской деятельности в сфере иностранного инвестирования / Сакун А.А., Романенко Я. // Материали за XIV международна научна практична конференция, Новини на научния прогрес – 2018 , 15 – 22 август 2018 г.: София.« БялГРАД-БГ» – с. 6-9.

 68. Сакун А.А. Финансовая безопасность страхового рынка украины/ Сакун А.А., Семенда М. // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Předné vědecké novinky – 2018», Volume 2: Praha. Publishing House «Education and Science» – с.7-10.

 69. Сакун А.А. Элементы управления социальной ответственностью банковской системы украины / Сакун А.А., Шведа И.Р., Аббасов Є.  // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,«Nauka: teoria i praktyka – 2018» , Volume 4 Przemyśl: Nauka i studia – с. 7-10.

 70. Сакун А.А. Комплексный подход к диагностике кризисных явлений в финансовой деятельности банка/ Сакун А.А., Паришкура О., Калугина Н.А. // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Prospects of world science – 2018 , July 30 – August 7, 2018 : Sheffield. Science and education LTD – с. 6-9.

 71. Станкевич І.В. Маркетингові дослідження як основа забезпечення та підвищення рівня конкурентоспроможності освітньої організації / І.В. Станкевич, К.Лавриненко // матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (м. Переяслав-Хмельницький, 31 жовтня 2018 р.] // зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – 2018. – С. 28 – 31.

 72. Станкевич І.В. Теоретичні засади розвитку внутрішньої системи управління якістю діяльності освітньої організації / І.В. Станкевич, Ю.О.Бліхар // матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Конференції «Трансформація  національної економіки в контексті реалізації Євроінтеграційної стратегії» (9 листопада 2018 року, м. Миколаїв). – 2018. – С. 72 – 74

Публікації Кафедри М та М за 2015-2018 н.р.

 

 1. Станкевич І.В. Організаційно-економічні напрямки розвитку українських освітніх організацій в контексті вимог Європейського простору вищої освіти / І.В. Станкевич // Організаційно-економічні напрямки розвитку українських освітніх організацій в контексті вимог європейського простору вищої освіти / І. В. Станкевич // Науковий вісник Полісся. – № 3 (7). – – С. 60-75. (фахове видання, Web of science).

 2. Стрий Л.А. Современная маркетинговая среда предприятия телекоммуникаций Украины / А.К. Голубев, Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.А. Сакун // Молодой вчений. [Науковий журнал]. – 2016. – №9(36). – Херсон: – Видавничий дім “Гельветика”. – С. 30-34. – ISSN 2304-5809. (0,61 др. арк., всем по 0, 15 д.а.). Индекс цитирования: Index Copernicus

 3. Стрий Л.А. Модель сетевой организац ионной структуры горизонтальной корпорации в инфокоммуникациях / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, Л.А. Захарченко // Економіка: реалії часу: [науковий журнал]. – 2016. – №6 (26). – С. … – … . Индекс цитирования: Index Copernicus, РИНЦ и др.

 4. Стрий Л.А. Глобальная экономика: некоторые аспекты современной парадигмы управления / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Глобальні та національні проблеми економіки: [Електронне наукове фахове видання]. – Випуск 12. – Миколаев: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – С. 39-43. ISSN 2113-3965.(0,61 др. арк., всем по 0,20 д.а.) Видання індексується та реферується  в зарубежних базах даних: Index Copernicus Internatiomal.

 5. Сакун Г.О. Ризики певних стадій розвитку соціальної відповідальності телекомунікаційних компаній в Україні / Сакун Г.О., Калугіна Н.А. // Економіка і фінанси: [науковий журнал]. – 2016. – №12 – С.118-125 . Индекс цитирования: Index Copernicus

 6. Сакун Г.О. Формування іміджу організації як фактора впливу на поведінку персоналу / Сакун Г.О., Калугіна Н.А. // Економіка і фінанси: [науковий журнал]. – 2017. – №1 – С.91-98 . Индекс цитирования: Index Copernicus

 7. Тардаскіна Т.М. Вплив провайдерів ОТТ-сервісів на діяльность операторів мобільного зв’язку / Т.М. Тардаскіна, М.П. Манько. – Бізнесінформ. – 2016. – № 7. – С. 91-96. ( Журнал «Бізнес Інформ« представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США); Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща);  Directory of Open Acess Journals;  CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія);  Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index;  GetInfo (Німеччина);  BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);  COPAC Union Catalogue (Велика Британія);  J-Gate (Індія);  Open Access Library;  Scientific Indexing Services;  Advanced Science Index;  Академия Google (США);  InfoBase Index;  WorldCat).

 8. Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв / І.В. Станкевич // Бізнес інформ: міжнародний науковий економічний журнал. – 2016. – №6. – C. 119–125. Журнал індексується та реферується бібліографічними та наукометричними базами, даних як: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща) тощо

 9. Тардаскіна Т. М., Станкевич І. В., Бондаренко О. М. Визначення маркетингової стратегії розвитку УДППЗ «Укрпошта» в умовах лібералізації ринку послуг поштового зв’язку // Бізнес Інформ. – 2016. – №12. – C. 318–323. Журнал індексується та реферується бібліографічними та наукометричними базами, даних як: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща) тощо

 10. Калугіна Н.А. Концептуальні засади стратегічного розвитку телекомунікаційного підприємства / Н.А. Калугіна, Д.І. Рудницький // Перспективные направления научных исследований: Збірник наукових статей. –CoventryUnitedKingdom. –  С. 105-109. Индекс цитирования: РИНЦ.

 11. Тардаскина Т.Н. Маркетинговые исследования развития Интернет-рекламы в зарубежных странах и в Украине / Т.Н. Тардаскіна, А.С. Павлюченко, Э. Маммадов  // Наука и практика: Збірник наукових статей. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia.– 2016. –  С. 235-239.  Индекс цитирования: РИНЦ.

 12. Стрий Л.А. Маркетинговый менеджмент внешнеэкономической деятельности в условиях глобальной экономики / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, С. Гусейнли // Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам IХ научно-практической конференции «Наука в современном мире» (24 мая 2016 года): сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Выпуск 5(9). – С. 26-30. ISSN: 2409-4102. Индекс цитирования: РИНЦ.

 13. Стрій Л.О. Деякі шляхи підвищення результативності економічної діяльності підприємства  з  використанням можливостей мережі Інтернет / Л.О. Стрій, С.М. Кимович Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ХIV научно-практической конференции «Наука в современном мире» (20 ноября 2016 года): сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Выпуск 10(14). – С. 76-80. ISSN: 2409-4102. Индекс цитирования: РИНЦ.

 14. Тардаскіна Т.М. Впровадження інноваційних послуг і технологій у діяльність УДППЗ «Укрпошта» / Т.М. Тардаскіна, К.Р. Пузирьова // Перспективные направления научных исследований: Збірник наукових статей. – Coventry United Kingdom. –  С. 286-292.  Индекс цитирования: РИНЦ.

 15. Стрій Л.О. Адаптація підприємства інфокомунікацій до умов конкурентного середовища / Л.О.Стрій, А.К. Голубев, С.С. Аніцев. Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ХV научно-практической конференции «Наука в современном мире» (20 декабря 2016 года): сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Выпуск 11(15). – С. …-… ISSN: 2409-4102. Индекс цитирования: РИНЦ.

 16. Станкевич І.В. Комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності/ Станкевич І.В., Борисевич Є.Г., // Економіка та держава. – 2017. – №3. – С. 71 –76

 17. Станкевич І.В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій / І.В. Станкевич, В.С. Тігарєва // Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». – Випуск 3/2016 (98). – Частина 1. – С. 113 – 122.

 18. Стрий Л.А. Развитие конкурентной среды на рынке услуг связи Украины / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, А.А. Сакун // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 6. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”.– С. 81-85. – ISSN 2524-0897.

 19. Стрий Л.А. Сетевая организация рынков инфокоммуникационной отрасли / Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економічні науки.– 2016. – Вип. 16.– частина 4. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 43-47. ISSN 2307-8030.

 20. Стрий Л.А. Глобальная экономика: современное состояние глобальных рынков / Л.А. Стрий // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економічні науки.– 2016. – Вип. 18.– частина 2. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 92-95. ISSN 2307-8030.

 21. Стрий Л.А. Модель эволюции видов рынка / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко А.К. Голубев // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 2. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”.– С. 81-85. – ISSN 2524-0897.

 22. Стрий Л.А. Методология научных исследований: особенности организации исследований с использованием сети Интернет / Л. А. Стрий // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 3. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – С. 81-85. – ISSN 2524-0897.

 23. Стрий Л.А. Экономическая безопасность бизнеса: некоторые аспекты безопасности при реализации инновационной стратегии развития / Л.А. Стрий // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 7. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – С. 163-167. – ISSN 2524-0897.

 24. StriyA. Modern innovative businesses in the sphere of infocommunication / L.A. Striy, L.D. Bogatyreva, A.A. Kosovozhkin // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. –  “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. – 328 p. – P. 59-63.

 25. Striy Title of the article // Modern innovative businesses in the sphere of infocommunication. – East-West Association for Advanced and Higher Education. Vienna, 2016.

 26. Striy A. Management of network structures in the field of infocommunications / L.A. Striy, L.A. Zaharchenko,A.K. Golubev // Topical questions of contemporary science: Collection of scientific articles. – Aspekt Publishing, Taunton, MA, United States of America, 2017. – 508 p. – P72-79. ISBN 978-0-9988732-1-3 Видання індексується: Index: РІНЦ.

 27. Striy A. Adaptation of the economic activity of a telecommunications company to the conditions of a competitive market / L.A. Striy, G.V. Tolkachova, A.K. Golubev, N. Rzaev // Development strategy of science and education: Collection of scientific articles. – Fidelite editions, Namur, Belgique, 2017. – 332 p. – P126-132. ISBN 978-0-9942661-4-9. Видання індексується та реферується  в зарубежних базах даних: Science Index: РІНЦ.

 28. Тардаскіна Т.М., Павлюченко А.С., Мамадов Э. Основные направления развития интернет-рекламы в зарубежных странах и в Украине  / Т.М. Тардаскіна, А.С. Павлюченко, Э. Мамадов  //  Восточное партнерство – 2016: Материалы ХІ Международной научно-практической конференции, 7-15 сентября.  – г. София.  – 2016. – Т.1. –  С. 26-28. 

 29. Тардаскіна Т.М. Визначення та обгрунтування маркетингової стратегії УДППЗ «УКРПОШТА» з урахуванням досвіду іноземних поштових операторів / Т.М. Тардаскіна, Х.А. Абасова // Научный потенциал мира: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции, 15-22 сентября 2016 р.: тезисы доклада. – г. Пшемышль.  – Т.1. –  С. 13-15. 

 30. Тардаскіна Т.М., Рудомьотова О.С. Тенденції розвитку основних месенджерів в Україні / Т.М. Тардаскіна, О.С. Рудомьотова // Научный потенциал мира: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции, 17-25 октября 2016 р.: тезисы доклада. – г. София. – 2016. – Т.1. – С. 38-41. 

 31. Тардаскіна Т.М. Організаційний підхід щодо створення системи інформаційної безпеки підприємства / Т.М. Тардаскіна, М.І. Скрижинський // Новости научной мысли-2016: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции, 27-5 ноября 2016 р.: тезисы доклада. – г. Прага. – 2016. – Т.1. –  С. 49-52. 

 32. Станкевич І.В. Моніторинг факторів впливу на якість вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій / Станкевич І.В. // Мaterials of International scientific-practical conference [Economic Development strategy in terms of European integration (may 27, 2016 (Kaunas, Lithuania)]. – Lithuania: Aleksandras Stulginskis University. Business and Rural development management institute. – P. 186 – 189.

 33. Станкевич І.В. Принципы управления учебно-производственной деятельностью образовательных организаций / Станкевич І.В. // Материалы Международной научно-практической конференции: «Перспективные направления научных исследований» (Perspective directions of scientific researches, Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 30 сентября 2016 года). – рр. 143 – 146.

 34. Сакун А.А.  Формирование социально-психологических характеристик персонала телекомуникационного предприятия / Попович К.А.,Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Nauka i inowacja – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 19-22.

 35. Сакун А.А.  Формирование и эффективное обеспечение организационной культуры предприятия / Звягінцева В.В., Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Nauka i inowacja – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 25-28.

 36. Сакун Г.О. Лояльність персоналу в банківській сфері / Бакриу В.Л., Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Nauka i inowacja – 2016» Volume Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 22-25.

 37. Сакун Г.О. Імідж організації як фактор впливу на поведінку персоналу  організації / Романова  І.О., Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Nauka i inowacja – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 16-19.

 38. Тардаскіна Т.М. Організація системи економічної безпеки телекомунікаційного оператора/ Т.М. Тардаскіна, Ю.М. Димовська // Перспективные разработки науки и техники – 2016: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции, 7-15 ноября  2016 р.: тезисы доклада. – г. Пшемішль. – 2016. – Т.1. –  С. 115-116.  

 39. Тардаскіна Т.М. Формування та удосконалення корпоративної культури підприємствам/ Т.М. Тардаскіна, С.В. Мокроусов // Актуальны питання організації та управління діяльністю підприємств в сучасних умовах господарювання: Материалы 6-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 листопада 201 р.: збірник тез доповідей. – м. Харків. – 2016. – – С. 271-273. 

 40. Сакун Г.О. Обеспечение эффективного управления персоналом как основной резерв роста объемов предоставления услуг операторов телекоммуникаций  / Сакун Г.О., Волков А.М. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 242-246.

 41. Сакун Г.О. Основные элементы механизма управления персоналом и оплаты труда на предприятии / Сакун Г.О., Кушнир А. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 246-250.

 42. Пінчук Т.А. Основні принципи формування програм розвитку підприємства / Пінчук Т.А. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 203-207.

 43. Пінчук Т.А. Теоретичні аспекти формування портфеля програм розвитку підприємства / Пінчук Т.А.// Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 207-212.

 44. Пінчук Т.А. Особливості формування програми розвитку телекомунікаційними операторами / Пінчук Т.А. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 212-217.

 45. Станкевич І.В. Система управління якістю як основа забезпечення сталого розвитку підприємства поштового зв’язку / Станкевич І.В., Сидоренко О.О. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [«Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності», (м. Миколаїв, 4-5 листопада 2016 року)]. – Миколаїв: ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2016. – С. 37 – 41.

 46. Bondarenko Elena Psycholinguistics in manager’s business-communication / Bondarenko Elena, Sokolova Yuliia – Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.64-66.

 47. Богатирьова Л.Д. Дослідження ринку поштової логістики України / Богатирьова Л.Д., Івасілєвіч С.І.– Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.67-70.

 48. Борисевич Є.Г. Сучасний аутсорсинг: особливості використання, переваги та недоліки / Борисевич Є.Г., НіколоваМ.Е.– Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.70-73.

 49. Борисевич Є.Г. Сервісний бренд оператора зв‘язку як основа формування споживчої лояльності / Борисевич Є.Г., Устич К. В.– Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.73-77.

 50. Сакун А.А. Кадровая стратегия как метод улучшения социально-психологического климата предприятия / Калашник А.О., Павлов И.В., Сакун А.А. – Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.83-86.

 51. Ісайко Т.А. Змусити стратегію працювати, складніше ніж реалізувати / Камбур Н.М., Ісайко Т.А.– Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційног суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.86-88.

 52. Пінчук Т. А. Вплив маркетингової діяльності на конкурентоспроможність підприємства / Пінчук Т. А., Христіна В. В. – Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.91-93.

 53. Станкевич І.В. Існуючі підходи щодо моніторингу та кількісних методів оцінювання якості вищої освіти та результативності діяльності освітніх організацій / Станкевич І.В.– Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.93-97.

 54. Тардаскіна Т.М. Стратегія розвитку послуг кур’єрської доставки для ПАТ «Укрпошта»/ Тардаскіна Т.М., Богатирьова Л.Д., Фарафонов В.А. – Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р.  м. Одеса. – Секція 2. – С.98-100.

 55. Тардаскіна Т.М. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку електронної комерції в Україні / Тардаскіна Т.М., Масленникова В.В. – Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.100-103.

 56. Сакун А.А. Возможности формирования и управления экономическим потенциалом телекоммуникационного предприятия / Ткач Е.А., Сакун А.А. – Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 28-29,березня 2017 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.103-106.

 57. Kaluhina, N. A. Innovative strategy of the telecommunication enterprise development / N. A. Kaluhina, A. A. Sakun, T. M. Tardaskina // Науковий вісник Полісся. – 2017. – № 2 (10). Ч. 2. – С. 31-38. (фахове видання, Web of science).

 58. Сакун Г.О. Государственное управление успешным национальным брендом в условиях глобализации  / Сакун Г.О., Тардаскіна Т.М. // Молодий вчений: [науковий журнал]. – 2017. – №10 (50) жовтень. – С.775-778 . (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз:РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus, Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015)).

 59. Станкевич І.В. Бізнес-процеси системи управління якістю освітньої організації: ідентифікація та моделювання / Станкевич І.В. // Проблеми економіки: науковий журнал. – Х.: Харківський національний економічний університет, Інжек. – 2017. – №1. – C. 258–268. (Журнал індексується та реферується бібліографічними та наукометричними базами, даних як: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Research Bible (Японія), Directory of Research Journals Indexing (Індія).

 60. Станкевич І.В. Управління діяльністю освітніх організацій в сучасних умовах: обґрунтування складових траєкторії розвитку / Станкевич І.В. // Сталий розвиток економіки: міжнародний науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – 2017. – № 2 (35) – С. 110 – 121. (Журнал входить до таких національних та міжнародних наукометричних баз реферування та індексування: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe); IndexCopernicusJournalsMasterList, Польща (http://journals.indexcopernicus. com/++,p24781498,3.htm)).

 61. Станкевич І.В. Системно-кібернетична освітня модель управління діяльністю освітньої організації на основі функції корисності підвищення рівня якості / Станкевич І.В. // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 7. – Режим доступу: http: // http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5751 (журнал індексується та реферується бібліографічними та наукометричними базами, даних як: Index Copernicus, Scientific Indexing Services, Google Scholar).

 62. Станкевич І.В. Аналіз механізмів управління рекламною діяльністю операторів мобільного зв’язку та напрямки їх подальшого розвитку / Станкевич І.В., Пахтусов М.І. // «Економічний форум»: науковий журнал Луцького національного технічного університету. – 2017. – № 4 – С. 152 – 158. (Журнал індексується та реферується бібліографічними та наукометричними базами, даних як: Ulrich’s Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща)).

 63. Станкевич І.В. Методи кількісного оцінювання якості діяльності освітньої організації / Станкевич І.В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб наук. праць. – Серія: Економіка і менеджмент. – Одеса: МГУ. – Випуск 26. Частина 1. – 2017. – С. 115 – 120. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (ICV 2015: 33.27)).

 64. Станкевич І.В. Рейтингова система оцінювання працівників в забезпеченні якості діяльності освітньої організації / Станкевич І.В. // Бізнес інформ: міжнародний науковий економічний журнал. – 2017. – №9. – C. 93 – 100. (Журнал індексується та реферується бібліографічними та наукометричними базами, даних як: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща) тощо).

 65. Тардаскіна Т.М. Визначення конкурентних переваг операторів мобільного зв’язку України / Т.М. Тардаскіна, М.А. Мікаєлян, О.С. Семенченко // Економіка, фінанси, право. – 2017. – Вип. 8/1. – C. 11-17. (Index Copernicus International»)

 66. Тардаскіна Т.М. Вплив поточної тарифної політики GSM-оператора на визначення стратегії його розвитку / Т.М. Тардаскіна, О.С. Павлюченко, М.П.  Манько // Вісник Маріупольського державного університету. Серія:Економіка» – 2017. – Вип. 13. – C. 44–54. («Index Copernicus International»(Польща)

 67. Сакун Г.О. Обоснование основных элементов маркетинговой стратегии развития страховых 

  организаций в Украине / Сакун Г.О., Тардаскіна Т.М., Василєва Ю.В. // Економіка та суспільство: [науковий журнал]. – 2017. – №12. Електронний доступ: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-12  (Журнал включено до Index Copernicus,).

 68. Сакун Г.О. Влияние корпоративной социальной ответственности на управленческую деятельность банков / Сакун А.А., Калугина Н.А., Павленко А.А.  // Економіка і фінанси: [науковий журнал]. – 2017. – №12 – С.118-125 .  (Журнал включено до Index Copernicus,).

 69. Сакун А.А. Маркетинговая составляющая государственного управления развитием конкурентоспособности товарного экспорта [Електронний ресурс] / Сакун Г.О.// Глобальні та національні проблеми економіки: [науковий журнал]. – 2017. – №20. Електронний доступ: http://global-national.in.ua/issue-20-2017  (Журнал включено до Index Copernicus,).

 70. Тардаскіна Т.М. Особливості розвитку віртуальних операторів в Україні / Т.М. Тардаскіна, М.П. Манько, Ю.В. Терешко, Л.Д. Богатирьова // Scientific Journal «ScienceRise». – №2 (43) 2018.  – C. 22-26. Международный журнал “ScienceRise” индексируетсяв мировых наукометрических базах данных и системах: IndexCopernicus, CrossRef, РИНЦ, WorldCat, Ulrich’s Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo

 71. Striy L. Enterprises of telecommunications in Ukraine: research of the present state and directions of development / L. Striy, Orlov, L. Zakharchenko, A.  Golubev,  L. Bogatyreva // Technology audit and produchtion reserves, 2017. – 4/4 (36), Page 15-21, 52-53. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2017.108664.

 72. Striy L. Market of communication and internet services: research of competitive environment: abstract and  references / L. Striy, I. Yepifanova, Orlovskiy, Sh. Sоbirov, B. Miralibekov // Technology audit and produchtion reserves, 2017 – 5/5 (37). Page 20-24, 57. DOI: http://dx.doi.org/10.15587/2312-8372.2017.113276.

 73. Striy L.A. Marketing management of pricing in the field of infocommunications / L. A. Striy, A. Golubev, L. A.  Zakharchenko, G. V. Tolkachova, K.Yu. Sydorenko // Economics and Finance, 2017. – 9, Page 218-224.

 1. Стрій Л. О. Маркетинговий аналіз ринку послуг мобільного зв’язку в умовах впровадження новітніх технологій [Електронний ресурс] / Л. О. Стрій, А.К. Голубєв, Л. Д. Богатирьова, Д. І. Савицький // Інфраструктура ринку. – 2018. – №17. – с. 88-94. –Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/17-2018Журнал  індексується в  Index Copernicus International. 

 2. Стрий Л. А. Совершенствование менеджмента предпринимательской деятельности в рыночных условиях / Л. А. Стрий, А. Ал. Гаджилы, Ал. Ат. Гаджилы // Інфраструктура ринку. – 2018. – №18. – Режим доступа до ресурса: http://www.market-infr.od.ua/uk/19-2018Журнал індексується в  Index Copernicus International.

 3. Bondarenko O.M.THE PROBLEMS OF FORMING TEAMS IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY / M. Bondarenko, K.V. Pavlikova //  Topical issues of contemporary science: Collection of scientific articles. – C.E.I.M. Valencia, Venezuela, 2017. – P. 71 – 75.

 4. Bondarenko O.M. FOREIGN EXPERIENCE IN MANAGING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A TELECOMMUNICATIONS ENTERPRISE/ O.M. Bondarenko, A.A. Hrynko, D.D. Kazakovtseva // Science and education: Collection of scientific articles. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2017. – Р. 52-58.

 5. Пінчук Т.А. Структуризація програми  розвитку підприємства з оцінкою ступеня невизначеності результатів функціонування / Т.А.Пінчук, Ю.І. Буріменко // “Економіка та держава”, 2018.- №2.-27-32. Фахове видання з економіки та державного управління, (Index Copernicus),

 6. Станкевич І.В. Комплексний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності випускників освітніх організацій в контексті вимог працедавців / І.В. Станкевич, Є.Г.Борисевич // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2017. – №3. – С. 71 – 76. Журнал індексується та реферується бібліографічними та наукометричними базами, даних як: SIS (Scientific Indexing Services) та Google scholar

 7. Tardaskina T.M. Introduction of innovative services and technologies in the activity «Ukrposhta» / M. Tardaskina,  O.S. Pavliuchenko, A.V. Panasіuk // Science and practice: innovative approach: Collection of scientific articles. – Les Editions L’Originаlе, Paris, France, 2017. –  P. 247-252

 8. Kaluhina N.A. Problems of infrastructure functioning of the electronic digital signature in ukraine / Kaluhina N.A., Sakun A. A. /Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2018. – № 1

 9. Станкевич І.В. Кваліметричний підхід до оцінювання якості діяльності освітньої організації методом Парето / І.В. Станкевич // «Бізнес-навігатор»: науково-виробничий журнал. – Херсон: ПВНЗ «Міжнародний університет бізканесу і права». – 2017. – № 2(41). – С. 70 – 78.

 10. Сакун А.О. Особливості управління лояльністю клієнтів телекомунікаційного оператора»  / Сакун А.О., Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. // Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: Глобальні та національні проблеми економіки –  2018. – № 4 (квітень). (фахове видання)

 11. Стрій Л.О. Глобальний бенчмаркетінг як метод боротьби з інтелектуальною міграцією в Україні / Л.О. Стрій, О.Є. Семенченко, М.А. Мікаєлян // БІЗНЕС ІНФОРМ, 2017. – №5. – 8-13.

 12. Сакун Г.О. Факторы управления конкурентоспособностью транснациональных корпораций высокотехнологичного бизнеса / Отставнов А.Д., Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2017» Volume Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 31-34.

 13. Незгода И.В. Обоснование маркетинговой стратегии конкурентоспособности экспортных отношений в украине/ Незгода И.В., Казимирчук А.С. // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2017» Volume Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 27-31. Науковий керівник – Сакун Г.О.

 14. Тардаскіна Т.М. Модель розвитку сфери ІКТ в Україні / Т.М. Тардаскіна, С.В. Кернична // Научный потенциал мира – 2017: Материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции, 15-22 сентября  2017 г.: тезисы доклада. – г. София. – 2017. – Т.3. –  С. 6-9. 

 15. Тардаскіна Т.М. Формування корпоративного іміджу закладу вищої освіти  / Т.М. Тардаскіна, Г.В. Боз // Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2017» , 07 -15 listopada 2017 roku. –  Przemyśl. – 2017. – V.2. –  С. 15-18. 

 16. Kaluhina A. Problems of infrastructure functioning of the electronic digital signature in ukraine / N.A. Kaluhina // International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World, Part I, December 22th, 2017. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing.- Pp. 36-39

 17. Борисевич Є.Г. Діяльність клієнтооріентованої організації в сучасних умовах/ Борисевич Є.Г., Романовська М.С.// МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 15-22 февруари 2018 г. Volume 5 Икономики ,     София «Бял ГРАД-БГ ОДД¬ 2018

 18. Борисевич Є.Г. Сучасні підходи до оцінки ефективності реклами/ Борисевич Є.Г., Романовська М.С.// МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018  15-22 февруари 2018 г. Volume 5  Икономики , София «Бял ГРАД-БГ ОДД¬ 2018, с.

 19. Борисевич Є.Г. Стратегічні напрми діяльності телекомунікаційних операторів/ Борисевич Є.Г., Дубічинська М.А.// MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL – 2018   February 28 – March 7 , 2018  Volume 6  Economic science  SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2018, с. 28-32

 20. Борисевич Є.Г. Значення інформаційних логістичних систем для сучасного підприємства/ Борисевич Є.Г., Поліщук Г.В., Пилєва І.М..// MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE CONDUCT OF MODERN SCIENCE – 2017 November 30 – December 7, 2017  Volume 7  Political science Law  Economic science Philosophy  SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2017,  с. 9-12

 21. Бондаренко О.М. ІННОВАЦІЙНІ ПОСЛУГИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ / О.М. Бондаренко, В.Д. Довгаль // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Proceedings of academic science – 2017, August 30 – September 7 , 2017 : ENGLAND, Sheffield. Science and education – P. 25 – 28.

 22. Бондаренко О.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА / О.М Бондаренко., С.І. Івасілєвіч // Материали за XIII международна научна практична конференция, Бъдещи въпроси от света на науката – 2017 , 15-22 декември 2017 г. Икономики. : София.« Бял ГРАД-БГ » – С. 41- 45.

 23. Пінчук Т.А. Методичні підходи до формування програм розвитку підприємства звʼязку в умовах нестабільного підприємницького середовища /Т.А.Пінчук// Тези доповіді до ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки», – 2018 м. Київ,

 24. Пінчук Т.А. Економічні та соціально-психологічні складові ефективності програм розвитку  оператора / Т.А.Пінчук//  Тези доповіді до Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика»,   -2018,  м. Полтава

 25. Тардаскіна Т.М. Стратегія розвитку фінансових послуг ПАТ «Укрпошта» / Тардаскіна Т.М., Лаца В.C. // Cтановление современной науки – 2017: Материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции, 22-30 сентября  2017 г.: тезисы доклада. – г. Прага. – 2017. – Т.3. –  С. 15-17. 

 26. Жуковська Л.Е. формування логістичної стратегії у сучасних умовах господарювання / Кобзар Д.Ю., Каленчук А.С., Жуковська Л.Е.// materials of the xiii international scientific and practical conference – November 30 – December 7

 27. Жуковська Л.Е. Закупівельна логістика в сфері постачання промислового підприємства / Пилєва І. М., Жуковськая Л.Е.// Материали за XIII международна научна практична конференция, – Бъдещи въпроси от света на науката – 2017 , 15-22 декември 2017 г. Икономики. : София.« Бял ГРАД-БГ » – 112 c

 28. Жуковськая Л.Е. Особенности планирования логистической деятельности на предприятии / Булейко Л. М., Жуковськая Л.Е. // Мaterials  of the xiii international scientific and practical conference  «science without borders – 2017»    30 nov  -07 dec  , 2017, Volume 7, Economic science    Shefield  2017 .- c.  19-22

 29. Сакун Г.О. Детерминанты формирования позитивного бренда страны / Сакун Г.О., Кожухар О.В. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії маркетингової діяльності у сучасній економіці» (29-30.09.17 р.), – Аналітичний центр «Нова економіка» – Київ – 2017. – с. 34-38.

 30. Станкевич І.В. Застосування функції корисності підвищення рівня якості в управлінні діяльністю освітньої організації / І.В. Станкевич // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економічне зростання: стратегія, напрями, пріоритети», (22-23 вересня 2017 року)]. – Запоріжжя: Східноукраїнський інститут економіки та управління. – 2017. – С. 54 – 58.

 31. Тардаскіна Т.М. Модернізація ІТ-інфраструктури оператора поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» / Тардаскіна Т.М., Кузьменко К.В. // Сучасні перспективи розвитку науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  м. Київ, 15-16 вересня 2017 року. – Київ. : МЦНД, 2017. – С. 20-21.

 32. Бондаренко О.М. Впровадження інноваційних послуг у діяльність телекомунікаційних операторів України / О.М. Бондаренко, А.І. Борщ // Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах децентралізації влади: цілі, механізми, інструменти: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 26 трав. 2017 року. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2017. – С. 18 – 20.

 33. Тардаскіна Т.М. Інноваційний розвиток підприємства поштового зв‘язку  / Т.М. Тардаскіна, Н.О. Ткаченко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 21 -22 березня 2018 р. – Одеса, 2018. –  С. 66-68.

 34. Кульчицька М. К. Характеристика рекламних засобів за сферами застосування в умовах інформатизації / Морга К.С., Кульчицька М. К.  // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018, стр.56-60

 35. Богатирьова Л.Д. Удосконалення маркетингової стратегії оператора поштового зв’язку ТОВ «Нова пошта» в конкурентних умовах / Богатирьова Л.Д., Піпа А.А. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018, стр.32-34

 36. Пінчук Т.А. Маркетингове управління лояльністю споживачів на підприємстві / Шепель Р.В., Пінчук Т.А. // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018, стр.69-71

 37. Бондаренко О.М. Можливості впровадження в Україні закордонного досвіду використання криптовалюти / О.М. Бондаренко, К. Д. Головань // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 березня 2018 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. – С. 34 – 38.

 38. Bondarenko O.M. Requirements of modern employers for graduates competencies of economic and management specialties in telecommunications / M. Bondarenko, T.M. Tardaskina, O.V. Zavalevska // American Law and Economics Review. – 2018. – Issue. –2.(Volume 20). –C. 693-710. (Scopus and Web of Science)

 39. Станкевич І.В. Маркетинговий інструментарій визначення конкурентних переваг операторів поштового зв’язку / Станкевич І.В., Тардаскіна Т. М., Івасілєвіч С. І. // Проблеми економіки транспорту: зб. наук. праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Дніпро: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – Вип. 15. – С. 69 – 82. (Журнал зареєстровано у наукометричних базах даних Ulrichsweb™ Global Serials Directory, DRJI, Index Copernicus, Google Scholar,  WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), «Україніка наукова», Український індекс наукового цитування, SCIENTIFIC INDEXING SERVICE, Universal Impact Factor (UIF)

 40. Станкевич І.В. The modern marketing environment of the azerbaijani telecommunication  enterprise / Стрий Л.О., Агамедова Л. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – Випуск2 (52). – С. 138 – 143. (Журнал зареєстровано у наукометричних базах даних: CrossRef (США); Index Copernicus (Польща)

 41. Сакун Г.О. Маркетинговий підхід до аналізу бізнес-процесів організації / Сакун Г.О., Калугіна Н.А., Власик С.В. // Економіка та суспільство: [науковий журнал]. – 2018. – №17. – с. 354-360 Електронний доступ: http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17  (Журнал включено до Index Copernicus,).

 42. Тардаскіна Т.М. Визначення маркетингової стратегії оператора телекомунікацій ПАТ «Укртелеком» / Т.М. Тардаскіна, А.С. Душина, М.П. Манько // Економіка. Фінанси. Право – 2018. – Вип. –6/3. C. 20-25.

 43. Бондаренко О.М. Кластеризація регіональної економіки в умовах децентра лізації / С. П. Зернова, Д. М. Унтилова, О. М. Бондаренко // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2018. – № 4. – С. 48 – 54. (Index Copernicus)

 44. Striy L. A. Modern infocommunications: research of factors affecting innovative development / L. A. Striy, V. N. Orlov, L. A. Zaharchenko // Economic journal Odessa polytechnic university. – 2018. –№ 1 (3). – P. 62-68. – Retrieved from: http://economics.opu.ua/ejopu/2018/No1/62.pdf DOI: 10.5281/zenodo.1304084

 45. Bondarenko O.M. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE AS THE BASIC COMPOSITE COMPOSITION OF THE POST OPERATOR./ Bondarenko O.M., Miller T.E. // Science and innovation: Collection of scientific articles. – Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2018. S 67 – 71.

 46. Striy L. Modern innovative businesses in the sphere of infocommunication / L. Striy, Zakharchenko, H. Mohammad, O. Rustamov // Strategic research directions: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2018. – 200 p. – P. 34-38. URL: http://conferencii.com/files/archive/2018-10.pdf

 47. Сакун А.А. Инновационные направления банковской деятельности в сфере иностранного инвестирования / Сакун А.А., Романенко Я. // Материали за XIV международна научна практична конференция, Новини на научния прогрес – 2018 , 15 – 22 август 2018 г.: София.« БялГРАД-БГ» – с. 6-9.

 48. Сакун А.А. Финансовая безопасность страхового рынка украины/ Сакун А.А., Семенда М. // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko – praktická konference «Předné vědecké novinky – 2018», Volume 2: Praha. Publishing House «Education and Science» – с.7-10.

 49. Сакун А.А. Элементы управления социальной ответственностью банковской системы украины / Сакун А.А., Шведа И.Р., Аббасов Є.  // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ,«Nauka: teoria i praktyka – 2018» , Volume 4 Przemyśl: Nauka i studia – с. 7-10.

 50. Сакун А.А. Комплексный подход к диагностике кризисных явлений в финансовой деятельности банка/ Сакун А.А., Паришкура О., Калугина Н.А. // Materials of the XIII International scientific and practical Conference Prospects of world science – 2018 , July 30 – August 7, 2018 : Sheffield. Science and education LTD – с. 6-9.

 51. Станкевич І.В. Маркетингові дослідження як основа забезпечення та підвищення рівня конкурентоспроможності освітньої організації / І.В. Станкевич, К.Лавриненко // матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» (м. Переяслав-Хмельницький, 31 жовтня 2018 р.] // зб. наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – 2018. – С. 28 – 31.

 52. Станкевич І.В. Теоретичні засади розвитку внутрішньої системи управління якістю діяльності освітньої організації / І.В. Станкевич, Ю.О.Бліхар // матеріали ІІ міжнародної науково-практичної Конференції «Трансформація національної економіки в контексті реалізації Євроінтеграційної стратегії» (9 листопада 2018 року, м. Миколаїв). – 2018. – С. 72 – 74

 53. Сакун Г.О. Детерминанты формирования позитивного бренда страны / Сакун Г.О., Кожухар О.В. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії маркетингової діяльності у сучасній економіці» (29-30.09.17 р.), – Аналітичний центр «Нова економіка» – Київ – 2017. – с. 34-38.

 54. Станкевич І.В. Застосування функції корисності підвищення рівня якості в управлінні діяльністю освітньої організації / І.В. Станкевич // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економічне зростання: стратегія, напрями, пріоритети», (22-23 вересня 2017 року)]. – Запоріжжя: Східноукраїнський інститут економіки та управління. – 2017. – С. 54 – 58.

Тардаскіна Т.М.  Модернізація ІТ-інфраструктури оператора поштового зв’язку ПАТ «Укрпошта» / Тардаскіна Т.М., Кузьменко К.В. // Сучасні перспективи розвитку науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  м. Київ, 15-16 вересня 2017 року. – Київ. : МЦНД, 2017. – С. 20-21.