Наукові публікації

 1. Станкевич І.В.  Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття «інновація» / Станкевич І.В., Ціомашко Ю.С. // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 8. Режим доступу до журн.: http: // www.economy.nayka.com.ua

 2. Станкевич І.В.  Оцінка економічної ефективності запровадження та сертифікації систем управління якістю підприємств поштового зв’язку / Станкевич І.В., Поліщук І.І.// Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 3 (13) –  Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», 2012. – С. 189 – 193.

 3. Станкевич І.В.  Методичні аспекти сучасного аналізу амортизаційної політики підприємства зв’язку/ Г.А. Отливанська, І.В. Станкевич //Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 5. –  Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», 2011. – С. 177 – 181.

 4. Станкевич І.В. Методичний підхід до оцінки витрат на якість послуг поштового зв’язку / І.В. Станкевич, Г.А. Отливанська // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.праць. – Вип. 265: В 9 т. –  Т.I. – Дніпропетровськ: ДНУ,  2010. – С.247 – 254.

 5. Станкевич І.В. Організаційно-економічний механізм управління якістю послуг оператора поштового зв’язку / І.В. Станкевич // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.праць. – Вип. 251: В 9 т. –  Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ,  2009. –  С.1476 – 1482.

 6. Станкевич І.В. Методичні підходи щодо відшкодування збитків від надання універсальних послуг поштового зв’язку / Станкевич І.В. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. – Т.2. – С. 177– 183.

 7. Станкевич І.В. Застосування концепції соціально-етичного маркетингу в поштовому зв’язку України / І.В. Станкевич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 6. – Т.3.  – С.155 – 159.

 8. Станкевич И.В. Совершенствование системы управления качеством услуг почтовой связи / И.В. Станкевич // Зб. наук. праць Одеськ. нац. акад. зв. ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ. – 2004. – № 3. – С. 91 – 94.

 9. Станкевич І.В.  Еволюційні передумови формування процесного підходу до управління якістю / І.В. Станкевич, Ціомашко Ю.С. // Бізнес-інформ: науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Х.: Інжек, 2013. – №6 (425). – С.372 – 377.

 10. Станкевич І.В.  Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять /  Станкевич І. В. // Проблеми економіки: міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом. – Харків: науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – 2013. – № 4. – С. 140 – 150.

 11. Станкевич І.В. Кваліметричний підхід щодо комплексної оцінки якості роботи оператора поштового зв’язку / Станкевич І.В., Коляденко В.А.  // Банківська справа: наук.-практ.журнал / М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2013. – № 5 (113). – С. 84 – 93.

 12. Станкевич І.В.  Практичний досвід розроблення та впровадження системи управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова /  Станкевич І. В., Воробієнко П.П., Глухова О.І., Суліма Л.О. // Вища школа: наук.-прак. вид. / М-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2013. – № 6. – С. 7 – 20.

 13. Станкевич І.В.  Застосування методології QFD в управлінні послугами поштового зв’язку / Банківська справа: наук.-практ.журнал / М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2013. – № 7 (115). – С. 32 – 47.

 14. Станкевич І.В.  Сутність поняття «якість» як управлінської категорії / І.В. Станкевич, Ціомашко Ю.С. // Банківська справа: наук.-практ.журнал / М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2013. – № 8 (116). – С. 68 – 79.

 15. Станкевич І.В.  Особливості бренд-менеджменту в діяльності операторів та провайдерів послуг зв’язку /  Станкевич І. В., Борисевич Є.Г., Попазов В.В // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний морський університет (ОНМУ).  – 2013. – № 4 (45) – С. 58 – 73.

 16. Станкевич І.В.  Особливості оцінювання праці управлінського персоналу організацій /  Станкевич І. В., Борисевич Є.Г. // “Інвестиції: практика та досвід”: науково-практичний журнал. – Київ: ТОВ «ДКС Центр». – 2014. – № 7 (квітень). – С. 86 – 90.

 17. Станкевич І.В. Функціонування та розвиток ринку праці молодих фахівців в Україні / І.В. Станкевич, А.О.Голбан: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 – 24 березня 2012 р.). – Київ, у 2-х частинах, «Київський економічний науковий центр», 2012. Ч. ІІ. – С. 57 – 59.

 18. Станкевич І.В. Управління якістю послуг поштового зв’язку та витратами на її забезпечення: Materiály VII mezinárodní vědecko – prakticá konference [«Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2011»]. –  Díl 9. Ekonomické vědy, (Praha, 27 listopadu – 05 prosinců 2011 roku ) / І.В. Станкевич, І.В. Карасьова. – Praha. Publishing House “Education and Scince” s.r.o – S. 62 – 64.

 19. Станкевич І.В. Організаційно-економічні засади надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг зв’язку: матеріали VI Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Економічні підсумки 2011 року: досягнення та перспективи» (м. Львів, 23 – 24 грудня 2011) / І.В. Станкевич, М.М. Гусак. – Львів у 3-х частинах: Львівська економічна фундація, 2011. Ч. ІІІ. – С. 36 – 37.

 20. Станкевич І.В. Широкосмуговий доступ як інноваційна технологія надання телекомунікаційних послуг: матеріали 66-ї наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (Одеса, 5–8 грудня 2011р.) / Станкевич І.В., Ціомашко Ю.С. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Од.: ОНАЗ, 2011. – С. 153 – 154.

 21. Станкевич І.В. Проблеми сегментації ринку інновацій: матеріали 66-ї наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (Одеса, 5–8 грудня 2011р.) / Станкевич І.В., Карпічко О.Б. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Од.: ОНАЗ, 2011. – С. 151 – 153.

 22. Станкевич І.В. Значення методів генерації ідей в інноваційному процесі: матеріали 66-ї наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (Одеса, 5–8 грудня 2011р.) / Станкевич І.В., Кулікова Н.О. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Од.: ОНАЗ, 2011. – С. 149 – 151.

 23. Станкевич І.В. Проблемні питання сертифікації системи управління якістю на підприємствах поштового зв’язку: materiály VIII mezinárodní vědecko – prakticá konference «Věda a vznik – 2011/2012» (27.12.2011 – 05.01.2012 roku ), Díl 10. Ekonomické vědy / І.В. Станкевич, В.С. Лотоцька. –  Praha: Publishing House “Education and Scince” s.r.o 2011/2012 – S. 34 – 35.

 24. Станкевич І.В. Проблеми управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України: Materiály VII mezinárodní vědecko – prakticá konference [“Dny vědy – 2011”], (Praha, 27 březen – 05 dubna 2011 roku) / Станкевич І.В., Палілова Т.В. – Díl 5. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House “Education and Scince” s.r.o – S. 14 – 17.

 25. Станкевич І.В. Теоретико-методичні засади управління конкурентоспроможністю послуг поштового зв’язку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 20 – 22 квітня 2011 р.) /Станкевич І.В., Трувальова А.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 110 – 112.

 26. Станкевич І.В. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму управління корпоративною власністю: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 20 – 22 квітня 2011 р.) / Станкевич І.В.,  Чернова О.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 106 – 110.

 27. Станкевич  І.В. Глобализация экономики и глобальные проблемы логистики: матеріали  65 наук.-тех. конф. професорсько-викладацького складу (Одеса, 6 – 9 грудня 2010 р.)/ Є.М. Стрельчук, І.Ю. Тютченко, І.В. Станкевич. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – С. 152 – 154.

 28. Станкевич І.В. Організаційно-економічні проблеми управління якістю послуг поштового зв’язку: Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [“Naukowa myšl informacyjnogo wieku – 2010“], (07 – 15 marca 2010 roku), Volume 5 Ekonomiczne nauki / Станкевич І.В., Сичак Г.В. –  Przemyšl, Sp. z. o. o. „Nauka i studia“, 2009. – C. 80 – 83.

 29. Станкевич І.В. Методический поход относительно интегральной оценки качества услуг почтовой связи: матеріали наук.-техніч. конф. [«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»], (COMINFO’2009 – Livadia, 5 – 9 жовтня 2009 р.) / І.В. Станкевич. – К.: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ), 2009. – С. 210 – 211.

 30. Станкевич І.В. Удосконалення складових організаційно-економічного-механізму управління якістю послуг поштового зв’язку: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.[«Сучасний поштовий зв’язок»], (Одеса, 9 – 10 квітня 2009 р.) / І.В. Станкевич І.В. –  Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ), 2009. – С.53 – 60.

 31. Stankevich I. Theoretical  and  methodological  aspects  of management  personnel  labour  evaluation  in  communications  enterprises / I. Stankevich, D. Dobrovolsky // Развитие научного потенциала экономических наук в XXI веке: Материалы XX МНПК для студентов, аспирантов и молодых ученых , (Россия, г.Москва, 30 ноября 2013 г.). –  Москва: Аналитический центр экономика и финансы, 2013. – С. 48- 50.

 32. Станкевич І.В. Business process modeling: first steps / Станкевич І.В., ТігарєваВ.А. // Економіка сьогодення: актуальні питання та економічні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 26 – 27 квітня 2013 р.); У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч.2. – С.45 – 47.

 33. Станкевич І.В. Вплив інновацій на конкурентоспроможність підприємств / Станкевич І.В., Топалова О.В. // Реформирование экономики в контексте международного сотрудничества: Материали МНПК, (г. Симферополь, 29 – 30 ноября 2013 г.). – Симферополь: научное объединение Economics, 2013. – С. 56 – 60

 34. Станкевич І.В. Рейтингові системи – незалежний погляд на діяльність вищих навчальних закладів / Станкевич І.В. // Проблеми сучасної економіки: Проблеми сучасної економіки матеріали ІІ МНПК, (27 – 28 вересня 2013 р., м. Донецьк). У двох частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. Ч.І. – С. 80 – 84.

 35. Станкевич І.В. Компетентність, як фактор конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці / Станкевич І.В., Запорожець Ю. // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ч ІІ (Економічні науки. Мистецтвознавство), (м. Київ, 13 квітня 2013 р.). – К.: Центр наукових публікацій, 2013. – С. 31 – 35.

 36. Станкевич І.В. Особливості стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства OBRIY INC AMERICAN EXPRESS/ Станкевич І.В., Фоя В. // Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (м. Житомир, 17 – 18 квітня 2013 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 78 – 80.

 37. Станкевич І.В. Вища освіта України: сучасний стан та перспективи розвитку / Станкевич І.В., Бакова І.В. // Материалы V междунар. научной конф. «Наука и образование» г. Хайдусобосло (Венгрия), (3 – 11 января, 2014). – Хмельницкий: ХНУ. – 2014. – С. 100 – 103.

 38. Станкевич І.В. Рейтинг вищого навчального закладу як інструмент оцінки його якості та результативності діяльності / Станкевич І.В. // Матеріали XIX міжнар. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців». Секція 1 «Актуальні проблеми освіти та шляхи їх вирішення» (Одеса, 17 – 18 квітня 2014); у 2-х частинах. – Одеса: Одеська державна академія будівництва. – 2014. – ч. 1. – С. 102 – 103.

 39. Станкевич І.В. Оцінювання результативності систем управління якістю вищих навчальних закладів / Станкевич І.В., Запорожець Ю. // Мaterialy Х Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myšl informacyjnogo powieki, – 2014» (Przemyšl, 07 – 15 marca 2014 roku). – Przemyšl: Sp. Z. O. O. „Nauka i studia“. – 2014. – Volume 7. Ekonomiczne nauki. – C. 31 – 35.

 40. Станкевич І.В. Фактори формування та розвитку конкурентоспроможності закладів освіти / Станкевич І.В., Бакова І.В. // Зб. наук.пр. V міжнар. науково-практ. конф. «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (Черкаси, 15 – 16 травня 2014 р.). – Черкаси: Брама-Україна. – 2014. – С. 19 – 23.

 41. Станкевич І.В. «Якість освіти» в світлі сучасних вимог інформаційного суспільства / Станкевич І.В., Гавриленко Т.В.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 124 – 127.

 42. Станкевич І.В. Від якості освіти – до якості життя / Станкевич І.В., Зубилевич К.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 11 – 14.

 43. Сакун Г.О. Синергетичний підхід до аналізу структури освіти // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса: ПНПУ, 2008. –  № 2 (22). – С. 109-116.

 44. Сакун А.А. Образование как социокультурный мегатренд глобализирующего мира // Перспективи. – №4 (44). – Одеса: ПНПУ, 2008. – С. 92-98.

 45. Сакун Г.О. Коммуникация и информация – исходные базисные элементы структуры образования  //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб.наук.праць. – Випуск № 37. – Запоріжжя, 2009. – С. 202-212.

 46. Сакун Г.О. Ценностно-коммуникативный анализ языка как процесса расширения символического универсума образования  //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб.наук.праць. – Випуск № 39. – Запоріжжя, 2009. – С. 151-161.

 47. Сакун Г.О. Дискусія й діалог як базові форми комунікації в структурі освіти // Перспективи. – №1 (47). – Одеса: ОНПУ, 2011. – С. 92-98.

 48. Сакун А.А. Теоретические и философские концепции в управлении современным обществом // Перспективи. – №3 (50). – Одеса: ОНПУ, 2011. – С. 32-41.

 49. Сакун А.А. Формирование новой управленческой парадигмы, основанной на знании // Наукове пінання. – №6 (44). – Одеса: ОНПУ, 2011. – С. 55-67.

 50. Сакун А.А. Целеполагание в структуре познавательной деятельности: Матеріали міжнародної наукової конференції [Інновації в технології та методології наукового пізнання], (Одеса, 26-27 жовтня 2006). – Одеса: ППНУ, 2006. – С. 83-85.

 51. Сакун А. Диалектика информационной культуры и информационной потребности деятельности субъекта: Материалы международной научно-практической конференции [Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества], (Одесса, 11-15 ноября 2006 г.). – Одесса: ОНМУ, 2006. – С. 69-70.

 52. Сакун А.А. Инновационные процессы в развитии научного творчества // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова. – № 2. – Одесса: ОНАЗ, 2007. – С. 194-196.

 53. Сакун А.А. Системно-структурный анализ образования как духовного феномена информационного производства: Материалы международной научной конференции [Мировоззренческие и философско-методологические основания инновационного развития современного общества: Беларусь, регион, мир], (Минск, 5-6 ноября, 2008 г.). – Минск: ИООО «Право и экономика», 2008.  – С. 426-429.

 54. Сакун Г. Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання: Материалы международной научно-практической конференции [Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества], (Одесса, 26-27 июня 2008 г.). – Одесса: ОНМУ, 2008. – С. 59-60.

 55. Сакун Г.О. Проблема формування навиків роботи з інформаційними технологіями у процесі дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів: Матеріали IV-ї міжнародної науково-практичної конференції  [Наука в інформаційному просторі], (Дніпропетровськ, 15-16 жовтня 2008 р.): Зб. наукових праць. – Том 4. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 60-63.

 56. Сакун А.А. Влияние информационно-коммуникационных технологий на структуру современного образования: 63-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та магістрів, (Одеса, 26 – 02.12.2008р.) / М-во транспорту та зв’язку, Одеська нац. Академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2008 р.

 57. Сакун Г.О.,Радько І.П.  Обґрунтування доцільної роботи та перспективи подальшого розвитку одного з провідних операторів зв’язку. /  Секція 2. С 112-113.

 58. Сакун Г.О. Потенціал та чинники підвищення конкурентоспроможності галузі ІТ в Україні: 64-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та магістрів, (Одеса, жовтень 2009р.) / М-во транспорту та зв’язку, Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2009 р.

 59. Сакун Г.О., Рудань Г.О.  Обґрунтування доцільної роботи та перспективи подальшого розвитку одного з провідних операторів зв’язку. /  Секція 1. С 48-49.

 60. Сакун Г.О., Лєскова А.П. Інернет-ринок України: сьогодення та перспективи розвитку. /  Секція 3. С 94-95

 61. Сакун Г.О., Візітей Г.В.  Управління кадровими ресурсами зв’язку: готовність персоналу до внутрішньо фірмових змін. /  Секція 3. С 92-94 .

 62. Сакун Г.О., Васютинська Ю.О.  Конкурентоспроможність послуг зв’язку провідного стільникового оператора України /  Секція 3. С 24-25

 63. Сакун Г.О., Хлопотна Н.О., Павлюченко О.С. Сучасний розвиток менеджменту як соціокультурного явища: 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та магістрів, (Одеса, 1-4 грудня 2010р.) / М-во транспорту та зв’язку, Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2010 р.

 64. Кужба О.А., Сакун Г.О. Трансформаційні процеси на телекомунікаційному ринку та їх вплив на підприємства зв’язку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) / Секція 1. Інформаційна складова розвитку трансформаційної економіки. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. – С 60-62.

 65. Реуцька І.М., Сакун Г.О. Наслідки трансформаційних процесів на стільниковому ринку зв’язку України: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) / Секція 1. Інформаційна складова розвитку трансформаційної економіки. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. – С 91-93.

 66. Шилова К.Ю., Сакун Г.О. Культура організації як соціальне явище на підприємстві зв’язку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) / Секція 1. Інформаційна складова розвитку трансформаційної економіки. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. – С 108-109.

 67. Базилевич П.М., Сакун Г.О.  Ринок стільникового зв’язку України: посткризовий стан: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) /  Секція 2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. –  С. 6-8.

 68. Лупша Г.Ю., Сакун Г.О.  Макроекономічне (державне) планування людських ресурсів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) /  Секція 2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. –  С. 72-75.

 69. Мешка А.В., Сакун Г.О.  Місце галузі зв’язку у глобальному економічному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) /  Секція 2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. –  С. 84-86.

 70. Посадскова О.В., Сакун Г.О.  Підвищення конкурентоспроможності підприємства зв’язку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) /  Секція 2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. –  С. 100-102.

 71. Каравелкова О.С., Сакун Г.О.  Методичні засади визначення інвестицій в людський капітал: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) / Секція 3. Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. – С. 43-45.

 72. Сакун Г.О. Стан та перспективи розвитку консалтингу на підприємствах України / Назаренко С.В., Сакун Г.О. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013», (07-15 października 2013 r), Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – с. 31-33.

 73. Сакун Г.О. Регулювання ринку телекомунікаційних послуг в Україні / Письменний В.В., Сакун Г.О. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013», (07-15 października 2013 r), Volume 2. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – с. 58-60.

 74. Сакун Г.О. Рекламна діяльність служби маркетингу на підприємстві та її ефективність / Павленко М.І, Сакун Г.О. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013», (07-15 października 2013 r), Volume 2. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – с. 56-58.

 75. Сакун А.А. Внедрение рекламы в сети Интернет / Сакун А.А., Кузнецова А.В.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 87-90.

 76. Сакун Г.О. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора / Сакун Г.О., Кондратюк С.А., Павлюченко О.С.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 90-92.

 77. Сакун А.А. Интернет-маркетинг как элемент современного комплекса маркетинга на предприятии / Сакун А.А., Задорожная И.В.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 92-95.

 78. Сакун А.А. Интернет как неотъемлимый атрибут жизни современного человека / Сакун А.А., Яценко И.А.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 95-97.

 79. Сакун Г.О. Оцінка конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора / Сакун Г.О., Бакумець А.А., Молодовська Н.І. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.154-155.

 80. Сакун Г.О. Управління персоналом як базовий елемент внутрішнього середовища організації  / Сакун Г.О., Блізінська О.Л., Кочерба Л.С. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.127-129.

 81. Сакун Г.О. Комплексная диагностика корпоративной культуры современной организации / Сакун Г.О., Дубина І.А., Мамєдов І.А.о. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.75-77.

 82. Сакун Г.О. Внедрение маркетинговых коммуникаций в сети Интернет / Сакун Г.О., Лавренчук Н.А., Федорович І.В. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.56-58.

 83. Сакун Г.О. Вплив трансформаційних процесів на підприємстві зв’язку на прийняття управлінських рішень  / Сакун Г.О., Чумаченко А.М., Устименко А.С. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.75-77.

 84. Тардаскіна Т.М., Редькін О.С. Кадрова політика системи інформаційної безпеки // Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луганськ, 2006. – № 12. – C. 199-205.

 85. Тардаскіна Т.М. Страхування ризиків інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж // Экономические инновации: сборник научных работ. – Одесса: Институт проблем рынка и  экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. –  Выпуск 31. – C. 199-205.

 86. Кононович В.Г., Кононович І.В., Тардаскіна Т.М. Передумови перебудови професійної освіти внаслідок розвитку нанотехнологій // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2008. – № 1. – C. 123 -131.

 87. Тардаскіна Т.М., Кононович В.Г., Кононович І.В. Характеристика циклічного розвитку технологічних, економічних та освітніх процесів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т.2, № 5. – С.  86-92.

 88. Тардаскіна Т.М. Удосконалення рекламної діяльності та формування позитивного іміджу телекомунікаційного оператора ВАТ „Укртелеком” // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. ІV, вип. 245. – С. 869-876.

 89. Тардаскіна Т.М. Теоретико-методологічні засади формування економічної безпеки підприємства // Научный журнал „Культура народов причерноморья” –  Сімферополь, 2009. –№ 152. –С. 25-28.

 90. Тардаскіна Т.М. Удосконалення системи інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж за допомогою страхування ризиків // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2009. – Т.  ІІ, вип. 255. – С. 446-453.

 91. Тардаскіна Т.М. Концептуальні засади інтеграції України у світовий ринок телекомунікацій // Науковий вісник. – Одеса, 2009. – №21 (90). – С. 75-82.

 92. Тардаскіна Т.М., Гончарук Д.С.  Оптимізація розподілу витрат на інформаційну безпеку в інформаційно-телекомунікаційних системах // Науковий вісник. – Одеса, 2010. – №21 (90). – С. 75-82.

 93. Терешко Ю.В., Тардаскіна Т.М., Захарченко Ю.Б. Перспективи розвитку мобільної комерції в сучасних бізнес-умовах // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – Т.  ІV, вип. 260. – С. 1081-1085.

 94. Тардаскіна Т.М. Конкурентоспроможність ВНЗ в процесі глобальних та болонських змін / Т.М. Тардаскіна, Ю.В. Терешко Ю.В. // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 4 (45). –143 – 167.

 95. Тардаскина Т.Н., Терешко Ю.В., Конобеева С.Ю. Организация и управления виртуальными предприятиями в условиях формирования информационной экономики // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  15-16 квітня 2010 р. –  Одеса,  2010. – Т.2. –  С. 103-106.

 96. Тардаскіна Т.М., Терешко Ю.В., Гавенко І.В. Напрями розвитку електронного бізнесу в умовах формування інформаційної економіки // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  15-16 квітня 2010 р. –  Одеса,  2010. – Т.1. –  С. 55-57.

 97. Тардаскіна Т.М., Гаєвська М.Г. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції України у світовий ринок телекомунікацій // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  15-16 квітня 2010 р. –  Одеса,  2010. – Т.1. –  С. 49-53.

 98. Тардаскина Т.Н., Молоканова И.В. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Украину в условиях мирового кризиса // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  15-16 квітня 2010 р. –  Одеса,  2010. – Т.1. –  С. 53-55.

 99. Терешко Ю.В., Тардаскина Т.Н., Валюхова М.Г. Современные аспекты информатизации и их влияние на развитие ИКТ-сферы в Украине // Научная мысль информационного века: материалы международной научно-практической конференции. г. Пшемышль, 7-15 марта 2010 г. – Пшемышль, 2010. – С. 82-85.

 100. Тардаскіна Т.М., Пінчук Т.А., Малюкіна Р.П. Управління маркетингом персоналу в умовах ринкової економіки // 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та магістрів, (Одеса, 06-09.12.2010р.): ОНАЗ ім. О.С. Попова, м. Одеса, 2010 р.

 101. Тардаскіна Т.М., Резунов Д.В., Багінська Т.І. Модель нових економічних підходів до розвитку Інтернет в Україні //  Современные исследования и развития-2011: Материалы VІІ Международной научно-практической конференции. София, 17-25 января 2011 г. –  София, 2011. – Т.7. –  С. 41-44.

 102. Обухова Н.І., Савченко В.В. Механізм банківського маркетингу на макрорівні і макрорівні в Україні // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  21-22 квітня 2011 р. –  Одеса,  2011. – Т.2.  –  С. 61-62.

 103. Тардаскіна Т.М., Резнікова А.О. Стратегія розвитку інфокомунікацій в Україні // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-22 квітня 2011 р.: тези доповідей. –Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова,  2011. – Т.1.  –  С. 101-104.

  1. Тардаскіна Т.М., Швець С.В. Визначення конкурентних позицій телекомунікаційного оператора ВАТ „Укртелеком”// Матеріали VІІ Міжнародной науково-практичной конференції „Сучасні наукові досягнення – 2011”.  Прага, 17-25 січня 2011 р. – Т.7. –  С. 41-44.

  2. Тардаскина Т.Н., Николаева А.С. Преимущества и недостатки Интернет-рекламы в условиях формирования информационного  общества // Динамика научных исследований-2011: Материалы VІІ Международной научно-практической конференции. Пшемышль,  07-15 июля 2011 г. –  Пшемышль, 2011. – Т.2 . –  С. 60-62.

  3. Тардаскіна Т.М. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційваційних інформаційних технологій в банківській сфері України / Тардаскіна Т.М., Мєшков В.В. // Образование и наука ХХІ века: Материалы Международной научно-практической конференции, 17-25 октября 2013 р.: тезисы доклада. –г. София .  2013. – Т.1. –  С. 11-14.

  4. Тардаскіна Т.М. Розробка методичного підходу в діагностиці економічної безпеки підприємства / Тардаскіна Т.М., Олійник Ю.В. // Достижения высшей школы – 2013 г: Материалы ІХ Международной научно-практической конференции, 17-25 октября 2013 р.: тезисы доклада. –г. София .  2013. – Т.5. –  С. 32-37.

  5. Тардаскина Т.М. Проблемы и перспективы внедрения мобильного банкинга  в Украине / Тардаскина Т.М., Бурлака О.О. // Матеріали 68-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 4-6 грудня.2013 р.ч.6 – Одеса, ОНАЗ, 2013. –с.12-14.

  6. Тардаскіна Т.М. Організаційно-економічні аспекти створення віртуальних підприємств в Україні / Т.М.Тардаскіна, О.М. Бондаренко, К.І. Колесов К.І. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С.94-98.

  7. Тардаскіна Т.М. Нецінові стратегії утримання клієнтів банку / Т.М.Тардаскіна, М.П. Манько // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С.157-161.

  8. Тардаскина Т.Н. Стратегия развития почтовых услуг по доставке пенсий и социальных выплат для УГППС «Укрпочта» / Т.Н. Тардаскина, Л.Д. Богатырева, Г.Г. Гвоздєв.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах інформаційного суспільства”,17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. -Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.131-134.

  9. Богатырёва Л.Д. Компетенции персонала организации как основа её конкурентных преимуществ: Матеріали 65 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (6-9 грудня 2010 р. Одеса) / А.М. Богатырёв, Л.Д. Богатырёва, Т.Н. Капинус. – Одеса, 2010.

  10. Богатырёва Л.Д. Значення компетенції персоналу у підвищенні рівня конкурентоспроможності  підприємств  зв’язку: Матеріали 65 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (6-9 грудня 2010 р. Одеса)  /  А. М. Богатырёв, Л.Д.Богатырёва, Т.Н. Капинус. – Одеса, 2010.

  11. Богатирьова Л.Д. Організація комунікаційної діяльності оператора зв’язку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Богатирьова Л.Д., Озарко К.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С. 78 – 80.

  12. Богатирьова Л.Д. Впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства (з використанням CRM-системи): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Богатирьова Л.Д., Сущенко Н.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С. 97 – 98.

  13. Богатирьова Л.Д. Маркетингові дослідження ринку станційного обладнання стільникового зв’язку в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Богатирьова Л.Д., Сущенко Н.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С.139 – 142.

  14. Богатирьова Л.Д. Удосконалення кадрової стратегії УДППЗ «Укрпошта» з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Богатирьова Л.Д., Сущенко Н.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С.144 – 146.

  15. Богатирьова Л.Д. Стратегии достижения конкурентніх преимуществ на предприятиях Украины / Богатирьова Л.Д., Голишев К.М., Кулик М.Є.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 15-18.

  16. Богатирьова Л.Д. Модернізація системи мотивації персоналу як стратегічний напрям діяльності УДППЗ «Укрпошта» / Богатирьова Л.Д., Голишев К.М.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 110-114.

  17. Борисевич Є.Г. Особливості клієнтоорієнтованого підходу до управління організацією / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. // Зб. нак. праць ОНАЗ ім.. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010.

  18. Борисевич Є.Г. Доцільність застосування ІТ-аутсорсингу в сучасному бізнесі: матеріали  64 НТК професорсько-викладацького складу, (Одеса, 1 – 4 грудня 2010 р.) / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010. – С. 132 – 134.

  19. Борисевич Є.Г. Особливості формування сучасних методів систематизації маркетингової  інформації: матеріали  64 НТК професорсько-викладацького складу, (Одеса, 1 – 4 грудня 2010 р.) / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010. – С. 134 – 138.

  20. Борисевич Є.Г. Основні напрямки оптимізації витрат в діяльності Call-центрів / Борисевич Є.Г. // Матеріали 68-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 4-6 грудня.2013 р.ч.6 – Одеса, ОНАЗ, 2013. –с.29-31.

  21. Борисевич Є.Г. Розробка й планування  послуг соціальних об‘єктів у виробничому менеджменті / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р.. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 92-94.

  22. Борисевич Є.Г. Узагальнені показники оцінки ефективності витрат на інтернет -маркетинг / Борисевич Є.Г., Ковтун І.І. Гончарук С.О. – Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформ//ційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 52-59.

  23. Соціально-філософський вимір адаптаційних можливостей особистості в кризовому суспільстві / О.М. Бондаренко // Матеріали  63-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (Одеса, 26 -28 листопада 2008 р.) / М-во транспорту та зв’язку України, Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2008 р.

  24. Соціально-економічна адаптація особистості в умовах сучасної економічної кризи /

   О.М. Бондаренко // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 29-31 червня 2009 р. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. – С. 99 -101.

  25. Освіта та соціальна адаптація особистості в умовах сучасної кризи / О.М. Бондаренко// Освіта і наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІ науково-практичної конференції 12-14 червня  2009 р.Сімферополь-Судак: ЦРОНІ, 2009. – С. 132-134.

  26. Вплив фактору еколого –  економічної кризи на соціальну адаптацію особистості / О.М. Бондаренко // Матеріали 64-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / М-во транспорту та зв’язку України, Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2009 р. Одеса:        2009. – С. 138 – 141.

  27. Соціальна адаптація підприємця в умовах соціально-економічної кризи /О.М. Бондаренко // Проблеми й перспективи розвитку підприємництва / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Міжнародна науково-практична конференції 11 грудня 2009 р. Харків: ХНАДУ, 2009. – С. 53 – 54.

  28. Значення адаптованості для прийняття рішень в умовах економічної кризи / О.М. Бондаренко, Т.А. Пінчук // Матеріали 65 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів 6-9 грудня 2010 р. Одеса, 2010. – С. 157 – 160.

  29. Значення філософського світогляду для соціальної адаптації особистості в умовах кризи / О.М. Бондаренко// Роль философских дисциплин в формировании современного мировоззрения студентов высшей школы в Украине // Материалы Международного межвузовского научно-практического семинара. 10 декабря 2010 г. Одесский национальный морской университет. Одесса: «ВМВ», 2011. – С. 111 – 118.

  30. Стратегічне планування діяльності підприємства зв’язку в умовах сучасної кризи / О.М. Бондаренко, А.А. Денисенко // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-22 квітня 2011 р. Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011. – С.28 -32.

  31. Бондаренко О.М. Сучасні підходи до проведення співбесіди при наймі на роботу ІТ-фахівців  / Бондаренко О.М., Шишко В.П. // Інфокомунікації – сучасність та майбутнє: матеріали третьої міжнародної наук.-пр. конф. молодих вчених м. Одеса 17-18 жовт. 2013 р. – Ч.2. – Одеса, ОНАЗ, 2013. – С. 161-163.

  32. Бондаренко О.М. Конкурентноспроможність українських випускників на ринку праці  / Бондаренко О.М., Полякова О.Г., Козак В.І. // Материали за 9-а международна научна практичнаконференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», – 2013.Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – C. 17-20

  33. Бондаренко О.М. Корпоративна культура як елемент нецінової стратегії утримання клієнтів  / Бондаренко О.М., Манько М.П., Заборська Н.К. // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference«Věda a vznik– 2013/2014». – Díl 4. Ekonomické vědy.: Praha.Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 25-29.

  34. Бондаренко О.М. Проблеми брендингу в Україні   / Бондаренко О.М., Махмутова І., Заборська Н.К. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji«Wykształcenie i nauka bez granic – 2013» Volume 6. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – S. 23-26.

  35. Бондаренко О.М. Еколоічна направленість в управлінні персоналом   / Бондаренко О.М., Кириллов Д.В., Залевська А.А. // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», – 2013.Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – C. 17-20.

  36. Бондаренко О.М. Значення людського капіталу в проблемі підвищення конкурентоспроможності підприємства / Бондаренко О.М., Зубілевич К.О. // Матеріали 68-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 4-6 грудня.2013 р.ч.6 – Одеса, ОНАЗ, 2013. –с.26-29.

  37. Бондаренко О.М. Некоторые проблемы мотивации и самомотивации в кризисных условиях / Бондаренко Е.М., Магеррамов М., Кучеренко В.А.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 134-136.

  38. Бондаренко О.М. Кадрова політика  в системі операційного менеджменту / Бондаренко О.М., Щокотова Т.М.,  Хирич Є.О. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 146-149.

  39. Бондаренко О.М. Лидерство в контексте формирования корпоративной культуры / Бондаренко О.М., Буякова В.Ю., Теодорович М.Ф.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 149-152.

  40. Бондаренко О.М. Методы тайм-менеджмента / Бондаренко Е.М., Павелко В.А.,  Ким О.Ю. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 129-133.

  41. Бондаренко О.М. Стрессоустойчивость как одно из важнейших качеств современного менеджера / Бондаренко Е.М., Пузырёва К.Р., Ярус О.В.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. – Секція 2. – Одеса:ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 133-137.

  42. Бондаренко О.М. Методы преодоления межличностных конфликтов / Бондаренко Е.М., Гинкул М., Мирошниченко А.А.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 139-144.

  43. Бондаренко О.М. Управління персоналом у системі операційного менеджменту / Бондаренко О.М.,  Полякова О. Г., Хану О.О. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 144-148.

  44. Бондаренко О.М. Социально-экологические проблемы маркетинга / Бондаренко Е.М., Кавуненко Э.М., Залевская А.А. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 151-154.

  45. Бондаренко О.М. Современные проблемы франчайзинга в сфере связи Украины / Бондаренко Е.М., Арпентий Д.И., Аннаев Я. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 44-46.

  46. Бондаренко О.М. Ризики інноваційних проектів та їх особливості/ Бондаренко О.М.,  Кириллов Д. В., Козак В.І. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 121-124.

  47. Жуковська Л.Е. Особливості клієнтоорієнтованого підходу до управління організацією / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. // Зб. нак. праць ОНАЗ ім.. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010.

  48. Жуковська Л.Е. Глобализация экономики и глобальные проблемы логистики: матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Заборська Н.К., Жуковська Л.Е.– Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 141 – 145.

  49. Жуковська Л.Е. Доцільність застосування ІТ-аутсорсингу в сучасному бізнесі: матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, (Одеса, 1 – 4 грудня 2010 р.) / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010. – С. 132 – 134.

  50. Жуковська Л.Е. Проблемы управления персоналом : матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Заборська Н.К., Жуковська Л.Е.– Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 145 – 148.

  51. Жуковська Л.Е. Особливості формування сучасних методів систематизації маркетингової  інформації: матеріали  64 НТК професорсько-викладацького складу, (Одеса, 1 – 4 грудня 2010 р.) / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010. – С. 134 – 138.

  52. Жуковська Л.Е. Ефективність логістичних систем: підходи до її оцінки матеріали 65 НТК професорсько-викладацького складу, (Одеса, 19 – 20 квітня 2011 р.) / Заборська Н.К., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 77 – 81.

  53. Жуковська Л.Е. CRM в діяльності телекомунікаційних операторів / Жуковська Л.Е. // Матеріали 68-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 4-6 грудня.2013 р.ч.6 – Одеса, ОНАЗ, 2013. –с.48-50.

  54. Жуковська Л.Е. Принципи та методи фінансового планування на підприємстві / Жуковська Л.Е., Левченко В. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.114-116.

  55. Жуковська Л.Е. Інформаційні технології в бізнес-плануванні / Жуковська Л.Е., Лисогор І.В. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.62-65.

  56. Жуковська Л.Е. Особливості моделювання популярності послуги / Жуковська Л.Е., Войтюшенко В.М. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.101-104.

  57. Жуковська Л.Е.  Особливості політики планування персоналу на підприємстві / Жуковська Л.Е., Ільчишина В.В. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 63-65.

  58. Жуковська Л.Е.  Организация и функционирование службы маркетинга на предприятии / Жуковська Л.Е., Орлик В.С. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 69-73.

  59. Жуковська Л.Е.  Дослідження діяльності оператора мобільного зв’язку / Жуковська Л.Е., Димашок З.В., Тирський М.В. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 5. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 116-119.

  60. Ісайко Т.А  Стратегічний контроль у діяльності підприємства: матеріали  66 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 5 – 8 грудня 2011 р.) / Ісайко Т.А, Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 74 – 75.

  61. Ісайко Т.А  Основні ефективні стратегії організації: матерiали II Всеукраїнської науково-практичної конференцiї, (Одеса, 15 – 16 квітня 2010 р.) / Вінницька К.В., Ісайко Т.А . – Одеса: ОНАЗ iм. О.С. Попова, 2010.- С. 63 – 65.

  62. Ісайко Т.А  Особенности влияния организационной культуры на эффективность деятельногсти предприятия: матерiали II Всеукраїнської науково-практичної конференцiї, (Одеса, 2010 р.) / Кириллова Л.В., Ісайко Т.А . – Одеса: ОНАЗ iм. О.С. Попова, 2010.- С. 65 – 67.

  63. Ісайко Т.А. Стратегічне бачення та сценарій розвитку компаній: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Ісайко Т.А., Романова Т.В. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С. 78 – 80.

  64. Ісайко Т.А. Стратегии достижения конкурентніх преимуществ на предприятиях Украины / Ісайко Т.А., Паборцева Т.О.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 118-121.

  65. Ісайко Т.А. Роль лідера-стратега во внедрении и реализации стратегий на предприятии / Ісайко Т.А., Голосюк М.Л. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 4. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 95-97.

  66. Калугіна Н.А. Організаційно-економічні підходи до розвитку підприємства зв’язку на засадах диверсифікації / Калугіна Н.А.  // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №70. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 208 – 216.

  67. Калугіна Н.А. Диверсифікація діяльності телекомунікаційного підприємства в умовах ризику / Калугіна Н.А. // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – № 12 (191). – Одеса: ОНЕУ, 2013. – С. 81 – 90.

  68. Калугина Н.А. Предпосылки диверсификации деятельности телекоммуникационного предприятия / Н.А. Калугіна // Науковий журнал «Економіка і регіон». – № 5(42). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 91-96.

  69. Калугіна Н.А. Інфокомунікації – нова модель впровадження бізнесу: матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Калугіна Н.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 52 – 56.

  70. Калугіна Н.А. Науково-теоретичні засади визначення стратегії формування оптимального торгового портфеля підприємства зв’язку: матеріали 64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Калугіна Н.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009.

  71. Калугіна Н.А. Інфокомунікації – нова модель впровадження бізнесу: матеріали 64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Калугіна Н.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009.

  72. Калугіна Н.А. Підхід до оцінки ефективності диверсифікації телекомунікаційного підприємства / Калугіна Н.А. // Mатеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми формування нової економіки ХХI століття» (Рівне, 19-20 грудня 2013 р.) / – Т.1: Актуальні питання економічного розвитку. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. – С. 52-54.

  73. Калугіна Н.А. Складові концепції маркетингової стратегії диверсифікації телекомунікаційного підприємства / Калугіна Н.А. // Mатеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» (Дніпропетровськ, 14-15 лютого 2014 р.) / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 39-41.

  74. Пинчук Т.А.Проблемы региональной экономики в условиях кризиса: матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Козак В.И., Пинчук Т.А., Минченко Е.С.   – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 130 – 132.

  75. Пінчук Т.А. Управління маркетингом персоналу в умовах ринкової економіки: матеріали  65 науково-технічна конференції професорсько-викладацького складу(Одеса, 6-9 грудня 2010р.)/Тардаскіна Т.М.., Мілюкіна Л.В. – Одеса:ОНАЗ ім.О.С.Попова,2 010.- С. 57-60.

  76. Пінчук Т.А. Значення адаптованності в умовах економічної кризи при прийнятті рішень: матеріали 65  науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 6-9 грудня 2010 р.)/ Бондаренко О.М., Пінчук Т.А. –Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова,2010.-С. 157-160

  77. Пінчук Т.А.Построение мотивационной  системы организации: матеріали 64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1-4 грудня 2009 р.) / Козак В.І., Пінчук Т.А. –Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009.

  78. Пінчук Т.А. Сучасний стан розвитку національної поштової служби України / Пінчук Т.А., Самохвалова О.Г.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.21-24.

  79. Пінчук Т.А. Важелі та стимули інноваційного розвитку підприємства / Пінчук Т.А., Порада І.С.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.65-68.

  80. Пінчук Т.А. Сучасні парадигми інформатизації суспільства в умовах глобалізації / Пінчук Т.А., Чернова Ю.О.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.82-85.

  81. Пінчук Т.А. Формування маркетингової стратегії комерційного банку / Пінчук Т.А., Саламаха О.О. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.71-75.

  82. Пінчук Т.А. Деякі аспекти розвитку ринку страхування життя України / Пінчук Т.А., Яценко Г.М. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 73-75.

  83. Пінчук Т.А. Інформаційні ресурси маркетингового дослідження в сфері послуг зв’язку / Пінчук Т.А., Янішевський О.В.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 5. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 119-123.

  84. Пінчук Т.А. Інтернет-маркетинг сучасний інструмент розвитку ринкових відносин / Пінчук Т.А., Чернявщук Д.В.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 5. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 132-135.

  85. Л.А. Стрий Информационные интернет-ресурсы обеспечения деятельности предприятий связи Украины / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Ежеквартальный научный журнал. Серия экономика и управление. – №1 (16), 2014. – Тольятти: ТГУ, 2014. – С. 75-78. Индекс цитирования: РИНЦ.

  86. Л.А. Стрий Модель созидания ценности услуг предприятий инфокоммуникаций / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Азимут научных исследований: экономика и управление. Ежеквартальный научный журнал. – 1 (6), 2014 – Тольятти: ТГУ, 2014. – С. 106-109. Индекс цитирования: РИНЦ.

  87. Стрельчук Є.М. Маркетингова стратегія диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства / Є.М. Стрельчук, Н.А. Калугіна // Науковий журнал «Бізнес інформ» № 5 – Харків, 2014. – С. 172-176.

  88. Станкевич І.В. Критерії зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: традиційний погляд на визначення / І.В. Станкевич // науковий журнал: Економіка розвитку. – Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – 2015. – №1(73). – С. 26 – 34.

  89. Станкевич І.В. Управління освітніми організаціями: сутність та функції / І.В. Станкевич // науковий журнал: Економіка: реалії часу. – Одеса: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. – 2015. – № 1 (17). – С. 195-203.

  90. Бакова І.В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти в умовах глобалізації / Бакова І.В., Станкевич І.В., Селіванов П.П. // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВЗН «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Випуск 26/2. – 2015. – С. 7 – 13.

  91. Станкевич І.В. Переваги та недоліки застосування уніфікованої мови UML при моделюванні бізнес-процесів складних організацій / І.В. Станкевич, В.А. Тігарєва // науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». – Хмельницький: Хмельницький економічний університет. – Вип 4(36). – 2014. – С. 207 – 216.

  92. Бондаренко О.М. Адаптація студентів економічних спеціальностей у сфері зв’язку до ринку праці / О.М. Бондаренко,  Т.М. Тардаскіна.  – Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – № 1. – С. 148 – 157.

  93. Л.А. Стрий Модель эволюции видов рынков / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економ. науки.– Випуск 7, частина 4. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 99-103.

  94. Станкевич І.В. Типологізація систем ранжування вищих навчальних закладів: світовий досвід та міжнародні стандарти якості / Станкевич І.В. – Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний морський університет (ОНМУ).  – 2014. – № 2 (47) – С. 111 – 142.

  95. Заборська Н.К. Реінжениринг бізнес-процесів / Заборська Н.К., О.М. Бондаренко – Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2014. – №6 (214). – 228с. – С.11-22.

  96. Станкевич І.В. Вимоги міжнародних стандартів до документації у системі управління якістю освітньої організації / І.В. Станкевич, Є.Г. Борисевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб наук. праць. – Серія: Економіка та менеджмент. – Одеса: МГУ. – Випуск 8. – 2015. – С. 65 – 71.

  97. Станкевич І.В. Тенденції розвитку світового ринку телекомунікацій на шляху до побудови інформаційного суспільства: погляд у майбутнє / Станкевич І.В., Астаніна Ю.С. // Банківська справа: науково-практ.журнал / М-во освіти і науки України. – К.: Знання. – 2014. – № 11-12 (131) – С. 117 – 122.