Станкевич Ірина Володимирівна

Станкевич_2 Професорсько-викладацький склад          2 Посада: в.о. завідуючого кафедрою менеджменту та маркетингу, докторант, представник керівництва з якості ОНАЗ ім. О.С, Попова.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Складові організаційно-економічного механізму управління якістю послуг поштового зв’язку», захист – 2010 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємств», 2001 р.

Дисципліни, що викладає: управління інноваціями, управління якістю, економіка та організація інноваційної діяльності, комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку.

 Публікації: є автором 100 публікацій, серед яких: 83 наукового та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 31 публікація у фахових виданнях, 2 навчальних посібники (1 з грифом МОН України – «Операційний менеджмент в галузі зв’язку») та підручник з грифом МОН України – «Управління якістю».

Сфера наукових інтересів: управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів. Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: arnika@ukr.net.


Костенко Ростислав Валерійович

image Професорсько-викладацький склад image Посада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Тема дисертації: «Підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних закладах до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій», захист – 2015 р.

Вчене звання: доцент кафедри фінансів та банківської справи.

Освіта: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія», 2003 р.; Одеський державний економічний університет, спеціальність «Фінанси», 2006 р.

Дисципліни, що викладає: менеджмент

Публікації: є автором 105 публікацій, серед яких: 96 наукового та 9 навчально-методичного характеру, у тому числі 33 публікації у фахових виданнях, 1 методичний посібник, 1 навчальний посібник з грифом МОН України – «Міжнародна валютна біржа FOREX»

Сфера наукових інтересів: освітній менеджмент та маркетинг, проблеми управління, фінансування та соціально-економічного розвитку ситеми професійної освіти, взаємодія професійної освіти з ринком праці та соціальними партнерами, діагностика якості професійної освіти, підготовка фахівців у вищих навчальних закладах, маркетингові дослідження ринку професійної освіти

Електронна адреса: kostenko7@mail.ua


Сакун Ганна Олександрівна

Сакун Професорсько-викладацький склад Посада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу, вчений секретар та відповідальна за наукову діяльність кафедри менеджменту та маркетингу.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти».

Тема дисертації: «Освіта як предмет філософсько-акеологічної рефлексії», захист – червень 2010 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2004 р.

Дисципліни, що викладає: маркетинг, планування і контроль на підприємстві, соціальна відповідальність, організація підприємницької діяльності в галузі зв’язку.

Публікації: є автором 94 публікацій, серед яких: 74 наукового та 20 навчально-методичного характеру, у тому числі 16 публікацій у фахових виданнях та 5 навчальних посібників.

Сфера наукових інтересів: маркетинг та розвиток соціальної функції менеджменту на сучасних підприємствах.

Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: anna.sakun@list.ru.


Тардаскина Тетяна Миколаївна

Тардаскина Професорсько-викладацький склад Посада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу, заступник директора ННІ Е та М з навчальної роботи, відповідальна за міжнародну діяльність кафедри,  куратор 4 курсу напрямку підготовки «Менеджмент» та куратор 5 курсу спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)».

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації: «Організаційно-економічні складові інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж загального користування», захист – 2008 р.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеська національна  академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2004 р.

Дисципліни, що викладає: менеджмент, організація операційних процесів в галузі зв’язку, зовнішньоекономічна діяльність, електронна комерція.

Публікації: є автором 110 публікацій, серед яких: 98 наукового та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі 19 публікація у фахових виданнях, 6 навчальних посібники (2 з грифом МОН України – «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку», «Менеджмент інформаційної безпеки в галузі зв’язку»).

Сфера наукових інтересів: економіка та управління інформаційною безпекою в галузі зв’язку.

Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: tardaskina@mail.ru


Бакова Ірина Василівна

Бакова Професорсько-викладацький склад Посада: доцент кафедри  менеджменту та маркетингу, відповідає за міжнародні наукові зв’язки кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.13 – «Математичні методи та використання обчислювальної техніки в економічних дослідженнях, плануванні і управлінні народним господарством та його галузями»

Тема дисертації: «Розробка та впровадження математичного забезпечення оптимізаційних задач розвитку та розміщення виробництва», захист – 1976 р.

Вчене звання: доцент кафедри обчислювальної техніки та інформаційних систем в економіці.

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, спеціальність «Математика, обчислювальна математика», 1967 р.

Дисципліни, що викладає: управління змінами, управління інформаційною безпекою, Безпека інформаційно- комунікаційних систем, аудит інформаційної безпеки, міжнародний менеджмент.

Публікації: є автором біля 200 публікацій, серед яких: 170 наукового та 23 навчально-методичного характеру, у тому числі 35 публікація у фахових виданнях, 3 навчальних посібники (1 підручник з грифом МВССО СРСР – «Технические средства АСУ») та 2 навчальних посібника з грифом Міністерства ВО УРСР – «Программные средсва обработки экономической информации», «Практика программирования экономических задач».

Сфера наукових інтересів: управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів; розробка та впровадження інформаційних систем та новітніх технологій для управління суб’єктами господарювання

Керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Електронна адреса: ivbakova@gmail.com.


Бондаренко Олена Михайлівна

Бондаренко Професорсько-викладацький склад Посада: доцент кафедри менеджменту та маркетингу, відповідальна інституту економіки та менеджменту за наукову роботу, за профорієнтаційну діяльність та працевлаштування. Відповідальна з СУЯ ННІЕМ.

Науковий ступінь: кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».

Тема дисертації: «Соціальна адаптація особистості в пострадянському суспільстві», захист – 2004 р.

Освіта: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність – біологія, кваліфікація – викладач біології та хімії, 1999 р.

Дисципліни, що викладає: основи маркетингу, управління персоналом, само менеджмент, операційний менеджмент, методика викладання управлінських дисциплін.

Публікації: є автором 70 публікацій, серед яких: 65 наукового та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 6 публікацій у фахових виданнях, 3 навчальні посібники, (1 монографія – «Соціальна адаптація: феномен і прояви»)

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до управління персоналом в галузі зв’язку.

Електронна адреса: EL7871996@mail.ru


 Богатирьова Людмила Дмитрівна

Богатырева Професорсько-викладацький склад Посада: доцент кафедри  менеджменту та маркетингу, заступник директора ННІЕМ по заочному навчанні, у 2004-2013 виконувала обов`язки відповідального секретаря приймальної комісії.

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність багатоканальний електрозв’язок, 1972 р. В 1996-1998 рр. пройшла стажування за ініціативною програмою Канцлера ФРГ для України з проблем «Економіка та управління економікою» в Німеччині та одержала міжнародний диплом «Master of Business Training».

Дисципліни, що викладає: менеджмент, стратегічне управління, стратегія підприємства, стратегічний менеджмент підприємств зв`язку.

Публікації: є автором 75 публікацій, серед яких: 47 наукового та 28 навчально-методичного характеру, у тому числі 2 навчальних посібники з грифом Держкомзв`язку, 1 посібник у співавторстві с грифом МОНУ, 1 монографія у співавторстві.

Сфера наукових інтересів: сучасні підходи до управління телекомунікаційними компаніями, а саме стратегічний підхід.

Людмила Дмитрівна неодноразово була нагороджена галузевими, відомчими та державними нагородами, а саме: у 2005 р. – Почесною грамотою Державного департаменту з питань зв`язку та інформатизації України; у 2007 р. – Почесною грамотою голови Одеської обласної державної адміністрації, у 2008 р. – нагрудним знаком «Почесний зв`язківець України» та відзначена цінним подарунком (годинником) Голови Верховної Ради України; у 2009 р. – Почесною грамотою Кабінета Міністров України; у 2010 р. – медаллю ОНАЗ ім..О.С. Попова «АLMA»; у 2011 р. – нагрудним знаком «Почесна відзнака Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України»

Електронна адреса: nniemzfonaz@mail.ru.


 Борисевич Євгенія Георгіївна

Борисевич Професорсько-викладацький склад Посада:  доцент кафедри менеджменту та маркетингу, відповідальна за дистанційне навчання, виконує обов‘язки уповноваженого  з якості від кафедри

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Автоматичний електроз‘язок», 1981 р.

Дисципліни, що викладає: адміністративний менеджмент, логістика, менеджмент телекомунікацій, маркетинг послуг поштового зв‘язку.

Публікації: є автором понад 80 публікацій,у наукових спеціалізованих, міжнародних, національних,  галузевих виданнях та посібників по дисциплінах.

Сфера наукових інтересів: менеджмент і маркетинг в сфері телекомунікацій иа поштового зв‘язку.

Нагороджена почесною грамотою ПАТ «Укртелеком» за керівництво дипломними роботами студентів.

Електронна адреса: е7934851@mail.ru

 Жуковська Людмила Енгельсівна

Жуковская Професорсько-викладацький склад Народилась 20 квітня 1947 р.

У 1970 році закінчила Одеський державний університет.

Старший викладач кафедри Менеджменту та маркетингу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

Має понад 30 наукових праць.

Плідно працює з науковою молоддю, Заступник директора ННІ «Економіки та менеджменту» по підготовки студентів за другою вищою освітою.

Нагороджена грамотою Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації.

 

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Пінчук Тетяна Анатоліївна

Пинчук Професорсько-викладацький склад Посада: старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, відповідальна за профорієнтацію студентів, відповідальна за практику студентів.

Освіта: Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємств», 1997рік.

Дисципліни, що викладає: менеджмент, менеджмент зовнішньоєкономічної діяльності,маркетинг, вступ до фаху, комунікаційний менеджмент.

Публікації: є автором 35 публікацій, серед яких: 20 наукового та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі 5 публікацій у фахових виданнях, 10 навчальних посібників .

Сфера наукових інтересів: системна  методологія управління програмами розвитку підприємства.

Електронна адреса: coachpinchuk@rambler.ru

Ісайко Тамара Арсентіївна

Исайко_2 Професорсько-викладацький склад       2 Посада: викладач кафедри менеджменту та маркетингу

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Інженер електрозв’язку», 1974 р.

Дисципліни, що викладає: стратегічне управління, Стратегічний менеджмент, Бізнес-планування

Публікації: є автором 45 публікацій, серед яких: 20 наукового та 25 навчально-методичного характеру, у тому числі 3 навчальних посібники

Сфера наукових інтересів: управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів.

 

Електронна адреса: kafedra.mim@onat.edu.ua


Калугіна Наталія Анатоліївна

Професорсько-викладацький склад D0 9A D0 B0 D0 BB D1 83 D0 B3 D0 B8 D0 BD D0 B0 Навчалася в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова та здобула освітньо-кваліфікаційний рівень магістра кваліфікація менеджера з адміністративної діяльності.

З листопада 2000 року працює в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова в деканаті зі студентами заочної форми навчання.

З вересня 2008 року працює за сумісництвом викладачем на кафедрі Менеджменту та маркетингу.

Активно розвивається як науковий співробітник.

Має друковані наукові праці, а саме: 3 тези доповіді на міжнародних наукових конференціях; 5 методичних посібників.

У 2011 році склала кандидатські іспити з філософії та англійської мови.

Постійно працює над підвищенням своєї педагогічної кваліфікації.

 

Електронна адреса:


Крук Наталія Володимирівна

Крук Професорсько-викладацький склад Посада: викладач кафедри менеджменту та маркетингу.

Науковий ступінь: кандидат політичних наук за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси».

Тема дисертації: «Інформаційна відкритість як принцип діяльності органів державної влади», захист – 2014 р.

Вчене звання: кандидат політичних наук.

Освіта: Українська державна академія зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємств», 2008 р.

Дисципліни, що викладає: менеджмент.

Електронна адреса: natalya.kryk@gmail.com

 


Кульчицька Марина Костянтинівна

Кульчицкая Професорсько-викладацький склад Посада: викладач-стажер кафедри менеджменту та маркетингу

Освіта: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова, спеціальність «Менеджмент організацій», 2015

Дисципліни, що викладає: управління інноваціями, економічна організація інноваційної діяльності, організація виробництва в галузі ТЛК, організація операційних процесів в галузі зв’язку

Сфера наукових інтересів: управління персоналом операторів мобільного зв’язку

Електронна адреса: marinochka1128@mail.ru

 


Політова Ірина Вікторівна

Професорсько-викладацький склад D0 9F D0 BE D0 BB D0 B8 D1 82 D0 BE D0 B2 D0 B0 Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Тема дисертації: “Складові забезпечення інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій”

Публікації: є автором понад 70 науково-методичних праць.

 

Електронна адреса:rdd@onat.edu.ua

 


Спорінопті Надія Олексіївна

Професорсько-викладацький склад D0 A1 D0 BF D0 BE D1 80 D0 B8 D0 BD D0 BE D0 BF D1 82 D0 B8 Посада: методист кафедри менеджменту та маркетингу.

Освіта: Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, спеціальність       «Радіозв`язок та радіомовлення», 1974 р.

Електронна адреса:  kafedra.mim@onat.edu.ua

Товстан Валентина Сергіївна

Професорсько-викладацький склад D0 A2 D0 BE D0 B2 D1 81 D1 82 D0 B0 D0 BD Посада: Завідуючий лабораторією кафедри М та М.

Освіта: Одеська Національна Академія Зв’язку ім О.С. Попова, спеціальність «Економіка підприємства», 2013

Електронна адреса: valentina-tovstan@rambler.ru

Павлова Валентина Іванівна

Професорсько-викладацький склад D0 9F D0 B0 D0 B2 D0 BB D0 BE D0 B2 D0 B0  

 

Електронна адреса: babyshka_od@ukr.net

Арпентій Діана Ігорівна

Професорсько-викладацький склад D0 90 D1 80 D0 BF D0 B5 D0 BD D1 82 D0 B8 D0 B9 Посада: методист кафедри менеджменту та маркетингу

Освіта: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова, 2015

 

Електронна адреса: diana-arpentijj@rambler.ru