НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮСЯ КАФЕДРОЮ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИГУ У 2018 – 2019 н.р.

Адміністративний менеджмент – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм класифікувати об‘єкти адміністративного менеджменту відповідно до норм відповідних законів; визначити керовані одиниці на відповідному рівні ієрархії та розробити її службові обов‘язки; застосовувати типові системи мотивації в організаціях; визначити ланцюжок бізнес-операцій на прикладі конкретного бізнес-процесу.

Провідні лектори – доцент, д.е.н. Станкевич І.В.

Аудит інформаційної безпеки – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом «Захист інформації». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм характеризувати сучасну національну та міжнародну нормативну базу у сфері аудиту інформаційної безпеки; визначати основні загрози та засоби їх впливу на об’єкти інформаційної безпеки та застосовувати основні методи захисту конфіденційної інформації на підприємстві. приймати рішення про додержання чи наявність факту порушення конфіденційності інформації обмеженого доступу, фіксувати інформацію з додержання чи факту порушення конфіденційності інформації у відповідних документах та будувати архітектуру телекомунікаційних мереж відповідно до вимог інформаційної безпеки; розробити в межах внутрішнього аудиту інформаційної безпеки плани заходів для запобігання розголошення чи витоку відомостей, документації обмеженого доступу-під час виконання робіт з системами технічного захисту інформації; розраховувати оцінку витрат на створення і впровадження системи забезпечення інформаційної безпеки будь-якого підприємства та розробляти організаційну структуру служби інформаційної безпеки підприємства, використовуючи обчислювальну техніку, уміти на підставі плану та інструкцій з додержання основних характеристик інформаційної безпеки забезпечити цілісність, конфіденційність та доступність до інформаційних ресурсів; складати виписки із нормативної та службової документації для передавання їх відповідальним особам, що задіяні у проведенні службових розслідувань за приписом керівництва та із дотриманням діючих норм та правил брати участь у проведенні службових розслідувань.

Провідний лектор – ст. викл. Борисевич Є.Г.

Безпека інформаційно-комунікаційних систем – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм характеризувати сучасну національну та міжнародну нормативну базу у сфері інформаційної безпеки; визначати основні загрози та засоби їх впливу на об’єкти інформаційної безпеки та застосовувати основні методи захисту конфіденційної інформації на підприємстві. приймати рішення про додержання чи наявність факту порушення конфіденційності інформації обмеженого доступу, фіксувати інформацію з додержання чи факту порушення конфіденційності інформації у відповідних документах та будувати архітектуру телекомунікаційних мереж відповідно до вимог інформаційної безпеки; розробити план заходів для запобігання розголошення чи витоку відомостей, документації обмеженого доступу-під час виконання робіт з системами технічного захисту інформації; розраховувати оцінку витрат на створення і впровадження системи забезпечення інформаційної безпеки будь-якого підприємства та розробляти організаційну структуру служби інформаційної безпеки підприємства, використовуючи обчислювальну техніку, уміти на підставі плану та інструкцій з додержання основних характеристик інформаційної безпеки забезпечити цілісність, конфіденційність та доступність до інформаційних ресурсів; складати виписки із нормативної та службової документації для передавання їх відповідальним особам, що задіяні у проведенні службових розслідувань за приписом керівництва та із дотриманням діючих норм та правил брати участь у проведенні службових розслідувань.

Провідний лектор – доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Бізнес-планування оператора зв’язку – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати сферу застосування бізнес – планування; будувати системи планування на підприємствах з врахуванням конкретної ситуації; формулювати основну мету і завдання бізнес – планування; розрізняти прогнози, плани, програми; давати характеристику різним видам бізнес –планів; визначити  доцільність створення спеціальних підрозділів з планування; визначати об’єкти бізнес – планування; оцінювати вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес і ефективність бізнес – планування; оцінювати економічну ефективність бізнес – плану.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Вступ до фаху – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати ефективність роботи фахівця з менеджменту організації та адміністрування; створювати умови для розвитку особистості; підвищити рівень загальноосвітньої культури.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Е-комерція – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент», вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 051 «Економіка». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм використовувати понятійний апарат, аналізувати маркетингову, статистичну та технологічну інформацію щодо електронного бізнесу та електронної комерції зокрема, створювати електронний магазин, робити покупки за допомогою електронного магазину з використанням різноманітних видів електронних платіжних систем, використовувати інструментарій створення і використання систем електронної комерції.

Провідний лектор – доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Економіка і організація інноваційної діяльності – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 051 «Економіка». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватись методами «мозкової атаки», «запитальника», інвентаризації «слабких» місць тощо, будувати сітковий графік, розраховувати його параметри та оптимізувати план реалізації інноваційного проекту; розраховувати розмір лізингових платежів, здійснювати оцінювання витрат та результатів реалізації інноваційного проекту.

Провідні лектори – доцент, д.е.н. Станкевич І.В.

Економіка та менеджмент телекомунікацій. Модуль 2 Менеджмент телекомунікацій – нормативна дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю «Телекомунікації». Задачі дисципліни – вивчення загальних закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; а також управлінських відносин в сфері телекомунікацій; опанування теорії використання виробничих ресурсів, формування результатів та забезпечення ефективності операційної діяльності телекомунікаційних підприємств; опанування практики розрахунку показників використання виробничих ресурсів, результатів діяльності, оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних рішень телекомунікаційних підприємств; закріплення комплексу знань і засвоєння досягнень теорії та практики формування ефективних економічно-обґрунтованих управлінських рішень щодо розвитку діяльності телекомунікаційних підприємств.

Провідний лектор – ст. викл. Борисевич Є.Г.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент», за спеціальністю 051 «Економіка» – вибіркова дисципліна. Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати зміст кожного з етапів розвитку організації управління зовнішньоекономічною діяльністю і характеризувати стан зовнішньоекономічної діяльності в Україні; характеризувати ієрархічну структуру управління та регулювання ЗЕД; наводити приклади платіжного, торговельного та розрахункового балансу; виявляти недоліки, переваги, перспективи кожного міжнародного фінансового інституту, аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби; характеризувати взаємовідносини міжнародних фінансових організацій з підприємствами України; характеризувати інструменти валютного регулювання і розраховувати індекси валютних курсів; визначати фактори залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни; аналізувати і оцінювати тенденції, суперечності, доцільність у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, що є суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Провідний лектор – доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Інноваційний менеджмент в галузі зв’язку – вибіркова дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм приймати рішення в інноваційному менеджменті в галузі зв’язку; уміти визначати ефективність інноваційної діяльності підприємств зв’язку; визначати оцінку інвестиційної привабливості та ефективності інноваційних проектів галузі зв’язку; застосовувати методи зниження ризиків реалізації інноваційних проектів в галузі зв’язку.

Провідні лектори – доцент, д.е.н. Станкевич І.В.

Інноваційний розвиток підприємства – нормативна дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 051«Економіка». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок щодо забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання їхнього економічного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. Завдання дисципліни: вивчення механізмів управління інноваційним розвитком економічних систем, забезпеченням результативності формування та використання інноваційного потенціалу підприємств, ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Інтернет-маркетинг – варіативна компонента освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. Метою дисципліни «Інтернет-маркетинг» є формування у майбутніх фахівців розуміння основ сучасного інтернет-маркетингу, набуття компетентностей щодо організації та проведення заходів інтернет-маркетингу, оцінки їх ефективності. Основними завданнями вивчення дисципліни «Маркетинг» є засвоєння основних методів та технологій просування продукції (послуг) у мережі Інтернет та ефективне використання найбільш популярних технологій інтернет-маркетингу.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку – вибіркова дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 8.05090402 «Автоматизовані системи управління та контролю». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм пояснювати основні поняття категорії «менеджменту якості» та бути здатним визначити вимоги щодо якості послуг поштового зв’язку; аналізувати системи управління якістю продукції (послуг), зокрема послуг поштового зв’язку; здійснювати комплексну оцінку якості послуг поштового зв’язку; розробляти документацію системи управління якістю оператора поштового зв’язку відповідно до вимог стандартів ISO 9000 застосовувати статистичні інструменти управління якістю в операційній діяльності операторів поштового зв’язку в процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій тощо.

Провідний лектор – доц., д.е.н. Станкевич І.В.

Корпоративна соціальна відповідальність – варіативна компонента освітньо- професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 “Управління та адміністрування”. Метою дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» є формування у студентів базових знань з теорії та практики соціальної відповідальності і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально-відповідальної поведінки. Основними завданнями вивчення дисципліни «Корпоративна соціальна відповідальність» є ознайомити з концептуальними основами розвитку соціальної відповідальності і її місцем у системі управління організацією, з особливостями соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку; визначити зміст,
структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності, особливості соціальної звітності в Україні.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Логістика – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент», вибіркова дисципліна за спеціальністю 051 «Економіка». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм ставити та вирішувати задачі: пов’язані з організацією та контролем всіх видів діяльності по переміщенню і складуванню матеріальних ресурсів, такі, що забезпечують проходження матеріального та пов’язаного з ним інформаційного потоків від пункту закупівлі сировини до пункту кінцевого споживання; ставити та вирішувати задачі, пов’язані з раціоналізацією господарчої діяльності підприємств галузі, шляхом оптимізації матеріальних потоків; аналізувати логістичні системи, здійснювати декомпозицію системи, виділяючи її підсистеми; комплексно оцінювати ефективність функціонування логістичної системи тощо.

Провідний лектор – ст. викл. Борисевич Є.Г.

Маркетинг – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент» (нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 051 «Економіка»). Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм використовувати функції маркетингу в повсякденному маркетингу звичайної людини й підприємця; визначати маркетингову поведінку в кожному їх елементі; прогнозувати об’єми продаж підприємства у співвідношенні з нею; спрогнозувати об’єми продаж; визначати її структуру; визначати їх напрями для кожного виду товару та послуг; визначати її для кожного виду товару чи послуги на ринку; використовувати їх в маркетингових планах на підприємстві; використовувати стратегії виведення товару на ринок.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Менеджмент – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент» (нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 051 «Економіка»). Задачі: наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм приймати управлінські рішення на підґрунті суджень, а також раціональним способом; виконувати управлінські функції; планувати цілі, організувати діяльність підлеглих; використовувати основні методи мотивації персоналу для досягнення цілей, виконувати ефективний контроль; аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище організації для виробки цілей та стратегій; ефективно виконувати основні функції менеджера; впливати за допомогою методів мотивації на поведінку персоналу.

Провідний лектор – доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Менеджмент організацій – нормативна дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти комплексом професійних компетенцій щодо створення цілісної системи успішного управління організацією.

Провідний лектор – к.е.н.,ст. викл. Калугіна Н.А.

Методика викладання управлінських дисциплін – вибіркова дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм розробляти технологічні карти навчальних дисциплін, згідно з діючими планами; визначати та розробляти головні цілі вивчення дисциплін з менеджменту; розробляти плани ділових ігор з економічних дисциплін; розробляти лекції відповідно до навчального плану, проводити лекційні заняття, виступати перед аудиторією; розробляти ключові питання до навчальних дисциплін для контролю знань студентів; розробляти тести для контролю знань студентів.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Міжнародний маркетинг – дисципліна варіативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 073  «Менеджмент».  Задачі дисципліни – вивчення теоретичних основ сутності цілей, задач та функцій  міжнародного маркетингу; вивчення сучасних методів, механізмів, інструментів міжнародного маркетингу; вивчення особливостей організації міжнародної маркетингової діяльності підприємства та розробки міжнародної маркетингової стратегії.

Провідний лектор – проф., д.е.н. Стрій Л.О.

Операційний менеджмент – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм використовувати статистичні дані (інформацію) для кількісної та якісної оцінки послуг зв’язку; використовувати економіко-математичні моделі в тактичному та стратегічному плануванні операційної діяльності організації; використовувати та керувати персоналом для досягнення тактичних та стратегічних цілей підприємств зв’язку.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Організація виробництва в галузі зв’язку – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 051 «Економіка». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм розраховувати кількість систем передачі та кількість проміжних станцій; розраховувати витрати на матеріали та трудомісткість технічного обслуговування; розраховувати споживчу потужність, вартість обладнання, річні витрати за статтями витрат; розраховувати показники економічної ефективності інвестицій (IRR, термін окупності капітальних вкладень); розрізняти операторів телекомунікацій від провайдерів, абонентів від корисувачів; характеризувати телекомунікаційні, інформаційні та інтелектуальні мережі; характеризувати первинні та вторинні мережі; характеризувати архітектуру мереж.

Провідний лектор – доц., к.е.н. Тардаскіна Т.М.

Маркетинг – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 061 «Журналістика». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм застосовувати елементи маркетингу для формування маркетингової стратегії підприємства; застосовувати елементи маркетингу для просування товару на ринку з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Провідний лектор – проф., д.е.н. Стрій Л.О.

Основи підприємницької діяльності в галузі зв’язку – дисципліна варіативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент».  Задачі дисципліни є засвоєння наукових основ і практичних проблем підприємництва в різних сферах господарювання, а також вивчення особливостей підприємницької діяльності, менеджменту та маркетингу,  шляхів їх вдосконалення, оволодіння практичними знаннями для створення власного бізнесу.

Провідний лектор – к.е.н.,ст. викл. Калугіна Н.А.

Планування і контроль на підприємстві – дисципліна нормативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка». Задачі дисципліни є опанування форм, методів і процесу планування і контролю; вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства; складу показників і методики їх розрахунку; оптимізації виробничої програми.

Провідний лектор – к.ф.н., доц.  Сакун Г.О.

Публічне адміністрування – нормативна дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб’єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об’єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників; визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта; виробити процедури та основний зміст кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості; уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних управлінських технологій; застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

Провідний лектор – к.е.н.,ст. викл. Калугіна Н.А.

Самоменеджмент – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначити принципи сучасних концепцій самоменеджменту; свій тип особистості та вибрати найбільш сприятливу йому професію; використовувати методику процесу влаштування на роботу; визначати сильні та слабкі сторони свого типу особистості; послідовно розкривати зміст логічних завдань методики саморозвитку менеджера; визначати адаптивну поведінку менеджера та його механізмів; визначати ознаки, природу та наслідки стресу; оцінити рівень власних здібностей до самоуправління.

Провідні лектори – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М., доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Соціальна відповідальність – дисципліна варіативної компоненти освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 051 «Економіка».  Задачами дисципліни є ознайомити з концептуальними основами розвитку соціальної відповідальності і її місцем у системі управління організацією, з особливостями соціальної відповідальності різних суб’єктів суспільного розвитку; визначити зміст, структуру і вимоги міжнародних стандартів звітності,  особливості соціальної звітності в Україні.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Сакун Г.О.

Стратегічне управління – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм визначати загальні риси підприємств; характеризувати причини відмінності підприємств і методи їх урахування при формуванні систем управління; ідентифікувати фактори, що визначають стратегічний рівень підприємства; аналізувати «поле сил» на підприємстві; розробляти заходи щодо уникнення опору в організації; формувати себе як менеджера-стратега; визначати якості, яких необхідно досягти при формуванні себе як менеджера-стратега.

Провідний лектор – ст. викл. Богатирьова Л.Д.

Стратегічний менеджмент підприємств зв`язку – вибіркова дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм формулювати фінансові стратегії підприємства в їх зв’язку з продуктовими та ресурсними стратегіями як частину «стратегічно-набору»; розробляти бюджети різних типів; оформляти фінансові документи для стратегічних планів і програм; обґрунтовувати необхідність і тип економічних взаємовідносин між підрозділами підприємства; аналізувати «поле сил» на підприємстві; розробляти заходи щодо уникнення опору в організації; формувати себе як менеджера-стратега; визначати якості, яких необхідно досягти при формуванні себе як менеджера-стратега.

Провідний лектор – ст. викл. Богатирьова Л.Д.

Стратегія підприємств – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 051 «Економіка». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм використовувати методи побудови технологічного процесу СУ; будувати місії, цілі, стратегії та «стратегічний набір»; формувати стратегічні плани різного рівня в організаціях; будувати ефективно діюче організаційне, фінансово-економічне, соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення СУ.

Провідний лектор – ст. викл. Богатирьова Л.Д.

Теорія організацій – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм працювати з монографічними, довідково-енціклопедичними, статистичними, електронними джерелами з соціально-економічної проблематики та менеджменту; володіти методикою розрахунків основних показників та використаня методологічних інструментів з метою пізнання мінливих явищ та процесів, які впливають на стан організації; використовувати методологічні та методичні прийоми вивчення ефективності діяльності й проектування організацій; досліджувати й характеризувати різні види організацій, визначаючи їх переваги й недоліки; здійснювати порівняльний аналіз і формування різних типів організаційних структур; визначати чинники формування іміджу й культури організації; розробляти заходи з трансформації, як організації у цілому, так і її складових з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища.

Провідний лектор – проф., д.е.н. Стрій Л.О.

Управління змінами – нормативна дисципліна підготовки магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм розуміти необхідність проведення змін в сучасних організаціях; управляти індивідуальними, груповими, організаційними та структурними змінами; аналізувати внутрішні ресурси управлінця змінами, розробляти рекомендації зі зниження опору змінам; використовувати методи організаційних змін та робити висновки із досліджень управління змінами.

Провідний лектор – проф., д.е.н. Стрій Л.О.

Управління інноваціями – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватись методами «мозкової атаки», «запитальника», інвентаризації «слабких» місць тощо, будувати сітковий графік, розраховувати його параметри та оптимізувати план реалізації інноваційного проекту; формувати проектну групу та обґрунтовувати вибір джерел фінансування.

Провідні лектори – доцент, д.е.н. Станкевич І.В.

Управління інформаційною безпекою – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю «Інформаційна безпека». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм характеризувати сучасну національну та міжнародну нормативну базу у сфері інформаційної безпеки; визначати основні загрози та засоби їх впливу на об’єкти інформаційної безпеки та застосовувати основні методи захисту конфіденційної інформації на підприємстві, приймати рішення про додержання чи наявність факту порушення конфіденційності інформації обмеженого доступу, фіксувати інформацію з додержання чи факту порушення конфіденційності інформації у відповідних документах та будувати архітектуру телекомунікаційних мереж відповідно до вимог інформаційної безпеки; розробити план заходів для запобігання розголошення чи витоку відомостей, документації обмеженого доступу під час виконання робіт з системами технічного захисту інформації; розраховувати оцінку витрат на створення і впровадження системи забезпечення інформаційної безпеки будь-якого підприємства та розробляти організаційну структуру служби інформаційної безпеки підприємства, використовуючи обчислювальну техніку, уміти на підставі плану та інструкцій з додержання основних характеристик інформаційної безпеки забезпечити цілісність, конфіденційність та доступність до інформаційних ресурсів; складати виписки із нормативної та службової документації для передавання їх відповідальним особам, що задіяні у проведенні службових розслідувань за приписом керівництва та із дотриманням діючих норм та правил брати участь у проведенні службових розслідувань.

Провідний лектор – к.е.н.,ст. викл. Калугіна Н.А.

Управління персоналом – нормативна дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм користуватися Єдиною державною системою діловодства; користуватися анкетами та тестами для підбору та оцінки персоналу. Вміти приймати рішення для ліквідування конфліктів; вміти оцінювати працівників організації.

Провідний лектор – доц., к.ф.н. Бондаренко О.М.

Управління якістю – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за спеціальністю 073 «Менеджмент». Задачі дисципліни – наділити здобувачів вищої освіти таким комплексом знань, умінь та навичок, який дозволив би їм пояснювати поняття категорії якості; аналізувати основні терміни та категорії в сфері управління якістю; визначати значення управління якістю на рівні держави, підприємства, якості життя тощо; порівнювати існуючі підходи до управління якістю продукції (послуг); використовувати знання світового досвіду управління якістю для прийняття рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності діяльності національних операторів зв’язку; розробляти документацію системи управління якістю організації відповідно до вимог стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації.

Провідні лектори – доц., д.е.н. Станкевич І.В.

Критерії оцінювання