Науково-дослідна робота

кафедри Менеджменту та маркетингу

2018 – 2019 н.р.

Тема роботи: «Особливості застосування сучасних моделей та інтернет-технологій управління IT-проектами в маркетинговій діяльності комерційних банків»

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В.

Основні завдання дослідження:

  1. Узагальнення теоретичних аспектів розвитку Інтернет-технологій маркетингової діяльності підприємств.

  2. Аналіз інтернет-технологій в західних країнах та в Україні.

  3. Удосконалення та розвиток сучасних моделей управління ІТ-проектами комерційних банків.

  4. Використання моделей управління банківською системою України на засадах корпоративної соціальної відповідальності.

Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., ст.викл. Калугіна Н.А, ст.викл. Богатирьова Л.Д., пош. Чернецька М.Г., пош. Чернецька М.Г., пош. Манько М.П., маг. Дулгерова К.С., маг. Гуцул Т.І.

2017 – 2018 н.р.

Тема роботи: «Розробка маркетингової стратегії просування друкованих видань науково-педагогічних працівників освітніх організацій»

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В.

Основні результати роботи:

  1. Узагальнено теоретико-методичних основи управління комплексом маркетингу просування та розповсюдження друкованої книговиробничої продукції.

  2. Проведений ґрунтовний аналіз комплексу маркетингу книговидавничої справи освітніх організацій України та удосконалені відповідні категорії, визначені особливостями основних елементів та закономірностей ринку.

  3. Удосконалені канали розповсюдження друкованої книговиробничої продукції малими та середніми обсягами реалізації в межах освітньої організації та визначена ефективність їх використання для ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Виконавці: доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., ст.викл. Борисевич Є.Г., асп. Врублевський Д.І., студ. Кара Д.А.

 

Тема роботи: «Моніторинг задоволеності вимог замовників та інших зацікавлених сторін діяльністю освітньої організації»

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В.

Основні результати роботи:

  1. Узагальнені теоретичні основи проведення моніторингу задоволеності вимог замовників та інших зацікавлених сторін підприємств та організацій.

  2. Проведений моніторинг задоволеності вимог замовників та інших зацікавлених сторін діяльністю освітньої організації на прикладі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, зокрема: моніторинг задоволеності вимог працівників; моніторинг задоволеності вимог здобувачів вищої освіти; моніторинг задоволеності вимог працедавців.

  3. Обґрунтовані методичні засади оцінки задоволеності вимог замовників та інших зацікавлених сторін діяльністю освітньої організації.

Виконавці: доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., викл. Кульчицька М.К, пош. Манько М.О., студ. Назаренко К., студ. Булейко Л.

Науково-дослідна робота

кафедри Менеджменту та маркетингу

2016 – 2017 н.р.

Тема роботи: «Моделювання та оцінювання бізнес-процесів оператора телекомунікацій»

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В.

Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., ст. лаб. Гузенко Я.О.,  пошукачі  Тігарєва В.А., Манько М.П., Чернецька М.Г. та аспірант Пахтусов М.І.

2015 – 2016 н.р.

Тема роботи: «Удосконалення управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій на основі підвищення якості вищої освіти»

Науковий керівник – проф. Воробієнко П.П.

Основні результати роботи:

1.   Узагальнено теоретико-методологічні основи управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій шляхом опрацювання наукової літератури та розроблення певного теоретичного підходу до управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій; визначено принципи, методи та функції як методологічну основи управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій; окреслено чіткі вимірні цілі управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій в структурі загальних цілей вищої освіти.

2.   Визначено особливості управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій в умовах сучасного розвитку суспільства шляхом дослідження ринку освітніх послуг України, його сучасного стану та перспектив розвитку; узагальнено роль та місце освітніх організацій України на світовому ринку освітніх послуг в контексті глобалізації; проведено моніторинг та визначено основні фактори впливу на навчально-виробничу діяльність освітніх організацій.

3.   Удосконалено управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій на основі якості вищої освіти, як основного фактору підвищення результативності управління шляхом визначення сутності поняття «якість вищої освіти» у сучасних умовах розвитку; моніторингу зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на якість вищої освіти; аналізу існуючих підходів вітчизняної та міжнародної спільноти до моніторингу та кількісних методів оцінювання якості вищої освіти; обґрунтовано та розвинено методи кількісного оцінювання якості вищої освіти.

Виконавці: доц. Станкевич І.В.

2014 – 2015 н.р.

Тема роботи: «Складові сталого розвитку операторів телекомунікацій в контексті національних та міжнародних вимог інформаційного суспільства»

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В.

Основні результати роботи:

1.  Узагальнено національні та міжнародні вимоги щодо складових сталого розвитку сучасних підприємств та організацій шляхом опрацювання наукової літератури з виокремленням певних складових; обґрунтована важлива роль систем менеджменту якості, як основи для економічного зростання, що є невід’ємною частиною сталого розвитку підприємств, зокрема операторів телекомунікацій; окреслені вимоги стандарту ISO 9001 у новій редакції 2015 року через посилення акцентів на сучасних принципах менеджменту нового покоління, зокрема процесно-орієнтованому підході, що, у першу чергу, забезпечить операторам телекомунікацій сталість їх розвитку.

2.  Обґрунтована така складова сталого розвитку операторів телекомунікацій, як  кадрова політика. Переміщення акцентів у бік персоналу обумовлене потребою в адаптації положень концепції навчання протягом життя до умов діяльності операторів телекомунікацій у сучасних, як українських, так і міжнародних реаліях. Персонал, як складова сталого розвитку операторів телекомунікацій, передбачає застосування освітніх технологій як інструменту підтримання сталого високого рівня професіоналізму працівників, спонукання їх до конкуренції через високі стандарти операторів телекомунікацій, які висуваються до певної посади, використання інтелектуального потенціалу індивіда для створення потужної технологічної бази з метою надання послуг телекомунікацій високого рівня доданої вартості тощо.

3. Обґрунтована складова соціальної відповідальності бізнесу з урахуванням дотримання вимог стандарту Social Accountability 8000 (SA 8000); визначена соціально-відповідальна функція операторів телекомунікацій, шляхи розвитку їх соціальної інфраструктури, формування системи соціального забезпечення працівників та впровадження норм етичної поведінки не лише між підлеглими, а й постачальниками, споживачами, сприяння позитивному емоційному клімату операторів телекомунікацій тощо.

Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О., доц. Бакова І.В., викл.-стажер  Кульчицька М. К., аспірант  Астаніна Ю.С., пошукачі Тігарева  В.І. та Чернецька М.Г

2013-2014 н.р.

Тема роботи: «Організаційно-економічні засади формування конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів на ринку праці України»

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В.

Основні результати роботи:

1. Узагальнені теоретико-методологічні засади формування конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів (ВНЗ), зокрема уточнені зміст поняття «конкурентоспроможність випускника ВНЗ», шляхом узагальнення і систематизації, відомих в науковій літературі підходів і професійних поглядів; узагальнені поняття щодо розуміння положення об’єктів конкурентоспроможності на ринку праці; виділена структура конкурентоспроможності випускника ВНЗ; узагальнене поняття «компетентність», «компетенція», «компетентність випускника ВНЗ» шляхом дослідження наукових робіт основоположників компетентнісного підходу в освіті.

2. Досліджений сучасний стан та динаміка розвитку національного ринку освітніх послуг України; визначений вплив ринку праці на формування конкурентоспроможності випускників ВНЗ з урахуванням світового досвіду у формуванні та управлінні конкурентоспроможністю випускників ВНЗ.

3. Розроблено науково-практичні рекомендації по формуванню та оцінці конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці України, зокрема розроблено модель конкурентоспроможного випускника ВНЗ та методика комплексної оцінки конкурентоспроможності випускників ВНЗ.

Виконавці: доц. Станкевич І.В., проф. Стрельчук Є.М., доц. Бакова І.В., доц. Борисевич Є.Г., ст. викл. Жуковська Л.Е., Палілова Т.В.

 

 

Тема роботи: «Інноваційна діяльність телекомунікаційного підприємства на засадах диверсифікації послуг»

Науковий керівник – проф. Стрельчук Є.М.

Основні результати роботи:

1. Виконано узагальнення теоретичних засад, методологічних основ та сучасних базових концепцій формування організаційно-економічних підходів розвитку телекомунікаційного підприємства за умов диверсифікації його послуг.

2. Визначені стратегічні зони господарювання телекомунікаційного підприємства та місце диверсифікації в розробці його маркетингової політики.

3. Визначені фактори, які мають негативний вплив на результати інноваційної діяльності телекомунікаційного підприємства за умов диверсифікації його послуг та обґрунтована необхідність використання диверсифікації послуг в подальшої діяльності..

4. Розроблений організаційно-економічний механізм щодо визначення ринків телекомунікаційних послуг та місця державного регулювання в сфері телекомунікацій.

Виконавці: проф. Стрельчук Є.М., доц. Сакун Г.О., доц. Тардаскіна Т.М., аспіранти Калугіна Н.А., Олійник Ю.В.

2012-2013 н.р.

Тема роботи:  «Інноваційні підходи щодо розробки та впровадження системи управління якістю телекомунікаційного оператора»

Науковий керівник – доц. Станкевич І.В.

Основні результати роботи:

1. Розроблені теоретико-методологічні засади, спрямовані на удосконалення системи управління якістю телекомунікаційного оператора та визначені особливості цієї системи  в умовах інноваційного суспільства.

2. Досліджена інноваційна складова сучасного ринку телекомунікацій України, визначені й конкретизовані провідні напрями інноваційної діяльності операторів телекомунікацій та проаналізовані найбільш пріоритетні напрями цієї діяльності.

3. Визначені складові аналізу сучасного стану оператора телекомунікацій, визначені особливості й закономірності побудови організаційної структури управління оператора телекомунікацій, проведений аналіз та оцінка фінансового стану оператора телекомунікацій.

4. Визначені концептуальні засади маркетингу інновацій як методології ринкової діяльності телекомунікаційних підприємств, що стали на шлях інноваційного розвитку та визначене доцільне трактування поняття «маркетинг інновацій» щодо використання в галузі телекомунікацій. Розроблені практичні рекомендації доцільного ведення маркетингової діяльності операторам телекомунікацій, що вступили на шлях інноваційного розвитку та використовують інноваційні підходи в системі управління якістю.

Виконавці: доц. Станкевич І.В., доц. Сакун Г.О.,  доц. Борисевич Є.Г., доц. Політова І.В., доц. Бондаренко О.М., ст.викл. Старцева К.В., викл. Пінчук Т.А., викл. Романенко Т.А., аспірант Ціомашко Ю.С.

 

Тема роботи: «Моніторинг факторів впливу на результати фінансової діяльності оператора поштового зв’язку»

Науковий керівник – проф. Стрельчук Є.М.

Основні результати роботи:

1. Виконане узагальнення теоретичних засад, методологічних основ та сучасних базових концепцій формування фінансових результатів оператора поштового зв’язку за умов диверсифікації його послуг.

2. Визначені та уточнені фактори, що впливають на результат фінансової діяльності оператора поштового зв’язку; також визначений сучасний стан та перспективи розвитку українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».

3. Визначені фактори, які мають негативний вплив на результати фінансової діяльності оператора поштового зв’язку за умов диверсифікації його послуг та обґрунтувана необхідність використання системи моніторингу факторів впливу.

4. Розроблений ряд рекомендацій щодо використання системи моніторингу факторів впливу на фінансову діяльність оператора поштового зв’язку за умов диверсифікації його послуг та проведений наочний аналіз діяльності оператора поштового зв’язку з використанням цієї системи.

Виконавці: проф. Стрельчук Є.М., доц. Аветисян К.П., доц. Бакова І.В., доц. Тардаскіна Т.М., доц. Бескровна Л.О., доц. Богатирьова Л.Д., доц. Заборська Н.К., викл. Ісайко Т.А., викл.Козак В.І., викл. Калугіна Н.А.


30 травня 2017 р. В Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова за підтримки Міжнародної  благодійної організації  «Фонд Східна Європа» в межах міжнародної програми EGAP «Електронне врядування задля прозорості влади та участі громади» відбувся міжрегіональний конкурс робіт-стартапів «Розумні регіон, місто та навчальний заклад задля життя і розвитку громади».

Для участі у конкурсі зареєструвались команди загальною чисельністю більше 70 учасників, що представляють 3 вищих навчальних заклади, а саме: Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова, Вінницький національний технічний університет, Сумський державний університет.

Від кафедри Менеджменту та Маркетингу у даному заході приймали участь студентки 5 курсу факультету Економіки та Менеджменту Семенченко О. та Мікаєлян М., спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ» науковим керівником яких була доц. каф. М та М Тардаскіна Т.М., представивши  єдину систему електронного голосування «Думка народу».

«Думка народу»  це електронний формат, що дозволить кожному впливати на прийняття рішень стосовно законодавчої бази України. Це сайт, де кожний повнолітній громадянин в залежності від своєї компетенції зможе:

–  голосувати «за» або «проти» законопроектів (і його думка буде врахована);

–   пропонувати свої ідеї відносно внесення змін;

– знаходити своїх «ідейних братів» та багато іншого, що є перспективою розвитку даного проекту.

Мета проекту: впровадження єдиної електронної системи голосування для прийняття згуртованих   рішень та підвищення рівня довіри до влади.

Даний проект посів призове 3 місце у номінації «Інновації в логістиці та процесах техніко-технологічного забезпечення е-врядування і  е-демократії». 

FullSizeRender-31-05-17-03-20-1 [object object] НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА FullSizeRender 31 05 17 03 20 1IMG_5142-31-05-17-12-13 [object object] НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА IMG 5142 31 05 17 12 13IMG_5140-31-05-17-12-13 [object object] НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА IMG 5140 31 05 17 12 13