Історія кафедри менеджменту та маркетингу

Кафедра Менеджменту та маркетингу (колишня назва кафедри – Управління підприємствами зв’язку) була виділена в самостійну кафедру наказом ректора Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова в січні 1989 року зі складу кафедри Економіки і управління підприємствами зв’язку. Необхідність створення самостійної кафедри була викликана зростаючими вимогами до підготовки фахівців в області управління підприємствами зв’язку.

На протязі багатьох років колектив кафедри майже не змінювався, тут працювали видатні діячі, які зробили значний вклад у розвиток науково-практичних ідей для удосконалення процесу управління підприємствами зв‘язку, зокрема Базик В.К., Бакова І.В., Богатирьов А.М., Горелкіна С.Б., Стрельчук Є.М., Молдованова О.А., та інші.

Організатором і засновником науково-педагогічної роботи на кафедрі був її завідувач, професор Стрельчук Євгеній Миколайович (1936 – 2015 рр.), що очолював кафедру з моменту її створення. Він володів рідкісними організаторськими здібностями, умінням ростити викладацькі й наукові кадри.

Стрельчук Є.М [object object] ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра Менеджменту та маркетингу (колишня назва кафедри – Управління підприємствами зв’язку) була виділена в самостійну кафедру наказом ректора Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова в січні 1989 року зі складу кафедри Економіки і управління підприємствами зв’язку. Необхідність створення самостійної кафедри була викликана зростаючими вимогами до підготовки фахівців в області управління підприємствами зв’язку.

На протязі багатьох років колектив кафедри майже не змінювався, тут працювали видатні діячі, які зробили значний вклад у розвиток науково-практичних ідей для удосконалення процесу управління підприємствами зв‘язку, зокрема Базик В.К., Бакова І.В., Богатирьов А.М., Горелкіна С.Б., Стрельчук Є.М., Молдованова О.А., та інші.

Організатором і засновником науково-педагогічної роботи на кафедрі був її завідувач, професор Стрельчук Євгеній Миколайович (1936 – 2015 рр.), що очолював кафедру з моменту її створення. Він володів рідкісними організаторськими здібностями, умінням ростити викладацькі й наукові кадри.

Євгеній Миколайович був талановитим вченим, піонером в декількох напрямках розвитку телекомунікацій в нашій країні. За період своєї наукової діяльності ним було видано близько 180 наукових праць, серед яких понад 40 підручників (2 з грифом МОНУ), 2 монографії. За назвами його наукової спадщини легко простежити розвиток галузі зв’язку та сфери телекомунікацій протягом останніх 40 років. Євгеній Миколайович плідно працював з науковою молоддю, керував підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, підготував 8 кандидатів економічних наук. За сумлінну працю був нагороджений медаллю «Ветеран праці», почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком «Почесна відзнака міністерства зв’язку України», Орденом «За заслуги»-ІІІ ступеня, почесними званнями «Почесний радист», «Майстер зв’язку». У 2005 році став першим з працівників вищої школи, сертифікованим фахівцем з якості Європейської організації з якості (EOQ) та Міжнародної організації зі стандартизації та тестування (ІSTO).

Значний внесок в розвиток та наукову діяльність кафедри зробив доцент, кандидат економічних наук Базик Василій Кононович (1922 – 2009 рр.),який працював над питаннями оцінки ефективності управлінських рішень для підприємств зв’язку.

Разом з ним вела активну педагогічну діяльність і доцент Молдованова Ольга Архипівна (1943 – 2005 рр.), яка на протязі майже 40 років активно впроваджувала наукові досягнення кафедри в навчальний процес під час викладання дисципліни «Організація, планування та управління підприємствами зв’язку» для технічних факультетів та дисципліни «Організація виробництва в галузі зв’язку» для менеджерів та економістів.

Значний внесок у розвиток управлінської науки внесла і професор Горелкіна Світлана Борисівна, яка працювала над питаннями моделювання попиту на послуги зв‘язку. Вона, як і ряд багатьох інших працівників кафедри, закінчила Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, захистила кандидатську дисертацію, а з 1978 року почала в ньому і працювати на посаді старшого викладача кафедри Економіки організації та планування підприємствами зв‘язку, в 1982 р. їй було присвоєно вчене звання доцента цієї кафедри. У квітні 2007 року Світлані Борисівні було присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту і маркетингу. Світлана Борисівна успішно поєднувала наукову діяльність з педагогічною, розробила такі дисципліни, як: «Моделювання та прогнозування попиту послуг зв‘язку», «Менеджмент персоналу в галузі зв‘язку», «Основи менеджменту» для підготовки фахівців з економіки та менеджменту. Вона була автором понад 80 наукових праць.

З 2002 року на кафедрі працював професор Богатирьов Анатолій Михайлович. У 1967 році він закінчив Одеський політехнічний інститут, успішно захистив кандидатську дисертацію, йому було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Анатолій Михайлович успішно поєднував наукову діяльність з педагогічною, розробив такі дисципліни, як: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Управління інноваціями», «Організація підприємницької діяльності» тощо для підготовки фахівців з економіки та менеджменту. Був членом спеціалізованої вченої ради академії із захисту кандидатських дисертацій з економіки та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тривалий час працездатність кафедрального обладнання лабораторії підтримував Рябоконь Ростислав Васильович (1945 – 2014 рр.). За часи його діяльності лабораторія була модернізована декілька разів, викладачі проводили заняття на сучасних комп‘ютерах, студенти на протязі навчання могли користуватися бібліотечною підбіркою тематичної літератури, яку він організував в лабораторії.

На жаль, зовсім недовгий час на кафедрі працювала видатний вчений, к.е.н., доцент Бакова Ірина Василівна (1946 – 2016 рр.), яка розробляла науковий напрямок аудиту інформаційної безпеки на підприємстві. Вона розробила свою унікальну методику роботи зі студентами технічних факультетів, завдяки якій у них лекційній матеріал засвоювався досить швидко та легко.

Ці видатні діячі нажаль вже пішли з життя…, але назавжди лишаться в історії кафедри!

В розвитку кафедри, зокрема в організаційно-виховній роботі, значну роль відігравали доценти Бескровна Людмила Олександрівна та Заборська Наталія Костянтинівна, які з 2015 року знаходяться у заслуженій відпустці.

Бескровна Людмила Олександрівна, не лише як доцент кафедри викладала дисципліни «Планування діяльності підприємства», «Організація виробництва в галузі зв’язку: радіозв’язок», «Розміщення продуктивних сил», а з 1998 по 2004 рр. працювала заступником декана економічного факультету (сьогодні – ННІ Економіки та менеджменту) з виховної роботи. В цей період вона організувала та очолювала студентський туристичний клуб «Сінільга», в діяльності якого студенти приймали активну участь.

Заборська Наталія Костянтинівна тривалий час також вела активну виховну роботу серед студентів, займалася адаптацією до студентського життя студентів-першокурсників, займаючи посаду заступника директора ННІ Економіки та менеджменту з виховної роботи. Розробила та впровадила у навчальний процес Академії заняття з таких дисциплін як: «Управління матеріальними ресурсами» та «Логістика».

Доцент кафедри Економічної теорії та управління проектами (до 2018 р. завідуюча кафедрою Управління проектами та системного аналізу)  – Бобровніча Наталія Серафимівна, до 2007 року також працювала доцентом кафедри менеджменту та маркетингу та викладала на кафедрі такі дисципліни як: «Економетрія», «Менеджмент підприємств поштового зв’язку», «Організація виробництва в галузі зв’язку: поштовий зв’язок» тощо.

Кафедра Менеджменту та маркетингу – це згуртований колектив однодумців, які продовжують науково-педагогічну діяльність, керуючись принципами та вимогами чинного законодавства України, а також викликами сьогодення, і перш за все, потребами замовників освітніх послуг та працедавців.

Сьогодні, обов’язки завідуючого кафедри виконує доктор економічних наук, доцент Станкевич Ірина Володимирівна, автор понад 100 публікацій, з яких 83 наукового та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 34 публікацій у фахових виданнях, 1 одноосібна монографія, 2 навчальних посібники (1 з грифом МОН України – «Операційний менеджмент в галузі зв’язку») та підручник з грифом МОН України – «Управління якістю». Основні напрямки наукової роботи Станкевич І.В. охоплюють питання управління якістю освітньої діяльності освітніх організацій – закладів вищої освіти.

Кафедра активно займається питаннями управління якістю вищої освіти та якістю освітньої діяльності. Зокрема є досвід з розробки та запровадження систем управління якістю у закладі вищої освіти. З 2010 р. Стакевич І.В. виконує обов’язки представника керівництва з якості ОНАЗ ім. О.С. Попова, з 2015 р. є аудитором з сертифікації систем управління якістю за спеціалізаціями: 31 зв’язок, 34 дослідження та розвиток, 37 навчання та виховання (орган сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт»).

На постійній засаді кафедра виступає ініціатором та організатором семінарів-тренінгів ОНАЗ ім. О.С. Попова за тематиками:

«Розробка та підготовка до сертифікації систем управління якістю освітніх організації відповідно до вимог стандарту ISO 9001»;

«Система управління якістю телекомунікаційної компанії: розробка, впровадження та підготовка до сертифікації відповідно до вимог стандарту
ISO 9001. Внутрішній аудит».

Заступником завідувача кафедри менеджменту та маркетингу є доцент, кандидат філософських наук, Сакун Ганна Олександрівна, яка відповідає за розподіл та облік виконання педагогічного навантаження викладачів та наукову діяльність кафедри. Розпочинаючи свою роботу на кафедрі із викладача, певний час була куратором студентських груп, через що користується у студентському колективі повагою.

Необхідно відмити, що члени кафедри, крім основної науково-педагогічної діяльності, приймають активну участь і в управлінні Навчально-науковим інститутом Економіки та менеджменту.

Тардаскіна Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, є не тільки доцентом кафедри менеджменту та маркетингу, а й заступником директора ННІ Е та М з навчальної роботи, є куратором 4 та 5 курсів зі спеціальності «Менеджмент».

Богатирьова Людмила Дмитрівна, старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, заступник директора ННІ Е та М по заочному навчанню, виконує обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії. За свою плідну та відмінну роботу, Людмила Дмитрівна неодноразово була нагороджена академічними, галузевими, відомчими та державними нагородами.

Бондаренко Олена Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, є відповідальною в ННІ Е та М за наукову роботу, профорієнтаційну діяльність та працевлаштування.

Жуковська Людмила Енгельсівна, старший викладач кафедри, плідно працює з науковою молоддю на технічних факультетах, з 2018 року виконує обов’язки вченого секретаря ННІ Е та М. За плідну та організаторську роботу у напрямку підготовки здобувачів з метою отримання другої вищої освіти,
у 2007 році Жуковська Л.Е. нагороджена грамотою Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації.

Сьогодні на кафедрі активно впроваджуються нові форми навчання – дистанційні, і викладачі кафедри активно приймають участь в цьому процесі.

Піонером в області застосування методів дистанційного навчання у навчальному процесі є старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Борисевич Євгенія Георгіївна. Вона підготувала та вперше провела дистанційні заняття для Київського навчально-наукового центру з дисципліни «Менеджмент підприємств зв‘язку» ще у 2009 році. Сьогодні такі заняття з дисциплін кафедри регулярно проводять й інші провідні фахівці кафедри.

Профорієнтаційна робота посідає одне із головних місць в діяльності кафедри під керівництвом доцента кафедри Бондаренко Олени Михайлівни, за підтримки старшого викладача кафедри менеджменту та маркетингу Пінчук Тетяна Анатоліївна, яка є також відповідальною за практичну підготовку студентів.

Значний внесок у розвиток науки на кафедрі робить доктор економічних наук, професор, Стрій Любов Олексіївна.

Калугіна Наталія Анатоліївна, кандидат економічних наук, відповідальна за просування кафедри в соціальних мережах та сторінки кафедри на сайті Академії. Успішно веде методичну роботу зі студентами заочної форми навчання ННІ Економіки та Менеджменту.

Слід відзначити активну, плідну роботу допоміжного персоналу кафедри: провідного фахівця Спорінопті Надії Олексіївни та фахівця 1 категорії Ісайко Тамари Арсентіївни, які кожного дня успішно методично вирішують поточні питання в діяльності кафедри та її матеріально-технічного забезпечення. Провідний фахівець Гавриленко Тетяна Вікторівна виконує також і обов’язки внутрішнього аудитора академії.

Сьогодні весь колектив кафедри виконує, як навчально-методичну роботу, так і активно приймає участь у науковій, організаційній та виховній роботі, а також орієнтований на успішне виконання всіх задач, які ставляться перед кафедрою керівництвом ОНАЗ ім. О.С. Попова.