Історія кафедри менеджменту та маркетингу

Кафедра Менеджменту та маркетингу (колишня назва кафедри – Управління підприємствами зв’язку) була виділена в самостійну кафедру наказом ректора Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова в січні 1989 року зі складу кафедри Економіки і управління підприємствами зв’язку. Необхідність створення самостійної кафедри була викликана зростаючими вимогами до підготовки фахівців в області управління підприємствами зв’язку.

На протязі багатьох років колектив кафедри майже не змінювався, тут працювали видатні діячі, які зробили значний вклад в розвиток науково-практичних ідей для удосконалення процесу управління підприємствами зв’язку, зокрема Стрельчук Є.М., Базик В.К., Молдованова О.А., Горелкіна С.Б., Богатирьов А.М., Бакова І.В. та інші.

Організатором і засновником педагогічної й наукової роботи на кафедрі був її завідувач, професор Стрельчук Євгеній Миколайович (1936 – 2015 рр.), що очолював кафедру з моменту її створення. Він володів рідкісними організаторськими здібностями, умінням ростити викладацькі й наукові кадри.

Стрельчук Є.М [object object] ІСТОРІЯ КАФЕДРИСтрельчук Євгеній Миколайович у 1964 році закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку з присвоєнням кваліфікації «інженер радіозв’язку». Послідовник наукової школи професорів І.А. Подгородецького й О.С. Редькіна, він працював в напряму розробок сучасних стратегій і технологій корпоративного управління в галузі зв’язку, досліджував розвиток функціональних стратегій управління якістю та персоналом.

Євгеній Миколайович був талановитим вченим, піонером в декількох напрямках розвитку телекомунікацій в нашій країні. За період своєї наукової діяльності ним було видано близько 180 наукових праць, серед яких понад 40 підручників (2 з грифом МОНУ), 2 монографії. За назвами його наукової спадщини легко простежити розвиток галузі зв’язку та сфери телекомунікацій протягом останніх 40 років. Євгеній Миколайович плідно працював з науковою молоддю, керував підготовкою науково-педагогічних кадрів через аспірантуру, підготував 8 кандидатів економічних наук. Є.М. Стрельчук багато зробив для розвитку матеріально-технічної бази кафедри, у тому числі і для оснащення лабораторій спеціалізованими технічними засобами й комп’ютерами. За сумлінну працю був нагороджений медаллю «Ветеран праці», почесною грамотою Кабінету Міністрів України, нагрудним знаком «Почесна відзнака міністерства зв’язку України», Орденом «За заслуги»-ІІІ ступеня, почесними званнями «Почесний радист», «Майстер зв’язку». У 2005 році став першим і, на той час, єдиним з працівників вищої школи, сертифікованим фахівцем з якості Європейської організації з якості (EOQ) та Міжнародної організації зі стандартизації та тестування (ІSTO).

Значний внесок в розвиток та наукову діяльність кафедри зробив доцент, кандидат економічних наук Базик Василій Кононович (1922 – 2009 рр.), який працював над питаннями оцінки ефективності управлінських рішень для підприємств зв’язку.

Разом з ним вела активну педагогічну діяльність і доцент Молдованова Ольга Архипівна (1943 – 2005 рр.), яка на протязі майже 40 років активно впроваджувала наукові досягнення кафедри в навчальний процес під час викладання дисципліни «Організація, планування та управління підприємствами зв’язку» для технічних факультетів та дисципліни «Організація виробництва в галузі зв’язку» для менеджерів та економістів.

Значний внесок у розвиток управлінської науки внесла і професор Горелкіна Світлана Борисівна, яка працювала над питаннями моделювання попиту на послуги зв’язку. Вона, як і ряд багатьох інших працівників кафедри, закінчила Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова, захистила кандидатську дисертацію, а з 1978 року почала в ньому і працювати на посаді старшого викладача кафедри Економіки організації та планування підприємствами зв’язку, в 1982 р. їй було присвоєно вчене звання доцента цієї кафедри. У квітні 2007 року Світлані Борисівні було присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту і маркетингу. Світлана Борисівна успішно поєднувала наукову діяльність з педагогічною, розробила такі дисципліни, як: «Моделювання та прогнозування попиту послуг зв’язку», «Менеджмент персоналу в галузі зв’язку», «Основи менеджменту» для підготовки фахівців з економіки та менеджменту. Вона була автором понад 80 наукових праць.

З 2002 року на кафедрі працював професор Богатирьов Анатолій Михайлович. У 1967 році він закінчив Одеський політехнічний інститут, успішно захистив кандидатську дисертацію, йому було присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук. Анатолій Михайлович успішно поєднував наукову діяльність з педагогічною, розробив такі дисципліни, як: «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Управління інноваціями», «Організація підприємницької діяльності» тощо для підготовки фахівців з економіки та менеджменту. Був членом спеціалізованої вченої ради академії із захисту кандидатських дисертацій з економіки та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тривалий час працездатність кафедрального обладнання лабораторії підтримував Рябоконь Ростислав Васильович (1945 – 2014 рр.). За часи його діяльності лабораторія була модернізована декілька разів, викладачі проводили заняття на сучасних комп’ютерах, студенти на протязі навчання могли користуватися  бібліотечною підбіркою тематичної літератури, яку він організував в лабораторії.

На жаль, зовсім недовгий час на кафедрі працювала видатний вчений, к.е.н., доцент Бакова Ірина Василівна (1946 – 2016 рр.), яка розробляла науковий напрямок аудиту інформаційної безпеки на підприємстві. Вона розробила свою унікальну методику роботи зі студентами технічних факультетів, завдяки якій у них лекційній матеріал засвоювався досить швидко та легко.

Ці видатні діячі нажаль вже пішли з життя…, але назавжди лишаться в історії кафедри!

В розвитку кафедри, зокрема в організаційно-виховній роботі, значну роль відігравали доценти Бескровна Людмила Олександрівна та Заборська Наталія Костянтинівна, які з 2015 року знаходяться у заслуженій відпустці.

Бескровна Людмила Олександрівна, не лише як доцент кафедри викладала дисципліни «Планування діяльності підприємства», «Організація виробництва в галузі зв’язку: радіозв’язок», «Розміщення продуктивних сил», а з 1998 по 2004 рр. працювала заступником декана економічного факультету (сьогодні – ННІ Економіки та менеджменту) з виховної роботи. В цей період вона організувала та очолювала студентський туристичний клуб «Сінільга», в діяльності якого студенти приймали активну участь.

Заборська Наталія Костянтинівна тривалий час також вела активну виховну роботу серед студентів, займалася адаптацією до студентського життя студентів – першокурсників, займаючи посаду заступника директора ННІ Економіки та менеджменту з виховної роботи. Розробила та впровадила у навчальний процес Академії заняття з таких дисциплін як: «Управління матеріальними ресурсами» та «Логістика».

Завідуюча кафедрою Управління проектами та системного аналізу – Бобровніча Наталія Серафимівна, до 2007 року також працювала доцентом кафедри менеджменту та маркетингу та викладала на кафедрі такі дисципліни як: «Економетрія», «Організація виробництва в галузі зв’язку: поштовий зв’язок», «Менеджмент підприємств поштового зв’язку» тощо.

Кафедра Менеджменту та маркетингу сьогодні – це згуртований колектив однодумців, які продовжують науково-педагогічну діяльність, керуючись принципами, яких дотримувався видатний вчений, її перший завідувач Стрельчук Євгеній Миколайович.

Сьогодні, обов’язки завідуючого кафедри виконує доцент, кандидат економічних наук, учениця Євгенія Миколайовича, Станкевич Ірина Володимирівна, автор понад 100 публікацій, з яких 83 наукового та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі 31 публікація у фахових виданнях, 2 навчальних посібники (1 з грифом МОН України – «Операційний менеджмент в галузі зв’язку») та підручник з грифом МОН України – «Управління якістю». Основні напрямки наукової роботи Станкевич І.В. охоплюють питання управління якістю освітньої діяльності вищих навчальних закладів.

Заступником завідувача кафедри менеджменту та маркетингу є доцент, кандидат філософських наук, Сакун Ганна Олександрівна, яка відповідає за розподіл та облік виконання педагогічного навантаження викладачів та наукову діяльність кафедри. Розпочинаючи свою роботу на кафедрі із викладача, певний час була куратором студентських груп, через що користується у студентському колективі повагою.

Необхідно відмити, що члени кафедри, крім основної науково-педагогічної діяльності, приймають активну участь і в управлінні Навчально-науковим інститутом Економіки та менеджменту.

Тардаскіна Тетяна Миколаївна, кандидат економічних наук, є не тільки доцентом кафедри менеджменту та маркетингу, а й заступником директора ННІ Е та М з навчальної роботи, відповідає за міжнародну діяльність кафедри, є куратором 4 курсу та 5 курсу спеціальності 073 «Менеджмент».

Богатирьова Людмила Дмитрівна, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, заступник директора ННІ Е та М по заочному навчанні, у 2004 – 2013 рр. виконувала обов`язки відповідального секретаря приймальної комісії. За свою плідну та відмінну роботу, Людмила Дмитрівна неодноразово була нагороджена академічними, галузевими, відомчими та державними нагородами.

Бондаренко Олена Михайлівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, є відповідальною в ННІ Е та М за наукову роботу, профорієнтаційну діяльність та працевлаштування.

Жуковська Людмила Енгельсівна, старший викладач кафедри, плідно працює з науковою молоддю на технічних факультетах. За плідну роботу в цьому напрямку, Жуковська Л.Е. нагороджена грамотою Державного департаменту з питань зв’язку та інформатизації.

Сьогодні на кафедрі активно впроваджуються нові форми навчання – дистанційні, і викладачі кафедри активно приймають участь в цьому процесі.

Піонером в області застосування методів дистанційного навчання у навчальному процесі є доцент кафедри менеджменту та маркетингу Борисевич Євгенія Георгіївна. Вона підготувала та вперше провела дистанційні заняття для Київського навчально-наукового центру з дисципліни «Менеджмент підприємств зв‘язку» ще у 2009 році. Сьогодні такі заняття з дисциплін кафедри регулярно також проводять провідні фахівці кафедри: доцент Богатирьова Людмила Дмитрівна, старший викладач Жуковська Людмила Енгельсівна, викладач Кульчицька Марина Костянтинівна.

На кафедрі проводиться значна робота по професійній орієнтації студентів, і цю роботу успішно виконує старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу Пінчук Тетяна Анатоліївна, яка є також відповідальною за практику студентів.

Значний внесок у розвиток науки на кафедрі робить доктор економічних наук, професор, Стрій Любов Олексіївна

У 2015 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук старший викладач кафедри Калугіна Наталія Анатоліївна, вона є останньою ученицею провідного фахівця, засновника кафедри, професора Стрельчука Є.М.

Слід відзначити активну, плідну роботу допоміжного персоналу кафедри: провідних фахівців Спорінопті Надії Олексіївни та Гавриленко Тетяни Вікторівни, фахівця І категорії Ісайко Тамари Арентніївни, які кожного дня успішно методично віршують поточні питання в діяльності кафедри.

Сьогодні весь колектив кафедри виконує, як навчально-методичну роботу, так і активно приймає участь у науковій, організаційній та виховній роботі, а також орієнтований на успішне виконання всіх задач, які ставляться перед кафедрою керівництвом ОНАЗ ім. О.С. Попова.