Логотип кафедра ЕТтаУП 2019 [object object] Кафедра економічної теорії та управління проектами                      2019Згідно з наказом ректора Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова № 01-05-206 від 02.07.2018 р. була створена кафедра економічної теорії та управління проектами (ЕТ та УП) шляхом об’єднання двох структурних підрозділів ННІ Економіки та Менеджменту – кафедри економічної теорії та кафедри системного аналізу та управління проектами. Завідувачем кафедри було обрано доктора економічних наук, професора Гранатурова Володимира Михайловича.

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ у 2019 – 2020 н. р.

фото кафедра ЕТтаУП 2019 (1) [object object] Кафедра економічної теорії та управління проектами                   2019 1

ГРАНАТУРОВ Володимир Михайлович 

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч в галузі науки і техніки України, Лауреат Державної премії України

КАЛІНЧАК Ольга Володимирівна

заступник завідувача кафедри, кандидат економічних наук, доцент

 БОБРОВНИЧА Наталя Серафімівна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за виховну роботу та працевлаштування, куратор груп

 ВДОВИЧЕНКО Анатолій Миколайович

кандидат економічних наук, доцент

 ГАЛАН Людмила Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за профорієнтаційну роботу

 КОРАБЛІНОВА Ірина Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за інформаційне забезпечення та дистанційне навчання

КУЗНЄЦОВА Марина Аркадіївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за міжнародну діяльність, систему управління якістю та методичну роботу кафедри

ЛЄБЄДЄВА Інна Юріївна

кандидат економічних наук, доцент, відповідальна за наукову роботу кафедри

ЩУРОВСЬКА Алла Юріївна

кандидат економічних наук, доцент, вчений секретар кафедри

КАРАЧЕНЦЕВА Катерина Анатоліївна

викладач, відповідальна за роботу зі студентами “Technical Elite Groups”

НЕБОГА Тетяна Василівна

старший викладач, зовнішній сумісник

 ДЕСОВА Людмила Володимирівна

провідний фахівець, методист кафедри

 

НАПРЯМИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕТтаУП

Кафедра здійснює базову теоретичну та практико-орієнтовану підготовку кваліфікованих фахівців за бакалаврським та магістерським рівнями вищої освіти. Викладачі кафедри проводять викладання фундаментальних та прикладних дисциплін для студентів, які навчаються за такими спеціальностями:

051. Економіка

054. Соціологія

073. Менеджмент

121. Інженерія програмного забезпечення

122. Комп’ютерні науки

151. Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології

 

НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕТтаУП

Викладачі кафедри проводять на постійній основі наукові дослідження у галузі теорії та методології аналізу трансформаційних процесів у суспільстві, економіці, бізнесу, а також розроблюють практичні рекомендації для компаній у сфері інформаційних та комунікаційних технологій, зосереджуючи увагу на таких ключових ознаках та поняттях сучасного етапу розвитку соціально- економічних відносин як інформаційна революція, цифрова трансформація, поява нових можливостей й ризиків в інформаційному суспільстві та ін.

Основні цілі, завдання та пріоритетні напрями подальшого розвитку кафедри ЕТтаУП викладено у концепції.

 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

ННІ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ
ім. О. С. ПОПОВА

 

Кафедра економічної теорії та управління проектами (ЕТтаУП) була створена у 2018 році шляхом об’єднання двох структурних підрозділів ННІ економіки та менеджменту – кафедри економічної теорії та кафедри системного аналізу та управління проектами.

На сьогодні наукові традиції та досвід педагогічної майстерності викладання теоретичних дисциплін однієї з найстаріших кафедр ОНАЗ ім. О. С. Попова, що існує з 40-х років XX століття, органічно з’єднуються з практико-орієнтованим науково-методичним фундаментом однієї з наймолодших та найбільш динамічніших кафедр інституту, де навчають мистецтву аналітики та прийняття ефективних рішень у різних сферах соціально-економічної діяльності. Таке поєднання піднімає на якісно новий рівень процес підготовки майбутніх фахівців у сфері інформаційних та комунікаційних технологій, яка щодня ускладнюється та стрімко розвивається у цифрову епоху.

Зміцнивши свій інтелектуальний потенціал, кафедра ЕТтаУП розпочинає свій новий етап розвитку. З одного боку, новостворювана кафедра має суттєвий науковий доробок, напрацьований протягом багатьох років, а з іншого – ще багато творчих задумів викладачів кафедри чекають своєї реалізації.

Місія кафедри – створення ціннісного, теоретичного та методологічного фундаменту у практико-орієнтованій системі підготовки й перепідготовки фахівців сучасних компаній та організацій, що працюють у швидкомінливих умовах цифрової епохи.

Пріоритетні напрями діяльності та подальшого розвитку кафедри:

Ι. Якісне забезпечення освітнього процесу у відповідності до профілю та концепції розвитку ОНАЗ ім. О. С. Попова, методичних рекомендацій МОН України, нових тенденцій соціально-економічного розвитку суспільства та викликів цифрової епохи.

Викладачі кафедри забезпечують передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь, навичок у осіб, які навчаються у різних навчально-наукових інститутах ОНАЗ ім. О. С. Попова. Професіоналізм та постійне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри дозволяють тримати руку на пульсі законодавчих, технологічних, соціально-економічних змін, допомагати обрати затребувані у цифрову епоху професії абітурієнтам, допомагати й підтримувати студентів та випускників в освоєнні необхідних компетенцій в умовах нових викликів у діловому середовищі.

Якісне забезпечення освітнього процесу ґрунтується на таких принципах діяльності кафедри:

– законність;

– повага і дотримання прав та свобод людини і громадянина;

– системність;

– нерозривність науки та освіти;

– єдність теорії та практики;

– партнерство та творча взаємодія;

– динамічність;

– безперервність навчання протягом життя.

ΙΙ. Розвиток навчально-методичної роботи, розробка нових підходів до навчання на основі використання інформаційних та комунікаційних технологій.

У нових умовах розвитку виробництва, відносин обміну, сфери споживання, де значну роль відіграють інформаційні та комунікаційні технології та системи, виникає дефіцит навчальних та навчально-методичних розробок з актуальною інформацією для майбутніх економістів, менеджерів, фахівців у галузі зв’язку та інформатизації. З одного боку, кількість інформації на сьогодні постійно зростає, але знайти важливе й необхідне в інформаційних потоках є складною проблемою для сучасної людини. Серед завдань навчально-методичної роботи кафедри є моніторинг за процесами та явищами, які відбуваються у соціально-економічному житті суспільства, фільтрування, інтелектуальна обробка та адаптація зібраної інформації для осіб, що проходять підготовку та перепідготовку в очній, заочній та дистанційній формах навчання.

На сьогодні розробка навчальних матеріалів для дистанційного навчання за всіма дисциплінами кафедри є одним з головних пріоритетів кафедри у найближчій перспективі. Крім того, аудиторні заняття також передбачають змішану форму навчання із застосуванням інформаційних та комунікаційних технологій, зокрема під час проведення вікторин, ділових ігор, роботи з творчими завданнями, а також при виконанні самостійної та індивідуальної роботи студентів.

III. Активізація досліджень низки актуальних проблем у сферах соціальних та поведінкових наук, менеджменту, інформаційних та комунікаційний технологій, вихід на якісно новий рівень організації науково-дослідної діяльності у відповідності до міжнародного досвіду при збереженні традицій наукових шкіл кафедри.