ПУНЧЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ – зав. каф., д. філос. н., професор

Народився 02.01.1942 р. У 1969 р. закінчив філософський факультет Ленінградського державного університету. Наукову діяльність почав під керівництвом академіка Широканова Д.І. по проблемам теорії пізнання. Кандидатську дисертацію захистив у 1977 р. В  теперішній час  доктор філософських наук (1993 р. – СССР; 1996 – Україна), професор (1993р.), академік академії Зв’язку України – відділення Міжнародної академії інформатизації – члена ООН (2000 р.); академік Всесвітньої академії наук комплексної безпеки (2004).

Працював: 1969-1977 – Вітебський технологічний інститут легкої промисловості; з 1977 по теперішній час – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. Автор 300 наукових та науково-методичних робіт, підготував до захисту 9 аспірантів. Серед наукових монографій: «Методологічні основи соціального управління» (1977), (у співавторстві); «Метод перетворюючої критики та його роль у пізнанні та практиці»(1991); «Гносеологічні основи філософської критики» (2000); «Освіта у системі філософських цінностей» (2010); «Цивілізаційний вимір історії людства»(2013); «Освіта у просторі філософських проблем сучасності» (2013) – співавтор та керівник творчого колективу. Підручники та навчальні посібники: «Основи філософії» (2000, 2004 – вид. 1 та 2); «Філософія» (2005, 2006); «Релігієзнавство» (2005, 2013 – вид. 1-4) та інші. Надруковано наукові статті та теза за кордоном: Франція, Польща, Білорусія, Росія, Вірменія. Член редколегії трьох іноземних та трьох українських наукових журналів з філософії. Нагороджений: 3 медалями, знаками – «Відмінник вищої школи СССР» (1985); «Відмінник вищої школи України» (2002); спеціальним нагрудним знаком «За сприяння державній службі спецзв’язку та захисту інформації України» (2011), має багато почесних грамот.

Область наукових знань: теорія пізнання; філософські аспекти організації інформації мереж суспільства; філософія освіти; цивілізаційний вимір історії людства.

Як керівник кафедри заключив наукові договори з інститутом філософії НАН Білорусії (директор Інституту к. філос.н., Лазаревич А.А.) та кафедрою філософії та методології науки Білоруського державного університету. Члени кафедри та аспіранти постійно друкуються у Білорусії.

ШИЛІНА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА – зам. зав. каф., к.пед.н., доцент

Дата народження: 20.02.1978

Місце народження: м Балта, Одеської області

Вища освіта: Повна вища освіта (1995-2000). Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Дошкільне виховання та практична психологія», кваліфікація викладача дошкільної педагогіки і психології, вихователя, практичного психолога в закладах освіти.

Аспірантура (2000-2003) Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Науковий керівник дисертаційного дослідження – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Богуш Алла Михайлівна.

Тема дисертаційного дослідження – «Формування мовленнєвої підготовки старших дошкільників до навчання у школі». Захистила дисертацію 23 жовтня 2003 на засіданні спеціалізованої вченої ради при Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського.

11 лютого 2004 отримала диплом кандидата педагогічних наук за спеціальністю теорія та методика навчання (українська мова)

Робота: Лютий-липень 2004 року – старший викладач Міжнародного університету «Рівненський економіко-гуманітарний інститут» ім. ак. С.Я. Дем’янчука.

З вересня 2004 року – старший викладач кафедри філософії та українознавства Одеської національної академії зв’язку ім. А.С. Попова.

23 грудня 2008 – присвоєно вчене звання доцента кафедри філософії та українознавства (курс педагогіки).

Наукова спадщина становить понад 49 статей і тез на всеукраїнських та міжнародних конференціях, 2 монографії, в тому числі одна колективна, 2 навчально-методичних посібника з психології та педагогіки. Основні роботи надруковано в Україні та Білорусі. Напрямок наукової діяльності: проблеми переходу до нової інформаційної свідомості сучасних людей, конфлікти соціалізації та самоідентифікації особистості в сучасному просторі, трансформаційні процеси освіти в інформаційному суспільстві, використання інформаційних технологій в сучасному освітньому процесі, формування інформаційно-комунікативної компетенції студентів у ВНЗ.

НЕРУБАССЬКА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА – к. філос. н., доцент.

Народилася 1.02.1978 р. у Казахстані. У 2000 році закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Фізика» (магістр), у 2002 р. здобула другу освіту за спеціальністю «Філософія» (бакалавр). Наукову діяльність почала під керівництвом проф. Терентьєвої Л.М. (школа системного аналізу А.І. Уйомова) в аспірантурі, зайнявшись системними дослідженнями природи наукових фактів та їх навантаженістю. У 2005 р. захистила дисертацію на тему «Системна навантаженість наукового факту» (спеціальність 09.00.02 – Діалектика та методологія науки) та здобула ступень кандидата філософських наук. У 2003 – 2004 р. працювала в Інституті сухопутних військ та ОНУ ім. І.І. Мечникова. З 2005 р. по нині працюю в ОНАЗ ім. О.С. Попова. У 2014 р. отримала диплом доцента філософії за наукову, методичну, організаційно-виховну та навчальну роботу. Працюю на кафедрі філософії та історії  України, відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри. Автор 15 наукових статей та методичних праць, серед  яких навчальні посібники з курсів «Філософія», «Культурологія», близько 40 тезисних робіт з різної тематики з філософії, філософії науки, філософії освіти, філософії здоров’я та ін., учасник  українських (Одеса, Дніпропетровськ, Рівне, Львів, Київ, Запоріжжя, Харків), російських (Новосибірськ, Москва), азіатських (Туркменістан) та європейських (Польща, Данія, Австрія) конференцій та конгресів. У 2013 р. надруковано монографію «Системно-дескрипторна навантаженість наукового факту» (Німеччина), у 2013 р. вийшла колективна монографія «Гуманітарне знання у XXI в.: значення, тенденції та перспективи» (Росія).  Наукові інтереси: системні дослідження фактів, системно-синергитичний аналіз освіти, філософія здоров’я.

ВОРНІКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ – к. філос. н., доцент

Народився 28.11.1963 р. У 1999 році закінчив Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Наукову діяльність почав під керівництвом доктора філос. наук, професора кафедри філософії та соціології Дмитрієвої М. С., зайнявшись дослідженням з теорії та методології пізнання. У 2002 році закінчив навчання в аспірантурі на кафедрі філософії та соціології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». З 2003 року почав працювати в Кіровоградському інституті регіонального управління та економіки. У 2006 році захистив кандидатську дисертацію в Державного закладі   «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». З 2011 року – доцент кафедри філософії та історії України Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Нагороджений почесною грамотою Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Автор близько 50 наукових та методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники з курсів «Філософія», «Історія філософії».
Наукові інтереси: теорія та методологія художнього пізнання, проблеми соціальних відношень.

ГАНЧЕВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ –к.і.н., доцент

Ганчев Олександр Іванович народився 1 серпня 1976 року в с. Владичень Болградського району Одеської області. З 1993 по 1998 – студент кафедри археології та етнології України історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. З 1998 по 2002 навчався в аспірантурі кафедри етнології історичного факультету Софійського університету Св. Кирила і Мефодія. У 2003 році захистив дисертацію на тему «Болгарська сім’я в Україні в другій половині ХХ століття». У 2004 році – викладач кафедри археології та етнології України історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. У 2005 році – головний спеціаліст Управління охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. З 2006 року – доцент кафедри філософії та українознавства Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. З 2012 по 2015 рік – докторант кафедри соціології Інституту соціальних наук Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Міжнародний досвід: учасник міжнародної експедиції з дослідження Болгарсько-сербського прикордоння в 2001 році (серпень 2001 року, Болгарія); учасник Міжнародного симпозіуму «Громадянство, що з’являється та оспорювана ідентичність між річками Дністер, Прут та Дунай». Інститут Макса Планка (березень, 2005 рік, Hale, Germany); Міжнародної конференції «Культура і ринок» (травень 2008 рік, Люблін, Польща); проводив польові дослідження життя трудових мігрантів в регіоні Суоненйокі (Фінляндія) і Одеській області з Євою Пааконен, Університет Гельсінкі в рамках проекту “Rural futures: ethnographies of transformation from Finland, Estonia, Ukraine and Russia”). The research project is funded by The Academy of Finland (2007-2010); брав участь в роботі VIII Конгресу етнографів та антропологів Росії (липень 2009 року, Оренбург, Росія); Міжнародній конференції «Inequalities and Migration» (вересень 2009 року, Poznan. Poland); запрошений для участі з доповіддю “Ukrainian Return Migrants in a time of crisis: between Russia, the European Union and Motherland” на XVII ISA World Congress of Sociology. Panel: “Return Migration in a Time of Crisis” (липень, 2010 року, Gothenburg, Sweden); брав участь у Міжнародній конференції “RWTH Aachen University. Going global? (Highly) skilled migrants and societal participation “(March, 2011, Aahen, Germany); Міжнародній конференції «Бесарабський Болгарія в пострадянськлму простірі. Култура, політика, ідентичність» (травень 2012 року, Софія, Болгарія); брав участь в спільному дослідницькому проекті ОНУ ім. І.І. Мечникова та Приморського університету (Копер, Словенія) «Slovenia-Ukraine: Comparative aspects of coastal regions (18th-20th century)».

Стипендії та гранти: 2001 рік – Scholarship Soros Supplementary Grant Program of the Central-European University; 2010 рік – Grant of American Council of Learned Societies Humanities Program in Belarus, Russia, and Ukraine on theme “The Bulgarians in Southwestern Ukraine: Two Centuries of Migration” та Grant of International Renaissance Foundation, Kiev, Ukraine на проведення international conference Migration processes in contemporary Europe: evolution of migration interrelations of the EU and countries of Central and Eastern Europe “.

Організатор серії міжнародних конференцій «Болгари в Північному Причорномор’ї» (2007, 2009, 2010, 2011, 2012 роки). Засновник та керівник центру міграційних досліджень (2009 рік). Організатор міжнародної конференції “Migration Processes in Contemporary Europe: Evolution of Migration Interrelations of the EU and Countries of Central and Eastern Europe”. Odessa, Ukraine (вересень 2010 року). Член науково-експертної ради при Міграційної служби України, створення якого було затверджено Наказом президента України від 6 квітня 2011 року № 405/2011 (2011 рік).

Член редакційної колегії періодичних видань:

1.       «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету».

2.       «Липоване. История и культура русских-старообрядцев».

3.       «Българите в Северното Причерноморие».

4.       «Болгари Північного Приазов`я: історія, мова та культура».

5.       «Одеска българистика».

6.       «Человек в истории и культуре».

БОГАЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА – к. філос. н., ст. викладач, секретар кафедри філософії та історії України.

Народилася 12.12.1984 р. у м. Роздільна Одеської області. У 2009 закінчила Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського м. Одеса та отримала кваліфікацію викладача філософії. З 2010 р. – почала працювати в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова на посаді провідного фахівця ННІ РТЕ, з 2012 року – переведена на кафедру філософії та історії України на посаду зав. лабораторією та за сумісництвом старшим викладачем. У 2013 році вступила до аспірантури Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова за спеціальністю 09.00.03 – Соціальна філософія та філософія історії. Науковий керівник – зав. каф., д. ф. н., проф. О.П. Пунченко. У 2016 захистила дисертацію на тему: «Самоідентифікація суб’єкта соціальної дії в інтерсуб’єктивному просторі: соціосинергетичний аналіз» та отримала ступінь кандидата філософських наук в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Автор 11 статей, 12 тез, серед яких є надруковані в Німеччині та Білорусії.