Основні курси

Сьогодні викладачами кафедри читаються 9 навчальних курсів, серед яких:

– Філософія – лектори: зав. каф., д.філос.н., професор Пунченко О.П., к.філос.н., доц. Нерубасська А.О., к. філос. н., доц. Ворніков В.І., к. філос. н., ст. викл. Богаченко В.В. Метою викладання дисципліни «Філософія» є формування філософської культури мислення, пізнання навколишнього світу та себе як особистості, навичок застосування філософської методології, розвитку усестороннього світобачення та світорозуміння. Засвоєння курсу також сприяє формуванню національної самосвідомості майбутніх фахівців, розвитку їх духовності і культури, прилученню до загальнолюдських гуманістичних цінностей, вихованню громадян своєї держави, які зможуть самостійно мислити, реалістично оцінювати події минулого і сучасності, прагнути приймати активну участь у розбудові незалежної держави.

– Історія філософії – к. філос .н., доц. Нерубасська А.О., к. філос .н., доц. Ворніков В.І. Історія філософії сприяє засвоєнню величезної духовно-історичної спадщини людства в цілому і українського народу як її невід’ємної частини, навчити їх бачити історичні явища і процеси у взаємозв’язку і взаємозалежності, вміти використовувати знання історичного минулого як засіб пізнання і перетворення на краще сучасної дійсності.

–  Філософські проблеми наукового пізнання – к. філос. н., доц. Нерубасська А.О. Метою викладання навчальної дисципліни «Філософськи проблеми наукового пізнання» є можливість магістрантам отримати знання сучасного рівня розвитку філософії та методології науки та оволодіти вмінням застосовувати набуті знання в науковій та практичній діяльності

– Психологія – лектор: зам. зав. каф., к. пед. н., доц. Шиліна Н. Є. Вивчення цієї дисципліни допомагає студентам пізнати та диференціювати різноманітні явища внутрішнього світу, регулювати свою поведінку в залежності від ситуації спілкування, набути комунікативних знань та засвоїти шляхи активного впровадження навиків міжособистісної взаємодії у практику ділового та професійного спілкування.

– Педагогіка – лектор: зам. зав. каф., к. пед. н., доц. Шиліна Н. Є. Метою курсу є: дати студентам інформацію про головні положення сучасної педагогіки; формувати педагогічну позицію щодо процесу навчання учнів; допомогти їм оволодіти сучасними педагогічними технологіями; засвоїти форми і методи групової педагогічної діяльності; стимулювати впровадження дидактичних знань та способів діяльності на практиці.

– Історія України – лектори: к.і.н., доцент Ганчев О. І. Вивчення цієї дисципліни надає: ґрунтовних знань про минувшину українського народу, його державність, внесок у розвиток світової цивілізації; піднесення національної самосвідомості майбутніх спеціалістів, виховання у них патріотичних і морально-етичних переконань, причетності до тисячолітньої історії українського народу; формування навиків наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; навчання практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою; вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.

– Історія української культури – лектори: зам. зав. каф., к.пед.н., доц. Шиліна Н. Є., к.філос.н., доц. Ворніков В.І. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія української культури» є: формування наукового та філософсько-культурологічного світогляду студентів, підвищення рівня культури особистості, виховання високих моральних якостей свідомого й активного громадянина України, поваги і любові до своєї Батьківщини, примноження її духовних цінностей.

– Логіка – лектор к.філос.н., доц. Нерубасська А.О. Метою курсу є: навчити  студентів розуміти об’єктивні закони і форми логічного мислення, оцінювати з позицій логіки історичну, політичну, філософську  і соціологічну  інформацію, аналізувати  і усувати  чинники і передумови, які зумовлюють  хибні висновки, формувати широкий  науковий загальнокультурний гуманістичний світогляд, потребу у духовному збагаченні особистості, розвитку свого інтелекту та культури.

– Культурологія – проф. Пунченко О. П., к.філос.н., доц. Нерубасська А.О. Культурологія вивчає  формування системи знань з культурології, етики й ес­тетики, уявлень про форми,       види культури й механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства. Основними завданнями вивчення дисципліни «Культурологія» є: вивчення сутності, форм і тенденцій     розвитку куль­тури, загальнотеоретичних засад культурології, етики та естети­ки, механізмів соціокультурної динаміки, характерних рис украї­нської культури на сучасному етапі розвитку   суспільства; на­буття вмінь та навичок етичного, естетичного та загальнокультурологічного аналізу.