Основні наукові статті та монографії на даний час:

 • Калинчак О.В. Роль объектов интеллектуальной собственности в развитии сферы инфокоммуникационных технологий / О.В. Калинчак, Т.В. Небога // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – Ростов-на-Дону: ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, 2013. – С. 463 – 466.

 • Калінчак О.В. Закордонний досвід застосування податкового регулювання в інноваційно-орієнтованій економіці / О.В. Калінчак, І.Б.Ясєнова //  Економічні інновації: зб.наук. пр. – Одеса, 2015. – Вип. № 59. – С. 334 – 339.

 • Калінчак О.В. Історіко-економічний досвід та інтелектуальні здобутки минулго як Неоцінима спадщина вирішення проблем сьогодення (до 150 річчя з дня народження М.І.Туган-Барановського) / Калінчак О.В., Вдовиченко А.М. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2016. – № 21.

 • Кузнецова М.А. Сущность цены продукта научной деятельности // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право, ДНУ- Донецьк,  2012 р. – №1 – С.109 – 115.

 • Клещева Н.Г., Кузнецова М.А. Концепция устойчивого мирового развития и система его измерений // Збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті», ОНМУ, 2012р. – Випуск 39 (2) – С.200 – 217.

 • Кузнецова М.А. Изменение сущности зарплаты в современных условиях // Збірник «Науковий вісник» (Всеукраїнська асоціація молодих науковців), ОНЭУ, 2012 р. – № 19 (171) – С. 12 – 24.

 • Кузнєцова М.А., Вдовиченко А.М. Еволюція господарського механізму // Збірник «Науковий вісник» (Всеукраїнська асоціація молодих науковців), ОНЭУ, 2013 р. – № 1 (180) – С. 3 – 18.

 • Кузнецова М.А. Глокализационная направленность развития современного бизнеса. Економічні інновації. Сучасні проблеми економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. Зб. наук праць .- Вип. 55. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2013. – С. 73 –79.

 • Кузнецова М.А. Научная деятельность и проблемы определения цены её результатов в современном обществе / М.А.Кузнецова // Науковий вісник, 2016. – № 2 (234). – С.89 – 100.

 • Валуев Ю.Б. Необоснованность концепции антикризисного финансового управления промышленным предприятием / Б.И. Валуев, Ю.Б. Валуев, Ф.Н.Узунов // Вісник  Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». –  2013. – № 2(64). – С. 197 – 204.

 • Кузнєцова М.А., Вдовиченко А.М. Еволюція господарського механізму // Збірник «Науковий вісник» (Всеукраїнська асоціація молодих науковців), ОНЭУ, 2013 р. – № 1 (180) – С. 3 – 18.

 • Калінчак О.В., Вдовиченко А.М. Історіко-економічний досвід та інтелектуальні здобутки минулго як Неоцінима спадщина вирішення проблем сьогодення (до 150 річчя з дня народження М.І.Туган-Барановського) / Калінчак О.В., Вдовиченко А.М. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2016. – № 21.

 • Кораблінова І.А. Методологічне обґрунтування передумов виникнення концепції маркетингу, орієнтованого на інновації – підрозділ у колективній монографії: Інновації  і  маркетинг – рушійні  сили  економічного  розвитку:  монографія /  за  ред.  д.е.н.,  професора  С.М.  Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 536 с. (монографія)

 • Гранатуров В.М., Кораблінова І.А. Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній: проблеми теорії та практики управління. Монографія / В.М. Гранатуров, І.А. Кораблінова. – Київ: КАФЕДРА, 2012. – 320 с. (монографія)

 • Korablinova I. Methodological study of the concept of corporate competence/ I.A. Korablinova // Research articles «Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach» [Vol. 5 «Economics»]. – L&L Publishing (Titusville, FL, USA). – 2012. – P. 77 – 78.

 • Кораблинова И.А. Анализ природы цифровой бизнес-сети в контексте глобальной экономической трансформации / И.А.Кораблинова, В.А. Коляденко, М.Б.Проценко // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова: пер. наук. збірник з телеком. мереж, …економіки транспорту та зв’язку, організації та економіки й управління підприємствами. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. – С. 159 – 164.

 • Кораблінова І.А. Краудсорсинг в деятельности современных компаний: теоретико-методологический аспект / І.А. Кораблінова // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – Москва, 2014. – № 1 (2). – С. 1 – 11. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=20983656

 • Кораблінова І.А. Роль корпоративного навчання у формуванні компетенцій інфокомунікаційних компаній / І.А. Кораблінова, Я.В. Степаненко // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №5. – C. 64 – 71.

 • Кораблінова И.А. Международные корпорации инфокоммуникаций: проблематика курса и компетентностный подход в процессе обучения / И.А.Кораблинова // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова: пер. наук. збірник з телеком. мереж, …економіки транспорту та зв’язку, організації та економіки й управління підприємствами. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2014. – № 1. – С. 158 – 164.

 • Кораблинова И.А. Необходимость перехода к компетентностному управлению инфокоммуникационных компаний в современных условиях / И.А. Кораблинова // Бізнес-інформ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 8 – 13.

 • Кораблінова І.А. Соціальні технології у формуванні конкурентних переваг інфокомунікаційних компаній [Електронний ресурс] / І.А. Кораблінова. – Ефективна економіка. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=3457

 • Гранатуров В.М., Кораблінова І.А. Сучасні концепції розвитку компаній: pro et contra / В.М. Гранатуров, Кораблінова І.А. // Вісник Хмельницького національного університету, 2015. – № 4. – Т 2. – С. 67 – 75.

 • Небога Т.В. Інноваційна інфраструктура як економічна категорія / Т.В. Небога // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса: 2012. – № 14 (166) . – С. 50 – 61.

 • Небога Т.В. Тенденції розвитку ринку телекомунікацій / Т.В.Небога // Актуальні проблеми європейської інтеграції. Збірник статей з питань європейської інтеграції та права. Випуск десятий / За ред.. Д. Ягунова. – Одеса: Фенікс. – 2012. – С. 86 – 89.

 • Небога Т. В. Развитие инфокоммуникационной сферы как стратегический фактор реализации инновационной модели развития Украины / Т.В. Небога, В.В. Коваль // ВУЗ. XXI век. – НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права». – Пермь, – 2014. – № 2. – С. 69-81., (0,35 д.а.)

 • Небога Т.В. Розвиток кадрової складової інформаційно-комунікаційного сектору економіки / Т.В. Небога // Економічні інновації. – № 57. – 2014. – С. 255 – 262.

 • Небога Т.В. Розвиток світового ринку аутсорсингу, його особливості і тенденції в Україні / Т.В. Небога // Проблеми науки. – № 4-5 (172-173). – 2015. – С. 51 – 54.

 • Karachentseva  C. Features venture capital funds in Ukraine//Scientific Bulletin of  the Odessa NationalEconomic University.- Science: Economics, Political science, History. – 2014. – №4 – С. 57-67.

Участь викладачів кафедри у наукових конференціях із публікаціеєю тез доповідей (2015 – 2016 н.р.):

 • Калинчак О.В. Стратегия развития инфокоммуникаций Украины / Т.Н. Тардаскина, О.В. Калинчак // Сборник мат-лов Межд. научн.-пр. конф. «Актуальные проблемы взаимодействия экономики, государства и общества» (г. Дербент, РД, 30 мая 2015 г.). – Махачкала, 2015. – С. 204 – 205.

 • Калінчак О.В. Проблеми розвитку електронного банкінгу в Україні на сучасному етапі / О.В. Калінчак, О.О. Бурлака // Materials of the XI international scientific and practical conference «Fundamental and applied science – 2015» (Oct. 30 – Nov. – 7, 2015). – Volume 2. Economic science. – Sheffield «Science and education ltd», 2015. – P. 54 – 57.

 • Калінчак О.В. Характеристика основних процесів злиття та поглинань на світовому та українському ікт-ринках // В.І. Балан, О.В. Калінчак // М-ли 70-тої наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 1 – 3 грудня 2015 р.). – Частина III. Секція 7. Економіка й управління. – ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – С. 16 – 19.

 • Калінчак О.В. Особливості інноваційної стратегії телекомунікаційної компанії / О.В.Калінчак, В.В. Єрмені // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 19 – 21.

 • Калінчак О.В. Корпоративна культура як фактор підвищення ефективності управління діяльністю в телекомункаційній сфері /О.В.Калінчак, С.В.Кордяк // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 33 – 35.

 • Калинчак О.В. Развитие IT-аутсорсинга в Украине / О.В. Калінчак, Т.В. Небога // М-лы Межд. науч.-пр. конф. «Актуальные проблемы взаимодействия экономики, государства и общества» (30 мая 2016). – Филиал Дагестанского гос-го ун-та в г. Дербенте. – Махачкала: Алеф. – 2016.

 • Валуєв Ю.Б. Диверсифікація діяльності ПАТ «Укртелеком» як інноваційна стратегічна умова господарювання: пріоритетні напрямки / З.В. Кульбабська, Ю.Б. Валуєв // М-ли 70-тої наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 1 – 3 грудня 2015 р.). – Частина III. Секція 7. Економіка й управління. – ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – С. 52 – 54.

 • Вдовиченко А.М. Інституціональна модернізація – невід`ємна складова впровадження інновацій / А.М. Вдовиченко // М-ли 70-тої наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 1 – 3 грудня 2015 р.). – Частина III. Секція 7. Економіка й управління. – ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – С. 59 – 61.

 • Вдовиченко А.М. Інституціональна модернізація – невід’ємна складова стратегії інноваційного і сталого розвитку економіки / А.М. Вдовиченко // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. «Перспективи розвитку національної економіки» (м. Запоріжжя, 12 – 13 лютого 2016 р.). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя. – 2016. – С. 42 –45.

 • Вдовиченко А.М. Кластеризація як ефективний інструмент інноваційного розвитку економіки / А.М. Вдовиченко, А.С. Горбенко // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 6 – 8.

 • Вдовиченко А.М. Вплив інноваційно-інвестиційниої діяльності фірми на її конкурентоспроможність / А.М. Вдовиченко, А.Ю.Журавков // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 8 – 10.

 • Кузнецова М.А. Преимущества форсайта и перспективы его внедрения в Украине / М.А. Кузнецова // М-ли 70-тої наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 1 – 3 грудня 2015 р.). – Частина III. Секція 7. Економіка й управління. – ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – С. 50 – 52.

 • Кузнецова М.А. Сущность коучинга и го роль в формировании обучающейся организации / М.А.Кузнецова, М.А.Десова // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 38 – 40.

 • Кораблинова И.А. О необходимости развития базовых компетенций будущих специалистов цифровой отрасли / И.А. Кораблинова // XX Межд. науч. –техн. конф. «Современные средства связи» (г. Минск, Респ. Беларусь, 14 – 15 октября 2015 г.). – Минск: УО ВГКС, 2015. – С. 312 – 314.

 • Кораблінова І.А. Методологічні засади аналізу соціалізації економічних відносин у сучасних умовах/ І.А. Кораблінова // Матеріали ІІ Міжн. наукового форуму «New economics», присвяченого 400-річчю політичної економії «Теорія та практика реформування економічних систем» (м.Краків-Париж-Відень, 1 – 11 листопада 2015 р.)

 • Кораблінова І.А. Особливості реалізації концепції динамічних здібностей компаній в ІТ-сфері / І.А.Кораблінова, Н.М. Кульбацька // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (м. Одеса, 5 – 6 квітня 2016 р.). – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – С. 29 – 32.

 • Зернова С.П.Угоди злиття та поглинання в сфері інфокомунікацій / С.П. Зернова, О.Г. Петрусевич // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 15 – 19.

 • Зернова С.Ф. Теоретичні аспекти двоїстої природи фінансоміки / С.Ф. Зернова, І.В. Книш // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 19 – 21.

 • Клещева Н.Г. Биткойн как инновационная платежная сеть и новый вид электронных денег / Н.Г. Клещева // М-ли 70-тої наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 1 – 3 грудня 2015 р.). – Частина III. Секція 7. Економіка й управління. – ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – С. 43 – 46.

 • Кліщова Н.Г. Інноваційний розвиток як основа конкурентних переваг телекомунікаційних компаній України / Н.Г. Кліщова, Х. Лешану // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 23 – 26.

 • Кліщова Н.Г. Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній України у сучасних умовах / Н.Г. Кліщова, Н.В. Гвозденко // Матеріали V Міжн. наук.-пр. конф. «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (Одеса, 5 – 6 квітня 2015 р.). – Одеса: ОНАЗ ім.О.С.Попова, 2016. – С. 26 – 28.

 • Небога Т.В. Технологические платформы как эффективный инструмент инновационной политки / Т.В. Небога // М-ли 70-тої наук.-техн. конф. проф.-виклад. складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (м. Одеса, 1 – 3 грудня 2015 р.). – Частина III. Секція 7. Економіка й управління. – ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2015. – С. 59 – 61.

 • Небога Т.В. Некоторые проблемы развития дистанционной занятости в Украине / Т.В. Небога // М-лы Межд. науч.-пр. конф. «Экономика и менеджмент: современные трансформации в эпоху глобализации» – 29 января 2016: тез.док. – Клайпедський університет (Литва). – Клайпеда. – 2016. – С. 60 – 64.

 • Небога Т.В. Аутсорсинг та інсорсинг як ефективні технології управління сучасним бізнесом / Т.В. Небога // М-ли Міжн. наук.-пр. конф. «Перспективи розвитку національної економіки» (м. Запоріжжя, 12 – 13 лютого 2016). – Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя. – 2016. – С. 55 – 58.

ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗА ОСТАННІ 3 НАВЧАЛЬНІ РОКИ

Монографії:

 • Striy L.A.  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rabitə müəssisələrinin idarə edilməsi / A.K. Qolubyov, L.A. Striy, O.M. Rüstəmov. Bakı:  «Mars Print», 2011. – 428 səh.

 • Стрий Л.А. Управление предприятиями связи в условиях конкурентного рынка / А.К. Голубев, Л.А. Стрий, О.М. Рустамов. Баку: «Mars Print», 2011. – 428 с.

 • Управлінські технології у рішенні сучасних проблем розвитку соціально-економічних систем: монографія [О.В. Мартякова, В.М. Гранатуров, І.А. Кораблінова та ін.]; за заг. ред. О.В. Мартякової. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – 744 с. (Корабліновою І.А. підготовлено параграф 4.3.6 обсягом 0,4 д.а.).

 • Стратегічні напрямки розвитку підприємницького сектора України: монографія / [А.І. Бутенко, В.І Ляшенко, Н.Л. Шлафман, Т.В. Небога та ін.]; за заг. ред. д.екон.н., проф. А.І.Бутенко; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса: Інтерпрінт, 2011. – 346 с. (Небогою Т.В. підготовлено параграф 1.6 обсягом 0,5 д.а.).

 • Гранатуров В.М. Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній: проблеми теорії та практики управління. Монографія / В.М. Гранатуров, І.А. Кораблінова. – К.: КАФЕДРА, 2012. – 320 с. (Корабліновою І.А. підготовлено розділи 1, 2, 6, підрозділи 3.2, 4.1 обсягом 8 д.а.).

Статті у наукових журналах, збірниках наукових праць:

 • Вдовиченко А.М. Еколого-соціальна направленність суспільного розвитку як нагальна потреба сучасності / А.М. Вдовиченко // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2010. – № 9. – С. 234 – 249.

 • Вдовиченко А.М. Соціалізація економіки як об’єктивна закономірність та основа стабілізації сучасного суспільства й утвердження соціальної справедливості / А.Н. Вдовиченко, В. Нагайник // Інтелегенція і влада: громадсько-політичний: науковий збірник. – Одеса, 2009. – № 17. – С. 18 –28.

 • Вдовиченко А.М. Державне регулювання АПК: Україна на тлі зарубіжного досвіду / А.М. Вдовиченко // ЕТАП: економічна теорія, аналіз, практика. – 2011. – № 2. – C. 19 – 23.

 • Кораблінова І.А. Принципи управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій в умовах глобальної економічної трансформації / І. А. Кораблінова // Економічний простір: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – № 43. – C. 239 – 250.

 •  Кораблінова І.А. Фактори впливу на рівень конкурентоспроможності операторів телекомунікацій у сучасних умовах / І. А. Кораблінова // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. № 265, Т. 2. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 521 – 529.

 • Кораблінова І. А. Шляхи удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах / І. А. Кораблінова // Науковий вісник ОДЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса: ОДЕУ. – 2010. – № 23 (124). – С. 72 – 83.

 • Лаговник І.С. Еволюція теорії державного регулювання: історичний досвід та напрямки подальшого розвитку / І.С. Лаговник // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2010. – Вип. № 259, Том 7. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 1801 – 1807.

 • Лаговник И.С. Государственное регулирование экономики: понятие и базисные оценки его объемов / И.С. Лаговник // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса: 2012. – № 2 (154). – С. 39 – 45.

 • Небога Т.В. Роль телекомунікаційної сфери в процесі становлення інформаційного суспільства та оцінка стану ринку послуг зв’язку України / Т.В. Небога // Вісник Сумського державного університету. – 2011. – Серія «Економіка». – № 4. – Суми: СДУ, 2011. – С. 147 – 156.

 • Небога Т.В. Інноваційна інфраструктура як економічна категорія / Т.В. Небога // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса: 2012. – №  . – С.

 • Стрий Л.А. Эволюция концепции маркетинга. Современная концепция маркетинга новых идей / Л.А. Стрий // Уральский научный вестник. – Белгород: «Уралнаучкнига», 2009. – Серия: «Экономика.Право». – № 8 (23). – С. 5 – 11.

 • Стрий Л.А. Развитие конкуренции и єволюция механизмов и методов управления предприятиями телекоммуникаций / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, О.М. Рустамов // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – № 1. – С. 24 – 31.

 • Стрий Л.А. Современные требования к информационному обеспечению управления предприятиями связи / Л.А. Стрий, В.В. Чихрай, С.В. Колесник // Труды СКФ МТУСИ. – Ростов-на-Дону: ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, 2012. – С. 333 –337.

 • Тиханова Т.Е. Инновационная модель экономического роста и пути ее формирования в Украине / Т.Е. Тиханова, Н.Г. Клещева  // Економіка: проблеми теорії та практики. –  Дніпропетровськ, 2009. Вип. – 255.; Том 2. – С. 463 – 481.

Матеріали і тези доповідей на конференціях:

 • Вдовиченко А.М. Чи стане Україна соціальною державою за нині діючого механізму господарювання / А.Н. Вдовиченко, В. Нагайник // ІІІ Міжн. наук.-пр. конф. – Сімферополь, ЦРОНИ, 2009.

 • Вдовиченко А.М. Морально-етичні аспекти трансформаційно-системних перетворень і виховання молоді / А.Н. Вдовиченко // Маретіали 64-й наук.-пр. конф. профер.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів, Частина 3 «Соціально-економічні науки», 1-4 грудня, 2009 р.; Секція 5, секція 6: тези длопов. – О., 2009. – С. 25 – 28.

 • Вдовиченко А.М. Морально-етичні аспекти трансформаційно- системних перетворень і виховання молоді / А.Н. Вдовиченко, В. Нагайник // 5-я Всеукраїнська наукова конференція, 24-25 грудня, 2009 р.

 • Вдовиченко А.М. Поєднання держави і бізнесу – головна умова підвищення конкурентоспроможності України в період глобалізації та фінансово-економічної кризи / А.Н. Вдовиченко, В. Нагайник // Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи» (4 – 5 червня 2009 р., Житомир). – С. 5 – 10.

 • Вдовиченко А.М. Соціально-культурні наслідки впровадження в Україні однофакторної моделі економічного розвитку / А.Н. Вдовиченко, В. Нагайник // Материалы ІІІ Межд. науч.-пр. конф. [«Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества»] (21 – 22 мая, 2010 г.); Том 1. – О. – С. 244 – 249.

 • Вдовиченко А.М. Об’єктивна необхідність посилення ролі держави у взаємодії з ринком в умовах сучасних трансформацій / А.М. Вдовиченко // ІІ Міжн. наук.-пр. конф. [«Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку», 2010 г.]. – С. 173 – 176.

 • Вдовиченко А.М. Особистість та її інтелект в умовах трансформаційних системних перетворень в Україні і Світі /А.М. Вдовиченко// Метеріали третьої Всеукр. наук.-теор. інтернет-конференції «Інтелект. Особистість. Економіка» 31 січня 2011р. Донецьк. – С. 89 – 95.

 • Вдовиченко А.М. Соціалізація як основний вектор історичного розвитку суспільства: матеріали ІІ Міжн. наук.-пр. конф. [«Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта»] (Симферополь, 3-5 ноября 2011 г.). – Симферополь: ВиТроПринт, 2011. –  С. 23 – 26.

 • Вдовиченко А.М. Глобалізація: новий етап економічної і соціокультурної експансії: матеріали Всеукр. наук.-теор. Інтернет-конф. [«Філософія. Економіка. Європейський погляд»] (Донецьк, 31 січня 2012 р.) / Донецьк: ДонНУЕТ ім. Михайла Туган-Барановського, 2012. – С. 94 – 97.

 • Вдовиченко А.М. Вирішальна роль освіти в розвитку людського потенціалу: матеріали XVII Міжнародної науково-методичної конференції [«Управління якістю підготовки фахівців»] (19 – 20 квітень 2012 р., м. Одеса). – Одеса: ОДАБА, 2012 р. – С. 18 – 19.

 • Зернова С.Ф. Совершенствование хозяйственного механизма: внутрипроизводственное направление организационного прогресса / С.Ф. Зернова // Маретіали 64-й наук.-пр. конф. профер.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів, Частина 3 «Соціально-економічні науки», 1-4 грудня, 2009 р.; Секція 5, секція 6: тези допов. – О., 2009. – С. 16 – 18.

 • Зернова С.Ф. Использование Интернет-технологий в организации маркетинговой деятельности предприятия / С.Ф. Зернова, В.П. Пискарев // Економіка та управління у умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 2: тези допов. – О., 2010. – С. 60 – 62.

 • Зернова С.Ф. Приоритетные направления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на современном этапе / Зб. тез допов. 66-ї науково-технічної конф. проф.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів [Секція 5. Економіка та управління] (Одеса, 5 – 8 грудня 2011 р.) / ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011.

 • Зернова С.Ф. Современные тенденции функционирования ИКТ-операторов в условиях глобализации / С.Ф. Зернова, Р. Дзык // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. / [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (5 – 6 квітня 2012 р., м. Одеса). – Одеса. – 2012. – С. 37 – 40.

 • Калінчак О.В. Формування стратегії конкурентних переваг як важливий фактор управління підприємством в умовах ринкової економіки / О.В. Калінчак // Матеріали 64-й наук.-пр. конф. профер.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів, Частина 3 «Соціально-економічні науки», 1-4 грудня, 2009 р.; Секція 5, секція 6: тези допов. – О., 2009. – С. 12 – 16.

 • Калінчак О.В. Проблеми вдосконалення кредитної системи України в умовах фінансової кризи / О.В. Калінчак, Т.П. Васильченко // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Всеукр. наук.-пр. конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 6.

 • Калінчак О.В. Управління інтеграцією за змістом модернізації (на прикладі ДПА в Одеській обл.) / О.В. Калінчак, І.А. Буслаєва // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 18.

 • Калінчак О.В. Особливості становлення корпоративних відносин в Україні / О.В. Калінчак, О.С. Мінченко // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 кв., 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 19.

 • Калінчак О.В. Влияние мирового финансового кризиса на фондовый рынок Украины / О.В. Калинчак, К.В. Трандафир // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 кв., 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 21.

 • Калінчак О.В. Становлення моделей корпоративного управління в Україні / О.В. Калінчак, Д.В. Юлевич // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 кв., 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 22.

 • Калінчак О.В. Проблеми, вдосконалення податкового регулювання в умовах кризи в Україні / О.В. Калінчак, І.О. Одноконна // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 41.

 • Калінчак О.В. Формування стратегії конкурентних переваг як важливий фактор управління підприємством в умовах ринкової економіки / О.В. Калінчак // Матеріали 64-й наук.-пр. конф. профер.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів, Частина 3 «Соціально-економічні науки», 1-4 грудня, 2009 р.; Секція 5. – О., 2009. – С. 12 – 16.

 • Калінчак О.В. Особливості маркетингової стратегії телекомунікаційної компанії// О.В. Калінчак, В.І. Булгаков/ Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (20-22 квітня 2011 р.).– Одеса ОНАЗ ім. О.С. Попова. – С. 35 – 37.

 • Калінчак О.В Аналіз підвищення ефективності управління персоналом / О.В. Калінчак, О.С. Гаврилиця/ Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] 20-22 квітня 2011 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – С. 39 – 41.

 • Калінчак О.В. Теоретичні аспекти податкового регулювання інноваційної діяльності підприємств / О.В. Калінчак, І.Б. Ясенова // Зб. тез допов. 66-ї науково-технічної конф. проф.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів [Секція 5. Економіка та управління] (Одеса, 5 – 8 грудня 2011 р.) / ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 66 – 68.

 • Калінчак О.В. Вплив податків на інноваційний розвиток підприємств зв’язку / О.В. Калінчак, Т.О. Одноконна // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (Одеса, 5 – 6 квітня 2012 р.) / Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 104 с. – С. 28 – 30.

 • Калінчак О.В. Основні напрямки державного регулювання підприємницькою діяльністю в галузі зв’язку / О.В. Калінчак, Н.Ф. Гуменюк // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (Одеса, 5 – 6 квітня 2012 р.) / Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 30 – 33.

 • Калінчак О.В. Венчурний капітал як необхідна умова розвитку інноваційної системи України / О.В. Калінчак, З.Ю. Берднік // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (Одеса, 5 – 6 квітня 2012 р.) / Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 104 с. – С. 33 – 36.

 • Калінчак О.В. Ефективність впровадження мультикомплексу на прикладі РТС м. Новодністровська Чернівецької філії Концерну РРТ / О.В. Калінчак. Л.О. Бескровна, Ю.Ю. Дмітрієв // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (Одеса, 5 – 6 квітня 2012 р.) / Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 117 – 118.

 • Калінчак О.В. Дослідження впливу впровадження технологій цифрового мовлення на ефективність діяльності ОРТПЦ / О.В. Калінчак. Л.О. Бескровна, А.Е. Сегедіна // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (Одеса, 5 – 6 квітня 2012 р.) / Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 140 с. – С. 122 – 124.

 • Кораблинова И.А. Влияние глобальных трансформационных процессов на деятельсть оператора связи / И.А. Кораблинова // Маретіали 64-й наук.-пр. конф. профер.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів, Частина 3 «Соціально-економічні науки», 1 – 4 грудня, 2009 р.; Секція 5. – О., 2009. – С. 8 – 12.

 • Кораблінова І.А. Модифікація природи корпорації в умовах становлення інформаційного суспільства: материалы V межд. науч.-пр. конф., [Наука и технологии: шаг в будущее – 2009] (27.02 – 05.03.2009 г.). – Прага: Publishing House «Education and Science», 2009. – С. 23 – 28.

 •  Кораблінова І.А. Особливості сучасної моделі розвитку корпорацій, орієнтованих на підвищення конкурентоспроможності: мат-лы IV межд. науч.-пр. конф. [«Современные научные достижения»] (Прага, 27.01-05.02.09 г.). – Прага: Publishing House «Education and Science», 2009. – С. 49 – 55.

 • Кораблінова І.А. Еволюція поглядів на роль корпорацій у процесі трансформації капіталізму: материалы межд. науч.-пр. конф. [«Стратегические вопросы мировой науки – 2009»]: (Перемышль, 7 – 15 февраля 2009 г.). Перемышль: Sp. z o.o. «Nauka I studia», 2009. – С. 25 – 29.

 • Кораблинова И.А. Маркетинговая составляющая процесса управления конкурентоспособностью современной корпорации: матеріали I міжнар. наук.-пр. конф. [«Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки»] (Луганськ, 25 – 27 березня 2009 р.). – Луганськ, 2009. – С. 433 – 435.

 • Кораблінова І. А. Модель поняття «конкурентоспроможність» та її застосування у сфері надання телекомунікаційних послуг: материалы II Межд. научн.-пр. конф. [«Научный прогресс на рубеже тысячелетий»] (Прага, 27.05.– 05.06.2010). – Прага: PH«Education and Science», 2010. – С. 15 – 19.

 • Кораблинова И.А. Партнерская составляющая в системе управления конкурентоспособностью операторов телекоммуникаций: труды 11-й межд. научн. конф. студентов и молодых ученых [«Управление развитием социально-экономических систем: глобализация, предпринимательство, устойчивый экономический рост»] (Донецк, 8 – 10 декабря 2010 г.) / Мин.-во образ. и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Донецк: ДонНУ 2010. – С. 171 – 173.

 • Кораблінова І.А. Особливості розвитку конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг у сучасних умовах: зб. тез допов. 65-ї науково-технічної конф. проф.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів [«Соціально-економічні науки»] (Одеса, 6 – 9 грудня 2010 р.) / ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 24 – 27.

 • Кораблінова І.А. Сучасний погляд на конкурентоспроможний потенціал підприємства в умовах розвитку комплементарних відносин: матеріали II Міжнар. наук.-пр. конф. [«Проблеми формування та реалізації конкурентної політики (молодіжний аспект)] (Львів, 15 – 16 вересня 2011 р.) / Національний університет «Львівська політехніка». – ТзОВ «Сплайн», 2011. – С. 85 – 86.

 • Кораблінова І.А. Врахування комплементарних відносин у партнерській складовій конкурентоспроможного потенціалу операторів телекомунікацій: тези доповідей VI Міжнар. наук.-пр. конф. [«Сучасні проблеми управління виробництвом»] (ДонНТУ, 13 – 14 жовтня, 2011 р. / Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – С. 45 – 47.

 • Кораблінова І.А. Сучасний підхід до визначення конкурентних переваг телекомунікаційних компаній: матеріали наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (Одеса, 5 – 6 квітня 2012 р.) / Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 44 – 48.

 • Клещева Н.Г. О повышении конкурентоспособности экономики Украины / Н.Г. Клещева, А.С. Ковальчук // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 23.

 • Клещева Н.Г. Характер экономического кризиса и пути его преодоления / Н.Г. Клещева, Н.Д. Савина // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 25.

 • Клещева Н.Г. Современное состояние и перспективы развития малого бизнеса в Украине / Н.Г. Клещева, М.В. Топал // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 кв., 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 26.

 • Кліщова Н.Г. Варіанти і напрями впливу процесів глобалізації на економічний розвиток України / Н.Г. Кліщова, С.І. Чумак // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15 – 16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О., 2010. – С. 28.

 • Кліщова Н.Г. Інноваційний тип економічного розвитку/ Кліщова Н.Г. Січняк О.О.// Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (20 – 22 кв. 2011р.). – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – C. 49 –52.

 • Клещева Н.Г. Деятельность венчурных фондов в сфере телекоммуникаций Украины / Н.Г. Клещева // Зб. тез допов. 66-ї наук.-тех. конф. проф.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів [Секція 5. Економіка та управління] (Одеса, 5 – 8 грудня 2011 р.) / ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 71 – 73.

 • Кузнєцова М.А. Інфляційне таргетування як оптимальний метод регулювання інфляції у сучасних умовах України / М.А. Кузнєцова, А.О. Пімєнов // Зб. тез допов. 65-ї науково-технічної конф. проф.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів [«Соціально-економічні науки»] (Одеса, 6 – 9 грудня 2010 р.) / ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 62 – 64.

 • Кузнецова М.А. Развитие микрокредита как перспективной формы банковского кредита для малого и среднего бизнеса в Украине // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (20-22 квітня 2011р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – С. 62 – 65.

 • Кузнецова М.А. // Роль телекоммуникационной сферы в формировании инновационной модели развития экономики Украины / М.А. Кузнецова, Ю.А. Власов// Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (20 – 22 квітня 2011р.). – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – С. 65 – 69.

 • Кузнецова М.А Внедрение отечественніми банками модели кредитного Скорина в условиях современного финансового кризисна / М.А. Кузнецова,  И.В. Статник // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (20-22 квітня 2011р.). – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – С. 69 – 71.

 • Кузнецова М.А. Современный венчурный бизнес, его р азвитие в телекоммуникационной сфере Украины / М.А. Кузнецова, О.Г. Ореховская // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15 – 16 квітня, 2010 р.; Секція 1. – О., 2010. – С. 33.

 • Кузнецова М.А. Проблемы стоимостного измерения результатов научной деятельности / М.А. Кузнецова // Матеріали 64-й наук.-пр. конф. профер.-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів [Частина 3 «Соціально-економічні науки»] (1 – 4 грудня, 2009 р.); Секція 5. – О.:ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 21 – 24.

 • Кузнецова М.А. Использование crm-системы при продвижении услуг мобильной связи / М.А. Кузнецова, А. Габитов // Матеріали VII Межд. науч.-пр. конф. / Прага, 2011. – С.

 • Кузнєцова М.А. Фінансово-промислові групи як найпотужніше явище в світовій економіці / М.А. Кузєцова М.А., М.І. Баталова // Матеріали VII Міжн. наук.-пр. конф. [«Образование и наука без границ»] (Перемишль, 7 – 15 грудня 2011 р.) / Перемишль, 2011. – С. 63 – 66.

 • Кузнєцова М.А. Особливості інвестиційної діяльності підприємств зв’язку в сучасних умовах / М.А. Кузнєцова, Н.О. Петрушенко // Матеріали Міжн. науково-практ. конф. [«Новейшие научные достижения»] (Софія, 17 – 25 березня 2012 р.). – Софія, 2012. – С.

 • Кузнецова М.А. Перспективы и проблемы развития  интернет-рекламы как элемента интерактивного маркетинга / М.А. Кузнецова, О.А. Сочинская // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. / [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»]. – Одеса. – 2012. – С.12 –15.

 • Кузнєцова М.А., Корецька М.С. Використання електронно-цифрового підпису у сфері електронного обміну даними в банківській системі України / М.А. Кузнєцова, М.С. Корецька // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. / [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»]. – О.:ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2012. – С. 55 – 56.

 • Лаговник І.С. Понятие государственного регулирования экономики и оценка его размеров на основе зарубежного опыта» / І.С. Лаговнік // Материали VII  Межд. науч.-пр. конф. [«Бъдещите изследования, 2011»]. – Том 6. Экономика. Политика. Философия. София. –«БялГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 15 – 18.

 • Небога Т.В. Формування інноваційної інфраструктури як пріорітетний напрямок економічної політики держави / Т.В. Небога // V Межд. научн. –пр. конф. [«Научній потенциал мира – 2009] (17 – 25 сент. 2009 р.): тез. докл. – Софія «Бял –Град-БГ» ООД, 2009. – С. 40 – 41.

 • Небога Т.В. Інноваційна інфраструктура як ключова підсистема національної інноваційної системи України / Т.В. Небога // V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців «Україна в умовах соціально-економічного розвитку: проблеми та перспективи», Науковий вісник. – 2010. – № 4. – С. 280 – 287.

 • Небога Т.В. Місце та роль інноваційної інфраструктури в формуванні національної інноваційної системи України / Т.В. Небога // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – С. 38.

 • Небога Т.В. Науково-технічний потенціал як основний елемент національної інноваційної інфраструктури / Т.В. Небога // VII  Межд. науч.-пр. конф. [«Европейская наука 21 века»] (7 – 15 мая 2011 г.). – Przemysl: Nauka I studia, 2011. – С. 18 – 22.

 • Небога Т.В. Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності в Україні / Т.В. Небога// Сб. научных трудов по материалам Межд. науч.-пр. конференции «Тенденции развития научных исследований»: тезисы доклада. – Киев, 2011. – С. 84 – 86.

 • Небога Т.В. Деякі особливості розвитку ринку та інноваційної інфраструктури телекомунікацій України. / Т. В. Небога // VII Міжнародна конференція «Новости научной мысли – 2011», 27 октября – 05 ноября 2011: тез. доп. – Praha: Publishing House «Edukation and Science» s.r.o. – 2011. – С. 85 – 88.

 • Небога Т.В. Роль ІКТ в посиленні глобалізаційних тенденцій світового господарства / В.В. Коваль, Т. В. Небога // IV Симпозіум «Трансформація фінансових відносин в умовах економічної глобалізації», 10 листопада 2011: тези доп. – Харківський ін-т фінансів Укр.-го держ. ун-ту фінансів та міжн. торгівлі. – Харків, 2011. – С. 147 – 149.

 • Писарев Е.Г. Антикризисная стратегия кредитного рынка и его роль в стимулировании реального сектора экономики Украины / Е.Г. Писарев, Н.В. Косевич // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – С. 32.

 • Писарєв Є.Г. Порівняльна характеристика конкурентоспроможності комерційних банків України в умовах фінансової кризи / Є.Г. Писарєв, Є.А. Котлуш // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О.:ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – С. 43.

 • Писарев Е.Г. Новая стратегия преодоления современного финансового кризиса на фондовом рынке Украины / Е.Г. Писарев, А.В. Найманова // Економіка та управління у умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр. конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О.:ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – С. 45.

 • Писарев Е.Г. Противоречивые последствия применения категории «информационное общество» к єкономике развивающихся стран / Е.Г. Писарев // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: всеукр. наук.-пр.конф., 15-16 квітня, 2010 р.; Секція 1: тези допов. – О.: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – С. 42.

 • Писарев Е.Г. Упущенные возможности инновационного типа экономического роста в Украине / Е.Г. Писарев // Матеріали 64-й наук.-пр. конф. проф..-виклад. складу, науковців, аспірантів та студентів, Частина 3 «Соціально-економічні науки», 1-4 грудня, 2009 р.; Секція 5, секція 6: тези допов. – О.:ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 19 – 20.

 • Стрій Л.О. Управління товарною складовою комплексу маркетинг менеджмент / Л.О. Стрій, Д.В. Авер’янов // Материалы VI международной научно-практической конференции «Дни науки – 2010», Прага, 27.03 – 05.04.10 г.: тезисы докл. – Прага: Publishing House, 2010. – Dil 7. – С. 13 – 16.

 • Стрій Л.О. Управління ціноутворенням як складової комплексу маркетинг менеджменту / Л.О. Стрій, Н.Е. Зубко // Материалы VI международной научно-практической конференции «Дни науки – 2010», Прага, 27.03 – 05.04.10 г.: тезисы докл. – Прага: Publishing House, 2010. – Dil 7. – С. 16 – 18.

 • Стрій Л.О. Інформаційне забезпечення всистемі маркетингу підприємства / Л.О. Стрій, К.О. Кручок // Материалы V международной научно-практической конференции «Научная мысль информационного века 2010», Перемышль, 07.03 – 15.03.10 г.: тезисы докл. – Przemysl: Nauka I studia, 2010. – Volum 3. – С. 78 – 81.

 • Стрій Л.О. Управління просуванням як складової комплексу маркетинг менеджменту / Л.О. Стрій, Є.А. Ходос // Материалы VI международной научно-практической конференции [«Дни науки – 2010»] (Прага, 27.03 – 05.04.10 г.). – Прага: Publishing House, 2010. – Dil 7. – С. 18 – 21.

 • Стрій Л.О. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства зв’язку / Л.О. Стрій, Н.В. Тицька // Материалы V Межд. науч.-пр. конф. [«Научная мысль информационного века, 2010»], (Перемышль, 07.03 – 15.03.10 г.). – Przemysl: Nauka I studia, 2010. – Volum 3. – С. 81 – 84.

 • Стрій Л.О. Оцінка ефективності системи маркетингу підприємств / Л.О. Стрій, М.В. Попов // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (20 – 22 квітня 2011р.). – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова – С. 116 – 120.

 • Стрій Л.О.  Маркетингові комунікації в міжнародній торгівлі / Л.О. Стрій, Л.В. Фуклєва // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (20 – 22 квітня 2011р.).  – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – С. 120 – 123.

 • Стрій Л.О. Маркетинговий менеджмент товарного комплексу підприємства зв′язку //Л.О. Стрій, А.К. Голубєв, Д.А. Салтанахмедов // Материали VII Межд. науч.-пр. конференция, [«Бъдещите изследования, 2011»]. – Том 2. Экономика. Политика. Философия. – София: «БялГРАД-БГ» ООД, 2011. – С.102 – 106.

 • Стрій Л.О. / Інноваційна стратегія маркетингу в умовах ринку споживача / Л.О. Стрій, О.П. Маковецький // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (20 – 22 квітня 2011р.). – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова С. 98 – 101.

 • Стрій Л.О. Исследование факторов, которые влияют на эффективность рыночной ориентации предприятия / Л.О. Стрій, А.К. Голубєв, О.В. Шерпа // Материали VII Межд. науч.-пр. конф. [«Бъдещите изследования, 2011»]. – Том 4. Экономика. Политика. Философия. –София: «БялГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 103 – 106.

 • Стрій Л.А. Маркетингові дослідження інтернет-ринку послуг зв’язку / Соловйов С.В., Стрій Л.О. // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (Одеса, 5 – 6 квітня 2012 р.) / Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 63 – 67.

 • Стрій Л.А. Комунікаційна політика підприємства зв’язку на електронному ринку» / Д.А. Арцман, Л.О. Стрій // Матеріали Міжн. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»] (Одеса, 5 – 6 квітня 2012 р.) / Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 140 с. – С. 59 – 63.

Автореферати:

 • Кораблінова, І. А. Управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах [Текст]: автореферат… канд. екон. наук, спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / І. А. Кораблінова. – Одеса : Одеська нац. акад. зв’язку ім. О.С. Попова, 2011. – 20 с.