О.В [object object] Професорсько-викладацький склад кафедриКалінчак Ольга Володимирівна

завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Освіта і професійний шлях:

Після здобуття вищої освіти в Одеському інституті народного господарства у 1970 році була
направлена на роботу в Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова на
кафедру політекономії ст. лаборантом. Наукову діяльність почала під керівництвом проф. І.В.
Пусенкової, займалась дослідженням з методології перехідних форм у межах наукової школи,
яку очолював проф. А. К. Покритан. З 1977 року почала працювати викладачем, у 1982 році направлена  на кафедру політекономії Одеського інституту народного господарства  у цільову аспірантуру,  яку  закінчила  у 1985 році. Кандидатську дисертацію захистила у Москві в Інституті економіки АН СРСР у 1987 році. У 1991 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії. З 2006 року – завідувач кафедри економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова.  Автор понад 50 наукових і методичних робіт, серед яких навчальні посібники з курсів «Основи бізнесу», «Історія економіки та економічної думки», «Мікроекономіка», «Основи економічної науки». Виконавець НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові
конференції. Є членом державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Ольга Володимирівна Калінчак нагороджена нагрудними знаками «Відмінник вищої школи СРСР», «Почесний зв’язківець України», «За заслуги», має почесні грамоти.

Наукові інтереси: проблеми державного регулювання економіки України і інноваційного розвитку країни.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «ЕТ:економічна теорія,мікроекономіка та макроекономіка», «Мікроекономіка», «Мікро- та макроекономіка».

Кузнєцова Марина Аркадіївна

Заступник зав. кафедри, кандидат економічних наук, доцентвідповідальна за систему управління якістю та методичну роботу кафедри

Освіта і професійний шлях:

У 1985 році почала працювати на кафедрі політичної економії Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова. У 1991 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Планування промисловості». У 2001 році закінчила аспірантуру Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Захист кандидатської дисертації відбувся в Одеському інституті народного господарства 8.04.2005 року. У 2005 році присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економічна теорія». У квітні 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії. Автор 56 наукових і методичних робіт, серед яких є навчальні посібники. Виконавець НДР кафедри. Неодноразово приймала участь у засіданні спеціалізованої вченої ради в ОНЕУ у якості опонента. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові конференції. Є членом державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Відповідальна за систему управління якістю та методичну роботу кафедри.

Наукові інтереси: перехідні форми відносин, еволюція ціни на сучасному етапі.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «Основи економічної науки», «Етика й естетика. Етика бізнесу», «Фінанси. Гроші та кредит», «Фінанси», «Глобальна економіка»,»Етика та бізнес».

Валуєв Юрій Борисович

доктор економічних наук, доцент

Освіта і професійний шлях:

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Програмно-цільовий підхід у формуванні організаційної структури промислового підприємства» (за спеціальністю 08.00.21 – «економіка, планування та управління промисловістю та її галузями» в Одеському відділенні Інституту економіки АН УССР. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Формування системи процесно-функціонального управління промисловим підприємством із зовнішньо-економічним напрямком діяльності: теорія і методологія» за спеціальністю 08.00.04 – «економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. На кафедрі економічної теорії працює з 2013 року. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові конференції. Є членом державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт та членом спеціалізованої вченої ради ОНАЗ ім.О.С.Попова.

Навчальні дисципліни у 2016-2017 н.р.: «Регіональна економіка».

Вдовиченко Анатолій Миколайович

кандидат економічних наук, доцент

Освіта і професійний шлях:

У 1966 році закінчив ОНУ ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільствознавства». У 1979 році закінчив аспірантуру Одеського інституту народного господарства при кафедрі політекономії. Досвід наукової та педагогічної діяльності 48 років у вищих навчальних закладах. За успіхи у суспільній, науковій та педагогічній діяльності нагороджений почесними грамотами та подяками. Автор понад 50 наукових та методичних праць, серед яких 2 монографії. На кафедрі економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова працює з 2008 року. Виконавець НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра.

Наукові інтереси: економіко-філософські проблеми, еволюція господарського механізму.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка», «Міжнародні корпорації», «Міжнародні корпорації телекомунікацій».

Кораблінова Ірина Анатоліївна,

кандидат економічних наук, доцент, докторант, відповідальна за наукову роботу кафедри

Освіта і професійний шлях:

З 2002 р. займалась науковою діяльністю на кафедрі ЕТ під керівництвом д.е.н., проф. Пусенкової І.В. з проблеми методології аналізу становлення інформаційного суспільства. У грудні 2004 р. почала трудову діяльність на кафедрі ЕТ на посаді старшого лаборанта. У червні 2005 р. отримала диплом магістра економіки за спеціальністю «економіка підприємства». З вересня 2005 р. почала викладати на кафедрі ЕТ. З жовтня 2005 р. поступила на очне відділення аспірантури ОНАЗ ім.О.С. Попова, яку закінчила у 2008 р. У квітні 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій у сучасних умовах» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У листопаді 2011 р. присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук. З вересня 2012 р. – доцент кафедри ЕТ. У грудні 2014 р. присвоєно вчене звання доцента. Автор 60 наукових та методичних праць, серед яких 3 монографії, 4 навчальних посібника, зокрема 1 з грифом МОН. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра. Є членом державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних робіт. Керівник і виконавець ініціативних НДР кафедри, організатор студентського наукового гуртка (проведення тренінгів, зустрічів з представниками компаній, підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі «Завтра.ua», у міжнародних конференціях, програмах та ін.). У теперішній час працює над докторською дисертацією. Нагороджена грамотами Одеської обласної державної адміністрації та ОНАЗ ім.О.С.Попова за внесок у розвиток вітчизняної науки і освіти (2010, 2014, 2015 рр.).

Наукові інтереси: методологія аналізу трансформації системи економічних відносин, діяльність компаній у сфері інформаційних та комунікаційних технологій у сучасних умовах.

Навчальні дисципліни у 2016-2017 н.р.: «Міжнародні корпорації», «Міжнародні корпорації телекомунікацій», «Економічна теорія» (для студентів ННІ інфокомунікацій та програмної інженерії).

Зєрнова Світлана Пилипівна

старший викладач, відповідальна за виховну роботу ННІ ІЕМ

Освіта і професійний шлях:

У 1981 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Планування промисловості». Наукову діяльність почала у 1985 році під керівництвом проф. Валуєва Б.І., зайнявшись дослідженням з проблеми управління промисловістю. У 1993 році закінчила аспірантуру з відривом від виробництва в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. З 2007 року викладає на кафедрі економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова. Автор понад 30 наукових праць. Виконавець НДР кафедри. Керівник дипломних робіт бакалавра, спеціаліста, а також наукових робіт студентів на міжнародні та академічні наукові конференції, Всеукраїнський конкурс наукових робіт. Зам. директор з виховної роботи студентів ННІ економіки та менеджменту.

Наукові інтереси: інвестування, венчурне підприємництво, державне регулювання інвестиційного процесу.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «Державне та регіональне управління», , «Гроші та кредит», “Регіональна економіка”.

Караченцева Катерина Анатоліївна

викладач, відповідальна за роботу з іноземними студентами, куратор

Освіта і професійний шлях:

У 2004 році отримала диплом бакалавра у Міжрегіональній Академії управління персоналом. У 2005 році закінчила Одеський національний політехнічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2005 року – викладач кафедри економічної теорії ОНАЗ ім.О.С.Попова. Після закінчення аспірантури працює над завершенням дисертаційного дослідження, оформленням результатів у фахових виданнях України. Викладає дисципліни на англійській мові. Куратор навчальної групи, приймає активну участь у виховній роботі студентів ННІ економіки та менеджменту.

Наукові інтереси: економічна теорія, інновації, фінанси, біржі.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «Етика та бізнес» (на англ. мові для технічної еліти).

Небога Тетяна Василівна

викладач, відповідальна за профорієнтаційну та виховну роботу кафедри, куратор групи

Освіта і професійний шлях:

У 1995 році закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2006 року працює викладачем на кафедрі економічної теорії ОНАЗ ім. О.С. Попова. У 2012 році закінчила аспірантуру ОНАЗ ім. А.С. Попова за спеціальністю «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». На даний час працює над завершенням кандидатської дисертації. Автор 33 наукових і методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 учбових посібника і 2 методичних вказівок для практичних занять. Має сертифікати за участь у міжнародних наукових конференціях. Виконавець НДР кафедри. Відповідальна за профорієнтаційну та виховну роботу кафедри. Куратор навчальної групи, приймає активну участь у виховній роботі студентів ННІ економіки та менеджменту. Представляє кафедру у питанні профорієнтаційної роботи ОНАЗ ім.О.С.Попова.

Наукові інтереси: інноваційний розвиток, ринок інфокомунікацій, світове господарство.

Навчальні дисципліни у 2017-2018 н.р.: «Основи економічної науки», « Етика й естетика. Етика бізнесу», «Історія економіки та економічної думки», «Міжнародна економіка»; «Міжнародні економічні відносини»; «Гроші та кредит».

Десова Людмила Володимирівна

секретар кафедри, провідний фахівець

В усіх процесах навчально-методичної, наукової, організаційної та виховної роботи важливу роль грає постійно діюча навчально-методична лабораторія кафедри економічної теорії, якою більше 30 років керує Десова Людмила Володимирівна. На даний час організовує роботу з переходу кабінету кафедри ЕТ на електронний документообіг.