Дисципліни кафедри економічної теорії у 2017 – 2018 н.р.
1. Основи економічної науки
2. Історія економіки та економічної думки .
5. Мікроекономіка .
6. Макроекономіка.
7. Регіональна економіка.
8. Міжнародна економіка .
9. Гроші і кредит.
10. Фінанси
11. Фінанси ,гроші та кредит .
12. Мікроекономіка та макроекономіка.
13. Міжнародні корпорації та телекомунікації .
14. Глобальна економіка .
15. ЕТ: економічна теорія ,мікроекономіка та макроекономіка .
16. Державне та регіональне управління .
17. Міжнародні економічні відносини .
18. Міжнародні корпорації .
19. Етика та бізнес

Курси, які читаються на кафедрі економічної теорії ОНАЗ ім.О.С.Попова

Сьогодні викладачами кафедри читаються 18 навчальних курсів, серед яких «Основи економічної науки», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічної думки», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Міжнародна економіка», «Міжнародні корпорації телекомунікацій», «Етика,естетика. Етика бізнесу», «Державне та регіональне управління», «Міжнародні економічні відносини» та інші .
Всі навчальні курси читаються на основі єдиних методологічних позицій розвитку сучасних перехідних форм економічних відносин і сучасних прогресивних тенденцій, що відбуваються в світі та в Україні, що сприяє виробленню у студентів цілісного економічного мислення.
Основи економічної науки – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка».
Метою дисципліни є вивчення найбільш загальних закономірностей становлення та розвитку ринкового виробництва; формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку для розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх спроможності задовольнити потреби людей.
Лектор – доц..Кузнєцова М.А.

Історія економіки та економічної думки – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка».
Вивчення цієї дисципліни показує як на протязі історії людства розвивалися продуктивні сили та виробничі відносини, змінювалися форми
організації виробництва, економічна політика держав, соціальна структура суспільства, як ці процеси знаходили відображення в економічній думці.
Лектор – доц. Вдовиченко А.М.
Етика й естетика. Етика бізнесу – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент».
Мета: підготовка фахівців, що володіють знаннями, необхідними для прийняття економічно обґрунтованих рішень господарчої діяльності;
опанування етикою та естетикою сучасного бізнесу та основоположних принципів виробничої діяльності на засаді етичних норм.
Завдання: виробити основоположні орієнтири у підприємницькій діяльності на засаді етичних норм; набути вміння аналізувати ринкову інформацію та приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах конкуренції та передбачуваності очікуваних наслідків. Результати: данна дисципліна сформує знання, які необхідні для прийняття економічно обгрунтованних рішень господарчої діяльності з урахуванням етичних норм ринкової поведінки підприємців.
Лектор – доц..Кузнєцова М.А.
Мікроекономіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка ».
Метою курса є вивчення основних принципів і механізмів функціонування окремих економічних суб´єктів, взаємовідносин між ними та ролі держави в проведенні економічної політики на мікрорівні. .(поведінку споживача, теорії фірми, типи ринкових структур, ринки факторів виробництва та сучасні інституціональні аспекти ринкового господарства).
Лектор – доц. Калінчак О.В.
Макроекономіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка».
Макроекономіка – розділ сучасної економічної теорії, що вивчає поведінку економіки як єдиного цілого; аналізує великі структурні підрозділи економіки, які виконують ту чи іншу функцію у єдиному економічному процесі; вимірює масові явища та сили, що у своїй сукупності визначають суспільне виробництво та зайнятість трудового населення. Закони, відкриті у макроекономіці, відбивають фундаментальні економічні процеси, що охоплюють всю систему ринкового господарства. Макроекономічна теорія є основою для вироблення економічної політики держави.
Лектор – ст.. викл. Зернова С.П.

Регіональна економіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка » та 073 « Менеджмент».
Метою навчання дисципліни є розвиток у студентів економічного мислення та вміння обґрунтовувати основні завдання регіональної економіки та оптимальне розміщення продуктивних сил з точки зору економічної ефективності та з урахуванням всіх факторів та передумов. Формування цілісного розуміння процесів світового господарства и предмету «Регіональна економіка» як органічної складової єдиної економічної науки.
Лектор – ст..викл.Зернова С.П.
Міжнародна економіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка».
Метою курсу є висвітлення широкого кола проблемних питань економічного життя в глобальному світовому просторі. При цьому, основна
увага приділяється аналізу суті світової міжнародної економіки, етапам її розвитку, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, світовій валютній системі, міжнародним науково-технічним відносинам тощо.
Лектор – доц. Вдовиченко А.М.
Гроші та кредит – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» .
Предмет «Гроші та кредит» розглядає теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, грошовий та валютний ринки, вивченню на цій основі методологічних засад формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Також в даному курсі приділяється увага аналізу інфляції, її впливу на банки.
Лектор – ст.. викл .Зернова С.П.
Фінанси – обов’язкова дисципліна з підготовки студентів за спеціальністю 6.030504 «Економіка підприємства».
Метою вивчення дисципліни «Фінанси» є формування у студентів базових знань теоретичних основ державних, корпоративних і міжнародних фінансів; вивчення сутності, функцій та ролі фінансів у ринковій економіці; закономірностей їх еволюційного розвитку; теоретичних засад функціонування фінансової системи держави.
Отримані знання надають можливість студентам орієнтуватися у змісті фінансових категорій; зіставляти різні моделі фінансових відносин, розуміти їх переваги та недоліки; аналізувати структуру і функції міжнародних фінансових інституцій; орієнтуватися в основних проблемах і особливостях фінансового ринку України; використовувати отримані знання для аналізу фінансової системи сучасної України.
Лектор – доц. Кузнєцова М.А.

Фінанси, гроші та кредит – обов’язкова дисципліна, що викладається студентам за спеціальністю 073 « Менеджмент» .
Дисципліна «Фінанси, гроші та кредит» вивчає детальну характеристику базових категорій теорії грошей і кредиту, яка необхідна для
переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах, а також сукупність фінансових відносин на всіх рівнях господарювання: на рівні окремих господарюючих одиниць; регіональному; загальнодержавному; і міжнародному.
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є формування сучасного економічного мислення та системи знань щодо теоретико-методологічних засад і організаційно правового механізму функціонування в ринковій економіці грошей і кредиту, а також загальних закономірностей розвитку сучасних фінансових відносин суспільства, базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.
Лектор – доц. Кузнєцова М.А.
Мікроекономіка та макроекономіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 051 « Економіка » та 073
«Менеджмент». Курс складається з двох частин мікро та макроекономіки. Метою курсу мікроекономіки є вивчення основних принципів і механізмів функціонування окремих економічних суб´єктів, взаємовідносин між ними та ролі держави в проведенні економічної політики на мікрорівні.
Макроекономіка вивчає поведінку економіки як єдиного цілого; аналізує великі структурні підрозділи економіки, які виконують ту чи іншу функцію у єдиному економічному процесі; вимірює масові явища та сили, що у своїй сукупності визначають суспільне виробництво та зайнятість трудового населення. Макроекономічна теорія є основою для вироблення економічної політики держави.
Лектор – доц.. Калінчак О.В.
Міжнародні корпорації телекомунікацій – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030504 « Економіка підприємства». Метою курсу є формування  теоретичних знань і практичних навичок у галузі аналізу діяльності міжнародних корпорацій телекомунікаційної сфери, що функціонують у сучасних умовах глобальної економічної трансформації.
Проводиться аналіз модифікації традиційної ринкової системи під впливом розвитку корпорацій як домінуючої форми організації бізнесу в умовах недосконалої конкуренції. Розглядається еволюція міжнародних корпорацій, показується як змінюються їх цілі та структура у сучасних умовах становлення інформаційного суспільства. Вивчаються тенденції розвитку сучасних транснаціональних корпорацій у сфері телекомунікацій. Специфіка курсу передбачає активізацію креативного мислення у студентів економічних спеціальностей у процесі аналізу та коментування бізнес-прикладів у сфері ІКТ.
Лектор – доц. Вдовиченко А.М.
Глобальна економіка входить до обов’язкових дисциплін, що читаються студентам 5-го курсу за спеціальністю 051 «Економіка» .
Вивчення цієї дисципліни формує у студентів розуміння умов і факторів становлення, механізмів та інструментів функціонування глобальної економіки. В межах цієї дисципліни розглядаються питання природи й закономірностей становлення глобальної економіки; механізмів функціонування глобальних ринків; сучасних стратегій конкурентного лідерства глобальних корпорацій; процесів і моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах; природного, інноваційно-технологічного та людського ресурсів глобальної економіки; цивілізаційних вимірів глобальних економічних процесів; напрямів і пріоритетів розвитку української економіки в умовах глобалізації.
Лектор – доц. Кузнєцова М.А.
ЕТ: економічна теорія,мікроекономіка та макроекономіка – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 073 «Менеджмент».
Метою дисципліни «ЕТ: економічна теорія, мікроекономіка та макроекономіка» є вивчення найбільш загальних закономірностей
становлення та розвитку ринкового виробництва; формування ґрунтовних знань про економічну систему суспільства, закони її функціонування і розвитку; формування у майбутніх фахівців економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання; формування системи знань з макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.
Лектор – доц..Калінчак О.В.
Державне та регіональне управління – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 073 «Менеджмент» .
Основна мета курсу: формування у студентів спеціальних знань у сфері управління на державному та регіональному рівнях, набуття умінь
необхідних для виконання функцій управління в органах державної влади та місцевого самоврядування. Результати вивчення дисципліни сприятимуть формуванню сучасного економічного мислення, виробленню навичок у застосуванні форм і методів державного та регіонального управління у майбутній практичній діяльності.
Лектор – ст. викладач Зернова С.П.
Міжнародні економічні відносини – обов’язкова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 073 «Менеджмент».
Метою курсу є висвітлення змісту структури специфіки та тенденції розвитку МЕВ в умовах глобалізації. Основна увага приділяється аналізу суті МЕВ, зосереджується увага на таких фомах відносин як світовий потік засобів виробництва(капіталу та робочої сили); міжнародній торгівлі; ринку технологій тощо.
Лектор – доц. Вдовиченко А.М
Міжнародні корпорації – вибіркова дисципліна бакалаврської підготовки за напрямом 6.030601 «Менеджмент». Метою курсу є формування  теоретичних знань і практичних навичок аналізу діяльності міжнародних корпорацій та їх впливу на світовий господарський механізм. Аналіз ринкових перетворень, еволюції міжнародних корпорацій та дослідження їхньої діяльності на сучасному етапі розвитку світової економіки дозволяє сформувати не тільки теоретичні знання, а й забезпечити практичні навички у галузі аналізу функціонування організаційно-економічних форм, визначенні пріоритетів, стратегій розвитку вітчизняних компаній, їх проблеми у забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Специфіка курсу передбачає активізацію креативного мислення у студентів за спеціальністю «Менеджмент» у процесі аналізу та коментування бізнес-прикладів.
Лектор – доц. Вдовиченко А.М
Етика та бізнес– дисципліна, що відноситься до переліку вибіркових та викладається студентам, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення. Навчальна дисципліна «Економіка і бізнес» має на меті навчання студентів базовим методам пізнання і аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою практичною діяльністю. В процесі освоєння матеріалу з дисципліни студенти набувають належних навичок аналізу економічних процесів та явищ, навичок раціональної економічної поведінки, виходячи з концептуальних основ ринкової економіки, розуміння особливостей функціонування сучасних ринків. На базі засвоєних знань, отримують базові компетенції в області економіки і бізнесу.
Лектор – доц.Кузнєцова М.А.