НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Наука є невід’ємним атрибутом діяльності кафедри з початку її існування. Значний вклад у її розвиток зробили видатні вчені Одеси: Грималюк В.А. (захист докторської дисертації – 1985 р.), Мартиновський С.В. (захист докторської дисертації – 1981 р.), Пусенкова І.В. (захист докторської дисертації – 1982 р.), Тіханова Т.Ю. (захист докторської дисертації – 1988 р.).

Наукові ідеї Пусенкової І.В. (завідувач кафедри до 2006 р.) лягли в основу багатьох наукових досліджень в області економічної теорії, соціальної філософії, онтології та теорії пізнання, теорії та методики професійної освіти, теорії управління економічними системами, економіки, організації та управління підприємствами тощо. Найбільш відомі праці проф. Пусенкової І.В.:

 • Пусенкова И.В. Непосредственно-общественный труд и необходимый продукт при социализме / И.В. Пусенкова. – М.: Мысль, 1976. – 199 с.

 • Пусенкова И. В. Формирование потребности в труде / Э.Ф. Миженская, И.В. Пусенкова. – М.: Экономика, 1986. – 144 с.

 • Пусенкова И.В. Методология анализа развития отношений от экономики к интеллекту: Монография / И.В. Пусенкова. – Одесса: Астропринт, 2001. – 288 с.

У наукових дослідженнях проф. Пусенкової І.В. в області методологічних проблем економічної теорії формувались ті теоретичні основи, які стали невід`ємною складовою Одеської економічної школи, яка визначилась у 60-70-ті роки минулого століття і розвивалась під керівництвом відомого вченого-економіста проф. Покритана А.К. (Одеський державний економічний університет).

фото 1_И.В. в 2000г. [object object] Науково-дослідницька робота     1

Проф. Пусенкова І.В. доповідає на науковій конференції ОНЕУ серед представників Одеської школи вчених-економістів, 2000 рік

фото 2_ Мартыновский [object object] Науково-дослідницька робота     2

Проф. Мартиновський С.В. на науковій конференції в ОНЕУ, 2000 рік

У 1987 р. під керівництвом Пусенкової І.В. в Інституті економіки АН СРСР захистила кандидатську дисертацію нинішній завідувач кафедри Калінчак О.В. У даному дисертаційному дослідженні, яке присвячено питанню соціально-економічного змісту та формам соціалістичного змагання, здобули розвиток питання перехідних форм від конкуренції як форми прояву ринкових відносин до змагання як форми прояву безпосередньо-суспільних відносин.

У 1988 р. Тіханова Т.Ю. захистила докторську дисертацію на тему: «Методологія аналізу вихідного виробничого відношення в «Капіталі» К.Маркса». Найбільш відома праця проф. Тіханової Т.Ю. «Системний аналіз вихідного виробничого відношення в «Капіталі» К.Маркса» (Київ, 1983 р.) є суттєвим внеском у розвиток економічної думки та має перспективи подальших досліджень.

фото 3_ Тиханова [object object] Науково-дослідницька робота     3

Проф. Тіханова Т.Ю. на науковій конференції, 2009 рік

У новому столітті викладачі кафедри продовжують традицію мислення, яку започаткували представники Одеської школи економістів. Так, під керівництвом д.е.н., проф. Тіхановою на кафедрі були проведені держбюджетні науково-дослідні роботи: «Методологія аналізу сучасних перехідних форм» (ДР № 0110U006630, 02.07 – 05.07 р.), «Актуальні теоретичні проблеми трансформаційної економіки» (ДР № 0110U00631, 09.07 – 05.08 рр.), «Роль інноваційної складової у ряді факторів економічного зростання: світовий досвід та проблема конкурентоспроможності економіки України» (ДР № 0110U00632, 09.08 – 05.09 рр.).

Питання методології аналізу перехідних форм отримали розвиток у дисертаційних дослідженнях, які підготовлено на кафедрі:

 • у 2005 році Кузнєцовою М.А. захищена кандидатська дисертація, в якій проведено теоретичний аналіз суті ціни на сучасному етапі переходу від опосередкованих (речових) відносин до неопосередкованих ринком (міжособистісних) суспільних зв’язків (науковий керівник: д.е.н., проф. Пусенкова І.В.).

 • у 2011 році Корабліновою І.А. захищена кандидатська дисертація, в якій розроблено теоретичні засади та методологічні положення, спрямованих на удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю операторів телекомунікацій, які функціонують в умовах якісних змін, обумовлених впливом глобальної економічної трансформації. (Наукові керівники: д.е.н., проф. Пусенкова І.В. (до лютого 2006 р.), д.е.н., проф. Звєряков М.І. (ОНЕУ)).

В останні роки методологічні проблеми аналізу економічного розвитку суспільства досліджуються професорсько-викладацьким складом кафедри за різними аспектами, зокрема у соціальному, фінансовому, маркетинговому, управлінському, інноваційно-інвестиційному  та інших аспектах. Сьогодні у наукових дослідженнях кафедри приймають участь всі викладачі кафедри: зав. каф., к.е.н., доц. Калінчак О.В., зам.зав. каф., к.е.н., доц. Кузнєцова М.А., д.е.н., доц. Валуєв Ю.Б., к.е.н., доц. Вдовиченко А.М., к.е.н., доц. Кораблінова І.А., ст. викл. Кліщова Н.Г., сст. викл. Зєрнова С.П., викл. Небога Т.В., викл. Караченцева К.А.

 Одна з основних концепцій, яка досліджується на кафедрі, полягає в тому, що інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) є матеріальною основою становлення інформаційного суспільства. Основні ідеї цієї концепції визначено у працях:

 • Пусенкова И.В. Методология анализа развития отношений от экономики к интеллекту: Монография / И.В. Пусенкова. – Одесса: Астропринт, 2001. – 288 с.

 • Пусенкова И. В. Информационное общество – человек-интеллект / И. В. Пусенкова, Т. Е. Тиханова, С. В. Мартыновский // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2002. – № 1. – С. 116 – 122.

Досліджуючи сутність та форми соціально-економічних суперечностей, які виникають в умовах глобальних трансформаційних процесів під час становлення інформаційного суспільства, представники кафедри також приділяють увагу проблемі розвитку сфери (ІКТ). В останнє десятиліття ця сфера вийшла на якісно новий рівень свого розвитку та потребує детальних досліджень не тільки в практичному, а й у фундаментальному аспекті. У цьому сенсі місія кафедри економічної теорії у науковій діяльності в ОНАЗ ім. О.С. Попова полягає у сприянні розвитку теорії економіки, організації та управління підприємствами у сфері ІКТ на методологічній основі сучасної політекономії.

Цей напрямок діяльності кафедри нині розвиває її завідувач к.е.н., доц. Калінчак О.В., залучаючи аспірантів та магістрантів Інституту економіки та менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова до наукової роботи. Про це свідчать результати щорічних міжнародних, всеукраїнських та академічних наукових конференцій, у яких активно беруть участь як викладачі кафедри, так і студенти під їх керівництвом.

Д.е.н., доц. каф. Валуєв Ю.Б. є членом Спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового  ступеня  кандидата наук та плідно працює із здобувачами, здійснюючи консультації, рецензування їх наукових праць.

На даний час основні завдання науково-дослідної роботи кафедри полягають у розробці методології аналізу трансформаційних процесів, що відбуваються у світі та в Україні в умовах глобалізації та стрімкого розвитку сфери ІКТ.

На кафедрі впроваджуються новітні методи викладання економічних дисциплін, які передбачають інтеграцію науки та освіти як основи Болонського процесу, у напрямку якого нині модернізується вища освіта в Україні.

За останні 5 років викладачі кафедри опублікували понад 100 наукових праць, серед яких є монографії, наукові статті у фахових виданнях України, закордонних міжнародних виданнях, тези на наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Особливе значення у науковій діяльності кафедри є активізація наукової творчості студентів.

У 2013 році доц. кафедри Корабліновою І.А. було організовано студентський науковий гурток «Competence». У 2014 році органічним шляхом на його базі було створено соціально-наукову асоціацію, куди увійшли студенти з різних факультетів ОНАЗ ім.О.С. Попова для реалізації власних ідей, обміну знань та досвідом. Серед них – економісти, програмісти, менеджери, зв`язківці. Деякі результати цих наукових досліджень є складовою НДР кафедри, які отримали державну реєстрацію:

– ДНДР № 0114U004801 «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій: теоретико-методологічний аспект» (Шифр: «Інфоком-ЕТ») // За наук. ред. Кораблінової І.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014. – 179 с.

– ІНДР № 0115U005945 «Перевтілення корпорації у мережу» (Шифр «Co-creation») / За наук. ред. Кораблінової І.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 106 c.

фото 4_ SSA Competence [object object] Науково-дослідницька робота     4 SSA Competence

Фотозвіт діяльності SSA «Competence» у 2014 – 2015 н.р.

2014 – 2016 роки відзначились активізацією роботи викладачів кафедри з керівництва науковими дослідженнями студентів, підготовкою тез доповідей на міжнародні та академічні конференції, студентських наукових робіт на Всеукрїнський конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук від МОН України.