Навчальний процес і методична робота викладачів кафедри нерозривно пов`язані із науковими дослідженнями. Студенти не тільки отримують знання на фундаментальному рівні аналізу природи системи економічних відносин, а й вчаться самостійно досліджувати останні тенденції розвитку економіки у сучасному світі за різними аспектами. Викладачі кафедри активно застосовують найсучасніші методи навчання для формування необхідних компетенцій у майбутніх фахівців в області економіки, менеджменту та нових спеціальностей у сфері інформаційних та комунікаційних технологій.

1 Ділова гра КІА [object object] Методична робота 1

2 Брейнштормінг КІА [object object] Методична робота 2

3 Нові методи навчання КІА [object object] Методична робота 3

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

Навчальні посібники, що рекомендовано МОН України та Вченою радою ОНАЗ ім.О.С.Попова:

 • Управління конкурентоспроможністю оператора телекомунікацій: навчальний посібник /В.М. Гранатуров, І.В. Литовченко, І.А. Кораблінова / за заг. ред. проф. В.М. Гранатурова. – Київ: Кафедра, 2013. – 256 с. (Рекомедовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-18033 від 20.11.12).

 • Управление конкурентоспособностью предприятий: учебное пособие / В.М. Гранатуров, И.А. Кораблинова. – Одесса: ОНАС, 2016. – 152 с. (Протокол засідання Вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова № 11 від 30 червня 2016 р.)

Навчальні посібники:

 • Основи бізнесу: навчальний посібник [Т.Ю. Тіханова, О.В. Калінчак, І.А. Кораблінова, М.А. Кузнєцовата ін.]; за ред. д.е.н., проф. Т. Ю. Тіханової. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. – 188 с.

 • История  экономики  и  экономической  мысли: учеб. пособ. / Вдовиченко  А.Н., Калинчак О.В.,  Небога  Т.В. – Одесса:  ОНАС  им. А.С. Попова, 2012. – 112 с.

 • Основи економічної теорії: навчальний посібник / О.В. Калінчак, М.А. Кузнєцова, Н.Г. Кліщова, Т.В.Небога. – Одеса: ОНАЗ ім.О.С. Попова, 2015

 • Микроэкономика: учебное пособие / кол. авторов: Калинчак О.В., Кораблинова И.А., Кузнецова М.А., Зернова С.Ф., Клещёва Н.Г., Караченцева  Е.А. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2014. – 185 с.

Методичні вазівки:

 • Кузнецова М.А. Методические указания по написанию курсовой работы по курсу «Политическая экономия» М.А. Кузнецова. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова. – 2007. – 19 с.

 • Вдовиченко А.Н. История  экономики и экономической мысли: учеб. пособ. /  Вдовиченко А.Н.,Калинчак О.В., Небога Т.В. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2012. – 112 с.

 • Вдовиченко А.Н. Международные экономические отношения: метод. указ. /  А.Н. ВдовиченкоТ.В.Небога. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2013. – 42 с.

 • Вдовиченко А.Н. Международная экономика: метод. указ. /  А.Н. Вдовиченко, Т.В. Небога. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2014. – 32 с.

 • Кораблінова І.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Міжнародні корпорації телекомунікацій» / І.А. Кораблінова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 36 с.

Наукова діяльність членів кафедри безпосередньо пов’язана з методичною роботою й навчальним процесом. За новими курсами розробляються й видаються навчальні посібники. Так, видані навчальні посібники за навчальними курсами «Макроекономіка» – автор проф. Тіханова Т.Ю., «Мікроекономіка» – автор проф., Пусенкова І.В., «Маркетинг: основні напрямки розвитку на рубежі ХХІ сторіччя» – автор проф. Стрій Л.О., «Ціноутворення» – автор доц. Кузнєцова М.А.. В 2007 р. авторським колективом кафедри: проф. Тіханова Т.Ю., доц.. Калінчак О.В., доц.. Кузнєцова М.А., ст.. викл. Кліщова Н.Г., викл. Кораблінова І.А. та викл. Лаговник І.С. видано навчальний посібник «Основи бізнесу».

За останні роки викладачами кафедри були розроблені плани семінарських занять і методичні рекомендації (з ситуаційними завданнями й вправами) за наступними дисциплінами: «Політекономія», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Фінанси», «Основи бізнесу». В 2007 році видані методичні вказівки за написанням курсової роботи з курсу «Політекономія» – укладач доц.. Кузнєцова М.А.

Весь процес розвитку наукової й методичної роботи кафедри твориться колективом фахівців-однодумців в галузі економічної теорії. Це допомагає кафедрі при значній кількості різних навчальних дисциплін формувати у студентів цілісне економічне мислення. Цій же меті служить практика систематичного взаємовідвідування й прослуховування молодими викладачами цілих навчальних курсів, а не окремих лекцій, а також робота наукового й методичного семінарів. Під керівництвом викладачів кафедри студенти активно беруть участь у наукових конференціях.

На кафедрі застосовується сучасна методика навчання: розробка й впровадження програм дистанційного навчання, розроблене комп’ютерне забезпечення ряду навчальних курсів. Кафедра керує підготовкою магістерських робіт. У період навчання в магістратурі студенти беруть участь у процесі викладання, проводять семінарські заняття, це стосується тих магістрів, які надалі залишаються працювати на кафедрі.