Історія кафедри економічної теорії бере свій початок з 1945 року, коли у програму підготовки фахівців в Одеському електротехнічному інституті інженерів зв’язку була введена дисципліна «Політична економія». У 1954 році була створена кафедра політичної економії, яку очолив к.е.н., доцент Кучеров А. У цей час на кафедрі працювали к.е.н, доц. Ковальов Н., ст. викл. Бібік В., ст. викл. Анісимова Т., викл. Пусенкова І., ст. викл. Фрайфельд Я., які вели заняття з політичної економії на всіх факультетах ОЕІІЗ.

У 1967 році кафедра поповнилася викладачами з економіки зв’язку: к.е.н., доц. Базік В.Н., ст. викл. Матюшин М.Н., асист. Молдаванова О.А., асист. Стрельчук Є.М., які викладали курс «Економіка підприємств зв’язку». У цей час кафедра мала назву: «Політекономія і економіка зв’язку». При кафедрі був створений навчально-методичний кабінет, завідувачем якого була Ковінько Г. В.

З 1969 року Кучеров А.Ф. був зарахований до докторантури, а виконуючим його обов’язки було призначено ст. викл. Пусенкову І.В.

Проф.-преп. состав 1973 год. Пусенкова И.В. [object object] Історія кафедри економічної теорії

доц. каф. політекономії Пусенкова І.В. у складі професорсько-викладацього складу Одеського електротехнічного інституту зв`язку у 1973 році.

З 1977 року Пусенкова І.В. була затверджена на посаду завідувача кафедри. У 1988 році кафедра політекономії та економіки зв’язку була розділена на два самостійні підрозділи: «Політекономія» і «Економіка зв’язку».

У 1992 році кафедра політекономії була перейменована на кафедру економічної теорії.

Незмінним її керівником до останніх днів свого життя (до лютого 2006 р.) була д.е.н., професор Пусенкова І.В. – член спеціалізованих вчених рад Одеського державного економічного університету, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, член редакційної колегії збірки наукових праць ОНАЗ ім. О.С. Попова, представник Одеської школи вчених-економістів, автор наукових праць з проблеми методології аналізу розвитку відносин від економіки до інтелекту.

Професором Пусенкової І.В. була створена сприятлива атмосфера для розвитку творчості та наукової думки, об’єднання вчених-однодумців, що працюють над проблемою перехідних форм відносин. Неоцінимий внесок у розвиток науки кафедри внесли також вчені-економісти – д.е.н., проф. Грімалюк В.А., д.е.н., проф. Мартиновський С.В., д.е.н., проф. Тіханова Т.Ю. та інші викладачі.

Вчені кафедри економічної теорії під керівництвом проф.Пусенкової І.В. активно співпрацювали з кафедрою політичної економії Одеського інституту народного господарства (згодом – кафедри загальної економічної теорії Одеського державного економічного університету), зокрема з представниками Одеської школи вчених-економістів, що розвивалась під керівництвом д.е.н., проф. Покритана А.К.

Викладачі, які прийшли на кафедру у період завідування проф. Пусенкової І.В., продовжували традицію наукової школи у своїх працях, у процесі викладання політичної економії та в розробках нових навчальних курсів. Так, з кінця 70-х – початку 80-х рр. на кафедрі почали викладати доц. Герасимов В.Д., Калінчак О.В. (захист канд. дисертації – 1987 р.),  Пісарев Є.Г., Старовойтова Г.В. (захист канд. дисертації – 1987 р.) та ін.  З цього періоду почала активно розвиватися робота кабінету кафедри економічної теорії, яку забезпечували Головко В.С., Десова Л.В. та інші співробітники).

З кінця 80-х – початку 90-х років на кафедрі економічної теорії почали викладацьку діяльність Кузнєцова М.А., Кліщова Н.Г., Стрій Л.А.

З кінця 90-х – початку 2000-х років під керівництвом проф. Пусенкової І.В. почала оновлюватися наукова і методична база кафедри, головним чином, під впливом розвитку технологій зв’язку і нових тенденцій у розвитку суспільства. Викладачі кафедри почали активно брати участь у наукових конференціях і семінарах, присвячуючи свої дослідження процесу становлення інформаційного суспільства. У цей період професори Пусенкова І.В., Тіханова Т.Ю., Мартиновський С.В. пишуть свої основні наукові праці, які до теперішніх днів складають  методологічну базу наукових досліджень кафедри економічної теорії.

Важливим напрямом розвитку наукової школи стало керівництво науковою роботою молодих вчених та студентів. Так, під керівництвом проф. Пусенкової І.В. почали досліджувати перехідні форми відносин і працювати над дисертаціями Кузнєцова М.А. (з 1999 р., захист дисертації – 2005 р.), Кораблінова (Каліна) І.А. (з 2002 р., захист дисертації – 2011 р.). Під керівництвом проф. Тіханової Т.Ю. макроекономічними аспектами процесу становлення інформаційного суспільства у межах своїх дисертаційних досліджень зайнялися викладачі Кліщова Н.Г. (з 2002 р.) і  Лаговник І.С. (з 2004 р.).

Кафедра ЭТ 2005 г_история [object object] Історія кафедри економічної теорії                     2005

Склад кафедри у 2005 році (зліва направо та зверху вниз: Десова Л.В., Кораблінова І.А., Пісарєв Є.Г., Кліщова Н.Г, Кузнєцова М.А., Лаговник І.С., Калінчак О.В., Тіханова Т.Ю., Пусєнкова І.В., Стрій Л.А.)

Пізніше до досліджень за науковим напрямом кафедри приєдналися інші викладачі, які прийшли працювати в останнє десятиліття, –  Караченцева К.А. (з 2005 р.), Небога Т.В. (з 2006 р.), Зєрнова С.П. (з 2007 р.), к.е.н., доц. Вдовиченко А.М. (з 2008 р.), Солдаткіна А.В. (з 2011 р.), д.е.н., доц. Валуєв Ю.Б. (з 2013 р.).

З березня 2006 р. кафедру економічної теорії очолює к.е.н., доцент Калінчак О.В. Під її керівництвом у межах наукового напряму кафедри проводиться робота над кандидатською дисертацією викладача Небоги Т.В.

Сьогодні на кафедрі велика увага приділяється подальшій розробці методологічних засад аналізу трансформаційних процесів в економіці, обумовлених процесом становлення інформаційного суспільства. Різним аспектам даної проблеми присвячені доповіді викладачів на міжнародних, всеукраїнських та академічних конференціях, а також наукові статті у професійних виданнях, монографіях і т.ін.

Під керівництвом завідуючої кафедри Калінчак О.В. на кафедрі активно розвивається наукова діяльність, проводиться робота з оновлення навчально-методичних матеріалів з урахуванням вимог Болонського процесу та сучасних науково-теоретичних розробок, створені умови для інтеграції викладачів у міжнародні наукові процеси, а також для розвитку наукової творчості і соціальної відповідальності студентської молоді.

Кафедра ЭТ [object object] Історія кафедри економічної теорії

Склад кафедри у 2015 році (зліва направо та зверху вниз: Десова Л.В., Кораблінова І.А., Кузнєцова М.А., Небога Т.В., Валуєв Ю.Б., Зєрнова С.П., Вдовиченко А.М., Калінчак О.В., Кліщова Н.Г., Караченцева К.А.)

Викладацький склад кафедри (2015 – 2016 навчальний рік):

Зав. каф., к.е.н., доц. Калінчак О.В., зам.зав.каф., к.е.н., доц. Кузнєцова М.А., д.е.н., доц. Валуєв Ю.Б., к.е.н., доц. Вдовиченко А.М., к.е.н., доц. Кораблінова І.А., ст.викл. Зєрнова С.П., ст. викл. Кліщова Н.Г., викл. Караченцева К.А., викл. Небога Т.В.

Співробітники кафедри:

Завідувач лабораторією – Десова Л.В., старший лаборант – Єрмак Н.В.

На даний час кафедра економічної теорії входить до складу Навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту ОНАЗ ім. О.С. Попова, здійснюючи підготовку майбутніх бакалаврів за напрямами підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент» та магістрів за спеціальностями 8.03050401 «Економіка підприємства», 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)». Також викладачі кафедри читають лекції з основ економічної теорії на всіх факультетах ОНАЗ ім. А.С.Попова.