Підготовка фахівців на кафедрі проводиться за напрямом підготовки «Економіка підприємства» (з 2017 р. 051 Економіка, спеціалізації: “Економіка підприємства”, “Інтернет-економіка”.), яка акредитована за IV рівнем і проводиться відповідно до ліцензії, що забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за відповідним напрямом.

Науково-методичне забезпечення навчального процесу базується на державних стандартах освіти, Законі України «Про вищу освіту», Постанові Кабінету Міністрів України Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра і магістра.

Навчальний план та варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм зі спеціальності, розроблені професорсько-викладацьким складом кафедри, відбивають сучасні вимоги до підготовки спеціалістів та вимоги основних роботодавців.

Перелік дисциплін самостійного вибору ВНЗ та дисциплін самостійного вибору студентів, вивчення яких передбачено планом, забезпечує підготовку спеціалістів з урахуванням сучасного й перспективного розвитку зв’язку.

Загалом підготовка фахівців націлена на виконання сучасних вимог зміцнення і розвитку економіки країни. Надбання практичних вмінь та навичок забезпечується виробничими практиками. Здійснення навчального процесу у традиційних формах (лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття) доповнюється використанням комп’ютерних систем і мереж при виконанні практичних та лабораторних робіт. Всі спеціальні дисципліни повністю забезпеченні підручниками і посібниками. Всі лабораторні роботи, практичні заняття та курсові роботи мають методичне забезпечення, самостійна робота забезпечена методичними вказівками.