Основні наукові публікації кафедри за останній період

Монографії:

 1. Князева Е.А. Почтовая связь Украины: стратегия и механизмы инновационного развития / Князева Е.А. ¾ Одесса: Одес. нац. політех. ун-т, 2008. ¾ 336 с.

 2. Грицуленко С.І. Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі розвитку оператора зв’язку: монографія / С.І. Грицуленко, Н.Ю. Потапова-Сінько, К.М. Гарбера. – Одеса: Фенікс, 2009. – 256 с..

 3. Петрашевська А.Д. Научные основы комплексного подхода к многоаспектности в развитии теории управления / А.Д. Петрашевська // ХГЕУ. – Одеса. – 2009. – 413 с.

 4. Хрущ Н.А., Желіховська М.В. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації. – К.: Освіта України, 2010. – 328с.

 5. Яцкевич І.В. Організаційно-економічні форми взаємодії малого і великого підприємства в телекомунікаційній сфері: монографія / І.В. Яцкевич. – Одеса: ВМВ, 2010. – 216 с.

 6. Яцкевич І.В. Малі форми  підприємства в телекомунікаційній сфері України: розвиток та трансформація: [монографія] / Яцкевич І.В., Орлова О.В., Редькін Д.О. – Одеса: ВМВ, 2011. – 248 с.

 7. Князєва Н.О., Князєва О.А. Проблеми оцінки та управління якістю послуг в поштовому зв’язку: Монографія. – Одеса: Фенікс, 2011. – 244 с. (15 д.а.)

 8. Н.П. Спільна, Ю.О. Жаданова Під заг. ред. К.Ф. Ковальчука Стійкий розвиток Регіонів України на базі кластеризації (теоретико-методологічний аспект) / Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – 280с.

 9. Хрущ Н.А Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. Н.А. Хрущ. – К.: Кафедра, 2012. – 300 с.

 10. Хрущ Н.А. Маркетингові стратегії в сфері телекомунікацій / Н.А. Хрущ, О.С. Корпан // Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки: монографія / за ред. Ковальчук С.В. Хмельницький: ТОВ “Поліграфіст-2”, 2011. – С. 53-58.

 11. Хрущ Н.А. Оцінка ринкової безпеки машинобудівних підприємств в процесі корпоратизації промисловості / Н.А. Хрущ, Л.В. Ваганова // Стійкий розвиток регіонів України на базі кластеризації та корпоратизації (галузевий аспект): колективна монографія / [та ін.]; під заг.ред. К.Ф. Ковальчука. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2012. – С. 222 – 235с.

Статті у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку

 1. Терешко Ю.В. Эффективность  управления в контексте обеспечения экономической безопасности предприятия связи. Зб. наук. праць ОНМУ  – Вип. 37 – Т. 1. – Одеса, 2011 – С. 285-292

 2. Отливанська Г.А Методичні аспекти сучасного аналізу амортизаційної політики підприємства зв’язку / Отливанська Г.А., Станкевич І.В. // Сталий розвиток економіки. – №. 5, 2011. – С. 177 – 181.

 3. Яцкевич І.В. Моніторинг трудових ресурсів України / Яцкевич І.В., Орлова О.В. // Вісник Хмельницького національного університету. Збірн. наук. праць.  – Економічні науки. – Хмельницьк, ХНУ. 2012. – № 2 (186). – Т. 1. – С.53 – 60.

 4. Яцкевич І.В. Проблеми функціонування та розвитку підприємств в телекомунікаційній сфері України / Яцкевич І.В. // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Збір. наук. прац. – Випуск 36. – Одеса: ОНМУ, 2011. – С.171-186.

 5. Князєва Н.О., Князєва О.А. Методичні підходи до вибору тарифних стратегій в сфері надання послуг поштового зв’язку // Міжнародний науковий журнал «Механізми регулювання економіки», Суми, 2011. – № 3. – С.

 6. Петрашевская А.Д. Венчурное финансирование инновационной деятльности в сфере инфокоммуникаций /А.Д. Петрашевская, И.В. Дорошенко / Современный научный вестник, №7, 2011.-Роснаука – С.19-30

 7. Петрашевская А.Д. Влияние современных тенденций телекоммуникационного рынка на тарифные планы операторов связи / А.Д.Петрашевская // Регіональна бізнес-економіка та управліня 2011, №4- С.128-131.

 8. С.С. Новицька. Проблеми формування фінансових ресурсів у сучасних умовах господарювання /С.С. Новицька, А.Д. Петрашевська, І.В.Яцкевич // Науковий вісник 2011, №18 – С.170-183

 9. Орлов В. М. Складові забезпечення ефективного регулювання сучасного ринку послуг/ В. М. Орлов, І. В. Політова, В. І. Павлюк// Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Вип. II (42) ч. 2.Т.1  “Економічні науки”. – Чернівці – Луцьк: УТЕІ КНТЕУ, 2011. – С. 200-214 (0,65/0,3 д.а)

 10. Орлов В. М. Соціально-психологічна спрямованість Культури управління сучасного менеджменту/ В. М. Орлов, І. В. Яцкевич// Научний журнал “Культура народов Причерноморья”, №218, С. 138-142. (0,4/0,34 д.а)

 11. Орлов В. М. Теоретичні основи інформаційного забезпечення діяльності підприємства на сучасному етапі/ В. М. Орлов, Л. В. Шостак, О. В. Орлова, Т. Я. Продан// Вісник Волинського інституту економіки і менеджмента. – № 2, 2011. – С. 252-260 (0,35/0,2 д.а.)

 12. Отливанська Г.А. Методичні аспекти сучасного аналізу амортизаційної політики підприємства зв’язку / Сталий розвиток економіки. – №. 5, 2011. – С. 177 – 181.

 13. Хрущ Н.А. Економіко-математичне обґрунтування типових підприємств машинобудування Вінницького регіону / Н.А. Хрущ, О.В. Романєєв // Вісник наукових досліджень. ВФЕУ, 2011. – Випуск 15. – С. 64–72.

 14. Хрущ Н.А. Формування організаційного механізму вибору фінансової стратегії підприємства / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія”Економічні науки”. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 186-190.

 15. Хрущ Н.А. Інтегральна оцінка рівня фінансового потенціалу підприємств у сфері телекомунікацій / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія “Економічні науки”. – 2011. – № 6, т. 2. – С. 304-307.

 16. Купріянова К.О. Визначення критеріїв формування конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств» // Купріянова К.О. // Вісник чернівецького торгівельно-економічного інституту «Економічні науки», вип.. II (42), 2011. –  Ч. II, Т. 1, С. 289-293.

 17. Князєва Н.О., Князєва О.А. Підвищення якості обслуговування споживачів для досягнення конкурентних переваг підприємства поштового зв’язку / Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – Одеса, ОНПУ. – 2012. – № 1 (2). – С. 40–45.

 18. Князєва О.А., Сергєєва О.С. Підхід щодо вибору варіанту розвитку підприємства поштового зв’язку на ринку фінансових послуг // Збірник наукових праць. Економічні науки. Випуск 8. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2012. – С. 56–64.

 19. Князева Е.А. Усовершенствование подходов к мотивации персонала как фактор повышения конкурентоспособности предприятия связи // Економіка, менеджмент, бізнес: Збірник наукових праць. – № 1(5), Т. 1. – Київ, ДУІКТ. – 2012. – С. 20–25.

 20. Князєва Н.О., Князєва О.А., Лозовська Г.М. Застосування маркетингового інструментарію для формування моделі поведінки споживачів послуг поштового зв’язку // Економіка, менеджмент, бізнес: Збірник наукових праць. – № 1(5), Т. 2. – Київ, ДУІКТ. – 2012. – С. 21-33. (0,82/0,35 д.а.)

 21. Терешко Ю.В. Перспективные направления развития страхового рынка Украины на современном этапе» Зб. наук. праць ОНМУ  – Вип. 39 – Т. 2. – Одеса, 2012 – С. 152- 159

 22. Голубев А.К. Эффективность рыночной ориентации предприятия / А.К. Голубев, О.М. Рустамов, Т.В. Харченко // Труды СКФ МТУСИ. – Ростов-на-Дону.: ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, 2012. –431 с. – С. 330-333.

 23. Новицька С.С. Інструменти управління ризиками в посткризовому ринковому середовищі / С.С. Новицька, Л.В. Галан // Економіка, менеджмент, бізнес. Зб. наук. праць. – Вип. № 1(5). – Т.1. – ДУІКТ, 2012. – С. 113-120.

 24. Потапова-Синько Н.Е., Кравченко Н.И., Примакова М.В. Этапы и проблемы приватизации в Украине. Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики «ИНФОКОМ-2012». – Ростов-на-Дону, Россия: ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, 2012 р. – C. 33 – 36.

 25. Потапова-Синько Н.Е. Влияние внедрения финансовых услуг на результаты деятельности оператора связи. Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики «ИНФОКОМ-2012». – Ростов-на-Дону, Россия: ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, 2012 р. – C. 277 – 281

 26. Грицуленко С.І. Оцінка потенціалу інноваційного персоналу в системі професійного навчання оператора зв’язку / С.І. Грицуленко, К.М. Гарбера // Зб. наук. праць: Вісник соціально-економічних досліджень ОНЕУ, Одеса, 2012. – С. 175-180.

 27. Орлов В. Н. О финансировании общедоступных телекоммуникационных услуг в сельских районах Украины/ В. Н. Орлов, С. В. Зяблов, О. В. Кузнецова// Труды Северокавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – Ростов-на-Дону.: ПЦ “Университет” СКФ МТУСИ, 2012. – С. 305-308.

 28. Орлов В.Н., Князева Н.А., Князева Е.А. Научная работа студентов: актуальность и приоритетные формы // Зв’язок. – 2012. – № 2 (98). – С. 44-47.

 29. Спільна Н.П., Іщенко Л.Ф., Жаданова Ю.О. Аналіз складу та шляхи зниження собівартості на приладобудівних підприємствах / Вісник Криворізького національного університету – Випуск 30, Кривий Ріг, 2012р. – С. 311 -313.

 30. Хрущ Н.А. Методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства / Н.А. Хрущ, Л.В. Ваганова // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія “Економічні науки”. – 2012. – №  2. – Т. 2. – С. 65 – 68.

Участь викладачів у наукових конференціях с публікацією тез доповідей

 1. Князєва Н.О., Князєва О.А. Сучасні підходи до управління якістю послуг поштового зв’язку / Сучасні інформаційно-комунікаційні технології COMINFO’2011-Livadia: збірник тез 7-ї міжнародної науково-технічної конференції, 10-14 жовтня 2011 р., К.:ДУІКТ, 2011. – С. 238–240.

 2. Князєва О.А. Диференційований підхід до преміювання персоналу / Наука в інформаційному просторі: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 вересня 2011р.: В 7 т. – Д.: Біла К.О., 2011. – С. 85–88.

 3. Князєва О.А., Колесник Х.С. Новітні підходи щодо оцінки якості телекомунікаційних послуг / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С. 87–89.

 4. Князева Е.А. Проект «Электронное правительство» в Украине: проблемы и пути реализации / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С. 85–87.

 5. Яцкевич І. В.Управління ризиками комерційних банків України / Яцкевич І. В., Олєников С. С.// Материалы VII международной научно-практической конференции [«Новости передовой науки – 2011»] (Болгария, г. София, 17.05 – 25.05.2011).- Т. 1 Экономика. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 67 – 69.

 6. Терешко Ю.В., Шептунов В.А. Перспективные направления усовершенствования системы управления банковскими операциями»,  VII Международная научно-практическая конференция  «Перспективные разработки науки и техники -2011», 07-15 ноября 2011г. –Т 1,- Польша, 2011- С.18-21

 7. Терешко Ю.В., Балабан К.Ю., Калюжна Ю.І. Деякі аспекти розвитку ринку страхових послуг України», VII Международная научно-практическая конференция  «Достижения высшей школы -2011», 17-25 ноября 2011г. –Т 8,- София, Болгария, 2011- С.52-54

 8. Терешко Ю.В., Шептунов В.А. Сучасні методи забезпечення інформаційної безпеки підприємства»,  VII Международная научно-практическая конференция  «Перспективные вопроcы мировой науки -2011», 17-25 декабря  2011г. –Т 10,- София, Болград 2011- С.73-75.

 9. Потапова – Синько Н.Е., Кравченко Н.И., Ромасюк В.В. /Подход к рас чету финансового состояния предприятия в условиях рыночных отношений/ Материалы VII международной научно-практической конференции [«Новости передовой науки – 2011»] (Болгария, г. София, 17.05 – 25.05.2011).- Т. 11 Экономика. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. – С. 8– 10.

 10. Потапова – Синько Н.Е., Кравченко Н.И., Ромасюк В.В. /Оценка и эффективность реструктуризации предприятия/ Материалы VII международной научно-практической конференции [«Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційні технології»] Т. 11 Теоретико-методологічні засади дослідження фінансово-економічних процесів та методика їх викладання – Д.: Біла К.О., 2011 – С. 48 – 50

 11. Захарченко Л.А. Інформаційні системи, сутність та їх класифікація / Захарченко Л.А., Друмова Г.І., Потапова-Сінько Н.Ю //   Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика: Матеріали пленарного засідання, окремі виступи секційних засідань та рекомендацій підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. 28 жовтня 2011 року. – Одеса: ОРДУ НАДУ, 2011.  – С. 74-76.

 12. Отливанська Г.А., Січняк О.О. Історичний погляд на маркетинг та його перспективи в Україні: Всеукраїнська наук.-практична Інтернет конференція «Наукова школа маркетингового менеджменту: 20 років творчої діяльності»: тези доповіді, Донецьк, 14 вересня 2011 р. – С. 76 – 77.

 13. Отливанська Г.А. Характерні особливості визначення ефективності інноваційної діяльності підприємства / І.В. Крисіловська, Г.А. Отливанська: міжнародна наукова конференція «Образование и наука без границ»: тези доповіді, Польща, 7 – 15 грудня, 2011 р.– Т.10. – С.84-86.

 14. Отливанська Г.А. Характеристика сучасного стану змін в податковому законодавстві країни / Г.А. Отливанська, О.К. Хомяченко: міжнародна наукова конференція «Научная индустрия европейского континента»: тези доповіді, Чехія, 27 листопада – 5 грудня, 2011 р.– Т.9. – С.45-46.

 15. Друмова Г. І., Потапова-Сінько Н. Ю.,Захарченко Л.А. Ефективність впровадження системи в економіку  / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  48-50

 16. Жаданова Ю.О., Костолонова Л.В. Чинники та резерви підвищення якості та конкурентоспроможності продукції приладобудівних підприємств / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  50-53

 17. Жаданова Ю.О., Костолонова Л.В. Шляхи прискорення обертаємося оборотних засобів на переробних підприємствах / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  53-56

 18. Журавльова Т.О., Спильна Н.П., Жаданова Ю.О. Фінансовий механізм розвитку УДППЗ «Укрпошта» / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Севастополь, 2011 р. СНТУ – С. 26-28.

 19. Зарицька Т.Є., Шпора А.С. Проблеми страхування малого бізнесу в Україні / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  63-65

 20. Захарченко Л.А. Инновационные подходы к формированию человеческого потенциала информационной экономики / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  65-68

 21. Зяблов С.В., Орлов В.М., Кузнєцова О.В. Соціально-економічні основи розвитку сучасних загальнодоступних телекомунікаційних послуг / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  71-74

 22. Орлов В.М., Гапанович Я.В Особливості регуляторної політики держави в сфері зв’язку та інформатизації України / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  111-113

 23. Орлова О.В., Толкачева Г.В. Галузь зв’язку як одна із ключових складових економіки України / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  113-117

 24. Потапова-Синько Н.Е. Обеспечение регулирования в организации деятельности предприятий в условиях рыночных отношений / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  120-123

 25. Потапова-Синько Н.Е., Горбовских В.И., Харченко Т. Роль налоговой политики государства в развитии и организации операторов связи в Украине  / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  123-126

 26. Селезньова А.О., Потапова-Сінько Н.Ю. Бюджетування як складова концепції процесно-орієнтованого управління діяльністю підприємств зв’язку / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.   139-141

 27. Потапова-Синько Н.Е., Павлюк Н.В. Взаємовідносини суб’єктів підприємницької діяльності на сучасному етапі розвитку економіки / Матеріали пленарного засідання підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю «Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика». – Одеса, 2011 р. – С.80-82.

 28. Спільна Н.П., Костолонова Л.В. Аналіз складу та шляхи зниження собівартості на приладобудівних підприємствах / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  146-149

 29. Чупринин В.Н. Совершенствование расчета себестоимости услуги связи / Матеріали 66-та науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова, 5 – 8 грудня 2011 р. – Частина ІI, Секція 5 «Економіка й управління». – Одеса: ОНАЗ, 2011. – С.  165-168

 30. Кравченко Н.И. Січняк О.О./ Загрози та перспективи побудови інтерактивної системи податкового обліку в Україні/ Збірник тез доповідей: матеріали ХI Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції, [«Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» Секція 4-8] 29-30 вересня 2011р.

 31. Д.: Тернопіль, 31 жовтня 2011 – С. 59 – 62

 32. Петрашевская А.Д. Некоторые аспекты усовершенствования системы обеспечения экономической безопасности пред-я  / А.Д.Петрашевская , А.В. Курносенко, Л.В. Заяц // Przemysi NauRaistudia – 2011: PERSPEKTYWICZNE OPRACOWANIA SA NAVKA I TECHNIKAMI – 2011, 07-15 listopada 2011 roku. – С.55-58

 33. Орлов В. М. Інструменти трансформаційних зрушень щодо повернення інвестицій у розвиток галузі/ В. М. Орлов, І. В. Політова// Матеріали НПК,[Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України, Одеса, 22-23 вересня 2011 р.]. – Одеса: IПРЕЕД НАН України, 2011.-С. 202-204.

 34. Орлов В. М. Соціально-економічні основи розвитку сучасних загальнодоступних телекомунікаційних послуг/ В. М. Орлов, С. В. Кузнецова, С. В. Зяблов// Матеріали конференції (5-8 грудня 2011 р.)[66-та НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, Секція 5. Економіка й управління] – Одеса: ОНАЗ, 2011.-С. 61-64 (0,32/0,1 д.а.)

 35. Орлов В. М. Особливості регуляторної політики держави в сфері зв’язку та інформатизації України/ В. М. Орлов, Я. В. Гапанович// Матеріали конференції (5-8 грудня 2011 р.)[66-та НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспіратів та студентів. Секція 5. Економіка й управління] – Одеса: ОНАЗ, 2011.-С. 100-102. (0,2/0,1 д.а.)

 36. Журавльова Т.О., Спільна Н.П. Формування стратегії розвитку національного оператора поштового зв’язку в умовах фінансової кризи / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Севастополь, 2011 р. СНТУ – С. 28-30.

 37. Хрущ Н.А. Формування фінансової стратегії як складової забезпечення рівня конкурентоспроможності підприємства / Н.А. Хрущ, О.С. Корпан // збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики» (Харків, 22-23 листопада 2011 р.). – Х.: ХНЕУ, 2011. – С. 100 – 105.

 38. Г.В. Толкачова, О.В. Орлова Галузь зв’язку як одна із ключових складових економіки України Секція №5.  Економіка й управління. Матеріали 66-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів 5 – 8 грудня 2011 р. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 102-106.

 39. Яцкевич І.В., Купріянова К.О. Державне регулювання мережі Інтернет / Матеріали підсумкової  науково-практичної конференції за міжнародною участю «Сучасна регіональна політика: освіта, наука, практика Т.1. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2011. – С. 196-197

 40. Князєва О.А. Маркетингові заходи оптимізації тарифної політиці в поштовому зв’язку / Альянс наук: вчений – вченому: матеріали VIІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2012 р.: у 6 т., Т. 1: Сучасні дослідження економічного простору. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2012. – С. 21–23.

 41. Князєва О.А., Січняк О.О. Моделювання підприємницької діяльності в контексті освіти та консалтингу / Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2012 р.: тези доповідей у 3 т., Секція 3. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 6–10.

 42. Тардаскіна Т.М., Терешко Ю.В., Білошкурська О.П. Удосконалення системи мотивації персоналу телекомунікаційного оператора ПАТ «Укртелеком»» // VII Международная научно-практическая конференция «Перспективные научные исследования -2012», 17-25 января 2012 г. – Т 12,- София, Болград,  2012- С. 16-19.

 43. Зарицька Т.Є., Шаткіна К.М. Напрями активізації розвитку малого бізнесу в Україні / Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2012 р.: тези доповідей у 3 т., Секція 3. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 38-41.

 44. Адаховська Я.І., Зарицька Т.Є., Спільна Н.П. Методичні підходи до визначення економічної ефективності захисту інформації / Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2012 р.: тези доповідей у 3 т., Секція 3. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 95-99.

 45. Ткаченко Г.М., Зарицька Т.Є. Порядок та методи проведення маркетингових досліджень з використанням Інтернет / Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2012 р.: тези доповідей у 3 т., Секція 3. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 100-104.

 46. Зарицька Т.Є., Лєонідова Є.О. Способи визначення ефективності реклами / Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2012 р.: тези доповідей у 3 т., Секція 3. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 70-72.

 47. Захарченко Л.А., Андріяш К. В. Формування економічного потенціалу оператора телекомунікацій в умовах становлення інформаційної економіки Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства». –Одеса, 5-6 квітня, 2012. – ОНАЗ ім. О.С. Попова.- С. 33-35.

 48. Захарченко Л.А., Мукоєд К.О. Формування та використання трудового потенціалу оператора поштового зв’язку Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства». –Одеса, 5-6 квітня, 2012. – ОНАЗ ім. О.С. Попова.- С. 136-137.

 49. Голубєв А.К. Орієнтація підприємства зв’язку на цільового споживача / А.К. Голубєв, Т.В. Харченко // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2012 р.: тези доповідей у 3 т., Секція 3. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 23-26.

 50. Голубєв А.К. Сучасні інструменти дослідження ринку в електронному бізнесі / А.К. Голубєв, Ю.Д. Пєнова // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 квітня 2012 р.: тези доповідей у 3 т., Секція 3. – Одеса, ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – С. 20-23.

 51. Новицька С.С. Організаційно-економічні засади впровадження діагностики підприємства / Новицька С.С., Авраменко Л.І.: матеріали VIIІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Перспективні дослідження»], (Болгарія, 17-25 лютого 2012 р.) / Софія: «Боял ГРАД-БГ» ООД. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 2012. – Т.6 – С. 53-54.

 52. Новицька С.С. Необхідність впровадження реінжинірингу організаційної структури підприємства / Новицька С.С., Мартиненко І.В.: матеріали VIIІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Перспективні дослідження-2012»], (Болгарія, 17-25 лютого 2012 р.) / Софія: Бял ГРАД-БГ. – С.: Бял ГРАД-БГ, 2012. – Т.6 – С. 47-49.

 53. Новицька С.С. Фінансові ресурси як необхідні інструменти підвищення ефективності діяльності підприємства / Новицька С.С., Ткач Є.О.: матеріали VІІІ научно-практ. конф. [«Дні науки – 2012»], (Прага, 27 березня – 05 квітня 2012 р.) / Прага: Publishing House “Education and Science” s.r.o, 2012. – С. 72-73.

 54. Новицька С.С. Удосконалення підходів щодо розробки нової програми професійного розвитку персоналу підприємства / Неміровська К.О., Новицька С.С.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 5-6 квітня 2012 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2012. – С. 132-134.

 55. Новицька С.С. Сучасні тенденції розвитку оператора поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» / Новицька С.С., Столяр О.В.: матеріали VІІІ научно-практ. конф. [«Дні науки – 2012»], (Прага, 27 березня – 05 квітня 2012 р.) / Прага: Publishing House “Education and Science” s.r.o, 2012. – С. 67-69.

 56. Новицька С.С. Організаційно-економічні засади лібералізації амортизаційної політики підприємства / Новицька С.С., Бабенко А.Є.: матеріали VIII  міжнар. наук.-практ. конф. [«Новітні наукові досягнення»], (Болгарія, 17-25 березня 2012 р.) / Софія: Бял ГРАД-БГ. – С.: Бял ГРАД-БГ, 2012. – Т.8 – С. 32-34.

 57. Новицкая С.С. Состояние и перспективы развития украинского телекоммуникационного оператора ПАО «Укртелеком» / С.С. Новицкая // сборник материалов Междунар. Молодежной научно-практ. конф. СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2012». – Ростов-на-Дону. – С. 346-348.

 58. Петрашевская А.Д.Современные аспекты развития инновационной сферы  / А.Д. Петрашевская, И.В. Плеханова // EUROPEJSKA NAUKA XXI PO WIEKA – 2011. 07-15 MAJA 2012– С. 6-10

 59. Грицуленко С.І. Трудовий потенціал оператора зв’язку: формування та оцінювання / С.І. Грицуленко, К.М. Гарбера, А.В. Стримба // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Міжнародна наук.-практ. конф., секц. 3, 05-06 квіт. 2012 р.: тези допов. – Одеса, 2012. – С. 12-16.

 60. Спильна Н.П., Яровенко А.В. Податковий кодекс України та його вплив на підприємства галузі зв’язку / Матеріали 65-ої  студентської науково-технічної конференції – Одеса, 2012 р. – ОНМУ. – С. 18-22.

 61. Спільна Н.П, Яровенко А.В., Костолонова Л.В.Угрозы макроэкономической устойчивости и пути их нейтрализации в условиях восстановления мировой хозяйственной конъюнктуры / Матеріали 65-ої  студентської науково-технічної конференції – Одеса, 2012 р. – ОНМУ. – С. 30 – 34.

 62. Хрущ Н.А. Сучасні підходи до визначення поняття «фінансовий потенціал підприємства / Н.А. Хрущ, П.О. Гринчук // //Матеріали міжнародної науково-практичної конф. “Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів” 17-22 квітня 2012 р. Хмельницький, ХНУ. – 2012. – Т. 2. –  С. 70 – 74.

 63. Хрущ Н.А. Оцінка рівня фінансового потенціалу підприємств // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали . XVII Міжн. наук.- практ. конф. (29-30 трав.2012 р.) / відп. ред. Л.Г. Ліпич. – Луцьк: ПФ «Смарагл», 2012 . С. 92-93.

 64. Г.В. Толкачова, О.В. Орлова Організація та перспективи розвитку страхування життя в Україні. Збірник тез доповідей VII Міжнародної інтернет-конференції «Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання» – Луцьк: ВІЕМ, 2012. – С. 112-115.

Монографії:

1. Князева Е.А. Почтовая связь Украины: стратегия и механизмы инновационного развития / Князева Е.А. ¾Одесса: Одес. нац. політех. ун-т, 2008. ¾336 с.

2. Грицуленко С.І. Інтелектуальний потенціал в інноваційній моделі розвитку оператора зв’язку: монографія / С.І. Грицуленко, Н.Ю. Потапова-Сінько, К.М. Гарбера. – Одеса: Фенікс, 2009. – 256 с..

3. Петрашевська А.Д. Научные основы комплексного подхода к многоаспектности в развитии теории управления / А.Д. Петрашевська // ХГЕУ. – Одеса. – 2009. – 413 с.

Статті уфахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, тези доповіді на наукових конференціях

1.  Орлов В.М. Оцінка ефективності мотивації персоналу на підприємствах зв’язку/В.М. Орлов, А.В. Кузьмінов, І.В. Яцкевич // Вісник Донецького національного університету: науковий журнал. Серія В. економіка і право. Спецвипуск 2009, т. 2-С. 290-295.

2.  Орлов В.Н. Основные направления государственной политики по развитию малого предпринимательства в Украине/Орлов В.Н., Орлова О.В., И.В. Яцкевич// 8-я Международная НПК [«Менеджмент малого и среднего бизнеса: эффективность, конкурентоспособность, устойчивость»], (Севастопль 21-25 сент. 2009г.) тез. докл. (г. Севастопль: из-во СевНТУ, 2009г. – С. 76.

3.  Орлов В.М. Укрпошта в фінансово-економічній системі України/ В.М. Орлов, Г.О. Кобельська: 3б. матеріалів IIIМіжнародної НПК, [«Проблеми і перспективи розвитку підприємства»] (11 грудня 2009р.)/ Харківський національний автомобільно-дорожний університет.- Харків: ХНАДУ, 2009р.- С. 74.

4. Орлов В.М. Стратегії і принципи у формуванні професійної Компетенції майбутніх економістів/ В.М. Орлов: Матеріали IIВсеукраїнської НПК [„Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”] (15-16 квітня 2010р.)/ ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ, 2010. –  С. 86.

5.     Орлов В.М. Матеріальне стимулювання, як складова сучасних мотиваційних технологій в управлінні персоналом на підприємстві/ В.М. Орлов, К.О. Грабовська: матеріали IIВсеукраїнської НПК [“Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”], (Одеса, 15-16 квітня 2010р.)/ Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ, 2010. – С. 87-89.

6. Орлов В.Н. Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної діяльності в Україні / В.Н. Орлов, О.В. Орлова, Л.В. Шостак // Матеріали XVміжнар. НПК [«Перспективи розвитку економіки країни»], (26-27 травня 2010 р.) / Луцьк: Волинський нац. ун-т ім.. Л. Українки, 2010.- С. 67-69

7. Голубев А.К. Модель механизма регулирования телекоммуникационного рынка / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, О.М. Рустамов // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки. – Суми: СумДУ, 2010. – №1. – С. 117-126.

8. Голубев А.К. Стратегия деятельности предприятия для Интернет-рынка/ А.К. Голубєв,Н.В. Фалалеева // Материалы VIмеждународной научно-практической конференции [«Научная мысль информационного века 2010»], (Пшемышль, 07-15 марта 2010) // Przemysl: NaukaIstudia, 2010. – Volume5. –C. 88-90.

9.  Голубєв А.К. Управління підприємницькою діяльністю на електронному ринку/ А.К. Голубєв,К.О. Ульянова К.О. // Материалы VІ международной научно-практической конференции [«Дни науки 2010»], (Прага, 27 марта – 05 апреля 2010) // Praha: PublishingHouse“EducationandScience”, 2010. – Dil7. – C. 21-23.

10. Голубев А.К.Развитие конкуренции и эволюция механизмов и методов управления предприятиями телекоммуникаций / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, О.М. Рустамов // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницькій: ХНУ, 2010. – №1. –  С. 24-31

11. Гарбера К.М. Взаємозв’язок людського та інтелектуального капіталів / К.М. Гарбера // Культура народов Причерноморья: науч. журнал. – 2009. – № 160. – С. 17-18.

12.  Грицуленко С.І. Визначення тенденцій зміни споживчої спроможності регіональних ринків телекомунікаційних послуг в Україні / С.І. Грицуленко, Н.Ю. Потапова-Сінько, К.М. Гарбера, К.В. Захарченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – Т.2. – С.34-39.

13. Грицуленко С.І. Мотивація праці персоналу як функція інноваційного менеджменту / С.І. Грицуленко, О.О. Фастівець // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова , 2010. – С. 11-13.

14. Грицуленко С.І. Науково-технічний потенціал: деякі питання формування і оцінювання / С.І. Грицуленко, Л.І. Маленкова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова , 2010.– С. 7-9.

15.  Грицуленко С.І. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності оператора зв’язку / С.І. Грицуленко, В.А. Попов // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова , 2010.– С. 9-11.

16. Князева Е.А. Подходы к мотивации персонала предприятия почтовой святи // Зв’язок. – 2010. – № 2.– С. 46-49.

17. Князєва О.А. Застосування системи рейтингової оцінки діяльності підприємств зв’язку / О.А. Князєва, Д.І. Шеряко // Вісник соціально-економічних досліджень. Зб.наук. праць. Вип. 37. – Одеса: ОДЕУ, 2009. – С. 38–45.

18. Князева Е.А. Развитие почтовой связи как элемента национальной экономки Украины / Е.А. Князева // Наукові праці ОНАЗ.– Одеса, 2010. – № 1. – С. 164– 163.

19. Князева Е.А. Пути финансовой поддержки социально-значимых услуг почтовой связи:матеріали VМіжнар. наук.-практ. конф. [«Альянс наук: вчений-вченому»], (Дніпропетровськ, 18-19лют.2010 р.): В 5 т. – Д.: Біла К.О. – С. 21–22.

20. Князєва Н.О. Князєва Н.О. Світовий досвід підтримки універсальних послуг поштового зв’язку: тези доп. Між нар. наук.-практ. конф. [«Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом»], (Київ, 18-20 травня 2010 р.), – К.: НКРЗ, 2010. – С. 62–64.

21. Толкачова Г.В. Роль антикризисного управления денежными потоками судоходных компаний и их оптимизация/ Г.В. Толкачова // Економічні інновації. Випуск 39. Актуальні проблеми економіки й управління основною експлуатаційною діяльністю морського транспорту. –  Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. –  С. 166-170

22. Толкачова Г.В. Система рынков телекоммуникационной сферы / Г.В. Толкачова // Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – №1. -2010. – С. 173-178

23. Ашмаріна Ю.І. Необхідність впровадження системи контролінгу на підприємстві зв’язку / Ю.І. Ашмарін, Г.В. Толкачова // Матеріали IIВсеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова , 2010. –  С. 6-8.

24. Гуськевич Х.В. Особливості властивості діагностики підприємства зв’язку / Х.В. Гуськевич, Г.В. Толкачова // Матеріали IIВсеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова , 2010. –  С. 27-28.

25. Толкачова Г.В., Складові антикризового управління галузі зв’язку / Г.В. Толкачова, В.С. Барановська // Матеріали IIВсеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова , 2010. –  С.117-118

26.  Толкачова Г.В. Ефективність управління формуванням та використанням майна підприємства / Г.В. Толкачова, З.В. Янковська // Матеріали IIВсеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова , 2010. –  С.122-123

27. Толкачова Г.В., Бородій Ю.В. Формування фінансових ресурсів в сфері телекомунікацій / Г.В. Толкачова, Ю.В. Бородій // Матеріали IIВсеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова , 2010. –  С.118-120.

28. Новицька С.С. Проблеми інноваційного розвитку в умовах інформаційної економіки / Ю.В. Терешко, С.С. Новицька: матеріали Vміжнародної наук.-практ. конфер. [«Образование и наука без границ»], (Перемишль, 07-15 грудня 2009 р.) / Przemysl: Naukaі studia. – Р.: Naukaі studia, 2009. – С. 3-5.

29. Новицька С.С. Вплив втрат від зменшення корисності основних фондів на фінансові результати діяльності оператора телекомунікацій / Новицька С.С. // Науковий вісник: зб. наук. праць / гол. ред. В.М. Соколов. – О.: ОДЕУ, 2010. – Вип. №5(106). – С. 14-21.

30. Новицька С.С. Формування фінансових ресурсів і джерела їх утворення на підприємстві / Сагінов А.В., Новицька С.С.: матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 110-112.

31.  Новицька С.С. Шляхи та напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства / Вантух О.М., Новицька С.С.: матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 18-20.

32. Новицька С.С. Передумови і необхідність створення на підприємстві служби контролінгу / Острянко С.М., Новицька С.С.: матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 89-91.

33. Новицька С.С. Визначення ознак зменшення корисності основних фондів оператора телекомунікацій / Перетятько О.В., Новицька С.С.: матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 93-95.

34. Новицька С.С. Фінансові ресурси: сутність та відмінні особливості їхнього визначення / Цюрупа Н.Н., Новицька С.С.// матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 123-124.

35. Новицька С.С. Передумови створення ефективного механізму інвестиційного забезпечення оновлення основних фондів / Коваль В.В., Новицька С.С.,: матеріали XIIIміжнар. наук.-практ. конф. [«Економічна безпека України і виклики сьогодення»], (Київ, 28 травня 2010 р.) / Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі. – К.: УДУФМТ, 2010. – С. 139-141.

36.   Петрашевська А.Д. Вплив телекомунікаційних технологій на дохід оператора зв’язку / А.Д. Петрашевська // Науковий журнал Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Т. 2. – Хмельницький. – 2009. – С. 155-158.

37.  Петрашевська А.Д. Перспективы лизингового кредитования в отрасли связи: матеріали Vмеждунар. науч-практ. конф. [Новини от добрата  науки-2009], (София, 17-25 мая.), Икономики. – Т.3. – София «Бєл Гру-БГ» ООД. – 2009. – С.  46-49.

38. Петрашевська А.Д. Экономические и технические  составляющие стратегии развития инфокоммуникаций Украины/ А.Д. Петрашевська // Зб. наук. Праць Економіка: проблеми теорії та практики. – В. 248, Т. VI. – ДНУ. – Дніпропетровськ, 2000. – С. 834-842.

39. Терешко Ю.В. Дослідження умов розвитку та впровадження мобільних грошей в інформаційної економіці / Ю.В. Терешко// Наук. збір. ОНЕУ,  м. Одеса – 2010. – С. 125-137

40.  Терешко Ю.В. Перспективи розвитку мобільної комерції в сучасних бізнес-умовах /Ю.В. Трешко // Зб. наук. праць. – Вип. 3 – Т. 3. – Дніпропетровськ, 2010 – С. 156-162.

41.  Терешко Ю.В. Сучасний стан та тенденції розвитку телекомунікаційного ринку України /Ю.В. Трешко // Зб. наук. праць. – Вип. 4 – Т. 2. – Дніпропетровськ, 2010 – С. 48-53.

42.  Терешко Ю.В. Проблеми інноваційного розвитку в умовах інформаційної економіки/ Ю.В. Терешко// матер. між нар. наук.-практ. конференції [«Образованиеи наука без границ  2009»], (Софія, 5 грудня  2009 р. С. 3-6.

43. Махновська Н.Д Ефективність кластерної стратегії розвитку економіки Південного регіону /Н.Д. Махновська // Вісник Хмельницького національного університету, Економічні науки, Том 2,1. 2010- Хмельницький, 2010. – С. 274-277.

44.  Терешко Ю.В. Стратегічне управління підприємством зв’язку в умовах економічної кризи /Ю.В. Терешко//матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 56-57.

45. Терешко Ю.В. Современные аспекты информатизации и их влияние на развитие ИКТ –сферы в Украине/ Ю.В. Терешко // матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 82-85.

46. Терешко В.Ю. Порівняльна  характеристика електронної комерції традиційної торгівлі в умовах інформаційної економіки / Ю.В. Терешко// матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 34-35.

47.  Хрущ Н.А. Моніторинг результатів розвитку підприємств зв’язку України / Н.А. Хрущ, М.В. Желіховська // Вісник ХНУ. – № 3. – Т. 3 «Економічні науки». – 2010. – С. 30-34.

48. Хрущ Н.А. Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління / Н.А. Хрущ, М.В. Коран, М.В. Желіховська // Вісник ХНУ. – № 1. – Т. 1 «Економічні науки». – 2010. – С. 41-45.

49. Хрущ Н.А. Перспективи впровадження управлінського обліку в практику вітчизняних підприємств / Н.А. Хрущ, І.А. Білик І.А. // Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. [Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики], (Київ, 14 травня 2010 р.) – К.: КНЕУ, 2010. – С. 523-526.

50. Махновська Н.Д Кластерний підхід як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону / Н.Д. Махновська // Збірник наукових праць Таврійський науковий вісник, 65-й вип., ч. 2,- Херсон-2009р. с.172-177.

51. Спільна Н.П. Перспективи розвитку інтегрованих корпоративних структур в поштовому зв’язку / Н.П. Спільна, Н.Д Махновська //  Збірник наукових праць, Науковий вісник, випуск 4(17), – Чернівці. – 2009. – С.162-167.

52.                 Чіхрай В.В. Розробка моделі процесу побудови системи інформаційного забезпечення управління підприємством телекомунікацій/ В.В. Чухрай //  Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 254. – Том ІV. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2009. – С. 1014-1018.

53. Зарицька Т.Є. Соціальне партнерство в Україні та його роль в організації стимулювання працівників галузі електрозв’язку України / Т.ЄЗарицка, О.О. Ярема //  матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 58-60.

54. Зарицька Т.Є. Соціальне партнерство в Україні та його роль в організації стимулювання працівників галузі електрозв’язку України/ Т.Є. Зарицка, Л.В. Корольова// матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 128-129.

55. Чіхрай В.В. Деякі особливості оцінювання знань студентів в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процессу /В.В. Чихрай // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Проблеми забезпечення якості вищої освіти України в умовах інтеграції до Болонського процесу»], (Київ, 16-18 грудня 2009 р.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – С.186-188.

56. Яцкевич І.В. Про основні заходи щодо активізації інноваційної діяльності підприємств / І.В. Яцкевич, О.В. Якубовські // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21-22 квітня, 2009 р.) / Одеса: ОНАС, 2009. – С. 125 – 126.

57. Яцкевич І.В. Телекомунікаційна сфера України: проблеми і перспективи конкурентноздатності / І.В. Яцкевич, Н.О. Турухіна // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21-22 квітня, 2009 р.) / Одеса: ОНАС, 2009. – С. 112 – 114.

58. Яцкевич І.В. Корпоративна культура як важливий фактор ефективної діяльності підприємств / І.В. Яцкевич // Матеріали міжнародної наукової студентської конференції [«Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді»], (Харків, 10 квітня, 2009 р.) / Харків: ПП «Євромедія», 2009. – С. 157.

59. Яцкевич І.В. Віртуальні підприємства в телекомунікаційній сфері як інтеграційний процес / І.В. Яцкевич, А.В. Ковтун // Материалы ІI Международной научно-практической конференции [«Эффективные инструменты современных наук – 2009»], (Чешская Республика, г. Прага, 27.04 – 05.05.2009) / М-во освіти і науки України, Донецький нац. технічний університет. – г. Прага: Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2009 – С. 31 – 32.

60. Отливанська Г.А. Основные положения при выборе  принципиально нового подхода к формированию амортизационной политике/ Г.А. Отливанська, С.С. Новицька // Тези доповідей 64 науково-технічноїконференціїпрофесорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (1-4 грудня 2009 р.). – Одеса, ОНАЗ. – 2009. – С. 94-96.

61. Зарицька Т.Є Применение Интернет-опросов при планировании внедрения финансовых услуг почтовой связи Украины/ Т.Є.  Зарицка // Тези доповідей 64 науково-технічноїконференціїпрофесорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (1-4 грудня 2009 р.). – Одеса, ОНАЗ. – 2009. – С. 97-98.

62.   Зарицька Т.Є. Интеллектуальный капитал и глобализация:взаимодействие и перспективы развития/ Т.Є. Зарицка, Л.О. Кірілова // Тези доповідей 64 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів, (1-4 грудня 2009 р.). – Одеса, ОНАЗ. – 2009. – С. 154-157.

63.  Толкачова Г.В. Деякі аспекти діяльності фінансового менеджера в сучасних умовах господарювання / Г.В. Толкачова, О.В. Орлова // Тези доповідей 64 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (1-4 грудня 2009 р.). – Одеса, ОНАЗ. – 2009. – С. 46-49.

64. Яцкевич И.В. Регулирование деятельности Інтернет /И.В. Яцкевич // Тези доповідей 64 науково-технічноїконференціїпрофесорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів (1-4 грудня 2009 р.). – Одеса, ОНАЗ. – 2009. – С. 90-92.

65. Захарченко Л.А.Международный аспект развития финансовых услуг в почтовом секторе / Л.А.Захарченко, Н.Е. Потапова-Синько // Матеріали 64-оїНТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів. Ч. ІІІ Соціально-економічні науки. Секція 5. Економіка й управління. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова., 2009. – С. 34-38.

66. Захарченко Л.А. Інформаційно-комунікаційна складова потенціалу розвитку інформаційної економіки  / Захарченко Л.А. // Науковий вісник ОДЕУ №10 (111). Одеса: ОДЕУ, 2010. – С. 88 – 98.

67. Захарченко Л.А. Влияние методов учета затрат на финансовый результат оператора телекоммуникаций [Электронный ресурс] /Л.А. Захарченко // Тарифная политика и межсетевое взаимодействие операторов телекоммуникаций: семинар БРЭ МСЭ, 15 – 17 сентября, 2009 г. Одеса, 2010. Режим доступа:http://seminar.onat.edu.ua/

68. Захарченко Л.А.Международный аспект развития финансовых услуг в почтовом секторе / Л.А.Захарченко, Н.Е. Потапова-Синько // Соціально-економічні науки Ч. ІІІ. Секція 5. Економіка й управління Матеріали 64-ої НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів.. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова., 2009. – С. 34-38.

69.  Захарченко Л.А. Передумови стійкого розвитку конкурентоспроможності інформаційної економіки / Л.А. Захарченко // матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 48 – 50.

70. Захарченко Л.А. Роль розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності країни / Л.А. Захарченко, Т.В. Романова // матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 14-16.

71. Захарченко Л.А. Економіко-організаційний механізм зовнішнього фінансування оборотних засобів УДППЗ «Укрпошта» / Л.А. Захарченко, Н.П. Спільна, Ю.О. Жаданова // Матеріали 64-ої НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів. Ч. ІІІ Соціально-економічні науки. Секція 5. Економіка й управління. Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова., 2009. – С. 86-89.

72. Захарченко К.В. О диверсификации выплаты пенсий через операторов почтовой связи на основе использования функции сберегательного характера / К.В. Захарченко // Економічні інновацїї. Випуск 39. Актуальні проблеми економіки й управління  основною експлуатаційною діяльністю морського транспорту. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. – С. – 194-198.

73. Захарченко К.В. Вплив розвитку фінансових послуг на результати діяльності поштового оператора / К.В. Захарченко // Науковий вісник – Одеський державний економічний  університет. – Науки: економіка, політологія, історія. – №10 (111). – Одеса, 2010. – С.99-105.

74. Захарченко К.В. Оценкаконкурентоспособности филиалов УГППС «Укрпочта» с учетом деятельности по предоставлению финансовых услуг / К.В.  Захарченко // матеріали ІІ Всеукр. наук.-пр. конф. [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 15-16 квітня 2010 р.) / Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – О.: ОНАЗ, 2010. – С. 46-48.

75. Захарченко Е.В. Особенности развития финансовых услуг почтовых операторов стран СНГ/ Е.В.Захарченко // Матеріали 64-оїНТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів. Ч. ІІІ Соціально-економічні науки. Секція 5. Економіка й управління. 1-4 грудня, 2009. –  Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова., 2009. – С. 99-102.