До основних дисциплін, що викладаються на кафедрі, можна віднести такі: „Економіка галузі”, „Економіка підприємства”, „Фінанси підприємства зв’язку”, „Бухгалтерський облік”, „Економічний аналіз”, „Страхова справа”, „Основи банківської діяльності”, „Економіка праці”, „Фінансовий менеджмент”, „Фінансовий аналіз”, „Корпоративне управління”, „Підприємницький ризик”, „Облік і аудит”, „Контрорлінг”, „Університетська освіта” тощо.

Викладачами кафедри також проводяться заняття на факультеті підвищення кваліфікації з дисциплін „Інвестиційна діяльність”, „Податкова система України і її вплив на діяльність підприємства поштового зв’язку”, „Фінанси в поштовому зв’язку”, “Економіка підприємства”, “Актуальні проблеми бухгалтерського обліку”, “Нормування і заробітна плата на підприємствах поштового зв’язку”.

Основи банківської діяльності. Метою є формування у студентів системи знань про принципи побудови банківської системи України, її структуру та функції окремих ланцюгів; операції Національного банку України та комерційних банків: організація банківського кредитування, безготівкових розрахунків у господарському обігу; інвестиційна діяльність банків та ін.

Бухгалтерський облік. Метою є засвоєння студентами основ бухгалтерського обліку діяльності підприємств різних форм власності та видів діяльності; набуття практичних навичок документального оформлення господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності.

Аудит. Метою є формування теоретичних знань і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності, а також планування аудиторської діяльності.

Фінанси підприємства. Метою є формування системи знань щодо базових понять у галузі фінансів та фінансового механізму підприємства, змісту окремих напрямів фінансової діяльності та їх взаємозв’язку.

Фінансовий менеджмент. Метою є формування системи знань та прийомів управління фінансовою діяльністю підприємства, принципів функціонування фінансового механізму.

Теорія економічного аналізу. Метою є формування у студентів системи знань, необхідних для дослідження економіки підприємств зв’язку, правильної та об’єктивної оцінки і прогнозу їх господарсько-фінансової діяльності; теоретична та практична підготовка з наукових основ економічного аналізу, його методу та методології; формування вмінь використання моделей для вивчення економіки підприємств зв’язку.

Економіка підприємства зв’язку. Метою є формування системи спеціальних знань по освоєнню теорії й практики розрахунків, планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємства зв’язку їхнього використання для визначення ефективності економічно обґрунтованих рішень по впровадженню нової техніки, інвестицій з урахуванням факторів, що характеризують внутрішнє й зовнішнє середовище його функціонування.

Етика ділового спілкування. Метою є формування практичних навичок в рішенні проблем, пов’язаних з розвитком колективу, аналізу професійного спілкування, управління конфліктами в колективі.

Страхова справа. Метою є послідовне формування у студентів знання вузлових питань теорії та практики страхування фізичних та юридичних осіб. Застосування об’єктивної необхідності, суті, функцій, принципів і ролі страхування у суспільстві.

Університетська освіта. Метою дисципліни є викладення загальних основ щодо організації університетської освіти та професійної підготовки фахівців галузі зв’язку в контексті Болонської декларації. Наведено основи надання університетської освіти, базові елементи Європейської кредитно-трансферної (модульної) системи. Визначено принципи та методи фундаменталізації та індивідуалізації вищої освіти як фактора становлення демократичного суспільства. Досліджено особливості соціально-культурної інфраструктури вищого навчального закладу та принципи студентського самоврядування.