Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», розвиток науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального росту. Стратегія економічного росту України визначає як найважливіший пріоритет відродження і випереджальний розвиток в Україні фундаментальної і прикладної науки як базису проривних технологічних ідей. Наука і її основний результат – інновації – є основою, реальною базою вирішення актуальних наукових і практичних задач у країні.

Викладачі кафедри залучені до виконання науково-дослідної роботи з проблем удосконалення управління в галузі зв’язку, техніко-економічних проблем розвитку галузі зв’язку, впровадження дистанційного навчання. Працівники кафедри зазвичай залучаються до роботи в галузевих академіях, експертних радах державного та регіонального рівнів при підготовці пропозицій щодо концептуальних засад розвитку економіки галузі зв’язку.

Кафедра є базою створеної в академії спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Кафедра є випускаючою для аспірантів ІІІ (освітньо-наукового) рівня із спеціальності 051 – Економіка, є відповідна ліцензія МОНУ.

Науковий потенціал професорсько-викладацького складу на сьогодні складає: 4 професори, які очолюють наукові школи за проблемами сучасних тенденцій та інформаційних технологій корпоративного управління. Це відомі вчені – д.е.н., професор В.М. Орлов, д.е.н., професор О.А. Князєва, к.е.н., проф. Л.А. Захарченко, професор А.К. Голубєв.

Кафедрою здійснюється наукове керівництво аспірантами. У 2014 – 2016 роках захищено такі дисертації:

1. Озарко К.С. Управління персоналом підприємств зв’язку з урахуванням особистісних характеристик. Керівник проф. Орлов В.М.

2. Мелих О.А. Формування та оцінювання інвестиційних рішень промисловими підприємствами  на засадах контролінгу. Керівник проф. О.А. Князєва.

3. Калугіна Н.А. Маркетингова стратегія розвитку телекомунікаційного підприємства на засадах диверсифікації. Керівник проф. О.А. Князєва.

4. Охрущак К.О. Процесно-орієнтоване управління витратами телекомунікаційного підприємства. Керівник доц. Отливанська Г.А.

Продовжують навчання то готуються до захисту понад десять аспірантів.

До основних науково-дослідних робіт 2012-2016 років відносяться:

1. «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері»:

2. «Розробка теоретико-прикладних засад механізму інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств»

3. «Державне регулювання телекомунікаційної сфери України»

4. «Науково-прикладні підходи щодо оцінки якості послуг зв’язку»,

5. «Дослідження пріоритетних напрямів регіональної політики в економічній сфері»,

6. «Теоретико-прикладні основи сталого розвитку сфери телекомунікації та поштового зв’язку України».

7. «Теоретичні основи та прикладні механізми регулювання економічної безпеки підприємства зв’язку».

8. «Організаційно-економічні форми розвитку оператора поштового зв’язку на ринку фінансових послуг України».

Лише за 2012 – 2016 роки співробітниками кафедри опублікувано монографії, наукові статті у збірниках наукових праць, у тому числі у збірниках, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, у т.ч. Scopus, понад 100 доповідей на конференціях.

Основні наукові публікації кафедри

Монографії (2012 – 2016 рр.):

1. Ефективність розвитку фінансових послуг оператора поштового зв’язку: [монографія] / Захарченко Л.А., Захарченко К.В., Потапова-Сінько Н.Ю. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 256 с.

2. Маркетинг предприятий. Основные тенденции современного развития: монография / Л.А. Стрий, М.А. Мамедов, О.М. Рустамов, А.К. Голубев. – Баку: Издательство «М.П. №9», 2013. – 352 с.

3. Інноваційний потенціал оператора зв’язку: формування, оцінювання та ефективність використання: монографія / [Грицуленко С.І.,Орлов В.М., Отливанська Г.А., Уманський І.І.]. – О.: ВМВ, 2013. – 260 с.

4. Стратегія управління персоналом підприємства поштової сфери: монографія / [В.М. Орлов, С.С. Новицька, К.М. Столярська, К.С. Озарко]. – О.: ВМВ, 2015. – 216 с.

5. Экономика и управление на предприятии: основные тенденции и проблемы развития: монография / А.К. Голубев, Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко // Под науч. ред. профессора, д.т.н. П.П. Воробиенко. – Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 292 с.

6. Князєва О.А., Демянчук М.А. Глобалізація як передумова сталого розвитку національної економіки / Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія / за ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко; МОНУ, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С. 125-132. (0,6 д.а.).

7. Князєва О.А., Калугина Н.А. Маркетингова стратегія диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства / A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. С. 381-391. (0,75 д.а.).

8. Отливанская Г.А., Бабашов Р.А. Сущность и основные положения методов финансового планирования деятельности предприятия: Монографія колективна / Г.А. Отливанская, Р.А. Бабашов // Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки; за заг. наук. ред. С.А. Кузнецової. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. – С. 44-62. (0,5 д.а.).

9. Петрашевська А.Д. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку сфери інфокомунікацій: монографія / А.Д. Петрашевська – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2015. – 324 с. (12,5 д.а.).

Статті у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку (2015 – 2016 рр.)

1. Орлов В.Н. Инвестирование сферы ИКТ Украины в современных условиях / В.Н. Орлов, Г.А. Отливанская // Інвестиції: практика та досвід. – №14, 2016. – С. 5-10. Журнал індексується та реферується в зарубіжній базі даних: Index Copernicus, Google Scholar, SIS

2. Орлов В.М. Страхування майна від вогневих ризиків як один із найпоширеніших видів страхування серед населення. / В.М.Орлов, О.В.Слободянюк // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк, 2016. – №15. С. 219-226

3. Орлов В.М. Проблеми розвитку сучасного підприємства / В.М.Орлов, Я.О. Гузенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – Ужгород:УНУ, 2016. – Вип. 7.ч.2. – С. 149-152

4. Orlov V.M., Hapanovych Y.V. Economic security of business entities / V.M. Orlov, Y.V. Hapanovych and other // Perspective directions of scientific researches : Collection of scientific articles / [science editor S.I. Drobyazko ; rewievers : Carine Bianchi, Jill (Solomon) Atkins]. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2016. – P. 244-246.

5. Орлов В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку ІКТ України / В.М. Орлов, С.С. Новицька // Економіка і фінанси, №4. – Дніпропетровськ, 2016. – С.46-54.

6. Князєва О.А. Стратегічні напрямки розвитку поштового зв’язку України / О.А. Князєва // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 88-97. Журнал індексується та реферується в зарубіжній базі даних: Scopus (Нідерланди), EBSCOhost (США) та ін.

7. Князєва О.А. Моніторинг ефективності сталого розвитку телекомунікаційного підприємства / О.А. Князєва, Н.В. Дойсан-Коровьонкова // Вісник Одеського національного університета. Серія Экономика. Т. 21. Вип. 5(47), 2016. – С. 79-83.

8. Князєва О.А. Сучасні складові людського капіталу / О.А. Князєва, О.Б. Кривцова // Інфраструктура ринку. Електронний науковий журнал. – Одеса, 2016. – Вип. 1. – С. 117-122. (Режим доступу: www.market-infr.od.ua)

9. Стрий Л.А. Сетевая организация рынков инфокоммуникационной отрасли / Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економічні науки.– 2016. – Вип. 16.– частина 4. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 43-47.

10. Стрий Л.А. Модель эволюции видов рынка / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко А.К. Голубев // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 2. – Одеса: Вид. дім “Гельветика”. – С. 81-85

11. Стрий Л.А. Развитие конкурентной среды на рынке услуг связи Украины / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, А.А. Сакун // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 6. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – С. 81-85.

12. Стрий Л.А. Глобальная экономика: некоторые аспекты современной парадигмы управления / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – Випуск 12. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – С. 39-43.

13. Голубев А.К. Современная маркетинговая среда предприятия телекоммуникаций Украины / А.К. Голубев, Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.А. Сакун // Молодой вчений. [Науковий журнал]. – 2016. – №9(36). – Херсон: – Видавничий дім “Гельветика”. – С. 30-34. – ISSN 2304-5809. (0,61 др. арк., всем по 0, 15 д.а.). Журнал індексується та реферується в зарубіжній базі даних: Index Copernicus, РИНЦ

14. Лозова Т.І. Інтелектуальний потенціал підприємства як економічна категорія / Т.І. Лозова, М.В. Шамін // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 10. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – С. 113-116.

15. Новицька С.С. Фінансова стратегія підприємства: сутність, етапи та принципи формування / В.М. Орлов, С.С. Новицька, Г.С. Татаріна // зб. наук. праць «Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту». – №16. – Луцьк, 2016. – С. 229-234.

Участь викладачів у наукових конференціях с публікацією тез доповідей (2015 – 2016 рр.)

1. Орлов В.М. Дистанційне навчання в умовах інформатизації економічної освіти // В.М. Орлов, С.С. Новицька / Матеріали 71-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (6 – 8 грудня 2016 р.). Секція № 6. Економіка й управління. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – С. 127-130.

2. Орлов В.М. Шляхи розбудови вітчизняних неприбуткових організацій // В.М. Орлов, Д.Р. Врублевський / Матеріали 71-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (6 – 8 грудня 2016 р.). Секція № 6. Економіка й управління. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – С. 82-83.

3. Орлов В.М. Складові механізму управління персоналом оператора зв’язку / В.М. Орлов, Н.М. Дузяк / Матеріали 71-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (6 – 8 грудня 2016 р.). Секція № 6. Економіка й управління. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – С. 90-91.

4. Князєва О.А., Сталий розвиток поштового зв’язку як базова стратегія / Матеріали 71-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (6 – 8 грудня 2016 р.). Секція № 6. Економіка й управління. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – С. 98-100.

5. Князєва О.А., Шамін М.В. Складові людського капіталу / Матеріали 71-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (6 – 8 грудня 2016 р.). Секція № 6. Економіка й управління. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – С. 100-103.

6. Князєва О.А., Макаренко О.А. Розвиток Інтернет-маркетингу в сучасних умовах / Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів і суб’єктів господарювання: сучасний стан і перспективи. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  Одеського національного університету ім’я И.И. Мечникова 23-24 грудня 2016 м.

7. Стрий Л.А. Маркетинговый менеджмент внешнеэкономической деятельности в условиях глобальной экономики / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, С. Гусейнли // Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам IХ научно-практической конференции «Наука в современном мире» (24 мая 2016 года): сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Выпуск 5(9). – С. 26-30.

8. Отливанская Г.А. Предпосылки развития инвестирования сферы ИКТ Украины / Г.А. Отливанская // Сучасні проблеми та нерспеюгиви розвитку підприємництва та фінансово-економічного потенціалу регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 листопада 2016 р.). – У 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія, 2016.-Ч . 2. – С. 113-115

9. Эффективность инвестиционной деятельности ПАО «Укртелеком» / Г.А. Отливанская // Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України : матеріали – 66 V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). – Київ: Національний авіаційний університет, 2016. – С. 163-165.

10. Гапанович Я.В. Нормативно-правове підґрунтя інфраструктурного рівня ІТ-архітектури системи електронного урядування / Я.В. Гапанович // Державна служба та публічна політика : проблеми і перспективи розвитку :  матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2016р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2016. – с. 123-124.

11. Новицька С.С. Фінансове оздоровлення підприємства у разі загрози банкрутства / С.С. Новицька, Т.О. Сікаченко:  матер. XIІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Тенденції сучасної науки науки»], (Великобританія, 30 травня – 7 червня 2016 р.) / Великобританія: Economic science. Sheffield. Science and education LTD. – Т.5. – С. 109 с.

12. Новицька С.С. Визначення необхідності забезпечення економічної безпеки підприємства / С.С. Новицька, О.В. Ястіна:  матер. XIІ міжнар. наук.-практ. конф. [«Освіта і наука ХХІ століття – 2016»], (Софія, 17-25 жовтня 2016 р.) / Софія: «Бял ГРАД-БГ» ООД – Т.1. – С. 67-69.

13. Новицька С.С. Визначення функціональних особливостей фінансових ресурсів підприємства / С.С. Новицька, І.В. Пантюшина: матер. III Міжнар. наук.-практ. конф. [«Наукові економічні дослідження: теорії та пропозиції»], (Запоріжжя, 11-12 листопада 2016 р.) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2016. – C. 109-110.

14. Новицька С.С. Теоретичні аспекти формування поняття «людський капітал» / С.С. Новицька, О.О. Донська: матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Національні особливості та світові тенденції соціально-економічного розвитку України»], (Дніпро, 18-19 листопада 2016 р.) / У 2-х частинах. – Дніпро: НО «Перспектива», 2016. – Ч. 1. – С. 154-157.

15. Захарченко Л.А. Формування освітнього потенціалу як стратегічного ресурсу інноваційного розвитку економіки підприємств / Матеріали 71-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (6 – 8 грудня 2016 р.). Секція № 6. Економіка й управління. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – С. 93-95.

16. Банкет Н.В. Оценка инвестиционной привлекательности операторов мобильной связи Украины / Матеріали 71-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів ОНАЗ ім. О.С. Попова (6 – 8 грудня 2016 р.). Секція № 6. Економіка й управління. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2016. – С. 73-74.