Кафедра проводить плідну навчально-методичну роботу, зокрема з видання навчальних посібників, підручників, методичних вказівок по організації активних методів навчання по всьому спектру дисциплін кафедри. За 2012 – 2016 роки кафедрою видано більше 50 навчальних посібників, серед яких:

1. Банківська справа: [навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки 6.090504 «Мережі та системи поштового зв’язку»] / Князєва О.А., Спільна Н.П., Терешко Ю.В., Жаданова Ю.О.; за заг. ред. Князєвої О.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 220 с.

2.  Буряк В.Г., Захарченко Л.А., Орлов В.М.,Спильна Н.П., Потапова-Синько Н.Е., Отливанська Г.А., Редькин О.С., Кузнецова Л.В. Економіка поштового зв’язку. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, – 2-ге видання, перероблено  і доповнено. – 2012 р. – 544 с.

3. Л.А. Захарченко, І.В. Яцкевич, К.В.Захарченко, О.Ю. Жаданова. Управління витратами в галузі зв’язку / Київ: «Освіта України», 2-ге вид., 2012, – 269 с.

4.  Ефективність управління підприємством в галузі зв’язку: навч. посіб. / [В.М.Орлов, I.В.Яцкевич, С.С.Новицька, Н.Ю.Потапова-Сінько ]. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2013 – 288c.

5.  Грицуленко С.І. Потенціал і розвиток підприємства: навч. посіб. [для студ. напр. підгот. 6.030504 «Економіка підприємства» ден. та заочн. форм навч.] / Грицуленко С.І. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2014. – 99 с.

6.  Економіка телекомунікацій: навч. посіб. [для студентів вищих навчальних закладів]; за заг. ред. В.М. Орлова. – О.: ОНАЗ, 2014. – 512 с.

7.  Основи університетської освіти: навч. посіб. / О.А. Князєва, О.В. Кузнєцова, А.В. Полянська. – 2-е вид., перероб. и доп.  – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 148 с.

8.  Терешко Ю.В., Петрашевська А.Д. Економічне обгрунтування інноваційних рішень/ Курс лекцій/-[для студентів денної  та заочної форми навчання ]; за заг.ред.Ю.В. Терешко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015- 170 с.

9. Tereshko U.V. Methodical instructions to the preparation and writing of complex task of discipline “Economic evaluation of innovative solutions” for full-time students and distance learning studying the areas of 6.050903 “Telecommunications” – / U.V. Tereshko– Odessa: ONAT, 2015. – 60 p.

10. Новицька С.С. Економічна стійкість підприємства зв’язку: конспект лекцій з дисципліни «Економічна стійкість підприємства зв’язку» для студентів спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) денної і заочної форм навчання / Новицька С.С. – Одеса: ОНАЗ, 2015. – 72 с.

11. Орлов В.М. Економіка підприємства зв’язку: конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства зв’язку» для підготовки бакалаврів  за спеціальністю 073 Менеджмент  / В.Г. Буряк, В.М. Орлов, С.С. Новицька – Одеса: ОНАЗ, 2016. – 61 с.