ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

    Система підготовки фахівців без відриву від виробництва призначена для надання базової вищої освіти співробітникам галузі зв’язку та підвищення їх кваліфікації.
    До 1953 року в Одеському електротехнічному інституті зв’язку (ОЕІЗ) функціонував навчально-консультаційний пункт (НКП) Загальносоюзного заочного електротехнічного інституту зв’язку (ЗЗЕІЗ) м. Москви.
    У 1953 році при ОЕІЗ було засновано факультет заочного навчання, на якому підготовка фахівців велася за двома спеціальностями: радіозв’язок і радіомовлення та телефонно-телеграфний зв’язок.
    У 1956 році в ОЕІЗ відкрито факультет вечірнього навчання за спеціальностями: радіозв’язок і радіомовлення та телефонно-телеграфний зв’язок.
    У 1960 році створено навчально-консультаційний пункт (НКП) у містах Києві та Кишиневі, а у 1967 році в м. Києві відкриті факультети заочного (КЗФ) та вечірнього (КВФ) навчання.
    Підготовка фахівців на КЗФ і КВФ велася за трьома спеціальностями: автоматичний електрозв’язок (АЕЗ), багатоканальний електрозв’язок (БЕЗ) та радіозв’язок і радіомовлення (РЗ і РМ).
    У 1979 році відкрито Київську філію ОЕІЗ імені О.С. Попова.
    У 1988 році ОЕІЗ ім. О.С.Попова була підпорядкована Північно-Кавказька філія ЗЗЕІЗ.
    У 1993 році Київська філія ОЕІЗ ім. О.С. Попова отримує статус інституту.
    З 1991 року в ОЕІЗ ім. О.С. Попова розпочато підготовку фахівців зі скороченим терміном навчання (СТН) для осіб, що мають середню спеціальну освіту.
    За останні 30 років Одеським факультетом заочного навчання випущено близько 20000 фахівців.


    Керуючись Законом України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також з метою оптимізації навчального процесу, удосконаленням забезпечення висококваліфікованими фахівцями та активними впровадженням дистанційного навчання і відповідно до рішення Вченої Ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (протокол №3 від 28.11.2013 р.) та наказу Ректора Академії № 01-05-371 від 29.11.2013р.
п. 1. Створити на базі факультету дистанційного та заочного навчання Навчально-науковий інститут дистанційного та заочного навчання Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова з 01.01.2014 року.
    До складу інституту дистанційного та заочного навчання Академії входять Київський, Львівський, Вінницький навчально – науково – виробничі центри та дві кафедри м. Київ «Телекомунікації» і « Економіки та гуманітарних наук»
    Студенти інституту здобувають вищу освіту за спеціальностями: 172 «Телекомунікації»,151 «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології», 125 «Кібербезпека».
    Бакалаври одержують базову освіту за напрямом телекомунікації в області телекомунікаційних систем, систем комутації, телекомунікаційних та інформаційних мереж, систем мобільного зв’язку, волоконно-оптичних систем передачі, захисту інформації в телекомунікаційних системах, в телебаченні і радіомовленні, поштового зв’язку.
    Інститут готує магістрів для розробки, проектування, побудови і технічної експлуатації транспортної первинної мережі, цифрових систем передачі по металевим, волоконно-оптичним, радіорелейним і супутниковим лініям зв’язку, побудови, експлуатації, адміністрування інформаційних мереж, програмування послуг інформаційних мереж і керування їх якістю, розробки та експлуатації технологій та засобів телекомунікацій, систем та мереж поштового зв’язку.
    Потреба інформаційного суспільства у спеціалістах високого класу задовольняється впровадженням у світовий освітянський простір ІТ-технологій, завдяки яким стає можливим підвищення кваліфікації продовж життя.
    Для студентів інституту, які бажають навчатися з елементами дистанційного навчання, організуються відеолекції, надаються повні пакети навчально-методичної літератури, є електронна база даних, наповнена навчально-методичним забезпеченням на електронних носіях, електронними підручниками та іншими медіаресурсами. Будується матеріальна база підтримки ІТ-технологій медіапроекторами, електронними дошками, спеціальним програмним забезпеченням.
    Організація самостійної роботи студентів і контролю за її виконанням проходить при дистанційному навчанні за тими ж формами, що і при традиційному: консультації, контрольні роботи, курсові роботи, курсові проекти, дипломні роботи та проекти, магістерські роботи. Консультації та рецензування проводиться електронною поштою при обміні матеріалами між студентами і керівниками у міжсесійний  період.
    Лекції для дистанційного навчання готуються професорсько-викладацьким складом, як відеолекції, презентації з накладанням голосу та можуть читатися он-лайн у мережі Інтернет студентам у віддаленій аудиторії або розміщуватись на сайті академії. Дистанційне навчання дозволяє використовувати віртуальний лабораторний практикум із кожної дисципліни. Контроль за виконанням лабораторних і практичних завдань здійснюється також з використанням ІТ-технологій за допомогою віртуальних серверів, електронної пошти, тестового контролю на комп’ютері. Впровадження дистанційного навчання дає можливість індивідуального підходу у навчанні, засвоєння студентами кваліфікаційних рівнів у зручному для себе темпі.
    У період навчання за основну мету у вихованні майбутнього висококваліфікованого спеціаліста фахівці інституту дистанційного та заочного навчання і професорсько-викладацький склад ставить формування у студента мотивації до навчання та відповідальність, без якої неможливе виконання самостійної роботи.
    При викладанні дисциплін застосовуються інноваційні технології навчання – тести, ділові ігри, тренінги, що виробляє у студентів творче мислення. Використання ІТ-технологій в освіті є вирішальним фактором входження заочного навчання в міжнародний освітянський простір, розширення можливості доступу студентів до ресурсів вищої освіти, підвищення ефективності роботи студентів та якості освіти.