Наукові публікації

 1. Станкевич І.В.  Удосконалення термінологічних підходів щодо визначення поняття «інновація» / Станкевич І.В., Ціомашко Ю.С. // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2012. – № 8. Режим доступу до журн.: http: // www.economy.nayka.com.ua
 2. Станкевич І.В.  Оцінка економічної ефективності запровадження та сертифікації систем управління якістю підприємств поштового зв’язку / Станкевич І.В., Поліщук І.І.// Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 3 (13) –  Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», 2012. – С. 189 – 193.
 3. Станкевич І.В.  Методичні аспекти сучасного аналізу амортизаційної політики підприємства зв’язку/ Г.А. Отливанська, І.В. Станкевич //Сталий розвиток економіки: всеукраїнський науково-виробничий журнал. – № 5. –  Хмельницький: ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва», 2011. – С. 177 – 181.
 4. Станкевич І.В. Методичний підхід до оцінки витрат на якість послуг поштового зв’язку / І.В. Станкевич, Г.А. Отливанська // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.праць. – Вип. 265: В 9 т. –  Т.I. – Дніпропетровськ: ДНУ,  2010. – С.247 – 254.
 5. Станкевич І.В. Організаційно-економічний механізм управління якістю послуг оператора поштового зв’язку / І.В. Станкевич // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук.праць. – Вип. 251: В 9 т. –  Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ,  2009. –  С.1476 – 1482.
 6. Станкевич І.В. Методичні підходи щодо відшкодування збитків від надання універсальних послуг поштового зв’язку / Станкевич І.В. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2. – Т.2. – С. 177– 183.
 7. Станкевич І.В. Застосування концепції соціально-етичного маркетингу в поштовому зв’язку України / І.В. Станкевич // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 6. – Т.3.  – С.155 – 159.
 8. Станкевич И.В. Совершенствование системы управления качеством услуг почтовой связи / И.В. Станкевич // Зб. наук. праць Одеськ. нац. акад. зв. ім. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ. – 2004. – № 3. – С. 91 – 94.
 9. Станкевич І.В.  Еволюційні передумови формування процесного підходу до управління якістю / І.В. Станкевич, Ціомашко Ю.С. // Бізнес-інформ: науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Х.: Інжек, 2013. – №6 (425). – С.372 – 377.
 10. Станкевич І.В.  Ранжування ВНЗ: термінологія та визначення базових понять /  Станкевич І. В. // Проблеми економіки: міжнародний науковий рецензований журнал із відкритим доступом. – Харків: науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – 2013. – № 4. – С. 140 – 150.
 11. Станкевич І.В. Кваліметричний підхід щодо комплексної оцінки якості роботи оператора поштового зв’язку / Станкевич І.В., Коляденко В.А.  // Банківська справа: наук.-практ.журнал / М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2013. – № 5 (113). – С. 84 – 93.
 12. Станкевич І.В.  Практичний досвід розроблення та впровадження системи управління якістю підготовки фахівців з вищою освітою в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова /  Станкевич І. В., Воробієнко П.П., Глухова О.І., Суліма Л.О. // Вища школа: наук.-прак. вид. / М-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2013. – № 6. – С. 7 – 20.
 13. Станкевич І.В.  Застосування методології QFD в управлінні послугами поштового зв’язку / Банківська справа: наук.-практ.журнал / М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2013. – № 7 (115). – С. 32 – 47.
 14. Станкевич І.В.  Сутність поняття «якість» як управлінської категорії / І.В. Станкевич, Ціомашко Ю.С. // Банківська справа: наук.-практ.журнал / М-во освіти і науки України. – К.: Знання, 2013. – № 8 (116). – С. 68 – 79.
 15. Станкевич І.В.  Особливості бренд-менеджменту в діяльності операторів та провайдерів послуг зв’язку /  Станкевич І. В., Борисевич Є.Г., Попазов В.В // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний морський університет (ОНМУ).  – 2013. – № 4 (45) – С. 58 – 73.
 16. Станкевич І.В.  Особливості оцінювання праці управлінського персоналу організацій /  Станкевич І. В., Борисевич Є.Г. // “Інвестиції: практика та досвід”: науково-практичний журнал. – Київ: ТОВ «ДКС Центр». – 2014. – № 7 (квітень). – С. 86 – 90.
 17. Станкевич І.В. Функціонування та розвиток ринку праці молодих фахівців в Україні / І.В. Станкевич, А.О.Голбан: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 23 – 24 березня 2012 р.). – Київ, у 2-х частинах, «Київський економічний науковий центр», 2012. Ч. ІІ. – С. 57 – 59.
 18. Станкевич І.В. Управління якістю послуг поштового зв’язку та витратами на її забезпечення: Materiály VII mezinárodní vědecko – prakticá konference [«Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2011»]. –  Díl 9. Ekonomické vědy, (Praha, 27 listopadu – 05 prosinců 2011 roku ) / І.В. Станкевич, І.В. Карасьова. – Praha. Publishing House “Education and Scince” s.r.o – S. 62 – 64.
 19. Станкевич І.В. Організаційно-економічні засади надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг зв’язку: матеріали VI Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених «Економічні підсумки 2011 року: досягнення та перспективи» (м. Львів, 23 – 24 грудня 2011) / І.В. Станкевич, М.М. Гусак. – Львів у 3-х частинах: Львівська економічна фундація, 2011. Ч. ІІІ. – С. 36 – 37.
 20. Станкевич І.В. Широкосмуговий доступ як інноваційна технологія надання телекомунікаційних послуг: матеріали 66-ї наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (Одеса, 5–8 грудня 2011р.) / Станкевич І.В., Ціомашко Ю.С. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Од.: ОНАЗ, 2011. – С. 153 – 154.
 21. Станкевич І.В. Проблеми сегментації ринку інновацій: матеріали 66-ї наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (Одеса, 5–8 грудня 2011р.) / Станкевич І.В., Карпічко О.Б. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Од.: ОНАЗ, 2011. – С. 151 – 153.
 22. Станкевич І.В. Значення методів генерації ідей в інноваційному процесі: матеріали 66-ї наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (Одеса, 5–8 грудня 2011р.) / Станкевич І.В., Кулікова Н.О. – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Од.: ОНАЗ, 2011. – С. 149 – 151.
 23. Станкевич І.В. Проблемні питання сертифікації системи управління якістю на підприємствах поштового зв’язку: materiály VIII mezinárodní vědecko – prakticá konference «Věda a vznik – 2011/2012» (27.12.2011 – 05.01.2012 roku ), Díl 10. Ekonomické vědy / І.В. Станкевич, В.С. Лотоцька. –  Praha: Publishing House “Education and Scince” s.r.o 2011/2012 – S. 34 – 35.
 24. Станкевич І.В. Проблеми управління якістю підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України: Materiály VII mezinárodní vědecko – prakticá konference [“Dny vědy – 2011”], (Praha, 27 březen – 05 dubna 2011 roku) / Станкевич І.В., Палілова Т.В. – Díl 5. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House “Education and Scince” s.r.o – S. 14 – 17.
 25. Станкевич І.В. Теоретико-методичні засади управління конкурентоспроможністю послуг поштового зв’язку: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 20 – 22 квітня 2011 р.) /Станкевич І.В., Трувальова А.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 110 – 112.
 26. Станкевич І.В. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму управління корпоративною власністю: Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 20 – 22 квітня 2011 р.) / Станкевич І.В.,  Чернова О.В. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 106 – 110.
 27. Станкевич  І.В. Глобализация экономики и глобальные проблемы логистики: матеріали  65 наук.-тех. конф. професорсько-викладацького складу (Одеса, 6 – 9 грудня 2010 р.)/ Є.М. Стрельчук, І.Ю. Тютченко, І.В. Станкевич. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – С. 152 – 154.
 28. Станкевич І.В. Організаційно-економічні проблеми управління якістю послуг поштового зв’язку: Materialy VI Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji [“Naukowa myšl informacyjnogo wieku – 2010“], (07 – 15 marca 2010 roku), Volume 5 Ekonomiczne nauki / Станкевич І.В., Сичак Г.В. –  Przemyšl, Sp. z. o. o. „Nauka i studia“, 2009. – C. 80 – 83.
 29. Станкевич І.В. Методический поход относительно интегральной оценки качества услуг почтовой связи: матеріали наук.-техніч. конф. [«Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»], (COMINFO’2009 – Livadia, 5 – 9 жовтня 2009 р.) / І.В. Станкевич. – К.: Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (ДУІКТ), 2009. – С. 210 – 211.
 30. Станкевич І.В. Удосконалення складових організаційно-економічного-механізму управління якістю послуг поштового зв’язку: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.[«Сучасний поштовий зв’язок»], (Одеса, 9 – 10 квітня 2009 р.) / І.В. Станкевич І.В. –  Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ), 2009. – С.53 – 60.
 31. Stankevich I. Theoretical  and  methodological  aspects  of management  personnel  labour  evaluation  in  communications  enterprises / I. Stankevich, D. Dobrovolsky // Развитие научного потенциала экономических наук в XXI веке: Материалы XX МНПК для студентов, аспирантов и молодых ученых , (Россия, г.Москва, 30 ноября 2013 г.). –  Москва: Аналитический центр экономика и финансы, 2013. – С. 48- 50.
 32. Станкевич І.В. Business process modeling: first steps / Станкевич І.В., ТігарєваВ.А. // Економіка сьогодення: актуальні питання та економічні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ, 26 – 27 квітня 2013 р.); У 3-х частинах. – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. ч.2. – С.45 – 47.
 33. Станкевич І.В. Вплив інновацій на конкурентоспроможність підприємств / Станкевич І.В., Топалова О.В. // Реформирование экономики в контексте международного сотрудничества: Материали МНПК, (г. Симферополь, 29 – 30 ноября 2013 г.). – Симферополь: научное объединение Economics, 2013. – С. 56 – 60
 34. Станкевич І.В. Рейтингові системи – незалежний погляд на діяльність вищих навчальних закладів / Станкевич І.В. // Проблеми сучасної економіки: Проблеми сучасної економіки матеріали ІІ МНПК, (27 – 28 вересня 2013 р., м. Донецьк). У двох частинах. – Донецьк: ГО «СІЕУ», 2013. Ч.І. – С. 80 – 84.
 35. Станкевич І.В. Компетентність, як фактор конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці / Станкевич І.В., Запорожець Ю. // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ч ІІ (Економічні науки. Мистецтвознавство), (м. Київ, 13 квітня 2013 р.). – К.: Центр наукових публікацій, 2013. – С. 31 – 35.
 36. Станкевич І.В. Особливості стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства OBRIY INC AMERICAN EXPRESS/ Станкевич І.В., Фоя В. // Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (м. Житомир, 17 – 18 квітня 2013 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2013. – С. 78 – 80.
 37. Станкевич І.В. Вища освіта України: сучасний стан та перспективи розвитку / Станкевич І.В., Бакова І.В. // Материалы V междунар. научной конф. «Наука и образование» г. Хайдусобосло (Венгрия), (3 – 11 января, 2014). – Хмельницкий: ХНУ. – 2014. – С. 100 – 103.
 38. Станкевич І.В. Рейтинг вищого навчального закладу як інструмент оцінки його якості та результативності діяльності / Станкевич І.В. // Матеріали XIX міжнар. наук.-метод. конф. «Управління якістю підготовки фахівців». Секція 1 «Актуальні проблеми освіти та шляхи їх вирішення» (Одеса, 17 – 18 квітня 2014); у 2-х частинах. – Одеса: Одеська державна академія будівництва. – 2014. – ч. 1. – С. 102 – 103.
 39. Станкевич І.В. Оцінювання результативності систем управління якістю вищих навчальних закладів / Станкевич І.В., Запорожець Ю. // Мaterialy Х Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa myšl informacyjnogo powieki, – 2014» (Przemyšl, 07 – 15 marca 2014 roku). – Przemyšl: Sp. Z. O. O. „Nauka i studia“. – 2014. – Volume 7. Ekonomiczne nauki. – C. 31 – 35.
 40. Станкевич І.В. Фактори формування та розвитку конкурентоспроможності закладів освіти / Станкевич І.В., Бакова І.В. // Зб. наук.пр. V міжнар. науково-практ. конф. «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (Черкаси, 15 – 16 травня 2014 р.). – Черкаси: Брама-Україна. – 2014. – С. 19 – 23.
 41. Станкевич І.В. «Якість освіти» в світлі сучасних вимог інформаційного суспільства / Станкевич І.В., Гавриленко Т.В.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 124 – 127.
 42. Станкевич І.В. Від якості освіти – до якості життя / Станкевич І.В., Зубилевич К.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 11 – 14.
 43. Сакун Г.О. Синергетичний підхід до аналізу структури освіти // Наукове пізнання: методологія та технологія. – Одеса: ПНПУ, 2008. –  № 2 (22). – С. 109-116.
 44. Сакун А.А. Образование как социокультурный мегатренд глобализирующего мира // Перспективи. – №4 (44). – Одеса: ПНПУ, 2008. – С. 92-98.
 45. Сакун Г.О. Коммуникация и информация – исходные базисные элементы структуры образования  //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб.наук.праць. – Випуск № 37. – Запоріжжя, 2009. – С. 202-212.
 46. Сакун Г.О. Ценностно-коммуникативный анализ языка как процесса расширения символического универсума образования  //  Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Зб.наук.праць. – Випуск № 39. – Запоріжжя, 2009. – С. 151-161.
 47. Сакун Г.О. Дискусія й діалог як базові форми комунікації в структурі освіти // Перспективи. – №1 (47). – Одеса: ОНПУ, 2011. – С. 92-98.
 48. Сакун А.А. Теоретические и философские концепции в управлении современным обществом // Перспективи. – №3 (50). – Одеса: ОНПУ, 2011. – С. 32-41.
 49. Сакун А.А. Формирование новой управленческой парадигмы, основанной на знании // Наукове пінання. – №6 (44). – Одеса: ОНПУ, 2011. – С. 55-67.
 50. Сакун А.А. Целеполагание в структуре познавательной деятельности: Матеріали міжнародної наукової конференції [Інновації в технології та методології наукового пізнання], (Одеса, 26-27 жовтня 2006). – Одеса: ППНУ, 2006. – С. 83-85.
 51. Сакун А. Диалектика информационной культуры и информационной потребности деятельности субъекта: Материалы международной научно-практической конференции [Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества], (Одесса, 11-15 ноября 2006 г.). – Одесса: ОНМУ, 2006. – С. 69-70.
 52. Сакун А.А. Инновационные процессы в развитии научного творчества // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова. – № 2. – Одесса: ОНАЗ, 2007. – С. 194-196.
 53. Сакун А.А. Системно-структурный анализ образования как духовного феномена информационного производства: Материалы международной научной конференции [Мировоззренческие и философско-методологические основания инновационного развития современного общества: Беларусь, регион, мир], (Минск, 5-6 ноября, 2008 г.). – Минск: ИООО «Право и экономика», 2008.  – С. 426-429.
 54. Сакун Г. Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання: Материалы международной научно-практической конференции [Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества], (Одесса, 26-27 июня 2008 г.). – Одесса: ОНМУ, 2008. – С. 59-60.
 55. Сакун Г.О. Проблема формування навиків роботи з інформаційними технологіями у процесі дистанційного навчання студентів вищих навчальних закладів: Матеріали IV-ї міжнародної науково-практичної конференції  [Наука в інформаційному просторі], (Дніпропетровськ, 15-16 жовтня 2008 р.): Зб. наукових праць. – Том 4. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 60-63.
 56. Сакун А.А. Влияние информационно-коммуникационных технологий на структуру современного образования: 63-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та магістрів, (Одеса, 26 – 02.12.2008р.) / М-во транспорту та зв’язку, Одеська нац. Академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2008 р.
 57. Сакун Г.О.,Радько І.П.  Обґрунтування доцільної роботи та перспективи подальшого розвитку одного з провідних операторів зв’язку. /  Секція 2. С 112-113.
 58. Сакун Г.О. Потенціал та чинники підвищення конкурентоспроможності галузі ІТ в Україні: 64-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та магістрів, (Одеса, жовтень 2009р.) / М-во транспорту та зв’язку, Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2009 р.
 59. Сакун Г.О., Рудань Г.О.  Обґрунтування доцільної роботи та перспективи подальшого розвитку одного з провідних операторів зв’язку. /  Секція 1. С 48-49.
 60. Сакун Г.О., Лєскова А.П. Інернет-ринок України: сьогодення та перспективи розвитку. /  Секція 3. С 94-95
 61. Сакун Г.О., Візітей Г.В.  Управління кадровими ресурсами зв’язку: готовність персоналу до внутрішньо фірмових змін. /  Секція 3. С 92-94 .
 62. Сакун Г.О., Васютинська Ю.О.  Конкурентоспроможність послуг зв’язку провідного стільникового оператора України /  Секція 3. С 24-25
 63. Сакун Г.О., Хлопотна Н.О., Павлюченко О.С. Сучасний розвиток менеджменту як соціокультурного явища: 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та магістрів, (Одеса, 1-4 грудня 2010р.) / М-во транспорту та зв’язку, Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2010 р.
 64. Кужба О.А., Сакун Г.О. Трансформаційні процеси на телекомунікаційному ринку та їх вплив на підприємства зв’язку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) / Секція 1. Інформаційна складова розвитку трансформаційної економіки. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. – С 60-62.
 65. Реуцька І.М., Сакун Г.О. Наслідки трансформаційних процесів на стільниковому ринку зв’язку України: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) / Секція 1. Інформаційна складова розвитку трансформаційної економіки. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. – С 91-93.
 66. Шилова К.Ю., Сакун Г.О. Культура організації як соціальне явище на підприємстві зв’язку: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) / Секція 1. Інформаційна складова розвитку трансформаційної економіки. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. – С 108-109.
 67. Базилевич П.М., Сакун Г.О.  Ринок стільникового зв’язку України: посткризовий стан: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) /  Секція 2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. –  С. 6-8.
 68. Лупша Г.Ю., Сакун Г.О.  Макроекономічне (державне) планування людських ресурсів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) /  Секція 2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. –  С. 72-75.
 69. Мешка А.В., Сакун Г.О.  Місце галузі зв’язку у глобальному економічному просторі: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) /  Секція 2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. –  С. 84-86.
 70. Посадскова О.В., Сакун Г.О.  Підвищення конкурентоспроможності підприємства зв’язку: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) /  Секція 2. Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. –  С. 100-102.
 71. Каравелкова О.С., Сакун Г.О.  Методичні засади визначення інвестицій в людський капітал: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства» (20-22 квітня 2011 р.) / Секція 3. Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва в умовах побудови інформаційного суспільства. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011 р. – С. 43-45.
 72. Сакун Г.О. Стан та перспективи розвитку консалтингу на підприємствах України / Назаренко С.В., Сакун Г.О. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013», (07-15 października 2013 r), Volume 3. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – с. 31-33.
 73. Сакун Г.О. Регулювання ринку телекомунікаційних послуг в Україні / Письменний В.В., Сакун Г.О. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013», (07-15 października 2013 r), Volume 2. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – с. 58-60.
 74. Сакун Г.О. Рекламна діяльність служби маркетингу на підприємстві та її ефективність / Павленко М.І, Сакун Г.О. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2013», (07-15 października 2013 r), Volume 2. Ekonomiczne nauki.: Przemyśl. Nauka i studia – с. 56-58.
 75. Сакун А.А. Внедрение рекламы в сети Интернет / Сакун А.А., Кузнецова А.В.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 87-90.
 76. Сакун Г.О. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора / Сакун Г.О., Кондратюк С.А., Павлюченко О.С.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 90-92.
 77. Сакун А.А. Интернет-маркетинг как элемент современного комплекса маркетинга на предприятии / Сакун А.А., Задорожная И.В.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 92-95.
 78. Сакун А.А. Интернет как неотъемлимый атрибут жизни современного человека / Сакун А.А., Яценко И.А.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 95-97.
 79. Сакун Г.О. Оцінка конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора / Сакун Г.О., Бакумець А.А., Молодовська Н.І. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.154-155.
 80. Сакун Г.О. Управління персоналом як базовий елемент внутрішнього середовища організації  / Сакун Г.О., Блізінська О.Л., Кочерба Л.С. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.127-129.
 81. Сакун Г.О. Комплексная диагностика корпоративной культуры современной организации / Сакун Г.О., Дубина І.А., Мамєдов І.А.о. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.75-77.
 82. Сакун Г.О. Внедрение маркетинговых коммуникаций в сети Интернет / Сакун Г.О., Лавренчук Н.А., Федорович І.В. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.56-58.
 83. Сакун Г.О. Вплив трансформаційних процесів на підприємстві зв’язку на прийняття управлінських рішень  / Сакун Г.О., Чумаченко А.М., Устименко А.С. // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства:  Матеріали  ІІІ  Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2014, – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – с.75-77.
 84. Тардаскіна Т.М., Редькін О.С. Кадрова політика системи інформаційної безпеки // Маркетинг: теорія і практика: Зб. наук. праць. – Луганськ, 2006. – № 12. – C. 199-205.
 85. Тардаскіна Т.М. Страхування ризиків інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж // Экономические инновации: сборник научных работ. – Одесса: Институт проблем рынка и  экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. –  Выпуск 31. – C. 199-205.
 86. Кононович В.Г., Кононович І.В., Тардаскіна Т.М. Передумови перебудови професійної освіти внаслідок розвитку нанотехнологій // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2008. – № 1. – C. 123 -131.
 87. Тардаскіна Т.М., Кононович В.Г., Кононович І.В. Характеристика циклічного розвитку технологічних, економічних та освітніх процесів // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т.2, № 5. – С.  86-92.
 88. Тардаскіна Т.М. Удосконалення рекламної діяльності та формування позитивного іміджу телекомунікаційного оператора ВАТ „Укртелеком” // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. ІV, вип. 245. – С. 869-876.
 89. Тардаскіна Т.М. Теоретико-методологічні засади формування економічної безпеки підприємства // Научный журнал „Культура народов причерноморья” –  Сімферополь, 2009. –№ 152. –С. 25-28.
 90. Тардаскіна Т.М. Удосконалення системи інформаційної безпеки телекомунікаційних мереж за допомогою страхування ризиків // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2009. – Т.  ІІ, вип. 255. – С. 446-453.
 91. Тардаскіна Т.М. Концептуальні засади інтеграції України у світовий ринок телекомунікацій // Науковий вісник. – Одеса, 2009. – №21 (90). – С. 75-82.
 92. Тардаскіна Т.М., Гончарук Д.С.  Оптимізація розподілу витрат на інформаційну безпеку в інформаційно-телекомунікаційних системах // Науковий вісник. – Одеса, 2010. – №21 (90). – С. 75-82.
 93. Терешко Ю.В., Тардаскіна Т.М., Захарченко Ю.Б. Перспективи розвитку мобільної комерції в сучасних бізнес-умовах // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – Т.  ІV, вип. 260. – С. 1081-1085.
 94. Тардаскіна Т.М. Конкурентоспроможність ВНЗ в процесі глобальних та болонських змін / Т.М. Тардаскіна, Ю.В. Терешко Ю.В. // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 4 (45). –143 – 167.
 95. Тардаскина Т.Н., Терешко Ю.В., Конобеева С.Ю. Организация и управления виртуальными предприятиями в условиях формирования информационной экономики // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  15-16 квітня 2010 р. –  Одеса,  2010. – Т.2. –  С. 103-106.
 96. Тардаскіна Т.М., Терешко Ю.В., Гавенко І.В. Напрями розвитку електронного бізнесу в умовах формування інформаційної економіки // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  15-16 квітня 2010 р. –  Одеса,  2010. – Т.1. –  С. 55-57.
 97. Тардаскіна Т.М., Гаєвська М.Г. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції України у світовий ринок телекомунікацій // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  15-16 квітня 2010 р. –  Одеса,  2010. – Т.1. –  С. 49-53.
 98. Тардаскина Т.Н., Молоканова И.В. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Украину в условиях мирового кризиса // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  15-16 квітня 2010 р. –  Одеса,  2010. – Т.1. –  С. 53-55.
 99. Терешко Ю.В., Тардаскина Т.Н., Валюхова М.Г. Современные аспекты информатизации и их влияние на развитие ИКТ-сферы в Украине // Научная мысль информационного века: материалы международной научно-практической конференции. г. Пшемышль, 7-15 марта 2010 г. – Пшемышль, 2010. – С. 82-85.
 100. Тардаскіна Т.М., Пінчук Т.А., Малюкіна Р.П. Управління маркетингом персоналу в умовах ринкової економіки // 65-а науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, науковців, молодих вчених, аспірантів та магістрів, (Одеса, 06-09.12.2010р.): ОНАЗ ім. О.С. Попова, м. Одеса, 2010 р.
 101. Тардаскіна Т.М., Резунов Д.В., Багінська Т.І. Модель нових економічних підходів до розвитку Інтернет в Україні //  Современные исследования и развития-2011: Материалы VІІ Международной научно-практической конференции. София, 17-25 января 2011 г. –  София, 2011. – Т.7. –  С. 41-44.
 102. Обухова Н.І., Савченко В.В. Механізм банківського маркетингу на макрорівні і макрорівні в Україні // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Одеса,  21-22 квітня 2011 р. –  Одеса,  2011. – Т.2.  –  С. 61-62.
 103. Тардаскіна Т.М., Резнікова А.О. Стратегія розвитку інфокомунікацій в Україні // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства: Матеріали ІII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-22 квітня 2011 р.: тези доповідей. –Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова,  2011. – Т.1.  –  С. 101-104.
 104. Тардаскіна Т.М., Швець С.В. Визначення конкурентних позицій телекомунікаційного оператора ВАТ „Укртелеком”// Матеріали VІІ Міжнародной науково-практичной конференції „Сучасні наукові досягнення – 2011”.  Прага, 17-25 січня 2011 р. – Т.7. –  С. 41-44.
 105. Тардаскина Т.Н., Николаева А.С. Преимущества и недостатки Интернет-рекламы в условиях формирования информационного  общества // Динамика научных исследований-2011: Материалы VІІ Международной научно-практической конференции. Пшемышль,  07-15 июля 2011 г. –  Пшемышль, 2011. – Т.2 . –  С. 60-62.
 106. Тардаскіна Т.М. Сучасний стан та перспективи розвитку інноваційваційних інформаційних технологій в банківській сфері України / Тардаскіна Т.М., Мєшков В.В. // Образование и наука ХХІ века: Материалы Международной научно-практической конференции, 17-25 октября 2013 р.: тезисы доклада. –г. София .  2013. – Т.1. –  С. 11-14.
 107. Тардаскіна Т.М. Розробка методичного підходу в діагностиці економічної безпеки підприємства / Тардаскіна Т.М., Олійник Ю.В. // Достижения высшей школы – 2013 г: Материалы ІХ Международной научно-практической конференции, 17-25 октября 2013 р.: тезисы доклада. –г. София .  2013. – Т.5. –  С. 32-37.
 108. Тардаскина Т.М. Проблемы и перспективы внедрения мобильного банкинга  в Украине / Тардаскина Т.М., Бурлака О.О. // Матеріали 68-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 4-6 грудня.2013 р.ч.6 – Одеса, ОНАЗ, 2013. –с.12-14.
 109. Тардаскіна Т.М. Організаційно-економічні аспекти створення віртуальних підприємств в Україні / Т.М.Тардаскіна, О.М. Бондаренко, К.І. Колесов К.І. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С.94-98.
 110. Тардаскіна Т.М. Нецінові стратегії утримання клієнтів банку / Т.М.Тардаскіна, М.П. Манько // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С.157-161.
 111. Тардаскина Т.Н. Стратегия развития почтовых услуг по доставке пенсий и социальных выплат для УГППС «Укрпочта» / Т.Н. Тардаскина, Л.Д. Богатырева, Г.Г. Гвоздєв.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах інформаційного суспільства”,17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. -Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.131-134.
 112. Богатырёва Л.Д. Компетенции персонала организации как основа её конкурентных преимуществ: Матеріали 65 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (6-9 грудня 2010 р. Одеса) / А.М. Богатырёв, Л.Д. Богатырёва, Т.Н. Капинус. – Одеса, 2010.
 113. Богатырёва Л.Д. Значення компетенції персоналу у підвищенні рівня конкурентоспроможності  підприємств  зв’язку: Матеріали 65 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів (6-9 грудня 2010 р. Одеса)  /  А. М. Богатырёв, Л.Д.Богатырёва, Т.Н. Капинус. – Одеса, 2010.
 114. Богатирьова Л.Д. Організація комунікаційної діяльності оператора зв’язку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Богатирьова Л.Д., Озарко К.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С. 78 – 80.
 115. Богатирьова Л.Д. Впровадження сучасних інформаційних технологій з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства (з використанням CRM-системи): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Богатирьова Л.Д., Сущенко Н.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С. 97 – 98.
 116. Богатирьова Л.Д. Маркетингові дослідження ринку станційного обладнання стільникового зв’язку в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Богатирьова Л.Д., Сущенко Н.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С.139 – 142.
 117. Богатирьова Л.Д. Удосконалення кадрової стратегії УДППЗ «Укрпошта» з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Богатирьова Л.Д., Сущенко Н.С. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С.144 – 146.
 118. Богатирьова Л.Д. Стратегии достижения конкурентніх преимуществ на предприятиях Украины / Богатирьова Л.Д., Голишев К.М., Кулик М.Є.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 15-18.
 119. Богатирьова Л.Д. Модернізація системи мотивації персоналу як стратегічний напрям діяльності УДППЗ «Укрпошта» / Богатирьова Л.Д., Голишев К.М.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 110-114.
 120. Борисевич Є.Г. Особливості клієнтоорієнтованого підходу до управління організацією / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. // Зб. нак. праць ОНАЗ ім.. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010.
 121. Борисевич Є.Г. Доцільність застосування ІТ-аутсорсингу в сучасному бізнесі: матеріали  64 НТК професорсько-викладацького складу, (Одеса, 1 – 4 грудня 2010 р.) / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010. – С. 132 – 134.
 122. Борисевич Є.Г. Особливості формування сучасних методів систематизації маркетингової  інформації: матеріали  64 НТК професорсько-викладацького складу, (Одеса, 1 – 4 грудня 2010 р.) / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010. – С. 134 – 138.
 123. Борисевич Є.Г. Основні напрямки оптимізації витрат в діяльності Call-центрів / Борисевич Є.Г. // Матеріали 68-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 4-6 грудня.2013 р.ч.6 – Одеса, ОНАЗ, 2013. –с.29-31.
 124. Борисевич Є.Г. Розробка й планування  послуг соціальних об‘єктів у виробничому менеджменті / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р.. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 92-94.
 125. Борисевич Є.Г. Узагальнені показники оцінки ефективності витрат на інтернет -маркетинг / Борисевич Є.Г., Ковтун І.І. Гончарук С.О. – Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформ//ційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 52-59.
 126. Соціально-філософський вимір адаптаційних можливостей особистості в кризовому суспільстві / О.М. Бондаренко // Матеріали  63-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (Одеса, 26 -28 листопада 2008 р.) / М-во транспорту та зв’язку України, Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2008 р.
 127. Соціально-економічна адаптація особистості в умовах сучасної економічної кризи /
  О.М. Бондаренко // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 29-31 червня 2009 р. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. – С. 99 -101.
 128. Освіта та соціальна адаптація особистості в умовах сучасної кризи / О.М. Бондаренко// Освіта і наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІ науково-практичної конференції 12-14 червня  2009 р.Сімферополь-Судак: ЦРОНІ, 2009. – С. 132-134.
 129. Вплив фактору еколого –  економічної кризи на соціальну адаптацію особистості / О.М. Бондаренко // Матеріали 64-ї науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / М-во транспорту та зв’язку України, Одеська нац. академія зв’язку ім. О.С.Попова, м. Одеса, 2009 р. Одеса:        2009. – С. 138 – 141.
 130. Соціальна адаптація підприємця в умовах соціально-економічної кризи /О.М. Бондаренко // Проблеми й перспективи розвитку підприємництва / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції Міжнародна науково-практична конференції 11 грудня 2009 р. Харків: ХНАДУ, 2009. – С. 53 – 54.
 131. Значення адаптованості для прийняття рішень в умовах економічної кризи / О.М. Бондаренко, Т.А. Пінчук // Матеріали 65 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів 6-9 грудня 2010 р. Одеса, 2010. – С. 157 – 160.
 132. Значення філософського світогляду для соціальної адаптації особистості в умовах кризи / О.М. Бондаренко// Роль философских дисциплин в формировании современного мировоззрения студентов высшей школы в Украине // Материалы Международного межвузовского научно-практического семинара. 10 декабря 2010 г. Одесский национальный морской университет. Одесса: «ВМВ», 2011. – С. 111 – 118.
 133. Стратегічне планування діяльності підприємства зв’язку в умовах сучасної кризи / О.М. Бондаренко, А.А. Денисенко // Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-22 квітня 2011 р. Одеса: ОНАЗ ім.. О.С.Попова, 2011. – С.28 -32.
 134. Бондаренко О.М. Сучасні підходи до проведення співбесіди при наймі на роботу ІТ-фахівців  / Бондаренко О.М., Шишко В.П. // Інфокомунікації – сучасність та майбутнє: матеріали третьої міжнародної наук.-пр. конф. молодих вчених м. Одеса 17-18 жовт. 2013 р. – Ч.2. – Одеса, ОНАЗ, 2013. – С. 161-163.
 135. Бондаренко О.М. Конкурентноспроможність українських випускників на ринку праці  / Бондаренко О.М., Полякова О.Г., Козак В.І. // Материали за 9-а международна научна практичнаконференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», – 2013.Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – C. 17-20
 136. Бондаренко О.М. Корпоративна культура як елемент нецінової стратегії утримання клієнтів  / Бондаренко О.М., Манько М.П., Заборська Н.К. // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference«Věda a vznik– 2013/2014». – Díl 4. Ekonomické vědy.: Praha.Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 25-29.
 137. Бондаренко О.М. Проблеми брендингу в Україні   / Бондаренко О.М., Махмутова І., Заборська Н.К. // Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji«Wykształcenie i nauka bez granic – 2013» Volume 6. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – S. 23-26.
 138. Бондаренко О.М. Еколоічна направленість в управлінні персоналом   / Бондаренко О.М., Кириллов Д.В., Залевська А.А. // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», – 2013.Том 5. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – C. 17-20.
 139. Бондаренко О.М. Значення людського капіталу в проблемі підвищення конкурентоспроможності підприємства / Бондаренко О.М., Зубілевич К.О. // Матеріали 68-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 4-6 грудня.2013 р.ч.6 – Одеса, ОНАЗ, 2013. –с.26-29.
 140. Бондаренко О.М. Некоторые проблемы мотивации и самомотивации в кризисных условиях / Бондаренко Е.М., Магеррамов М., Кучеренко В.А.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 134-136.
 141. Бондаренко О.М. Кадрова політика  в системі операційного менеджменту / Бондаренко О.М., Щокотова Т.М.,  Хирич Є.О. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 146-149.
 142. Бондаренко О.М. Лидерство в контексте формирования корпоративной культуры / Бондаренко О.М., Буякова В.Ю., Теодорович М.Ф.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 149-152.
 143. Бондаренко О.М. Методы тайм-менеджмента / Бондаренко Е.М., Павелко В.А.,  Ким О.Ю. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 129-133.
 144. Бондаренко О.М. Стрессоустойчивость как одно из важнейших качеств современного менеджера / Бондаренко Е.М., Пузырёва К.Р., Ярус О.В.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. – Секція 2. – Одеса:ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 133-137.
 145. Бондаренко О.М. Методы преодоления межличностных конфликтов / Бондаренко Е.М., Гинкул М., Мирошниченко А.А.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 139-144.
 146. Бондаренко О.М. Управління персоналом у системі операційного менеджменту / Бондаренко О.М.,  Полякова О. Г., Хану О.О. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 144-148.
 147. Бондаренко О.М. Социально-экологические проблемы маркетинга / Бондаренко Е.М., Кавуненко Э.М., Залевская А.А. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 151-154.
 148. Бондаренко О.М. Современные проблемы франчайзинга в сфере связи Украины / Бондаренко Е.М., Арпентий Д.И., Аннаев Я. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 44-46.
 149. Бондаренко О.М. Ризики інноваційних проектів та їх особливості/ Бондаренко О.М.,  Кириллов Д. В., Козак В.І. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 121-124.
 150. Жуковська Л.Е. Особливості клієнтоорієнтованого підходу до управління організацією / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. // Зб. нак. праць ОНАЗ ім.. О.С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010.
 151. Жуковська Л.Е. Глобализация экономики и глобальные проблемы логистики: матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Заборська Н.К., Жуковська Л.Е.– Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 141 – 145.
 152. Жуковська Л.Е. Доцільність застосування ІТ-аутсорсингу в сучасному бізнесі: матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, (Одеса, 1 – 4 грудня 2010 р.) / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010. – С. 132 – 134.
 153. Жуковська Л.Е. Проблемы управления персоналом : матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Заборська Н.К., Жуковська Л.Е.– Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 145 – 148.
 154. Жуковська Л.Е. Особливості формування сучасних методів систематизації маркетингової  інформації: матеріали  64 НТК професорсько-викладацького складу, (Одеса, 1 – 4 грудня 2010 р.) / Борисевич Є.Г., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2010. – С. 134 – 138.
 155. Жуковська Л.Е. Ефективність логістичних систем: підходи до її оцінки матеріали 65 НТК професорсько-викладацького складу, (Одеса, 19 – 20 квітня 2011 р.) / Заборська Н.К., Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 77 – 81.
 156. Жуковська Л.Е. CRM в діяльності телекомунікаційних операторів / Жуковська Л.Е. // Матеріали 68-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 4-6 грудня.2013 р.ч.6 – Одеса, ОНАЗ, 2013. –с.48-50.
 157. Жуковська Л.Е. Принципи та методи фінансового планування на підприємстві / Жуковська Л.Е., Левченко В. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.114-116.
 158. Жуковська Л.Е. Інформаційні технології в бізнес-плануванні / Жуковська Л.Е., Лисогор І.В. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.62-65.
 159. Жуковська Л.Е. Особливості моделювання популярності послуги / Жуковська Л.Е., Войтюшенко В.М. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.101-104.
 160. Жуковська Л.Е.  Особливості політики планування персоналу на підприємстві / Жуковська Л.Е., Ільчишина В.В. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 63-65.
 161. Жуковська Л.Е.  Организация и функционирование службы маркетинга на предприятии / Жуковська Л.Е., Орлик В.С. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 69-73.
 162. Жуковська Л.Е.  Дослідження діяльності оператора мобільного зв’язку / Жуковська Л.Е., Димашок З.В., Тирський М.В. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 5. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 116-119.
 163. Ісайко Т.А  Стратегічний контроль у діяльності підприємства: матеріали  66 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 5 – 8 грудня 2011 р.) / Ісайко Т.А, Жуковська Л.Е. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – С. 74 – 75.
 164. Ісайко Т.А  Основні ефективні стратегії організації: матерiали II Всеукраїнської науково-практичної конференцiї, (Одеса, 15 – 16 квітня 2010 р.) / Вінницька К.В., Ісайко Т.А . – Одеса: ОНАЗ iм. О.С. Попова, 2010.- С. 63 – 65.
 165. Ісайко Т.А  Особенности влияния организационной культуры на эффективность деятельногсти предприятия: матерiали II Всеукраїнської науково-практичної конференцiї, (Одеса, 2010 р.) / Кириллова Л.В., Ісайко Т.А . – Одеса: ОНАЗ iм. О.С. Попова, 2010.- С. 65 – 67.
 166. Ісайко Т.А. Стратегічне бачення та сценарій розвитку компаній: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»], (Одеса, 21 – 22 квітня 2009 р.) / Ісайко Т.А., Романова Т.В. – Одеса: ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2009. – С. 78 – 80.
 167. Ісайко Т.А. Стратегии достижения конкурентніх преимуществ на предприятиях Украины / Ісайко Т.А., Паборцева Т.О.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 118-121.
 168. Ісайко Т.А. Роль лідера-стратега во внедрении и реализации стратегий на предприятии / Ісайко Т.А., Голосюк М.Л. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 4. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С. 95-97.
 169. Калугіна Н.А. Організаційно-економічні підходи до розвитку підприємства зв’язку на засадах диверсифікації / Калугіна Н.А.  // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №70. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 208 – 216.
 170. Калугіна Н.А. Диверсифікація діяльності телекомунікаційного підприємства в умовах ризику / Калугіна Н.А. // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – № 12 (191). – Одеса: ОНЕУ, 2013. – С. 81 – 90.
 171. Калугина Н.А. Предпосылки диверсификации деятельности телекоммуникационного предприятия / Н.А. Калугіна // Науковий журнал «Економіка і регіон». – № 5(42). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – С. 91-96.
 172. Калугіна Н.А. Інфокомунікації – нова модель впровадження бізнесу: матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Калугіна Н.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 52 – 56.
 173. Калугіна Н.А. Науково-теоретичні засади визначення стратегії формування оптимального торгового портфеля підприємства зв’язку: матеріали 64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Калугіна Н.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009.
 174. Калугіна Н.А. Інфокомунікації – нова модель впровадження бізнесу: матеріали 64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Калугіна Н.А. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009.
 175. Калугіна Н.А. Підхід до оцінки ефективності диверсифікації телекомунікаційного підприємства / Калугіна Н.А. // Mатеріали VI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми формування нової економіки ХХI століття» (Рівне, 19-20 грудня 2013 р.) / – Т.1: Актуальні питання економічного розвитку. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2013. – С. 52-54.
 176. Калугіна Н.А. Складові концепції маркетингової стратегії диверсифікації телекомунікаційного підприємства / Калугіна Н.А. // Mатеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості» (Дніпропетровськ, 14-15 лютого 2014 р.) / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 39-41.
 177. Пинчук Т.А.Проблемы региональной экономики в условиях кризиса: матеріали  64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1 – 4 грудня 2009 р.) / Козак В.И., Пинчук Т.А., Минченко Е.С.   – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009. – С. 130 – 132.
 178. Пінчук Т.А. Управління маркетингом персоналу в умовах ринкової економіки: матеріали  65 науково-технічна конференції професорсько-викладацького складу(Одеса, 6-9 грудня 2010р.)/Тардаскіна Т.М.., Мілюкіна Л.В. – Одеса:ОНАЗ ім.О.С.Попова,2 010.- С. 57-60.
 179. Пінчук Т.А. Значення адаптованності в умовах економічної кризи при прийнятті рішень: матеріали 65  науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 6-9 грудня 2010 р.)/ Бондаренко О.М., Пінчук Т.А. –Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова,2010.-С. 157-160
 180. Пінчук Т.А.Построение мотивационной  системы организации: матеріали 64 науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу (Одеса, 1-4 грудня 2009 р.) / Козак В.І., Пінчук Т.А. –Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2009.
 181. Пінчук Т.А. Сучасний стан розвитку національної поштової служби України / Пінчук Т.А., Самохвалова О.Г.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.21-24.
 182. Пінчук Т.А. Важелі та стимули інноваційного розвитку підприємства / Пінчук Т.А., Порада І.С.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.65-68.
 183. Пінчук Т.А. Сучасні парадигми інформатизації суспільства в умовах глобалізації / Пінчук Т.А., Чернова Ю.О.  // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.82-85.
 184. Пінчук Т.А. Формування маркетингової стратегії комерційного банку / Пінчук Т.А., Саламаха О.О. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014 – С.71-75.
 185. Пінчук Т.А. Деякі аспекти розвитку ринку страхування життя України / Пінчук Т.А., Яценко Г.М. // Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 73-75.
 186. Пінчук Т.А. Інформаційні ресурси маркетингового дослідження в сфері послуг зв’язку / Пінчук Т.А., Янішевський О.В.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 5. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 119-123.
 187. Пінчук Т.А. Інтернет-маркетинг сучасний інструмент розвитку ринкових відносин / Пінчук Т.А., Чернявщук Д.В.// Матеріали ІІІ Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 17-18 квітня, 2014 р. м. Одеса. – Секція 5. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2014  – С. 132-135.
 188. Л.А. Стрий Информационные интернет-ресурсы обеспечения деятельности предприятий связи Украины / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Ежеквартальный научный журнал. Серия экономика и управление. – №1 (16), 2014. – Тольятти: ТГУ, 2014. – С. 75-78. Индекс цитирования: РИНЦ.
 189. Л.А. Стрий Модель созидания ценности услуг предприятий инфокоммуникаций / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Азимут научных исследований: экономика и управление. Ежеквартальный научный журнал. – 1 (6), 2014 – Тольятти: ТГУ, 2014. – С. 106-109. Индекс цитирования: РИНЦ.
 190. Стрельчук Є.М. Маркетингова стратегія диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства / Є.М. Стрельчук, Н.А. Калугіна // Науковий журнал «Бізнес інформ» № 5 – Харків, 2014. – С. 172-176.
 191. Станкевич І.В. Критерії зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: традиційний погляд на визначення / І.В. Станкевич // науковий журнал: Економіка розвитку. – Харків: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – 2015. – №1(73). – С. 26 – 34.
 192. Станкевич І.В. Управління освітніми організаціями: сутність та функції / І.В. Станкевич // науковий журнал: Економіка: реалії часу. – Одеса: Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету. – 2015. – № 1 (17). – С. 195-203.
 193. Бакова І.В. Проблеми підвищення конкурентоспроможності вітчизняної вищої освіти в умовах глобалізації / Бакова І.В., Станкевич І.В., Селіванов П.П. // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький: ДВЗН «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Випуск 26/2. – 2015. – С. 7 – 13.
 194. Станкевич І.В. Переваги та недоліки застосування уніфікованої мови UML при моделюванні бізнес-процесів складних організацій / І.В. Станкевич, В.А. Тігарєва // науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». – Хмельницький: Хмельницький економічний університет. – Вип 4(36). – 2014. – С. 207 – 216.
 195. Бондаренко О.М. Адаптація студентів економічних спеціальностей у сфері зв’язку до ринку праці / О.М. Бондаренко,  Т.М. Тардаскіна.  – Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2014. – № 1. – С. 148 – 157.
 196. Л.А. Стрий Модель эволюции видов рынков / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економ. науки.– Випуск 7, частина 4. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 99-103.
 197. Станкевич І.В. Типологізація систем ранжування вищих навчальних закладів: світовий досвід та міжнародні стандарти якості / Станкевич І.В. – Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський національний морський університет (ОНМУ).  – 2014. – № 2 (47) – С. 111 – 142.
 198. Заборська Н.К. Реінжениринг бізнес-процесів / Заборська Н.К., О.М. Бондаренко – Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2014. – №6 (214). – 228с. – С.11-22.
 199. Станкевич І.В. Вимоги міжнародних стандартів до документації у системі управління якістю освітньої організації / І.В. Станкевич, Є.Г. Борисевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб наук. праць. – Серія: Економіка та менеджмент. – Одеса: МГУ. – Випуск 8. – 2015. – С. 65 – 71.
 200. Станкевич І.В. Тенденції розвитку світового ринку телекомунікацій на шляху до побудови інформаційного суспільства: погляд у майбутнє / Станкевич І.В., Астаніна Ю.С. // Банківська справа: науково-практ.журнал / М-во освіти і науки України. – К.: Знання. – 2014. – № 11-12 (131) – С. 117 – 122.
 201. Станкевич І.В. Моделювання бізнес-процесів підприємств сфери зв’язку та інформатизації за допомогою Unified Modeling Language-діаграм / Станкевич І.В., Тігарєва В.А.// Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове фахове видання / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2014. – № 2.
 202. Тігарєва В.А. Порівняльна характеристика функціонального і процесного підходів до управління підприємствами сфери зв’язку та інформатизації на сучасному етапі розвитку. / Тігарєва В.А. // Банківська справа: наук. – практ. журнал – К.: Знання. – 2015. – № 2 (133) – С. 94-107.
 203. Сакун А.А. Социальная ответственность как напрвление улучшения социального развития предприятия / Сакун А.А., Чернецкая М.Г. // Научно-теоретический и практический журнал ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ – № 11(142). – 2015. –  Серия: Экономические науки: ТОО «ФирмаСервер+».Уральск –  С. 90-98.
 204. Бакова І.В. Моделирование развития инфокоммуникационной сферы в Украине / Бакова І.В., Тардаскіна Т.М. // “Integrarea stilntei economice si practice ca mechanism al dezvoltarii eficiente a societatii contemporane”, conf. Intern. st.-practica (4 ; 2014 ; Chisinau).   A 4-a Conferinta internationala stiintifico–practica “Integrarea stilntei economice si practice ca mechanism al dezvoltarii eficiente a societatii contemporane” = “Интеграция экономической науки и практики кактмеханизм эффективного развития современного общества», 21-22 noim. 2014. Chisinau, Rep. Moldova / ред.-изд. совет: Бабенко О.А.  [и др.]. – Chisinau : Universitatea Slavona, 2014. 344 p.- p.265-270.
 205. Бакова І.В. Стратегические перспективы и сценарии развития инфо- коммуникационной сферы в Украине / Бакова І.В., Тардаскіна Т.М. // Academia de Studio Econ. a Moldova. Analele Academiei de  Studio Economice a Moldovei: Ed. a 12-a / Acad. de Studii Econ. a  Moldovei; col. Red.:  Grigore Belostecinic (presedinte) [et.al]. – Chisinau: ASEM, 2014 –ISBN 978-9975-649-5. – ISSN 1857 -1433. Nr 2/2014/ – 2014/ – 174p., c.162-168
 206. Тардаскіна Т.М. Обгрунтування доцільності впровадження ERP-системи у діяльність УДППЗ «Укрпошта» / Т.М. Тардаскіна,  В.В. Мокроусова // Научный потенциал мира-2014: Материалы Международной научно-практической конференции, 27-05 октября 2014 р.: тезисы доклада. – г. Прага.  2014. – Т.2. –  С. 46-49.
 207. Тардаскіна Т.М. Стратегія розвитку ринку грошових переказів  УДППЗ «Укрпошта»  / Т.М. Тардаскіна, М.О. Гордієнко // Научный горизонт-2014: Материалы Х Международной научно-практической конференции, 30-7 октября 2014 р.: тезисы доклада. – г. Шеффилд .  2014. – Т.1. –  С. 70-74.
 208. Сакун Г.О. Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційного оператора / Кондратюк С.А., Сакун А.А., Павлюченко О.С. // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 90-92.
 209. Сакун Г.О. Интернет-маркетинг как элемент современного комплекса маркетинга на предприятии / Задорожная И.В., Сакун А.А. // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 92-95.
 210. Сакун Г.О.  Соціальні методи менеджменту та їх місце в структурі управління  підприємством / Блинова О.В., Сакун А.А. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka – 2014» Volume 2. Ekonomiczne nauki. Państwowy zarząd.: Przemyśl. Nauka i studia – s. 21-23.
 211. Сакун Г.О.  Социально-культурный потенциал рекламы на телевидении / Сакун А.А. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka – 2014» Volume 2. Ekonomiczne nauki. Państwowy zarząd.: Przemyśl. Nauka i studia – s. 19-20
 212. Станкевич И.В. Особенности процессно-ориентированного подхода в сфере телекоммуникаций: materials of the XI International scientific and practical conference [«Modern scientific potential», (Sheffield, Yorkshire, England, February 28 – March 7, 2015 )] / И.В. Станкевич, Р. Салманзаде. –  Volume 3. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – pp. 24 – 27.
 213. Тардаскіна Т.М. Стратегія розвитку письмової кореспонденції  УДППЗ «Укрпошта» з урахуванням досвіду іноземних поштових операторів  [«Modern scientific potential», (Sheffield, Yorkshire, England, February 28 – March 7, 2015 )]/Т.М. Тардаскіна, Л.Д. Богатирьова, О.А. Капрій. –  Volume 3.Economic science. Sheffield. Science and education LTD – pp.69 -72.
 214. Сакун Г.О. Управління персоналом в інноваційних організаціях / Сакун Г.О., Гуревич Б.О. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2014» Volume 1. Ekonomiczne nauki – Przemyśl. Nauka i studia – s. 72-74.
 215. Сакун Г.О. Конкурентоспроможність телекомунікаційного оператора в сучасних умовах господарювання / Каплун Ю.Г., Сакун А.А. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2014» Volume 1. Ekonomiczne nauki – Przemyśl. Nauka i studia – s. 74-76.
 216. Сакун Г.О. Внедрение рекламы в сети Интернет / Кузнецова А.С., Сакун А.А. // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 87-90.
 217. Сакун Г.О. Интернет как неотъемлимый атрибут жизни современного человека / Яценко І. А., Сакун А.А. // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická conference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety – 2014». – Díl 3.- Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – S. 95-97.
 218. Станкевич І.В. Роль міжнародних вимог у сфері якості в діяльності підприємств та організацій / Станкевич І.В., Депа О.Р. // Материали за 10-а международна научна практична конференция [«Научният потенциал на света», (17 – 25 септември, 2014, республика Бъелгария, гр. София)]. – Том 1. Икономики. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 2014. –  С. 27 – 30.
 219. Станкевич І.В. Методи оцінки персоналу операторів мобільного зв’язку: теоретичні аспекти застосування / Станкевич І.В., Кульчицька М.К. // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [«Інфокомунікації – сучасність та майбутнє», (30 – 31 жовтня, 2014, Одеса)]. – Ч. 4. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – С. 110 – 115.
 220. Станкевич І.В. Франчайзинг як дієвий інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств зв’язку в сучасних умовах господарювання / Станкевич І.В., Арпентій Д.І. // Материалы международной научно-практической конференции [«Становление современной науки – 2014», (27.09 – 05.10.2014 г., Praha)]. – Praha: Publishing House “Education and Scince” s.r.o. – Díl 3. Ekonomické vědy. –   2014. – С. 22 – 24.
 221. Станкевич І.В. Провайдинг інновацій: сутнісна характеристика / Станкевич І.В., Томащук В.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Status QUO Современной экономики и перспективы развития экономической  науки», (5 октябьря 2014 г., г. Симферополь)]. –  Симферополь: Общественное объединение “Крымское экономическое научное объединение” (КЭНО). –  2014. – С.46 – 50.
 222. Сакун А.А. Маркетинговое исследование объема рынка маркетинговых сервисов в 2014 году / Сакун Г.О., Чернецька М.Г. // Матеріали 69-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 3-5 грудня.2014 р. – Одеса, ОНАЗ, 2014. – с.113-115.
 223. Сакун А.А. Управління соціальною відповідальністю на великих підприємствах / Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2015»  (07-15 kwietnia 2015, Przemyśl) // Сакун Г.О., Дубіна І.А.  –  Volume 3. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl. Nauka i studia – s. 56-58.
 224. Бондаренко О.М. Некоторые аспекты современного интернет-маркетинга / Грибкова О.А., Бондаренко Е.М. // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», – 2014/2015. Volume 3. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – С. 7-10.
 225. Бондаренко О.М. Критика та її етичні аспекти в управлінні персоналом / Пузирьова Х.Р., Бондаренко Е.М. // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Areas of scientific thought», – 2014/2015. Volume 2. Economic science. Sheffield. Science and education LTD– С. 50-54.
 226. Бондаренко О.М. Гендерні особливості стилів керівництва  / Рудомьотова О.С., Заборська Н.К., Бондаренко О.М.  // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», – 2014. Том 3. Икономики. София. «БялГРАД-БГ» ООД – С. 19-22.
 227. Сакун А.А. Социальная функція предприятия / Джафаров А.С., Сакун А.А. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Cutting-edge science – 2015»; Volume 3. Economic science. – Sheffield: Science and education- s. 53-55.
 228. Сакун А.А. Бухгалтерський облік заходів соціальної відповідальності підприємства / Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2015»  (07-15 kwietnia 2015, Przemyśl) // Сакун Г.О., Сікора Р.О.  –  Volume 3. Ekonomiczne nauki. – Przemyśl. Nauka i studia – s. 58-61.
 229. Бондаренко О.М. Хедхантінг як метод підбору персоналу / Хану О.О., Заборська Н.К., Бондаренко О.М.  // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», – 2014. Том 3. Икономики. София. «БялГРАД-БГ» ООД – С. 38-42.
 230. Бондаренко О.М. Деякі аспекти проведення співбесіди при підборі персоналу / Теодорович М.Ф., Заборська Н.К., Бондаренко О.М.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Věda a vznik – 2014». – Díl 2. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o ООД – С. 16-19.
 231. Бондаренко О.М. Тайм-менеджмент як сучасний засіб суміщення студентом роботи та навчання / Павелко В.А., Заборська Н.К., Бондаренко О.М.  // Materiály X mezinárodní vědecko – praktická konference «Vědecký průmysl evropského kontinentu – 2014». – Díl 3. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – С. 66-69.
 232. Жуковська Л.Е. Аналіз розвитку та проблеми визначення  ефективності  реклами / Жуковська Л.Е., Ісайко Т.А. // Матеріали 69-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 3-5 грудня.2014 р. – Одеса, ОНАЗ, 2014. – с.40-42.
 233. Жуковская Л.Э. Совершенствование процесса управления персоналом / Жуковская Л.Э., Исайко Т.А. // Матеріали 69-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 3-5 грудня.2014 р. – Одеса, ОНАЗ, 2014. – с.42-46.
 234. Сакун Г.О. Маркетинговое исследование объема рынка маркетинговых сервисов в 2014 году / Сакун Г.О., Чернецька М.Г. // Матеріали 69-ї   НПК  професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів – м. Одеса, 3-5 грудня.2014 р. – Одеса, ОНАЗ, 2014. – с.113-115.
 235. Тардаскина Т.Н. Внедрение 4G технологии как инструмент повышения конкурентоспособности отрасли связи / Тардаскина Т.Н., Байрамов А. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.10-12.
 236. Борисевич Є.Г. Особливості удосконалення  заходів по підвищенню потенціалу персоналу організації / Борисевич Є.Г., Грекова О.Ф., Данелія К.Г. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.21-26.
 237. Борисевич Є.Г. Особливості діяльності операторів мобільного зв’язку в сучасних умовах./ Борисевич Є.Г., Грибкова О.Ф., Пигулевский А.А.// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.26-29.
 238. Ісайко Т.А. Обгрунтування ефективності функціонування транспортних логістичних систем / Ісайко Т.А., Владиченко О.В., Землянкин   М.А. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.41-42.
 239. Ісайко Т.А.  Реализация стратегии – ключ к успеху / Ісайко Т.А., Докова К.И., Шапа. Е. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.42-45.
 240. Исайко Т.А. «Стратегический набор» – это адаптер предприятия к рыночным изменениям / Исайко Т.А., Овчинников М.Д. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.45-48.
 241. Ісайко Т.А. Рух матеріальних потоків в період невизначеності навколишнього середовища / Ісайко Т.А., Тихонова С.О.// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.48-50.
 242. Калугина Н.А. Социальная функция предприятия./ Калугина Н.А., Перчеклий Н.О., Привалов В.О..// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.53-55.
 243. Кульчицька М.К. Маркетинг в соціальних мережах / Кульчицька М.К., Лаврів В.В., Брызгалов М.А.// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.67-71.
 244. Пінчук Т.А. Фактори впливу на  організаційну структуру підприємства / Пінчук Т.А., Холявко М.М., Чайковский М.А. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.82-85.
 245. Сакун А.А.Социальная ответственность в системе корпоративного управления / Сакун А.А., Абилова С., Самедов К. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.92-95.
 246. Сакун А.А. Корпоративная социальная ответственность / Сакун А.А., Асадов О., Мамедов И.// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.95-98.
 247. Сакун А.А. Корпоративная стратегия телекомуникационного оператора / Сакун А.А., Калугина Н.А., Щирба П.// Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.98-101.
 248. Сакун А.А. Социальная ответственность в крупних предприятиях / Сакун А.А., Самедов О., Волков А.М. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.101-103.
 249. Сакун А.А. Соціальна відповідальність підприємства як роботодавця / Сакун Г.О., Сікора Р.О., Марколенко Т.Д. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.103-107.
 250. Сакун А.А. Бухгалтерский учет мероприятий социальной ответственности предприятия в контексте отношений «работник-работодатель»/ Сакун А.А., Чернецкая М.Г. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.107-110.
 251. Бондаренко О.М. Стратегія  розвитку продукту «філателістична та сувенірна продукція» УДППЗ «Укрпошта» / Семенюк Д.М., Бондаренко О.М. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.110-113.
 252. Станкевич І.В. Нова версія ISO 9001:2015 – нові вимоги та терміни / Станкевич І.В. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.116-119.
 253. Станкевич І.В. Теоретичні аспекти оцінки рекламної діяльності операторів мобільного зв’язку / Станкевич І.В., Пахтусов М.І. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.119-122.
 254. Тардаскина Т.Н. Впровадження інновацій у поштові послуги та бізнес-процеси УДППЗ  «Укрпошта» з урахуванням світового досвіду / Тардаскіна Т.М., Викрест В.В., Самохвалова О.Г. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.122-125.
 255. Тардаскина Т.Н. Развитие креативного менеджмента в сфере телекоммунтикаций Азербайджана / Тардаскина Т.М.,Магеррамов М., Магеррамова Р. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.125-128.
 256. Тардаскина Т.Н. Порівняльний аналіз тарифної політики GSM-операторів України / Тардаскіна Т.М., Рудомьотова О.С. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.128-132.
 257. Тардаскина Т.Н. Організаційні рекомендації щодо управління персоналом системи інформаційної безпеки / Тардаскіна Т.М., Скрижинський М.І. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.132-134.
 258. Стрий Л.А. Современное состояние глобализации экономики / Джумшудов С.Г., Стрий Л.А.,  Иорданова Я.Э. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 3. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.59-63.
 259. Бондаренко О.М. Тайм-менеджмент – механизм снятия «ограничений» или систематизированная реальность / Семенченко Е.Е., Бондаренко Е.М.   // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 4. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.35-38.
 260. Тігарєва В.А. Обґрунтування необхідності моделювання бізнес-процесів підприємств / Тігарєва В.А. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.136-40.
 261. Калугина Н.А. Передумови формування соціально-етичного менеджменту./ Калугина Н.А., Златін Р.Ф. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Додаткова збірка – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.16-18.
 262. Бондаренко О.М. Маркетингові дослідження телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком»/ Бондаренко О.М., Інгерман А.М., Мамедзаде Гульшан // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.16-18.
 263. Бондаренко О.М. Впровадження нових продуктових пропозицій у діяльність ПАТ «Укртелеком»/ Бондаренко О.М., Кравець О.Г., Ісмаїлов Гасан // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 2. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.18-21.
 264. Бондаренко О.М. Проблема прокрастинации в самоменеджменте и пути ее решения / Бондаренко О.М., Кривцова А.Б. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.88-92.
 265. Бондаренко О.М. Мотивація персоналу в умовах кризи/ Бондаренко О.М., Осадча О.А., Гурбанов А. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.128-131.
 266. Бондаренко О.М. Дауншифтинг з точки зору самоменеджменту / Бондаренко О.М., Чепорева К.С. // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 27-28 квітня 2015 р, м. Одеса. – Секція 1. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2015. – с.137-139.
 267. Тардаскіна Т.М. Особливості розвитку Інтернет-стартапів в Україні: реалії і перспективи / Ю.В.Терешко, Т.М.Тардаскіна, Л.Д. Богатирьова: зб. наук. праць / Актуальні проблеми економіки. – №12. – 2015 – C.435-443.
 268. Станкевич І.В. Сутність поняття «якість вищої освіти» у сучасних умовах розвитку / І.В. Станкевич // науковий фаховий журнал „ЕКОНОМІЧНИЙ ЧАСОПИС-ХХІ”.– 2015. – №9-10. – С. 60 – 63.
 269. Станкевич І.В. Адаптація систем управління якістю освітніх організацій до контекстних змін нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015  / Станкевич І.В., Віткін Л.М., Глухова О.І. // Механізм регулювання економіки: міжнародний науковий журнал. – Суми: Сумський державний університет, ПНП «Центр економічних досліджень», СОГО «Академія підприємництва і менеджменту України» та ВТД «Університетська книга». – № 2 – 2015. – С.103 – 111.
 270. Станкевич І.В. Цільовий підхід до менеджменту вищої освіти / Станкевич І.В., Воробієнко П.П. // Проблеми економіки: науковий журнал. – Х.: Харківський національний економічний університет, Інжек. –  2015. – № 2. – С.33 – 41.
 271. Стрий Л.О. Современная маркетинговая деятельность предприятия с использованием возможностей сети Интернет / Л.А. Стрий, М.С. Дели // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатизации. – Часть II, 2015. – Ростов на Дону: ПЦ «Университет» СКФ МТУСИ, 2015. – С. 77-80. ISSN 2221-7975. Индекс цитирования: РИНЦ.
 272. Стрий Л.О. Комунікаційна діяльність підприємства зв’язку в умовах інтернетизації економіки  / Л.О. Стрий, А.О. Сакун, Д.А Сароян // Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ІII научно-практической конференции «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2015. – 96 с. – С. 107-111. ISSN: 2409-4102. Индекс цитирования: РИНЦ.
 273. Стрий Л.А. Маркетинговый менеджмент внешнеэкономической деятельности в условиях глобальной экономики / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, С. Гусейнли // Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам II научно-практической конференции «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Выпуск 9 от 24.05. 2026. – С. 26-30.
 274. Станкевич І.В. Організаційно-економічний механізм управління рекламною діяльністю підприємств зв’язку: теоретичні засади формування / Станкевич І.В., Пахтусов М.І. // Бізнес-Інформ: міжнародний науковий економічний журнал. – №11. – 2015. – С. 434 – 438.
 275. Станкевич І.В. Моніторинг та вимірювання процесів в системі управління якістю освітніх організацій / Станкевич І.В.. // «Економічний форум»: науковий журнал Луцького національного технічного університету. – 2016. – № 1. – С. 222 – 230.
 276. Станкевич І.В. Аналіз і прогнозування розвитку сфери зв’язку та інформатизації України: можливості та загрози / Тігарєва В.А. // Економіка та держава: міжнародний науково-практичний журнал. – 2016. – №2. – С. 69 – 77.
 277. Станкевич І.В. Internal and external factors of impact on the quality of higher education / Станкевич І.В. // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: ХНУ. – 2016. – № 1. – С. 286 – 291.
 278. Калугіна Н.А. Удосконалення маркетингових комунікаційних каналів телекомунікаційного підприємства / Калугіна Н.А., Князєва О.А. // Економіка. Менеджмент. Бізнес: зб. наук. праць / гол.ред. В.М. Тупкало. – Київ: Державний університет телекомунікацій, 2015. – №2(12). – С. 21-26.
 279. Тардаскіна Т.М. Обґрунтування доцільності впровадження ERP-системи  у діяльність УДППЗ «Укрпошта»  / Т.М. Тардаскіна, Г.О Сакун. – Вісник Волинського Інституту Економіки та Менеджменту. – 2015. – № 13. – С. 288 -294.
 280. Станкевич І.В. Концептуальний підхід до управління навчально-виробничою діяльністю освітньої організації / Станкевич І.В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» – Х.: ХДУ. – 2015. – Вип. 12. – Ч.3 – С. 78 – 84.
 281. Стрий Л.А. Некоторые положения построения новой модели управления предприятиями в современной экономике / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економічні науки.– Випуск 8, частина 4. – Херсон: ХДУ, 2014. – С. 109-114. ISSN 2307-8030.
 282. Стрий Л.А. Модель процесса современного ценообразования предприятий инфокоммуникаций / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економічні науки.– Випуск 10, частина 4. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 76-82. ISSN 2307-8030.
 283. Тардаскіна Т.М., Манько М.П. Теоретичні аспекти щодо формування та розвитку інформаційно-комунікаційних підприємств в Україні / Т.М. Тардаскіна, М.П. Манько. – Вісник Волинського Інституту Економіки та Менеджменту. – 2016. – № 14. – С. 212 -218.
 284. Стрий Л.А. Сетевая организация рынков инфокоммуникационной отрасли / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економічні науки.– 2016. – Вип. 16.– частина 4. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 43-47.
 285. Бакова І.В. Проблеми підвищення конкуренто – спроможності вітчизняної вищої освіти в умовах глобалізації // І.В. Бакова, І.В. Станкевич, П.П.Селіванов – Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів –Випуск 26/2. Переяслав –Хмельницкий ©ПХДПУ,  2016 – 602с, с.-7 – 20.
 286. Станкевич І.В. Узагальнення міжнародних та національних вимог  інформаційного суспільства щодо сталого розвитку сучасних підприємств та організацій / Станкевич І.В., Борисевич Є.Г., Кульчицька М.К. // Вісник  Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2016. – №15. – С. 279 – 291.
 287. Станкевич І.В. Розробка та сертифікація системи управління якістю / Глухова О.І., Данько Н., Карандєєв К.Г., Трескунов О. // журнал «Практика управління медичним закладом. Спецвипуск: Акредитація закладів охорони здоров’я відповідно до  вимог ДСТУ ISO 9001:2009: спільні риси та відмінності». – К.: ТОВ «Пресс Альянс». – №2 – 2015. – С. 34 – 80.
 288. Сакун А.А. Формирование корпоративной социальной ответственности в управлении телекоммуникационным оператором / Сакун А.А., Дубина И.А. // Научно-теоретический и практический журнал ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ – № 13(144). – 2015. –  Серия: Экономические науки: ТОО «ФирмаСервер+».Уральск –  С. 90-98.
 289. Сакун А.А. Механизм формирования корпоративной социальной ответственности в управлении телекоммуникационным предприятием / Сакун А.А., Сікора Р.О. // Научно-теоретический и практический журнал ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ – № 13(144). – 2015. –  Серия: Экономические науки: ТОО «ФирмаСервер+».Уральск –  С. 98-104.
 290. Тардаскина Т.Н., Калинчак О.В. Стратегия развития инфокоммуникаций Украины / Т.Н. Тардаскина, О.В. Калинчак. – Сборник материалов Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы взаимодействия экономики, государства и общества», 30 мая 2015 г. г. Дербент. – Выпуск І. – С. 204-205.
 291. Тардаскіна Т.М. Стратегія  розвитку УДППЗ «Укрпошти» на ринку доставки вантажів  / Т.М. Тардаскіна, А.С. Костенко // Образование и наука в ХХІ веке-2015: Материалы ХІ Международной научно-практической конференции, 17-25 октября 2015 р.: тезисы доклада. – г. София.  2015. – Т.1. –  С. 41-44.
 292. Тардаскіна Т.М. Розробка рекомендацій щодо впровадження удосконаленої  системи мотивації персоналу   УДППЗ «Укрпошта»  / Т.М. Тардаскіна, Л.Д. Богатирьова, М.М. Голишев  // Новости научной мысли- 2015: Материалы ХІ Международной научно-практической конференции, 27-5 ноября 2015 р. – г. Прага.  2015. – Т.2. –  С. 43-46.
 293. Тардаскіна Т.М. Розробка та обґрунтування стратегыъ розвитку послуг з доставки  пенсій ы грошових допомог  УДППЗ «Укрпошта»  / Т.М. Тардаскіна, К.М. Голишев  // Новости научной мысли-2015: Материалы ХІ Международной научно-практической конференции, 27-5 ноября 2015 р.: тезисы доклада. – г. Прага.  2015. – Т.2. –  С. 55-59.
 294. Станкевич І.В. Принципи управління навчально-виробничою діяльністю освітніх організацій / Станкевич І.В. // Материалы VI научно-практической конференции [«Развитие современных экономических систем: вызовы и альтернативы XXI столетия», (26 – 27 ноября 2015 г., г. Кишенев Республика Молдова)].
 295. Станкевич І.В. «Якість вищої освіти» в контексті вимог сучасності / Станкевич І.В. // Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції [Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія  (Братислава,  Словакія 18-21 січня 2016 р.)]: у з-х т. – Т.2. – 2016. – С. 58.
 296. Сакун А.А. Механизм формирования корпоративной социальной ответственности в управлении телекомуникационным предприятием  / Сакун А.А., Сікора Р.О. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2015» (07-15 pazdziernika 2015) – Volume 2. Ekonomiczne nauki – Przemyśl. Nauka i studia – s. 48-50.
 297. Сакун А.А. Оценка персонала организации: социально-экономический эффект  / Сакун А.А., Дробенюк Н.И.  // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2015» (07-15 pazdziernika 2015) – Volume 2. Ekonomiczne nauki – Przemyśl. Nauka i studia – s. 44-46.
 298. Сакун А.А. Использование концепции корпоративной социальной ответственности в менеджменте оператора связи  / Сакун А.А., Дубина И.А. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2015» (07-15 pazdziernika 2015) – Volume 2. Ekonomiczne nauki – Przemyśl. Nauka i studia – s. 46-48.
 299. Сакун А.А. Финансовые отношения банка со стейкхолдерами на принципах корпоративной социальтной ответственности  / Сакун А.А., Таранкова В.И. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2015» (07-15 pazdziernika 2015) – Volume 2. Ekonomiczne nauki – Przemyśl. Nauka i studia – s. 50-53.
 300. Сакун А.А. Развитие социальной ответственности бизнеса как інструмента совершенствования корпоративного управления  / Сакун А.А., Чернецкая М.Г. // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2015» (07-15 pazdziernika 2015) – Volume 2. Ekonomiczne nauki – Przemyśl. Nauka i studia – s. 53-55.
 301. Сакун А.А. Концепция корпоративной социальной ответственности в менеджменте оператора связи/ Сакун А.А., Бакумець А.А. // Материали за 11-а международна научна практичнаконференция, «Образованието и науката на XXI век» (17 – 25 октомври, 2015)  – 2015. – Том 1. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД –  с. 48-50.
 302. Калугіна Н.А. Інноваційна стратегія диверсифікації телекомунікаційного підприємства / Калугіна Н.А.// Развитие социально-экономических систем в условиях глобальной конкурентной среды: материалы междунар. науч.-практ. конф., 26 февраля 2016 г. – г. Кишинев, Республика Молдова: – С. 148 -151.
 303. Калугіна Н.А. Щиверсифікація телекомунікаційного підприємства в умовах ризику / Калугіна Н.А. //  ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ:ПЕРЕВАГИ, РИЗИКИ, МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ: Міжнар. наук.-практ. конф., 29 квітня 2016 р. – м. Тбілісі, Грузія
 304. Бондаренко Е.М. Виды и отраслевые особенности человеческого капитала в системе управления предприятием / Кривцова А.Б., Бондаренко Е.М. // Materials of the XI International scientific and practical conference, «Conduct of modern science», – 2015. Volume 2. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – С. 77-80.
 305. Бондаренко Е.М. Метод кейсів в управлінні персоналом / / Павлікова К.В., Бондаренко О.М. // Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Бъдещето въпроси от света на науката», – 2015. Том 2. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД – С. 12-15.
 306. Бондаренко Е.М. Философский аспект модельного подхода к построению системы управления персоналом/ Семенченко Е.О., Бондаренко Е.М. // Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wykształcenie i nauka bez granic – 2015» Volume 1. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – С. 82-84.
 307. Bondarenko E. Problematical chara cter of adaptation of students to the terms of educating in institution of higher learning / Bondarenko E., Zubko E. // Materials of the XII International scientific and practical conference, «Science and сivilization», – 2016. Volume 2. Economic science. Sheffield. Science and education LTD – С. 38-41.
 308. Бондаренко Е.М. Традиционные и нетрадиционные методы отбора персонала организации / Микаелян М.А., Бондаренко Е.М. // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Strategiczne pytania światowej nauki – 2016» Volume 1. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia – С. 20-22.
 309. Бондаренко Е.М. Системный подход к управлению карьерой / Осеньчук Н.И., Бондаренко Е.М. // Materiály XII mezinárodní vědecko – praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2016». – Díl 1. Ekonomické vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – С.36-39.
 310. Станкевич І.В. Роль концепцій TQM та соціально-етичного маркетингу в управлінні навчально-виробничою діяльністю освітньої організації / Станкевич І.В. // Матеріали IV МЗНПК [«Развитие науки в XXI веке», (24 липня 2015 року, м. Харків)]. – Харків: науково-інформаційний центр «Знання». – 2015. – С. 78  – 83.
 311. Станкевич І.В. Моніторингові моделі оцінювання якості вищої освіти / Станкевич І.В. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [Соціально-економічний розвиток України: загрози та виклики в умовах трансформаційних змін (29 – 30 квітня, 2016 р., м. Одеса)]. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – С. 150 – 153.
 312. Стрий Л.О. Современное состояние глобализации экономики / С.Г. Джумшудов (Бакинский технический университет), Л.А. Стрий, Я.Э. Иорданова // Матеріалы ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства», 27-28 квітня 2015. Секція 3.  – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 172 с. – С. 59-62.
 313. Стрий Л.О.Эволюция ориентации бизнеса / Л.А. Стрий // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції « Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств» (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 28-29 вересня 2015). Том 1. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 236 с. – С. 59-62.
 314. Тардаскіна Т.М. Вплив операторів ОТТ-сервісів на операторів мобільного зв’язку / Т.М. Тардаскіна, М.П. Манько // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 квітня, 2016 р. – Дніпропетровськ. – 2016. – Т.8. –  С. 72-74.
 315. Стрий Л.О. Эволюция ориентации бизнеса / Л.А. Стрий // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції « Проблеми забезпечення економічного розвитку промислових підприємств» (Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса, 28-29 вересня 2015). Том 1. – Одеса: ОНПУ, 2015. – 236 с. – С. 59-62.
 316. Калугіна Н.А. Регіональні аспекти соціальної відповідальності бізнесу // Калугіна Н.А. – Матеріали 70-ї НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, присвячена 150-річчю створення МСЕ та 95 річчю з дня заснування ОНАЗ ім..О.С.Попова, 1-3 грудня 2015р., – Одеса, ОНАЗ
 317. Сакун Г.О. Місце соціальної відповідальності бізнесу в системі захисту зайнятості // Сакун Г.О. – Матеріали 70-ї НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, присвячена 150-річчю створення МСЕ та 95 річчю з дня заснування ОНАЗ ім..О.С.Попова, 1-3 грудня 2015р., – Одеса, ОНАЗ
 318. Сакун Г.О. Складові управління соціальною відповідальністю в організації // Чернецька М.Г., Сакун Г.О. – Матеріали 70-ї НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, присвячена 150-річчю створення МСЕ та 95 річчю з дня заснування ОНАЗ ім..О.С.Попова, 1-3 грудня 2015р., – Одеса, ОНАЗ
 319. Станкевич І.В. Механізм управління  рекламною діяльністю підприємств зв’язку / Станкевич І.В., Пахтусов М.І. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції [Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства (5 – 6 квітня, 2016 р., м. Одеса), секція 2 Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства]. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 86 – 89.
 320. Сакун Г.О. Місце КСВ в системі відносин банків зі стейкхолдерами / Сакун Г.О., Павленко А.А.  – Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 5-6 квітня, 2016 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.59-60.
 321. Сакун Г.О. Система управления персоналом коммерческого банка / Сакун Г.О., Кондратюк М.А.– Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 5-6 квітня, 2016 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.59-60.
 322. Бондаренко О.М. Визначення основного сенсу CRM-системи / Бондаренко О.М., Павлікова Є. В. // Матеріали V Міжнародній науково-практичної конференції „Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства”, 5-6 квітня, 2016 р. м. Одеса. – Секція 2. – С.10-12.
 323. Станкевич І.В. Організаційно-економічні напрямки розвитку українських освітніх організацій в контексті вимог Європейського простору вищої освіти / І.В. Станкевич // Організаційно-економічні напрямки розвитку українських освітніх організацій в контексті вимог  європейського простору вищої освіти / І. В. Станкевич // Науковий вісник Полісся. – № 3 (7). – 2016. – С. 60-75.
 324. Стрий Л.А. Современная маркетинговая среда предприятия телекоммуникаций Украины / А.К. Голубев, Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.А. Сакун // Молодой вчений. [Науковий журнал]. – 2016. – №9(36). – Херсон: – Видавничий дім “Гельветика”. – С. 30-34. – ISSN 2304-5809. (0,61 др. арк., всем по 0, 15 д.а.). Индекс цитирования: Index Copernicus, РИНЦ
 325. Стрий Л.А. Модель сетевой организационной структуры горизонтальной корпорации в инфокоммуникациях / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, Л.А. Захарченко // Економіка: реалії часу: [науковий журнал]. – 2016. – №6 (26). – С. … – … . Индекс цитирования: Index Copernicus, РИНЦ и др.
 326. Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв / І.В. Станкевич // Бізнес інформ: міжнародний науковий економічний журнал. – 2016. – №6. – C. 119–125. Журнал індексується та реферується бібліографічними та наукометричними базами, даних як: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща) тощо
 327. Тардаскіна Т.М. Вплив провайдерів ОТТ-сервісів на діяльность операторів мобільного зв’язку / Т.М. Тардаскіна, М.П. Манько. – Бізнесінформ. – 2016. – № 7. – С. 91-96. ( Журнал «Бізнес Інформ« представлено в міжнародних наукометричних базах даних, репозиторіях і пошукових системах: Ulrichsweb Global Serials Directory (США);  Research Papers in Economics (США); Російський індекс наукового цитування (Росія); Index Copernicus (Польща);  Directory of Open Acess Journals;  CiteFactor (США); Academic Journals Database (Швейцарія); Research Bible (Японія);  Соціонет (Росія);  Open Academic Journals Index;  GetInfo (Німеччина);  BASE (Німеччина); OpenAIRE (Європейський Союз);  SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія);  COPAC Union Catalogue (Велика Британія);  J-Gate (Індія);  Open Access Library;  Scientific Indexing Services;  Advanced Science Index;  Академия Google (США);  InfoBase Index;  WorldCat).
 328. Калугіна Н.А. Концептуальні засади стратегічного розвитку телекомунікаційного підприємства / Н.А. Калугіна, Д.І. Рудницький // Перспективные направления научных исследований: Збірник наукових статей. –CoventryUnitedKingdom.  2016. –  С. 105-109. Индекс цитирования: РИНЦ.
 329. Тардаскіна Т.М. Впровадження інноваційних послуг і технологій у діяльність УДППЗ «Укрпошта» / Т.М. Тардаскіна, К.Р. Пузирьова // Перспективные направления научных исследований: Збірник наукових статей. – Coventry United Kingdom.  2016. –  С. 286-292.  Индекс цитирования: РИНЦ.
 330. Тардаскина Т.Н. Маркетинговые исследования развития Интернет-рекламы в зарубежных странах и в Украине / Т.Н. Тардаскіна, А.С.  Павлюченко, Э. Маммадов  // Наука и практика: Збірник наукових статей. – Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia.– 2016. –  С. 235-239.  Индекс цитирования: РИНЦ.
 331. Стрий Л.А. Маркетинговый менеджмент внешнеэкономической деятельности в условиях глобальной экономики / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, С. Гусейнли // Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам IХ научно-практической конференции «Наука в современном мире» (24 мая 2016 года): сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Выпуск 5(9). – С. 26-30. ISSN: 2409-4102. Индекс цитирования: РИНЦ. (Стрий – 0,15 п.л.; Голубев А.К. – 0,15 п.л.)
 332. Стрій Л.О. Деякі шляхи підвищення результативності економічної діяльності  підприємства  з  використанням можливостей мережі Інтернет / Л.О. Стрій, С.М. Кимович Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ХIV научно-практической конференции «Наука в современном мире» (20 ноября 2016 года): сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Выпуск 10(14). – С. 76-80. ISSN: 2409-4102. Индекс цитирования: РИНЦ. (Стрий – 0,25 п.л.).
 333. Тардаскіна Т.М. Впровадження інноваційних послуг і технологій у діяльність УДППЗ «Укрпошта» / Т.М. Тардаскіна, К.Р. Пузирьова // Перспективные направления научных исследований: Збірник наукових статей. – Coventry United Kingdom.  2016. –  С. 286-292.  Индекс цитирования: РИНЦ.
 334. Стрій Л.О. Адаптація підприємства інфокомунікацій до умов конкурентного середовища / Л.О. Стрій, А.К. Голубев, С.С. Аніцев. Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам ХV научно-практической конференции «Наука в современном мире» (20 декабря 2016 года): сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). К.: Мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2016. – Выпуск 11(15). – С. …-… ISSN: 2409-4102. Индекс цитирования: РИНЦ. (Стрий – 0,15 п.л., Голубев – 0,15 п.л.)
 335. Станкевич І.В. Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій / І.В. Станкевич, В.С. Тігарєва // Науковий журнал «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». – Випуск 3/2016 (98). – Частина 1. – С. 113 – 122.
 336. Стрий Л.А. Развитие конкурентной среды на рынке услуг связи Украины / Л.А. Стрий, А.К. Голубев, А.А. Сакун // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 6. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – С. 81-85. – ISSN 2524-0897.
 337. Стрий Л.А. Сетевая организация рынков инфокоммуникационной отрасли / Стрий Л.А., Захарченко Л.А., Голубев А.К. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економічні науки.– 2016. – Вип. 16.– частина 4. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 43-47. ISSN 2307-8030. (0,6 др.арк. всем по 0,2 арк.).
 338. Стрий Л.А. Глобальная экономика: современное состояние глобальных рынков / Л.А. Стрий // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія: економічні науки.– 2016. – Вип. 18.– частина 2. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 92-95. ISSN 2307-8030. (0,472 др.арк.).
 339. Стрий Л.А. Модель эволюции видов рынка / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко А.К. Голубев // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 2. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – С. 81-85. – ISSN 2524-0897. (0,5 др.арк., всем по 0,17 др. арк.).
 340. Стрий Л.А. Методология научных исследований: особенности организации исследований с использованием сети Интернет / Л. А. Стрий // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 3. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – С. 81-85. – ISSN 2524-0897. (0,59 др.арк.)
 341. Стрий Л.А. Экономическая безопасность бизнеса: некоторые аспекты безопасности при реализации инновационной стратегии развития / Л.А. Стрий // Причорноморські економічні студії: [Науковий журнал]. – 2016. – Випуск 7. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”. – С. 163-167. – ISSN 2524-0897. (0,59 др.арк.).
 342. Стрий Л.А. Глобальная экономика: некоторые аспекты современной парадигмы управления / Л.А. Стрий, Л.А. Захарченко, А.К. Голубев // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – Випуск 12. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського. – С. 39-43. ISSN 2113-3965. (0,51 др.арк.).
 343. Striy L.A. Modern innovative businesses in the sphere of infocommunication / L.A. Striy, L.D. Bogatyreva, A.A. Kosovozhkin // Geopolitical processes in the world today: Collection of scientific articles. –  “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2016. – 328 p. – P. 59-63.
 344. Striy L. Title of the article // Modern innovative businesses in the sphere of infocommunication. –  East-West Association for Advanced and Higher Education. Vienna, 2016.
 345. Тардаскіна Т.М., Павлюченко А.С., Мамадов  Э. Основные направления развития интернет-рекламы в зарубежных странах и в Украине  / Т.М. Тардаскіна, А.С. Павлюченко, Э. Мамадов  //  Восточное партнерство – 2016: Материалы ХІ Международной научно-практической конференции, 7-15 сентября.  – г. София.  – 2016. – Т.1. –  С. 26-28.
 346. Тардаскіна Т.М. Визначення та обгрунтування маркетингової стратегії УДППЗ «УКРПОШТА» з урахуванням досвіду іноземних поштових операторів  / Т.М. Тардаскіна, Х.А. Абасова // Научный потенциал мира: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции, 15-22 сентября 2016 р.: тезисы доклада. – г. Пшемышль.  2016. – Т.1. –  С. 13-15.
 347. Тардаскіна Т.М., Рудомьотова О.С. Тенденції розвитку основних месенджерів в Україні / Т.М. Тардаскіна, О.С. Рудомьотова // Научный потенциал мира: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции, 17-25 октября 2016 р.: тезисы доклада. – г. София. – 2016. – Т.1. –  С. 38-41.
 348. Тардаскіна Т.М. Організаційний підхід щодо створення системи інформаційної безпеки підприємства / Т.М. Тардаскіна, М.І. Скрижинський // Новости научной мысли-2016: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции, 27-5 ноября  2016 р.: тезисы доклада. – г. Прага. – 2016. – Т.1. –  С. 49-52.
 349. Станкевич І.В. Моніторинг факторів впливу на якість вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій / Станкевич І.В. // Мaterials of International scientific-practical conference [Economic Development strategy in terms of European integration (may 27, 2016 (Kaunas, Lithuania)]. – Lithuania: Aleksandras Stulginskis University. Business and Rural development management institute. – P. 186 – 189.
 350. Станкевич І.В. Принципы управления учебно-производственной деятельностью образовательных организаций / Станкевич І.В. // Материалы Международной научно-практической конференции: «Перспективные направления научных исследований» (Perspective directions of scientific researches,  Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 30 сентября 2016 года). – рр. 143 – 146.
 351. Сакун А.А.   Формирование социально-психологических характеристик персонала телекомуникационного предприятия / Попович К.А.,Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Nauka i inowacja – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 19-22.
 352. Сакун А.А.   Формирование и эффективное обеспечение организационной культуры предприятия / Звягінцева В.В., Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Nauka i inowacja – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 25-28.
 353. Сакун Г.О.  Лояльність персоналу в банківській сфері / Бакриу В.Л., Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Nauka i inowacja – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 22-25.
 354. Сакун Г.О.  Імідж організації як фактор впливу на поведінку персоналу  організації / Романова  І.О., Сакун А.А.  // Materiały XII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji « Nauka i inowacja – 2016» Volume 2. Ekonomiczne nauki. : Przemyśl. Nauka i studia- с. 16-19.
 355. Костенко Р.В.  Менеджмент навчальної діяльності майбутніх економістів з оволодіння ними навичками роботи з графіками цін на основі комп’ютерних технологій / Костенко Р.В.// II Interdisciplinary Scientific and Practical Conference “Modern society cooperation and partnerships” 1-st July, 2016 – Warsaw, Poland
 356. Тардаскіна Т.М. Організація системи економічної безпеки телекомунікаційного оператора/ Т.М. Тардаскіна, Ю.М. Димовська // Перспективные разработки науки и техники – 2016: Материалы ХІІ Международной научно-практической конференции, 7-15 ноября  2016 р.: тезисы доклада. – г. Пшемішль. – 2016. – Т.1. –  С. 115-116.
 357. Тардаскіна Т.М. Формування та удосконалення корпоративної культури підприємствам/ Т.М. Тардаскіна, С.В. Мокроусов // Актуальны питання організації та управління діяльністю підприємств в сучасних умовах господарювання: Материалы 6-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 листопада 201 р.: збірник тез доповідей. – м. Харків. – 2016. – –  С. 271-273.
 358. Сакун Г.О.  Обеспечение эффективного управления персоналом как основной резерв роста объемов предоставления услуг операторов телекоммуникаций  / Сакун Г.О., Волков А.М. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 242-246.
 359. Сакун Г.О.  Основные элементы механизма управления персоналом и оплаты труда на предприятии / Сакун Г.О., Кушнир А. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 246-250.
 360. Пінчук Т.А.  Основні принципи формування програм розвитку підприємства / Пінчук Т.А. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 203-207.
 361. Пінчук Т.А.  Теоретичні аспекти формування портфеля програм розвитку підприємства / Пінчук Т.А.// Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 207-212.
 362. Пінчук Т.А. Особливості формування програми розвитку телекомунікаційними операторами / Пінчук Т.А. // Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання» (17.11.16р.), Національна академія національної гвардії України – Харків – с. 212-217.
 363. Станкевич І.В. Система управління якістю як основа забезпечення сталого розвитку підприємства поштового зв’язку / Станкевич І.В., Сидоренко О.О. // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю [«Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності», (м. Миколаїв, 4-5 листопада 2016 року)]. – Миколаїв:  ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна», 2016. – С. 37 – 41.
 364. Сакун Г.О. Місце соціальної відповідальності бізнесу в системі захисту зайнятості // Сакун Г.О. – Матеріали 70-ї НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, присвячена 150-річчю створення МСЕ та 95 річчю з дня заснування ОНАЗ ім..О.С.Попова, 1-3 грудня 2015р., – Одеса, ОНАЗ
 365. Сакун Г.О. Складові управління соціальною відповідальністю в організації // Чернецька М.Г., Сакун Г.О. – Матеріали 70-ї НТК професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, присвячена 150-річчю створення МСЕ та 95 річчю з дня заснування ОНАЗ ім..О.С.Попова, 1-3 грудня 2015р., – Одеса, ОНАЗ.
 366. Костенко Р.В. Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі програмного продукту MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Таврійський економічний журнал. – 2010. – № 4. – с. 12-15.
 367. Костенко Р.В. Анализ результатов экспериментальной работы по подготовке будущих экономистов на валютном рынке на основе компьютерных технологий / Р.В. Костенко // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта : научно-теоретический журнал. – СПб, 2014. – № 2 (108). – С. 81-87.
 368. Костенко Р.В. Валютний ринок як місце професійної самореалізації майбутніх економістів / Р.В. Костенко // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія педагогічні та історичні науки. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2010. – Вип. LXXXV (85). – С. 102-108.
 369. Костенко Р.В. Визначення сутності понять «комп’ютерні технології» та «інформаційні технології» у науково-педагогічній літературі / Р. В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2011. – № 3-4. – С. 248-256.
 370. Костенко Р.В. Використання аксіом технічного аналізу у професійній підготовці майбутніх економістів до роботи на валютному ринку / Р. В. Костенко // Сучасні технології вищої освіти : збірник наукових праць VI всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Одеса, 6-8 жовтня 2010 р. – Одеса: Вид-во ОДАХ, 2010. – С. 44-45.
 371. Костенко Р.В. Використання комп’ютерних технологій у підготовці майбутніх економістів до роботи на валютному ринку / Р.В. Костенко // Комп’ютерні системи та мережні технології (CSNT-2009) : збірник тез ІІ міжнародної конференції. – К.: Вид-во нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – С. 54.
 372. Костенко Р.В. Використання програмного продукту MetaTrader 4 у професійній підготовці майбутніх економістів до роботи на валютному ринку / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2010. – № 7-8. – С. 17-27.
 373. Костенко Р.В. Використання чисел Фібоначчі у професійній підготовці майбутніх економістів до роботи на валютному ринку / Р.В. Костенко // Методологічні та методичні основи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення математичних дисциплін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ялта, 23-24 листопада 2009 р. – Ялта: РВВ КГУ, 2009. – Вип. 3. – С. 75-77.
 374. Костенко Р.В. Впровадження інновацій у професійну підготовку майбутніх економістів до роботи на міжнародному валютному ринку FOREX / Р.В. Костенко // Таврійський економічний журнал. – 2010. – № 3.– с. 53-56.
 375. Костенко Р.В. Диагностика готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий / Р.В. Костенко // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта : научно-теоретический журнал. – СПб, 2013. – № 11 (105). – С. 67-72.
 376. Костенко Р.В. До питання удосконалення фахової підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій / Р.В. Костенко // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 22-23 квітня 2010 р. – Одеса: ОДАБА, 2010. – Ч.1. – С. 65-66.
 377. Костенко Р.В. Індивідуальний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2012. – № 7-8. – С. 176-187.
 378. Костенко Р.В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів до роботи на валютному ринку / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського: зб. наук. праць. – 2012. – № 7-8. – С. 197-209.
 379. Костенко Р.В. Методика ознайомлення майбутніх економістів з програмним продуктом Omega Reasearch TradeStation 2000i / Р. В. Костенко // Методи удосконалення фундаментальної освіти в школах і вузах: матеріали XV Міжнародної науково-методичної конференції, м. Севастополь, 20-24 вересня 2010 р. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2010. – С. 170-172.
 380. Костенко Р.В. Методика підготовки майбутніх економістів до роботи з графіками цін на валютному ринку на основі комп’ютерної програми MetaStock / Р.В. Костенко // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – 2010 – Додаток 4. – Т.VI (24). – 359-368.
 381. Костенко Р.В. Методика професійної підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі програмного продукту MetaStock 7.0 / Р.В. Костенко // Нові технології навчання: науково-методичний збірник. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2010. – Вип. 65. – С. 31-38.
 382. Костенко Р.В. Методичні засади ознайомлення майбутніх економістів з програмним продуктом MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2010. – № 4-5/LXXXII. – С. 171-175.
 383. Костенко Р.В. Методичні засади ознайомлення майбутніх економістів з програмним продуктом Omega Reasearch TradeStation 2000i в процесі професійної підготовки / Р.В. Костенко // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія педагогічні та історичні науки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2010. – Вип. LXXXVIII (88).   –    С. 116-125.
 384. Костенко Р.В. Методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів до прийняття інвестиційних рішень на валютному ринку / Р.В. Костенко // Таврійський економічний журнал. – 2011. – № 3-4. – С. 8-11.
 385. Костенко Р.В. Методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів до проведення технічного аналізу валютного ринку / Р. В. Костенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць . – Слов’янськ: СДПУ, 2010. – Спецвип. 5. – Ч.ІІ. – С. 56-68.
 386. Костенко Р.В. Методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів до роботи з графіками цін на валютному ринку на основі програмного продукту MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Таврійський економічний журнал. – 2010. – № 4. – с. 39-41.
 387. Костенко Р.В. Методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів до управління графіками цін валютних пар на основі програмного продукту MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні: матеріали круглого столу, м. Сімферополь, 25 лютого 2011 р. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2010. – С. 43-46.
 388. Костенко Р.В. Методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів до фундаментального аналізу валютного ринку / Р. В. Костенко // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. – Серія педагогічні та історичні науки. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. – 2010. – Вип. LXXXX (90). – С. 117-129.
 389. Костенко Р.В. Методичні засади формування у майбутніх економістів знань про валютний ринок та біржові валютні операції  / Р.В. Костенко // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во Чорноморського державного університету імені Петра Могили, 2010. – Т. 144. – Вип. 131. – С. 23-27.
 390. Костенко Р.В. Методичні засади формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок технічного аналізу валютного ринку / Р. В. Костенко // Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 27-28 жовтня 2010 р. – Суми: Університетська книга, 2010. – С. 150-151.
 391. Костенко Р.В. Методологічні основи професійної підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2011. – № 5-6. – С. 160-169.
 392. Костенко Р.В. Методологічні підходи щодо професійної підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій / Р.В. Костенко // Наукові дослідження – теорія та експеримент’2010 : матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 17-19 травня 2010 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2010. – Т. 8. – С. 81-83.
 393. Костенко Р.В. Підготовка майбутніх економістів до аналізу результатів тестування торгових систем на основі звітів комп’ютерної програми MetaStock / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2011. – № 3-4. – С. 195-204.
 394. Костенко Р.В. Підготовка майбутніх економістів до застосування графічного методу технічного аналізу валютного ринку / Р.В. Костенко // Розвиток наукових досліджень’2010: матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 22-24 листопада 2010 р. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2010. – Т. 10. – С. 101-103.
 395. Костенко Р.В. Підготовка майбутніх економістів до роботи з аналітичними лініями в процесі професійної діяльності на валютному ринку на основі програмного продукту MetaStock / Р.В. Костенко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць. – К.: Ун-т менеджменту освіти НАПН України, 2011. – Вип. 2(15). – С. 69-77.
 396. Костенко Р.В. Підготовка майбутніх економістів до роботи з графіками цін та профілями на основі програмного продукту MetaTrader 4 / Р. В. Костенко // Проблеми та перспективи становлення економіки знань: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Сімферополь, 16 березня 2011 р. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2011. –      С. 17-20.
 397. Костенко Р.В. Підготовка майбутніх економістів до роботи на валютному ринку з використанням клієнтського тарміналу MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Наукові записки НПУ імені М.П. Драгоманова. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2010. – Вип. LXXXXII (92). – С. 117-128. – (Серія педагогічні та історичні науки).
 398. Костенко Р.В. Підготовка майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій / Р.В. Костенко // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 листопада 2010 р. – К. : Європейський університет, 2010. – С. 210-212.
 399. Костенко Р.В. Підготовка майбутніх фахівців з економіки до роботи на міжнародному валютному ринку FOREX / Р.В. Костенко // Підготовка фахівців для іноземних країн у вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 24-25 червня 2010 р. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2010. – С. 80.
 400. Костенко Р.В. Підготовка майбутніх фахівців з економіки до технічного аналізу валютного ринку на основі комп’ютерної програми MetaStock / Р.В. Костенко // Управління якістю підготовки фахівців: матеріали XVI Міжнародної науково-методичної конференції, м. Одеса, 21-22 квітня 2011 р. – Одеса: ОДАБА, 2011. – С. 68-70.
 401. Костенко Р.В. Порівняльний аналіз сутності понять «інформаційні тахнології» та «комп’ютерні технології» // Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [Редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, В. Ю. Биков та ін.]. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С. 52-55.
 402. Костенко Р.В. Практичний аспект професійної підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі програмного продукту QUIK / Р.В. Костенко // Підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності: теорія і практика : науково-теоретичний посібник : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [«Сучасні проблеми професійної підготовки майбутнього фахівця: Інноваційний досвід і перспективи»], (м. Переяслав-Хмельницький 13-14 травня 2010 р.) – Переяслав-Хмельницький: КСВ, 2010. – Вип. 3. – С. 263-264.
 403. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до здійснення аналізу валютного ринку на основі технічних індикаторів / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2010. – № 11-12. – С. 84-93.
 404. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до роботи з аналітичними лініями на валютному ринку на основі комп’ютерної програми MetaStock / Р.В. Костенко // Освіта та наука в умовах глобальних викликів: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Судак, 10-12 червня 2011 р. – Судак: ВіТроПринт, 2011. – С. 171-174.
 405. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій / Р.В. Костенко // Математическое моделирование и информационные технологии: материалы девятой конференции, г. Одесса, 20-22 октября 2009 г. – Одесса: ОГАХ, 2009. – С. 37-38.
 406. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до роботи з графіками цін на валютному ринку на основі програмнго продукту MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2010. – № 5-6. – С. 257-263.
 407. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі програмного продукту QUIK / Р. В. Костенко // Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – Педагогіка, психологія, філософія. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 19. – С. 87-92.
 408. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до тестування стратегій торгівлі на валютному ринку на основі терміналу MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Сучасна вища освіта в умовах реформування: Проблеми, теорія, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2010. – С. 34-37.
 409. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до тестування торгових систем на основі комп’ютерної програми MetaStock / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2011. – № 1-2. – С. 254-262.
 410. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів до установки ордерів під час роботи на валютному ринку на основі програмного продукту MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Психолого-педагогічні засади профільного навчання та профорієнтаційної роботи: досвід, тенденції, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Донецьк, 2 листопада 2010 р. – Донецьк: Витоки, 2010. – Т.2. – С. 124-131.
 411. Костенко Р.В. Професійна підготовка майбутніх економістів у вищій школі до роботи на валютному ринку на основі програмного продукту Omega Reasearch TradeStation 2000i / Р.В. Костенко // Вища освіта України: Теоретичний та науково-методичний часопис. – К.: Інститут вищої освіти НАПН України, 2010. – № 3 (38). – С. 224-230.
 412. Костенко Р.В. Роль комп’ютерних та інформаційних технологій у професійній діяльності майбутнього економіста на валютному ринку / Р.В. Костенко // Інформаційні системи і технології : тези доповідей X Всеукраїнської науково-технічної конференції, м. Одеса, 21-22 квітня 2010 р. – Одеса: ОДАХ, 2010. – С. 26.
 413. Костенко Р.В. Система методов подготовки будущих экономистов к работе на валютном рынке / Р.В. Костенко // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта : научно-теоретический журнал. – СПб, 2014. – № 1 (107). – С. 53-58.
 414. Костенко Р.В. Теоретичне обґрунтування сутності поняття «валютний ринок» як місця професійної самореалізації майбутніх економістів / Р. В. Костенко // Підсумки Болонського процесу: психолого-педагогічні основи формування особистості конкурентоспроможного фахівця : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Севастополь,           20-22 вересня 2010 р. – Севастополь: СевНТУ, 2010. – С. 195-197.
 415. Костенко Р.В. Теоретическое обоснование сущности исходных понятий, используемых в профессиональной подготовке будущих экономистов к работе на валютном рынке / Р.В. Костенко // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта: научно-теоретический журнал. – СПб, 2013. – № 12 (106). – С. 86-91.
 416. Костенко Р.В. Теоретичні засади підготовки майбутніх економістів до роботи на валютному ринку / Р.В. Костенко // Розвиток наукових досліджень’2009 : матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 23-25 листопада 2009 р. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – С. 109-111.
 417. Костенко Р.В. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх економістів до роботи на валютном ринку / Р.В. Костенко // Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции. Выпуск №4 научных трудов учёных Израиля и Украины. – Ариель в Самарии – государство Израиль. –  2013. – Вып. №4. – С. 206-208.
 418. Костенко Р.В. Фахова підготовка майбутніх економістів до роботи на валютному ринку на основі комп’ютерних технологій / Р.В. Костенко // Педагогіка вищої школи у ХХІ столітті: сучасний стан і перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – Одеса, 2010. – С. 37.
 419. Костенко Р.В. Формування в майбутніх економістів знань, умінь та навичок роботи з ордерами під час торгівлі на валютному ринку на основі програмного продукту MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2010. – № 8/LXXXXV. – С. 130-135.
 420. Костенко Р.В. Формування в майбутніх економістів знань, умінь та навичок тестування стратегій торгівлі на валютному ринку на основі терміналу MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2010. – № 7/LXXXXIV. – С. 121-126.
 421. Костенко Р.В. Формування в майбутніх економістів навичок роботи  з графіками цін на основі програмнго продукту MetaTrader 4 / Р. В. Костенко // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2010. – № 4-5/LXXXII. – С. 176-179.
 422. Костенко Р.В. Формування у майбутніх економістів знань про типи ордерів та типи їх виконання в процесі професійної підготовки до роботи на валютному ринку /  Р.В. Костенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова. – 2010. – Вип. 25 (38). – С. 97-99. – (Релігієзнавство. Культурологія. Філософія; Серія 7).
 423. Костенко Р.В. Формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок настройки клієнтського терміналу MetaTrader 4 / Р. В. Костенко // Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації: матеріали V науково-практичної конференції, Сімферополь-Ялта, 29-30 квітня 2011 р. – Сімферополь-Ялта: ВіТроПринт, 2011. – Т. І. – С. 31-34.
 424. Костенко Р.В. Формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок роботи з технічними індикаторами на основі комп’ютерної програми MetaStock / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2011. – № 1-2. – С. 197-205.
 425. Костенко Р.В. Формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок управління графіками цін під час роботи на валютному ринку на основі програмного продукту MetaTrader 4 / Р.В. Костенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – 2010. – № 5-6. – С. 241-246.
 426. Костенко Р.В. Формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок тестування торгових систем на основі програмного продукту MetaStock / Р.В. Костенко // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України. – 2011. – № 2/LXXXXVIII. – С. 86-90.
 427. Костенко Р.В. Формування у майбутніх економістів знань, умінь та навичок технічного аналізу валютного ринку / Р.В. Костенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2010. – №6(8). –  С. 314-325.