1. Бібліометрика української науки
 2. Український індекс наукового цитування
 3. Пошукова система і база даних наукових цитувань (OUCI)
 4. Наукова періодика України
 5. «Наука та метрика» – перший незалежний інформаційний журнал про наукометрію.

Основні наукометричні показники

Наукометрична база даних – бібліографічна і реферативна база даних з інструментами для відстеження цитованості наукових публікацій. Наукометричні дані широко застосовуються для оцінки діяльності наукових установ та окремих вчених. Для цього використовується ряд наукометричних показників та створено спеціальні бази даних для їх обрахунку.

Індекс цитування – один з найважливіших критеріїв оцінювання наукового рівня вченого у міжнародній спільноті. Це бібліографічний покажчик, за допомогою якого можна простежувати науковий поступ конкретного автора. Що показує, скільки разів статті цього автора було процитовано в працях інших вчених протягом відповідного року.

Індекс Гірша (h-індекс) – це наукометричний показник, який є кількісною характеристикою продуктивності вченого, групи вчених, університету або країни в цілому, заснований на врахуванні кількості публікацій та кількості цитувань цих публікацій.  За Хіршем, вчений має певний h-index, якщо h з його N статей цитують h разів кожну як мінімум, інші (N – h) цитують не більше, ніж h разів кожну. Наприклад, якщо науковець опублікував понад 10 статей, а кожну з них було процитовано не менше ніж 10 разів, тоді h-index цього вченого становить 10.

Імпакт-фактор (ІФ або IF) – чисельний показник важливості, наукової цінності журналу. Імпакт-фактор встановлюється за трирічний період шляхом співвідношення кількості посилань на статті в журналі протягом поточного року до загальної кількості статей, надрукованих у цьому журналі за попередні два роки. Рейтинг журналів по імпакт-фактору публікується в базі даних Journal Citation Reports (JCR), яка знаходиться на платформі Web of science. Наукометрична база даних Scopus публікує двічі на рік два основні імпакт-фактори: Scimago Journal Rank (SJR) та Sourse Normalized impact per paper (SNIP).

Міжнародні наукометричні бази даних і пошукові системи

Scopus  – це найбільша в світі реферативна база даних та наукометрична платформа. База даних Scopus індексує наукові журнали, матеріали конференцій та серіальні книжкові видання. Scopus індексує назви наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. Вона є комерційною БД і повна її версія доступна тільки на умовах передплати. Однак існує можливість перегляду ресурсів БД Scopus в обмеженому режимі Scopus preview  (доступно: кількість представлених у БД статей автора, h-index, кількість цитувань)

Web of Science (WoS) – провідна міжнародна реферативна база даних наукових публікацій, що дозволяє здійснювати пошук серед понад 18 000 журналів і 150 000 матеріалів конференцій. База даних включає такі індекси– Science Citation Index Expanded (природничі науки), Social Sciences Citation Index (суспільні науки), Arts and Humanities Citation Index (мистецтво та гуманітарні науки), Emerging Sources Citation Index, Conference Proceedings Citation Index (матеріали конференцій), Book Citation Index (наукові книги) та ін.

Index Copernicus (IC) – польська наукометрична база даних, платформа з індексування, ранжування та реферування наукових журналів. Index Copernicus складає власний імпакт-фактор: щорічно здійснює детальну експертизу журналів, включених в цю базу даних. Ця база даних надає лише метадані статей журналу (назва, анотація, автори, ключові слова, список літератури), при бажанні видавництво може публікувати посилання на повні тексти статей свого журналу.

Google Scholar (Гугл Академія) – пошукова система вільного доступу, яка індексує повні тексти наукових публікацій усіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, які опубліковані в журналах, зберігаються в репозитаріях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих учених. Пошукова система Google Scholar показує користувачеві назву, фрагмент тексту і гіперпосилання на документ. Посилання на безкоштовні повні тексти публікацій мають значок [PDF].

Ulrich’s Periodicals Directory – база даних американського видавництва Bowker, є найбільшою базою даних, що описує світовий потік серіальних (періодичних і продовжуваних) видань по всіх тематичних напрямках життєдіяльності.  БД містить описи майже 300 тис. серіальних видань, з яких понад 200 тис. — видання, що виходять на даний час.

Вимоги до наукових журналів для просування в наукометричні бази даних

(Index Copernicus, Scopus та Web of Science)

Вимоги до контенту наукового журналу

1. Дотримання норм міжнародної видавничої конвенції, що передбачають:

– унікальність, інформативність та релевантність назви журналу;

– наявність основних метаданих на обкладинці паперової та електронної версії журналу;

– чіткість та стандартизованість структури журналу;

– описовість заголовків та анотацій статей;

– наявність ідентифікаторів статей, зокрема, ідентифікатора цифрового об’єкта (digital object identifier – DOI)

– повнота бібліографічної інформації для цитованих посилань;

– повнота контактних даних кожного автора;

2. Універсальність мови представлення журналу:

– подання публікацій англійською мовою є пріоритетом;

– подання публікацій мовою оригіналу із обов’язковим дублюванням англійською мовою метаданих (назви статті, анотації, ключових слів, відомостей про авторів) та списку цитувань у латинській транскрипції.

Вимоги до веб-сайту наукового журналу

1. Наявність англомовної версії веб-сайту.

2. Наявність електронної системи збереження статистики завантаження та друку статей з веб-сайту.

3. Наявність таких матеріалів, опублікованих на веб-сайті:

– електронного архіву номерів журналу (повнотекстового та реферативного) доступного для перегляду та завантаження;

– інформації про головного редактора, структуру і склад редакційної колегії та міжнародної консультативної ради;

– інформації про видавництво журналу;

– заяви про дотримання видавничої етики;

– інформації про організацію процедури рецензування;

– інструкції стосовно рецензування та доступного для завантаження бланку рецензії;

– єдиних вимог для авторів стосовно оформлення, подання та критеріїв відбору статей;

– бланк заяви автора (доступний для завантаження) стосовно оригінальності дослідження, авторського внеску у статтю, відсутності конфлікту інтересів, фінансових ресурсів дослідження (заповнюється та надсилається автором до редакції журналу у випадку прийняття статті до друку).

Корисні посилання

 1. Інформаційний сайт Scopus: https://www.elsevier.com/solutions/scopus
 2. Scopus: питання та відповіді: https://openscience.in.ua/scopus-info.html
 3. Офіційний веб-сайт Web of Science: https://webofknowledge.com/
 4. Подання журналу на розгляд експертам Web of Science: http://ips.clarivate.com//info/journalsubmission-front/
 5. Офіційний веб-сайт Index Copernicus: http://www.indexcopernicus.com/index.php/en/
 6. Інструкція про реєстрацію в Index Copernicus: https://openscience.in.ua/index-copernicus.html
 7. Положення про видавничу етику та уникнення недобросовісної поведінки: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/2762/pologennia.pdf
 8. Довідкова інформація про Open Journal Systems: https://openscience.in.ua/ojs
 9. Вимоги до оформлення статей для наукометричних баз даних: https://openscience.in.ua/rules.html
 10. Довідкова інформація про ідентифікатор DOI: https://openscience.in.ua/about-doi

Використані ресурси:

https://uk.wikipedia.org