«Дуальна   освіта  в ОНАЗ ім. О.С. Попова»

 

Дуальна форма навчання – практико орієнтоване навчання, побудоване на підґрунті соціального партнерства,  спрямоване на формування нової моделі підготовки кваліфікованих  фахівців із обов’язковими періодами теоретичного та  практичного навчання  (виробничої практики), що проваджується на базі підприємств, установ, організацій, та передбачає зміцнення зв’язків навчання з виробництвом, визначення провідної ролі та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки  фахівців.

Мета впровадження елементів дуальної форми навчання – подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг  академією та запитами роботодавців щодо структури навчально-виробничого процесу, змісту і обсягу навчальних планів і програм, якості фахівців, надання можливості мобільно реагувати на зміни виробничих технологій та модернізувати зміст вищої освіти, враховувати вимоги конкретних підприємств, установ, організацій.

Упровадження елементів дуальної форми навчання базується на поєднанні в навчальному процесі  теоретичної  та  практичної підготовки в обсягах     (50%/ 50%). Практичне навчання та виробнича практика здійснюється безпосередньо в умовах підприємства (організації) з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу роботодавця, що надає можливість  студентам одночасно з навчанням  в академії  та роботою на робочому місці опановувати  необхідні  компетенції. Дуальна система підготовки фахівців усуває основний недолік традиційних форм і методів навчання – розрив між теорією і практикою;  в механізмі дуальної системи підготовки закладено вплив на особистість фахівця, створення нової психології майбутнього працівника; дуальна система навчання працівників створює високу мотивацію отримання знань і придбання навичок в роботі, тому що якість їх знань безпосередньо пов’язано з виконанням службових обов’язків на робочих місцях;  зацікавленістю керівників відповідних установ в практичному навчанні свого працівника; академія  що працює в тісному контакті з замовником, враховує вимоги, що пред’являються до майбутніх спеціалістів в ході навчання;

Система підготовки фахівців  з елементами дуальної форми навчання впроваджується  у відповідності до Закону України « Про освіту» ( ст. 9  п.1) та Закону України « Про вищу освіту» ( ст.32  п. 2.2  )

Організація навчального процесу з елементами дуальної форми навчання базується на співпраці підприємств, установ, організацій та академії що мають взаємні права і обов’язки, які регулюються тристороннім договором між підприємством,  академією та студентом.

 

  1. Навчальний  процес за дуальною формою.

1.1 За дуальною формою навчання може вестися бакалаврська підготовка починаючи з 2 курсу (перевага надається студентам яки мають освітній рівень молодшого спеціаліста за відповідною  спеціальністю) та за магістерською програмою.

1.2 Підготовка здійснюється у відповідності  до освітніх програм (стандартів вищої освіти,  наказ  МОН № 600 1.06.16р.) за спеціально розробленими навчальними планами ( лист МОН № 1/9-126 від 13.03 2015) .

1.3 Навчання студентів здійснюється за  індивідуальними навчальними планами, затвердженими проректором з навчальної  роботи академії  та погодженими з завідувачем відповідної випускаючої кафедри.

1.4 Індивідуальні навчальні  плани повинні передбачати вивчення студентом  в повному обсязі нормативних  дисциплін  та вибіркових дисципліни, зміст яких узгоджується з роботодавцями. Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти.

1.5 Навчальне навантаження студента за індивідуальним планом не може перевищувати в тиждень: 30 годин для бакалавра  та 18 годин для магістра         (лист МОН № 1/9-119   від 26.02.2010)

1.6 Час  роботи студента на відповідній  посаді на підприємстві може враховуватися  в навчальне навантаження та самостійної роботи.

 

1.7 Курсові проекти (роботи) можуть виконуватися за тематикою запропонованою підприємством,  яка відповідає формуванню відповідної компетенції.

1.8 До керівництва атестаційними  роботами, курсовими проектами (роботами) можуть  залучатися провідні фахівці підприємств.

1.9 Контроль за виконанням  індивідуальних планів студентів покладається на випускаючі кафедри, які призначають відповідальних викладачів (наставників)

1.10 Якщо викладач (наставник)  за сумісництвом працює на підприємстві і здійснює проведення практичних занять ( керівництво практикою), передбачених індивідуальними планами студентів то така робота  враховується як навчальне навантаження в індивідуальних планах викладачів.

 

  1. Організація навчального процесу

2.1 Навчальні плани складаються з урахуванням пропозицій роботодавців. Тобто студенти в навчальних аудиторіях вивчають, перш за все, те, що їм безпосередньо знадобиться на виробництві, на підставі чого отримана ними в ході навчання  в навчальному закладі кваліфікація буде відповідати чинним на виробництві професійним стандартам (Національна рамка кваліфікацій, ПКМ У №1341 від 23.11.2011р.) .

2.2  Навчальний  відділ академії, навчально-наукові інститути проводять роботу з підприємствами та організаціями, які зацікавлені в спільній  роботі з підготовки фахівців,  визначають вимоги до фахівців, можливості підприємства в формуванні відповідних  компетенцій,  матеріальну  базу,   посадові  інструкції.

2.3  Після укладання договору видається спільний наказ ректора академії та керівника підприємства

  1. 4 Графік навчального процесу розробляється навчально-науковими інститутами та затверджується проректором з навчальної роботи.

2.5 Графіком передбачається  поєднання  аудиторного навчального  в академії та практичного навчання на підприємстві які можуть змінюватися на протязі дня, тижня, місяця, семестру

2.6  Студент який має бажання навчатися за дуальною формою  подає заяву  ректору де вказує вибрану  спеціалізацію, підприємство, бажання поєднувати практичну підготовку  з роботою на підприємстві, тощо.

2.7 У відповідності до робочих навчальних планів  складається розклад занять який доводиться до відома студентів не менш ніж за 20 днів та до відповідальної особи від підприємства.

2.8 Для проведення занять на підприємстві виділяється відповідне приміщення або вказуються  місце проведення занять (робоче місце студента)

2.9 Для проведення передбачених розкладом занять може використовуватися дистанційна форма навчання з дозволу проректора з навчальної роботи

2.10 В групі, яка здійснює навчання за дуальною формою, призначається староста групи, який веде журнал групи та відповідає за контроль відвідування занять.

2.11 Загальний  контроль за ходом навчального процесу (виконанням  індивідуальних  планів студентів) навчально-науковий інститут.

 

НАВІГАЦІЯ